Dato for udgivelse
24 apr 2002 16:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. marts 2002
SKM-nummer
SKM2002.238.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1853-0142
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Erstatning, kontrakt, ophævelse, aftale
Resumé

En erstatning for ophævelse af en franchisekontrakt blev anset for skattepligtig indkomst.

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 1

A klager for indkomståret 1997 over, at skatteankenævnet har anset erstatning for opgivelse af franchiseaftale, 180.000 kr., for skattepligtig indkomst.

Det fremgår af sagen, at klageren har indgået en franchiseaftale den 10. september 1993 med B A/S, der er et datterselskab af selskabet C. B A/S havde til hensigt at opbygge en kæde af butikker med samme navn i Danmark, der er specialiseret i salg af osteprodukter og hertil relaterede produkter. I henhold til aftalen skal klageren være ansvarlig for den fortsatte drift af en butik beliggende i X. Aftalen trådte i kraft den 5. juli 1993.

Det fremgår bl.a. af franchisekontrakten:

"III. JURIDISK ORGANISATION OG HÆFTELSE

§ 3

3.1. Franchisetager driver butikken for egen regning og risiko som selvstændig erhvervsdrivende i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og afholder således samtlige med butikkens drift forbundne omkostninger. (…)

IV FORRETNINGSLOKALER, DRIFTSMIDLER, FORSIKRING, INSPEKTION M.V.

4.2. Franchisetager forpligter sig til fra Franchisegiver at købe ovennævnte butiksindretning med inventar og driftsmidler, jfr. vedhæftende bilag 2, købekontrakt med ejendomsforbehold, idet kontantprisen andrager et beløb svarende til Franchisegivers nettoinvestering + 2 %. (…)

VIII VAREKØB, KØBS- OG SALGSPRISER

8.1 Franchisetager forpligter sig til udelukkende at sælge Franchisegivers varesortiment anført i butiksmanualen, ligesom Franchisetager er forpligtet til at aftage fuld varesortiment. Nævnte købsforpligtelse omfatter ikke alene butikkens vareforbrug men tillige inventargenstande, driftsmidler samt øvrige artikler, der forhandles og/eller leveres af Franchisegiver, jfr. butiksmanualen. (…)

XII BETALING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

12.1 Franchisetager betaler, under denne aftales løbetid, til Franchisegiver en franchiseafgift på 2 % beregnet af fakturabeløbet eksl. moms vedrørende al fakturering fra Franchisegiver til Franchisetager. (…)

12.2 Derudover betaler Franchisetager til Franchisegiver lejeydelse i henhold til den mellem parterne indgåede fremlejekontrakt. (…)

12.3 (…)

12.4 Samtidig med nærværende aftales indgåelse udsteder Franchisetager et løsøre-ejerpantebrev (bilag 3) på et beløb svarende til købesummen i den under ovennævnte § 4.2. anførte købekontrakt (bilag 2) med pant i det i de lejede lokaler til enhver tid beroende driftsinventar og driftsmateriel m.m., lejerettigheder samt den goodwill, der er knyttet til den i de lejede lokaler drevne virksomhed, jfr. Tinglysningslovens § 47 B. (…)

XIII OVERDRAGELSE

§ 13

13.1 Franchisetager har ret til at overdrage butikken til en af Franchisegiver godkendt køber mod, at køber indtræder i nærværende Franchiseaftales rettigheder og pligter, herunder indtræder i fremlejemålet i henhold til fremlejeaftalen samt eksisterende købskontrakt og udsteder løsøre-ejerpantebrev i overensstemmelse med regler i ovennævnte § 12.4. (…)

XIV OPHØR

§ 14

14.1 Fra Franchisegivers side er nærværende aftale uopsigelig i en periode på 7 år regnet fra ikrafttrædelsestidspunktet, jfr. § 2.1.

Fra Franchisetagers side er nærværende aftale uopsigelig i en periode på 3 år regnet fra ikrafttrædelsestidspunktet, jfr. § 2.1.

I øvrigt kan aftalen skriftligt opsiges af en af parterne med et varsel på 6 måneder til udgangen af en måned, dog tidligst til ophør ved uopsigelighedsperiodens udløb. 

14.2 Såfremt aftalen opsiges fra Franchisegivers side, er Franchisegiver på Franchisetagers anmodning pligtig at overtage nedennævnte under 1-3 anførte aktiver på betingelse af, at de nævnte aktiver befinder sig i den i § 4.4. anførte vedligeholdelsesstand. Overtagelsen sker på følgende vilkår:

  1. Kurant varelager overtages til fakturapris – 2 %.
  2. Butiksindretning/inventar/driftsmidler, med undtagelse af den indretning som måtte være udført og det inventar/driftsmidler som måtte være anskaffet efter, at opsigelse er sket, overtages til den værdi der, på ophørstidspunktet, fremkommer efter en årlig afskrivning med min. 15 % af anskaffelsessummen. I anskaffelsesåret og afståelsesåret foretages en forholdsmæssig afskrivning.
  3.  Betaling for evt. goodwill sker med et beløb svarende til halvdelen af 1 års nettofortjeneste beregnet på grundlag af gennemsnittet af de sidste 3 års nettofortjeneste, idet dog det seneste års resultat skal tælle dobbelt, hvorfor der skal divideres med 4 ved beregning af gennemsnittet. (…)"

Det fremgår af sagsfremstillingen, at B A/S pr. den 1. oktober 1996 er fusioneret med D AmbA.

Det fremgår endvidere af sagen, at klageren den 2. januar 1997 har indgået en betinget aftale vedrørende ophævelse af franchisekontrakten. Det fremgår heraf bl.a.:

"1. Butikkens fremtidige drift.

A (klageren) fortsætter driften af den af A drevne forretning, beliggende i X, således at denne fra dags dato ejes og drives udelukkende for A´s regning og risiko, og B A/S vil fra denne dato være uden ansvar for forretningens drift og dispositioner i øvrigt. (…)

2. Lokaler

Lokalerne overtages i den stand, hvori de nu er og forefindes. Den eksisterende fremlejeaftale af 5. juli 1993 ophører og A indtræder i den mellem udlejer og B A/S indgåede lejekontrakt. Det er en betingelse, at B A/S frigøres for lejemålet. A indbetaler kontant til B A/S det indbetalte depositum i henhold til lejekontrakten kr._____ .

3. Navnet …………

A er berettiget til fortsat at videreføre den eksisterende butik under navnet "….". Navnet er ikke omfattet af overdragelse, idet alle rettigheder til navnet fortsat tilhører indehaveren af det registrerede navn.

4. Varekøb.

Alle forpligtelser til varekøb hos B A/S ophører med indgåelsen af denne aftale.

5. Økonomiske vilkår.

Som erstatning for ophævelse af franchisekontrakt betaler B A/S til A kr. 180.000 skriver: et hundrede ottetitusinde. A´s gæld til B A/S er opgjort som følger.

Butiksindretning med inventar og driftsmidler er overtaget af A i henhold til købekontrakt af 5. juli 1993.

Restgæld opgjort pr. 31/12-96

kr. 6.218,53

Renter af restgæld

kr. 6.218,53

Total

kr. 119.282,79

Varegæld m.v. incl. moms opgjort pr. 15/12-96

 kr. 414.668,58

Varekøb, omkostning m.v. der påløber butikken i perioden fra 16/12 1996 til 31/12 1996, fratrukket alle indbetalinger i samme periode modregnes/tillægges ovenstående varegæld m.v. pr. 15/12 1996.

Pr. 31/12 1996 opgøres det endelige økonomiske mellemværende og det derefter fremkomne totale skyldige beløb forfalder til betaling pr. 5. januar 1997, eller efter aftale mellem parterne. Evt. regninger m.v. mellem parterne der ikke er fremkommet inden opgørelsesdatoen betales kontant pr. forfaldsdatoen.

Det samlede skyldige beløb betales kontant pr. 5. januar 1997. (…)

7. Betinget ikrafttrædelse.

Ikrafttrædelse af nærværende aftale er gjort betinget af, at der opnås en forsyningssikkerhed med gul ost sortiment under mærket ….. . Endvidere er aftalen betinget af, at der opnås en aftale mellem B A/S og indkøbsforeningen omkring fremtidige rettigheder til navnet ….. .

8. Transport rettigheder.

B A/S har ret til at overdrage denne aftale til D AmbA eller selskaber ejet af samme."

Det fremgår af opgørelse i forbindelse med ophævelse af franchise-kontrakt af 27. januar 1997 fra B A/S, at aftalen kan betragtes som endelig, hvorfor der kan udarbejdes en endelig opgørelse. Det fremgår endvidere, at klageren skal indbetale 253.266,42 kr. kontant senest den 7. februar. Beløbet er fremkommet ved: "at alle fakturaer og forfaldne ydelser er fratrukket erstatningen for ophævelsen af franchise-kontrakten".

Der er fremlagt kopi af kvittering fra banken, hvoraf fremgår, at klageren har betalt 253.266,42 kr. til B A/S i henhold til aftale af den 14. februar 1997.

Der er endvidere fremlagt erklæring af 15. marts 2000 fra den tidligere direktør i B A/S, der indgik aftalen om ophævelse af franchisekontrakt med klageren, hvoraf fremgår, at han kan bekræfte, at erstatningen for ophævelsen ved gældsnedskrivningen med 180.000 kr. er fastsat efter en individuel vurdering af klageren.

Revisor har over for Landsskatteretten fremlagt bekræftelse fra banken af 7. september 2001, hvoraf fremgår, at banken i februar 1997 har finansieret klagerens udtræden af franchisekontrakt med D AmbA. Finansieringen beløb sig til et erhvervslån på 130.000 kr. samt løbende driftsfinansiering på 110.000 kr. Til sikkerhed herfor har banken fået løsørepantebrev på 272.000 kr. med pant i forretningens driftsinventar m.v. Revisor har endvidere fremlagt kopi af kontoudtog pr. 31/12 1996 vedrørende forretningen i X, kopi af klagerens årsopgørelse for 1997, samt kopi af balancer pr. 31/12 1997, kopi af driftsregnskab for 1997, kopi af årsopgørelse for 1996, kopi af skattemæssig opgørelse for 1996, kopi af regnskab for 1996, kopi af ejendomsvurdering for 1996, samt kopi af årsopgørelse for 1996 fra et kreditselskab vedrørende ejendommen.

Skatteankenævnet har anset modtaget erstatning ved ophævelse af franchisekontrakt for  skattepligtig i henhold til ligningslovens § 16, stk. 1, litra 4.

Nævnet har herved bl.a. henset til, at det fremgår af den betingede aftale om ophævelse af franchisekontrakt underskrevet den 2. januar 1997, punkt 4 (Økonomiske vilkår): ”Som erstatning for ophævelse af franchisekontrakt betaler B A/S til A kr. 180.000”. Af den endelige opgørelse i forbindelse med ophævelse af kontrakten fremgår det, at klageren skal indbetale 253.266 kr. samt at der er vedlagt kontoudtog, hvor beløb til indbetaling fremkommer ved at alle fakturabeløb og forfaldne ydelser er fratrukket erstatningen for ophævelse af kontrakten. Der foreligger ingen dokumentation for tilbud om akkord eller aftale om gældseftergivelse. Der er endvidere intet i de foreliggende dokumenter, som antyder, at der har været tale om akkord eller gældseftergivelse. Nævnet har endvidere henvist til, at der ikke foreligger dokumentation for, hvorledes erstatningsbeløbet er fremkommet. Kontoudtog (som nævnt i den endelige opgørelse) over det økonomiske mellemværende foreligger ikke. Nævnet har derfor fundet, at erstatning ved ophævelse af kontrakten ikke kan anses som værende akkord eller gældseftergivelse, jf. kursgevinstlovens § 24.  Nævnet har herefter fundet, at der er udbetalt erstatning for opsigelse af franchisekontrakt fra B A/S til klageren, og at der alene er sket modregning af erstatningsbeløbet på 180.000 kr. i klagerens gæld til B A/S ved kontraktens ophævelse, hvorfor erstatningen må anses for skattepligtig i henhold til ligningslovens § 16 E, stk. 1, nr. 4.

Klagerens revisor har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at beløbet anses for en akkord, der er skattefri, jf. kursgevinstlovens regler.

Revisor har til støtte herfor bl.a. anført, at begrundelsen for, at der er sket en akkord er, at B A/S ønskede en fuldstændig opgørelse og udligning af mellemværendet mellem forretningerne samtidig med udtræden af franchisekontrakterne. Revisor henviser til den fremlagte bekræftelse fra direktøren for B A/S, hvoraf det fremgår,  at der er sket en individuel vurdering af debitorerne forud for fastsættelsen af akkordens størrelse, afhængigt af debitors betalingsevne og dermed fordringens værdi for kreditor, B A/S. Betingelsen for akkorden er præciseret således, at der skulle ske kontant indbetaling af hele restfordringen. Nævnets henvisning til beskatning som opgivelse af agentur m.v. efter ligningslovens § 16 E afvises, idet der ikke er tale om opgivelse af agentur eller afståelse af forretning eller lignende, idet ejeren af butikken fortsat er den samme og rettigheder til navnet ikke er overdraget, men fortsat tilhører tredjemand. Der nedlægges derfor påstand om anerkendelse af gældsnedskrivning ved akkord med hovedkreditor til fordringens værdi for kreditor.

Revisor har om baggrunden for sagen oplyst, at D AmbA havde overtagetB A/S. D AmbA ønskede ikke at indtræde i de af B A/S indgåede franchisekontrakter og den deraf følgende finansiering af de enkelte butikker. I henhold til den indgåede franchisekontrakt havde klageren pligt til at handle med B A/S, der finansierede klagerens indkøb hos selskabet, der fungerede som en kassekredit. Mellemværende blev betalt via en almindelig bankkonto. Som led i afviklingen af franchiseaftalen tilbød B A/S afvikling af gælden ved betaling af et mindre beløb, der var fastsat efter en konkret vurdering af hver debitor. Klageren havde mulighed for at låne 253.000 kr. i sin bank med sikkerhed i butikken. B A/S accepterede at give saldokvittering på mellemværende mellem B A/S og klageren mod, at klageren indbetalte ca. 253.000 kr. Klageren har herefter handlet med D AmbA. B A/S solgte rettigheden til navnet  til D AmbA, der videresolgte navnet til indkøbsforeningen. Da B A/S finansierede driften af ostebutikkerne havde klageren kun få andre mindre leverandører, hvorfor B A/S var klagerens hovedkreditor på gældseftergivelsestidspunktet.

Revisor har yderligere anført, at han er enig i, at formuleringen i "Betinget aftale vedr. ophævelse af Franchisekontrakt", hvori det fremgår, at "Som erstatning for ophævelse af franchisekontrakt betaler B A/S til A kr. 180.000" var uheldig. Revisor har henvist til den tidligere direktørs erklæring af 15/3 2000. 

Vedrørende klagerens økonomiske forhold har revisor oplyst, at klageren bor i et parcelhus, der er ejet af klagerens ægtefælle. Klagerens eneste aktiv er butikken, der er pantsat til sikkerhed for gælden til banken. 

Revisor har endvidere oplyst, at der så vidt han vidste var 2 andre sager. Den ene var fra Y. Skatteyderen var ikke blevet beskattet af beløbet, idet ansættelsen var forældet, inden ligningsmyndigheden havde taget sagen op. I den anden sag var skatteyderen, så vidt revisor vidste, ej heller blevet beskattet af beløbet.

Revisor har endvidere henvist til fremlagt kopi af kontoudtog fra B A/S pr. 31/12 1996, hvoraf det fremgår, at klageren skylder 253.266,42 kr., svarende til det til B A/S indbetalte beløb, jf. tidligere fremsendte kopi af kvittering. Revisor har endvidere henvist til fremsendt kopi af bekræftelse fra banken på optagelsen af lån og driftskredit til finansiering af indfrielsen af B A/S. Heraf fremgår, at løsørepantebrevet i forretningen på nominelt 272.000 kr. er lagt til sikkerhed for den optagne bankgæld. Ejerpantebrevet ligger i banken, og der kan eventuelt rekvireres en kopi heraf. Revisor har endvidere henvist til fremlagt kopi af regnskab og årsopgørelse for 1996, samt bilag til selvangivelsen, hvoraf fremgår en negativ formue i virksomheden på -324.014 kr. og en samlet negativ formue på kr. –325.555 kr. Den samlede formue for ægtefællerne er angivet på årsopgørelsen. Revisor har endvidere fremlagt kopi af ejendomsvurderingen, hvoraf fremgår, at ejendommen tilhører hustruen. For 1997 har revisor fremlagt årsopgørelse samt regnskab og samlet balance for ægtefællerne, hvoraf fremgår, at der efter nedskrivningen af gælden fortsat er en samlet negativ formue på –171.183 kr. heraf udgør den negative formue i virksomheden –75.972 kr. Med hensyn til udregningen af gældsnedslag og indfrielse af restbeløbet har revisor oplyst, at der forud for fastsættelsen af beløbet er foregået forhandlinger med B A/S og henvendelse til banken for opnåelse af den fornødne kredit. Konklusionen på forhandlingerne blev, at der skulle betales 253.266 kr., svarende til de mulige banklån og driftskreditter til indfrielsen, jf. den fremlagte bekræftelse fra direktøren. Det var det maksimale man kunne opnå i banken, mod at banken fik sikkerhed i det bestående løsøreejerpant. Idet der ikke var andre aktiver til pantsætning, kunne der ikke fremskaffes yderligere midler.

Landsskatterettens bemærkninger:

I henhold til ligningslovens § 16 E, stk. 1, nr. 4 (lovbek. nr. 869 af 15/11 1995) skal godtgørelse i anledning af opgivelse af agentur eller lignende medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Ud over egentlige agenturer er tilsvarende forhold så som eneforhandlingsrettigheder, forhandlerprivilegier og lignende omfattet af bestemmelsen, jf. cirkulære nr. 97 af 26. juni 1995 punkt 2.4.

Landsskatteretten finder efter de foreliggende oplysninger, at det til klageren udbetalte beløb i anledning af B A/S´s ophævelse af franchisekontrakten er omfattet af bestemmelsen i ligningslovens § 16 E, stk. 1, nr. 4. Der er herved henset til, at franchiseaftalen er hævet i utide, idet det fremgår af franchiseaftalens § 14, stk. 1, at aftalen fra franchisegivers side er uopsigelig i en periode på 7 år regnet fra ikrafttrædelsestidspunktet, og at det fremgår af betinget aftale vedrørende ophævelse af franchisekontrakt af 2. januar 1997 samt opgørelse af 27. januar 1997 fra B A/S, at der er tale om erstatning for ophævelse af franchisekontrakt. 

Retten finder endvidere ikke grundlag for at antage, at der er tale om gældsnedskrivning ved akkord med hovedkreditor, som af revisor påstået. Der er herved henset til, at det må antages, at ophævelsen af franchisekontrakten er sket på B A/S´s initiativ, jf. det af revisor forklarede, hvorefter D AmbA ikke ønskede, at indtræde i de indgåede franchiseaftaler og således ikke har taget udgangspunkt i klagerens økonomiske forhold. Den påklagede ansættelse stadfæstes derfor.