Dato for udgivelse
23 Apr 2002 15:26
SKM-nummer
SKM2002.228.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-412-00418
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Fri bil, chaufførregel, arbejdstager
Resumé

Ligningsrådet har godkendt, at en lærer på en produktionshøjskole kan tage arbejdsgiverens (produktionshøjskolens) nipersonersbus med hjem på sin privat adresse, uden at blive beskattet af fri bil forudsat bl.a., at hun tager elever med fra opsamlingssteder under vejs til og fra skolen.

Reference(r)

Ligningsloven § 16
Skatteministeriets cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, punkt 12.4.6.4
Ligningsvejledningen 2001 A.B.1.9.2

Redaktionelle noter

Efter offentliggørelsen er der indsat *må ikke*  i 1. afsnit, sidste punktum under overskriften "Beskrivelse" .

Spørgsmål

  1. Kan xx tage en nipersonersbus ejet af arbejdsgiveren produktionshøjskolen yy med hjem på sin privatadresse zz og lade den stå i sin indkørsel uden at blive beskattet af fri bil, hvis hun på vejen mellem sit hjem og skolen tager skiftende elever med fra offetlige busstoppesteder, der ligger på ruten, og sætter dem af ved disse stoppesteder igen på hjemturen?
  2. Har det nogen betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, om befordringen sker i eller udenfor arbejdstiden?
  3. Hvis spørgsmål 1 besvares med et nej, vil det da gøre nogen forskel, hvis der udfærdiges en skriftlig aftale om, at bussen ikke må bruges privat?

Svar

Ad. 1: Ja, se dog nærmere nedenfor under punktet styrelsens indstilling.

Ad. 2: Nej, se dog nærmere nedenfor under punktet styrelsens indstilling

Ad. 3: Bortfalder, se dog nærmere nedenfor under punktet styrelsens indstilling

Beskrivelse

Xx er ansat lærer på produktionshøjskolen yy i bb Kommune. Skolen overvejer at lade xx tage en nipersonersbus ejet af arbejdsgiveren produktionshøjskolen yy med hjem på sin privatadresse i aa kommune og lade den stå i hendes indkørsel om natten. Årsagen, til at hun skal tage bussen med hjem, er, at hun skal tage skiftende elever med fra offentlige busstoppesteder, der ligger på ruten mellem hendes hjem og skolen og sætter dem af ved disse stoppesteder igen på hjemturen. xx *må ikke* bruge bussen privat.

Skolen har ansat en chauffør, der henter eleverne og bringer eleverne med adresse i bb kommune.

Nu har skolen imidlertid fået elever fra visse nabokommuner.

Grunden til at xx og skolen overvejer denne fremgangsmåde er, at eleverne efter det oplyste ikke kan anvende offentlige transportmidler, fordi skolen starter kl. 7.30. Skolen har derfor foreslået, at xx henter og bringer de af skolens elever, der bor udenfor kommunen hvor skolen ligger, og som med fordel kan opsamles på denne rute i skolens nipersoners bus. Det kan ikke nærmere oplyses, hvor mange og hvilke elever, der er tale om, da det afhænger af hvilke elever der er på skolen på et givent tidspunkt.

Xx har 3 km fra sin bopæl til den nærmeste indkøbsmulighed, men de fleste indkøb foretages 7-8 km fra bopælen fredag aften eller lørdag formiddag. Husstanden består af 3 personer, og der er tre biler i husstanden.

Xx bor 46 km væk fra Produktionshøjskolen.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Hvis en arbejdsgiver stiller en bil til rådighed for en ansat til privat befordring, skal vedkommende beskatte af dette gode efter reglerne om fri bil i ligningslovens § 16. Det er rådigheden over bilen, der beskattes.

Hvis en ansat anvender arbejdsgiverens bil til privat befordring, anses den ansatte for at have fri bil til rådighed. Ved privat anvendelse forstås både anvendelse af bilen i arbejdstiden til private formål, befordring til og fra arbejde og anvendelse af bilen til private formål i fritiden.

I Ligningsvejledningen almindelig del er der - under punkt A.B.1.9.2. Firmabil - anført at en absolut forudsætning for at undgå firmabilbeskatning, hvis man har en firmabil til rådighed, er, at der foreligger en skriftlig aftale mellem parterne om, at bilen ikke er til rådighed for privat brug. Der nævnes også, at hvis bilen blot én gang anvendes privat beskattes man af fri bil for hele året, dog højest for den perioden bilen har været til rådighed. Holder bilen ved hjemmet uden for arbejdstiden, er der en formodning for, at den bruges privat. Den ansatte må i den situation sandsynliggøre, at aftalen om at bilen ikke anvendes privat også overholdes. Der er tale om en konkret ligningsmæssig afgørelse, hvori indgår, om den ansattes levevis/rutiner i øvrigt er tilrettelagt på en måde, der bekræfter, at firmabilen ikke anvendes privat. I bedømmelsen indgår f.eks. bopælens beliggenhed i forhold til bl.a. dagligvarerforretninger, om familien har egen bil, familiens størrelse m.v. Foretager den ansatte daglige registreringer med specificeret angivelse af dagens kørsler, og udviser registreringerne alene erhvervsmæssig kørsel, har den ansatte normalt løftet bevisbyrden for, at bilen ikke bruges privat.

Xx befordring af sig selv mellem sit hjem og produktionshøjskolen er som udgangspunkt privat befordring, hvilket er det generelle udgangspunkt for befordring mellem hjem og arbejdsplads.

Det fremgår af Ligningsvejledningen og skatteministeriets cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, punkt 12.4.6.4, at man ikke beskattes af fri bil ved befordring mellem hjem og arbejde, hvis man er chauffør, og der er tale om, at man i ansættelsen har det som primær opgave at føre køretøjet. Det fremgår også, at man modsætningsvis beskattes, hvis det ikke er den pågældendes hovedopgave. Cirkulærets ordlyd på dette punkt er følgende: "Chauffører, hvis primære funktion er transport i firmaets interesse af personer, varer, materialer eller værktøj, kan starte og slutte det daglige arbejde ved at køre fra og til hjemmet i firmaets bil, uden at det udløser beskatning efter § 16, stk. 4, af fri firmabil. Det skal i disse situationer - på baggrund af de faktiske forhold i den enkelte situation - kunne godtgøres, at den pågældendes primære opgave er at være fører af bilen. Tilfældigt chaufførarbejde eller chaufførarbejde, der er en bifunktion til den pågældendes arbejde som helhed, kommer ikke i betragtning."

I praksis findes der eksempler på, at Landsskatteretten har fortolket reglerne på den måde eller forudsat, at også ansatte, der ikke er ansat som chauffør med primær opgave at føre køretøjet, har mulighed for at parkere bilen på privatadressen, uden at befordringen mellem hjemmet og arbejdspladsen anses for privat anvendelse af bilen. Dette resultat er nået i situationer, hvor der er tale om personer, der befordre andre ansatte mellem opsamlingssteder/privatadresse og arbejdspladsen for arbejdsgiveren.

Ad spørgsmål 1:

Det indstilles at svare ja til spørgsmålet, forudsat at xx indgår en skriftlig aftale med arbejdsgiveren om at bussen ikke anvendes privat, og at hun ikke gør det, herunder at hun kun anvender bussen til befordring mellem skolen og sit hjem, hvis hun rent faktisk skal bringe elever den pågældende dag. Der er endvidere lagt vægt på familiens størrelse, og at der i familien er tre biler, hvilket giver den gode muligheder for at befordre sig uden at have behov for bussen, endelig er der lagt vægt på, at bussen er parkeret på hjemadressen som et led i, at xx befordrer elever til og fra skolen for arbejdsgiveren.

Ad spørgsmål 2:

Det indstilles at svare nej til spørgsmålet, da det ikke er afgørende om en befordring foregår indenfor skolen åbningstid. Det må dog forudsættes, at der er tale om arbejde, når xx befordrer elever til og fra skolen for arbejdsgiveren ,- eventuelt ulønnet -, for ellers vil man ikke kunne betragte befordringen som erhvervsmæssig.

Ad spørgsmål 3:

Spørgsmålet bortfalder, da det forudsætter, at der svares nej til spørgsmål 1, men opmærksomheden henledes på, at det i besvarelsen af spørgsmål 1 er forudsat, at der indgås en skriftlig aftale.

Ligningsrådet tiltræder Told- og Skattestyrelsens indstilling