Dato for udgivelse
18 Apr 2002 16:41
SKM-nummer
SKM2002.222.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-317-00213
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Efterbeskatning, fraflytning, arbejdsmarkedsbidrag
Resumé

Told- og Skattestyrelsen er blevet spurgt, hvorledes fraflytningsbeskatningen i pensionsbeskatningslovens § 19 B beregnes, når der tages hensyn til arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag. Told- og Skattestyrelsen udtaler, at uanset om arbejdsgiverens indbetaling til arbejdstagerens pensionsordning foretages med et beløb svarende til en procentdel af bruttolønnen inklusive pensionsbidrag eller udgør et bestemt beløb, er det differencebeløbet beregnet af bruttolønnen før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag, der skal lægges til grund for efterbeskatningen. I det endelige efterbeskatningsbeløb fragår arbejdsmarkedsbidraget 8%, før der beregnes procenttillæg efter pensionsbeskatningslovens § 19 B, stk. 6. Der skal ikke opkræves SP-bidrag af efterbeskatningsbeløbet.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 19
Pensionsbeskatningsloven § 19 B
Ligningsvejledningen 2001 A.C.1.10 og A.C.2.3.

Told- og Skattestyrelsen er blevet spurgt, hvorledes fraflytningsbeskatningen i pensionsbeskatningslovens § 19 B beregnes, når der tages hensyn til arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag.

Indbetaling til en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 19 B kan enten foretages med en vis procentdel af lønnen eller med et bestemt beløb. Arbejdsgiverens årlige indbetalinger må dog, såfremt arbejdstageren fraflytter landet og bliver hjemmehørende i en fremmed stat, som hovedregel ikke overstige den procentdel henholdsvis det beløb, der ifølge pensionsaftalen skulle indbetales ved udgangen af året 5 år forud for det år, hvori skattepligten ophører. Overstiger indbetalingen dette beløb skal den overskydende indbetaling efterbeskattes.

Indkomsten forhøjes imidlertid alene i det omfang pensionsindbetalingerne inklusive indbetalinger til en tilsagnsordning omfattet af lovens § 19 C overstiger 20 pct af den samlede indtægt fra den pågældende arbejdsgiver.

Efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse skal efterbeskatningen ske som vist nedenfor. Der tages udgangspunkt i to situationer. I begge situationer er pensionsordningen oprettet i løbet af 5 års-perioden. Til den ene ordning foretager arbejdsgiveren en procentvis indbetaling på 25% og til den anden ordning foretager arbejdsgiverens en indbetaling af et fast beløb på kr. 300.000. Arbejdstagerens bruttoløn inklusive pensionsbidrag udgør kr. 1.200.000. Da den procentvise indbetaling på 25% svarer til kr. 300.000, kan de to situationer behandles under et.

Situation 1

og 2

Arbejdsgiverens indbetaling til pensionsordningen udgør i begge situationer kr. 300.000. Af dette beløb tilbageholder og indbetaler pensionsinstituttet arbejdsmarkedsbidrag 8% svarende til kr. 24.000 til told- og skattemyndighederne. Pensionsinstituttets indbetaling påvirker ikke arbejdstagerens skattepligtige indkomst, idet der allerede er bortset fra arbejdsgiverens indbetaling i arbejdstagerens skattepligtige indkomst i forbindelse med pensionsindbetalingen, jf. pensionsbeskatningslovens § 19. Til udbetaling til arbejdstageren er herefter kr. 900.000, hvoraf arbejdsgiveren tilbageholder og indbetaler arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag i alt 9%, jf. ligningslovens § 7 L. Arbejdstagerens skattepligtige indkomst udgør herefter kr. 819.000.

Der kan maksimalt indbetales 20% af bruttolønnen til arbejdstagerens pensionsordning svarende til kr. 240.000. Der er således indbetalt og dermed bortset fra kr. 60.000 for meget (kr. 300.000 - kr. 240.000) i den skattepligtige indkomst. 8% af differencen kr. 60.000 svarende til kr. 4.800 er indbetalt af pensionsinstituttet til told- og skattemyndighederne som arbejdsmarkedsbidrag. Dette beløb er bortseelsesberettiget eller fradragsberettiget i den indkomst, som har ligget til grund for beregningen, jf. enten pensionsbeskatningslovens § 19, ligningslovens § 7 L eller § 8 M. Før der sker efterbeskatning med procenttillæg efter pensionsbeskatningslovens § 19 B, stk. 6 af differencebeløbet kr. 60.000, skal arbejdsmarkedsbidraget efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse derfor fragå. Efterbeskatningsbeløbet bliver herefter kr. (60.000 - 4.800) svarende til kr. 55.200, hvortil kommer procenttillæg.

Der skal ikke opkræves SP-bidrag 1% af efterbeskatningsbeløbet kr. 60.000, idet beløbet ikke udbetales til fri rådighed, men bliver indestående på pensionsordningen til udbetaling og beskatning efter pensionsbeskatningslovens almindelige regler.