Østre Landsrets dom
af 4. februar 2000
7. afdeling, B-0935-97

Parter

A
(Advokat Niels Schiersing)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Martin Simonsen).

Afsagt af landsdommerne

Vagn Rasmussen, Lyngesen og Niels Boesen.

Under denne sag har sagsøgeren, A, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at ansættelsen af sagsøgers skattepligtige indkomst for indkomstårene 1987-1992 hjemvises til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Den 9. december 1996 afsagde Landsskatteretten sålydende kendelse:

"Klagen vedrører opgørelsen af indkomsten på følgende punkter:

Indkomståret 1987

                                           

Kapitalindkomst

   

Overskud af sommerhus ansat til

 

-2.968 kr.

 

Indkomståret 1988

   

Personlig indkomst

   

Erhvervsmæssig andel af el og varme
skønsmæssigt ansat til

 

1.800 kr.

 

Kapitalindkomst

   

Fradrag for ejendomskatter godkendt med 12%

 

2.635 kr.

 

Ligningsmæssige fradrag

   

Fradrag for erhvervskørsel selvangivet med

 

27.248 kr.

Fradrag godkendt med

8.507 kr.

 

+ § 9 C fradrag

10.293 kr.

18.800 kr.

 

Indkomståret 1989

   

Personlig indkomst

   

Erhvervsmæssig andel af el og varme ansat til 12%

 

1.940 kr.

Fradrag for ejendomsskatter godkendt med 12%

 

1.405 kr.

 

Ligningsmæssige fradrag

   

Fradrag for erhvervskørsel selvangivet med

 

28.817 kr.

Fradrag godkendt med

12.696 kr.

 

+ § 9 C fradrag

9.402 kr.

22.098 kr.

 

Indkomståret 1990

   

Personlig indkomst

   

Erhvervsmæssig andel af el og varme ansat til 12%

 

1.597 kr.

Fradrag for ejendomsskatter godkendt med 12% svarende til 1.265 kr., talmæssigt dog med

 

530 kr.

 

Ligningsmæssige fradrag

   

Fradrag for erhvervskørsel selvangivet med

 

24.374 kr.

Fradrag godkendt med

9.520 kr.

 

+ § 9 C fradrag

9.377 kr.

18.897 kr.

 

Indkomståret 1991

   

Personlig indkomst

   

Erhvervsmæssig andel af el og varme ansat til 12%

 

2.310 kr.

Fradrag for ejendomsskatter godkendt med 12% svarende til 1.124 kr., talmæssigt dog med

 

3.013 kr.

 

Ligningsmæssige fradrag

   

Fradrag for erhvervskørsel selvangivet med

 

81.248 kr.

Fradrag godkendt med

31.631 kr.

 

+ § 9 C fradrag

8.016 kr.

39.647 kr.

 

Indkomståret 1992

   

Personlig indkomst

   

Erhvervsmæssig andel af el og varme godkendt som selvangivet med

 

2.923 kr.

Fradrag for ejendomsskatter godkendt som selvangivet med (= 11,77%)

 

1.103 kr.

 

Ligningsmæssige fradrag

   

Fradrag for erhvervskørsel selvangivet med

 

54.840 kr.

Fradrag godkendt med

32.565 kr.

 

+ § 9 C fradrag

6.163 kr.

38.728 kr.

Sagen har været forhandlet med klagerens advokat på Landsskatterettens kontor, der endvidere har anmodet om adgang til at udtale sig for retten under et retsmøde.

I henhold til bestemmelsen i skattestyrelseslovens § 27, stk. 3, kan retten undlade at imødekomme en sådan begæring, hvor denne behandlingsform efter forholdene må anses for åbenbart overflødig. Under henvisning til denne bestemmelse har Landsskatteretten ikke imødekommet begæringen om retsmøde, idet sagen må anses for tilstrækkeligt oplyst på det foreliggende grundlag.

ad overskud af sommerhus

Det fremgår af sagen, at klageren ejer et sommerhus i ...., som i henhold til udlejningsaftale af 9. juni 1987 med F1 måtte udlejes i perioden fra den 4. april 1987 til den 19. december 1987. Endvidere fremgår det af "indflytningsmeddelelse" fra F1 af 25. december 1987, at sommerhuset var udlejet fra den 23. december 1987 til den 2. januar 1988. Sommerhuset var i alt udlejet 16 uger i 1987 og blev benyttet privat af klageren i en uge i maj 1987 i forbindelse med istandsættelse forud for anvendelsen til udlejning.

Skatteankenævnet har ved beregning af sommerhusets overskud givet fradrag med 16/52 af lejeværdi og ejendomsskatter og med 16/17 af udgifter til el, leje af fjernsyn, forsikring af video, licens samt afskrivning på inventar. Derudover er overskuddet nedsat med standardfradrag på 2.000 kr. Skatteankenævnet har nægtet fradrag for udgift til grundejerforening og vandafgift samt til kloaktilslutningsafgift med 37.044 kr., som klageren har betalt i slutningen af 1987.

Skatteankenævnet har begrundet det ansatte overskud med, at sommerhuset i 1987 må anses for blandet benyttet, og at udgifterne til grundejerforening og vandafgift derfor er omfattet af standardfradraget. Skatteankenævnet er endvidere af den opfattelse, at fradrag for tilslutningsafgifter ikke kan gives for ejendomme, der er omfattet af reglerne om standardfradrag.

Klagerens advokat har nedlagt påstand om, at overskuddet af sommerhuset nedsættes med 40.233 kr., idet han har gjort gældende, at lejeværdi og ejendomsskatter skal reduceres med 6/12, svarende til udlejningsperioden, ligesom der skal indrømmes fradrag for 6/12 af grundejerforeningskontingent og vandafgift. Endelig har advokaten gjort gældende, at klageren er berettiget til fradrag for tilslutningsafgift til kloakanlæg på 37.044 kr., som klageren har betalt i 1987.

Advokaten har til støtte for påstanden anført, at bestemmelserne i ligningslovens § 15 J om standardfradrag ikke er til hinder for, at der ved siden af standardfradraget gives fradrag for driftsudgifter i medfør af statsskattelovens § 6 a i tilfælde som det foreliggende, hvor en ejendom overgår definitivt til udlejning i løbet af et indkomstår. Advokaten har herved henvist til Vestre Landsrets dom af 14. december 1981 (UfR 83.928), hvor Landsretten fandt, at bestemmelsen i ligningslovens dagældende § 15 G, stk. 6, ikke fandtes at udelukke fradrag for vedligeholdelsesomkostninger, der var en følge af en flerårig udlejning. Advokaten er af den opfattelse, at reglen om, at standardfradraget gælder, uanset om ejendommen har været udlejet en del af indkomståret, efter forarbejderne må antages at tage sigte på ejendomme, der løbende anvendes til blandet benyttelse og ikke på ejendomme som klagerens, der definitivt er overgået til ren udlejningsejendom.

Hvad angår fradrag for kloaktilslutningsafgiften på 37.044 kr., har advokaten henvist til en skrivelse af 5. oktober 1987 fra Teknisk Forvaltning i .... Kommune, hvori det meddeles, at tilslutningsbidrag i henhold til kloakbetalingsvedtægt, 37.044 kr., er forfaldent til kontant betaling og må være indbetalt senest den 31. december 1987. Det er gjort gældende, at udgiften til kloakbidrag kan henføres til ejendommens erhvervsmæssige anvendelse til udlejning, og at den derfor er fuldt fradragsberettiget i 1987, jf. ligningslovens § 8 C.

Landsskatteretten bemærker, at det ifølge praksis er en forudsætning for at anse udlejning af et sommerhus for erhvervsmæssig virksomhed, at ejeren har været afskåret fra selv at benytte sommerhuset i ledige perioder. Det er uden betydning, om ejeren faktisk har afstået fra at benytte ejendommen, jf. Østre Landsrets tilkendegivelse af 20. november 1992, offentliggjort i Told*Skat Nyt 1993, nr. 5, side 201.

Da klageren i henhold til den indgåede aftale med F1 ikke har været afskåret fra at disponere over sommerhuset i de ledige perioder, finder retten, at sommerhuset ikke kan anses for en udlejningsejendom, og at overskuddet derfor skal medregnes til klagerens kapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 6. I henhold til cirkulære nr. 22 af 9. december 1986, pkt. 11 b, omfatter overskuddet lejeværdi af bolig i egen ejendom, indtægter ved udlejning samt fradragsberettigede udgifter efter ligningslovens § 15 J og 15 K, stk. 1. Lejeværdien nedsættes forholdsmæssigt for den del af året, hvor udlejning har fundet sted, jf. pkt. 11 d.

For så vidt angår fradrag for ejendommens faktiske udgifter er disse i henhold til ligningslovens § 15 J, jf. § 15 K, begrænset til et standardfradrag, der i henhold til § 15 J, stk. 6, kan foretages uanset om den skattepligtige har udlejet sin bolig i ejendommen en del af indkomståret. Der kan dog i henhold til ligningslovens § 14 foretages et forholdsmæssigt fradrag for ejendomsskatter svarende til den del af året, hvor udlejning har fundet sted.

Da fradrag for tilslutningsafgifter i henhold til ligningslovens § 8 C forudsætter erhvervsmæssig virksomhed på den pågældende ejendom, kan klagerens udgift til kloakbidrag ikke anses for fradragsberettiget, og ansættelsen af sommerhusets overskud for indkomståret 1987 stadfæstes derfor.

ad H1-virksomhed

Klageren, der er ansat som .... på G1 Hospital, påbegyndte i 1988 H1-praksis i sin ejerbolig i ..... Bygningsvæsenet meddelte den 26. maj 1988 klageren tilladelse til at etablere og drive H1klinik fra 2 værelser henholdsvis på 1. sal (ca. 16 m2) og i kælderen (ca. 25 m2). Efter ansøgning fra klageren ændrede Bygningsvæsenet den 29. maj 1990 tilladelsen til at omfatte et værelse i stueetagen (ca. 25 m2) i stedet for værelset i kælderen. Ændringen skyldtes omfattende fugtskader, som havde nødvendiggjort flytning af kliniklokalet kort tid efter, at klinikken var taget i brug.

Klageren har selvangivet indtægter ved klinikken med 3.000 kr. i 1988, 13.600 kr. i 1989, 7.250 kr. i 1990, 41.740 kr. i 1991 og 9.235 kr. i 1992.

Klagen vedrører fordeling af ejendomsskat og udgift til el og varme på henholdsvis den private og den erhvervsmæssige benyttede del af klagerens ejendom, som er et enfamiliehus omfattet af ligningslovens regler om procentvis beregning af lejeværdi.

Skatteankenævnet har ansat den erhvervsmæssige andel af ejendommen og udgifterne til el og varme til 12% indtil den 29. maj 1990 og derefter til 41/336 (=12,2%). Indtil 29. maj 1990 er erhvervsandelen anset for at udgøre 48 m2 ud af et samlet areal på 336 m2 beboelsesareal + (168 m2 kælder x 50%) = 420 m2, eller 11,42% (afrundet 12%). Fra den 29. maj 1990 har Skatteankenævnet anset den erhvervsmæssige andel af ejendommen for at udgøre 41/336, svarende til det erhvervsmæssige areal ifølge bygningsvæsenets tilladelse sat i forhold til det samlede beboelsesareal. Da kælderen ikke længere anvendes til erhverv fra dette tidspunkt, er den ikke medtaget i beregningsgrundlaget for fordelingen af lejeværdien.

Klagerens advokat har nedlagt påstand om, at der godkendes fradrag for en forholdsmæssig andel af ejendomsskatter og udgifter til el og varme på 15% af de samlede beløb. Han har herved henvist til BBR-registreringen, der udviser et samlet beboelsesareal på 288 m2 og et erhvervsareal på 48 m2. Advokaten har endvidere henvist til en skrivelse fra Bygningsinspektoratet af 5. oktober 1992, hvoraf fremgår at der samtidig med erhvervstilladelsen er meddelt tilladelse til delvis nedlægning af boligen, og at kælderen derfor ikke skal medregnes i boligarealerne og ej heller indgår som erhvervsarealer.

Det fremgår af vurderingsoplysningerne for ejendommen, at den har et samlet bygningsareal (stueetage + 1. sal) på 336 m2 heraf et beboet areal på 288 m2 og et erhvervsareal på 48 m2 Hertil kommer et kælderareal på 168 m2. Ejendomsværdien er fastsat på grundlag af et sammenvejet etageareal for ejendommen på 322 m2 hvori kælderarealet indgår med 25% = 42 m2 og garage/udhus indgår med 20% = 11 m2. Det sammenvejede bygningsareal (beboet areal + erhvervsareal) svarer til 269/322 af det sammenvejede etageareal. Retten finder, at erhvervsarealet skal beregnes som 48/336 af det sammenvejende bygningsareal (48/336 x 269/322) = 11,92%, hvorefter der ikke er grundlag for at tilsidesætte Skatteankenævnets skønsmæssige fastsættelse af fradrag for ejendomsskatter. Dog skal ansættelserne for 1990, 1991 og 1992 korrigeres talmæssigt vedrørende fradrag for ejendomsskatter, jf. nedenfor, således at de stemmer overens med teksten i skatteankenævnets kendelser.

Retten bemærker, at fradrag for den til den erhvervsmæssige anvendelse svarende del af ejendomsskatterne skal ske i kapitalindkomsten, jf. personskattelovens § 4, stk. 2, idet fradraget vedrører opgørelsen af ejendomsoverskuddet, jf. § 4, stk. 1, nr. 6, og ikke kan anses som fradrag for driftsomkostninger i henhold til § 3, stk. 2, nr. 1.

Det er endvidere rettens opfattelse, at omfanget af klagerens erhvervsmæssige virksomhed på ejendommen ikke berettiger til fradrag for erhvervsmæssige udgifter til el og varme, der overstiger de ansatte andele.

ad fradrag for kørselsudgifter

Klageren har fratrukket erhvervsmæssige biludgifter på grundlag af notater over kørte kilometer i sin patientbog. Han har ved opgørelsen af sin erhvervsmæssige kørsel medregnet kørsel til G1 Hospital, idet han har gjort gældende, at hospitalet udgør et ud af flere samtidige arbejdssteder. Han er således tillige tilsynsførende på forskellige ....afdelinger under hospitalet, som ligger op til 21 km fra hans kontor på G1 Hospital, ligesom han har tilsynskørsel i forbindelse med udlejning af sommerhuset samt et udlejet parcelhus i Brøndby, som han arvede i 1988.

Klageren har oplyst, at han i årene 1988 - 1992 mødte på G1 Hospital henholdsvis 118 dage, 139 dage, 121 dage, 90 dage og 78 dage. Han mødte på forskellige ....hospitaler og institutioner henholdsvis 91 dage, 79 dage, 82 dage, 74 dage og 47 dage. Endelig førte han tilsyn med de udlejede ejendomme henholdsvis 67 dage, 119 dage, 79 dage, 85 dage og 91 dage. Klageren har således arbejdet uden for G1 Hospital i et antal dage, der svarer til gennemsnitligt ca. 60% af årets samlede arbejdsdage.

Skatteankenævnet har lagt klagerens opgørelse over kørsel og udgifter til grund for ansættelserne, men har anset klagerens kørsel mellem bopælen og G1 Hospital for kørsel mellem hjem og arbejde, der alene kan fradrages efter ligningslovens § 9 C. Hospitalet er således anset for klagerens hovedarbejdssted, medens klagerens kørsel til andre arbejdssteder samt udlejede ejendomme er godkendt som fradragsberettiget erhvervskørsel.

Landsskatteretten finder på det foreliggende grundlag, at klagerens kørsel til G1 Hospital må anses for kørsel mellem hjem og hovedarbejssted, hvorfor udgifterne ved denne kørsel ikke kan anses for erhvervsmæssige, og således alene kan fradrages efter ligningslovens § 9 C. Da klageren ikke har fremlagt kørselsregnskab, og da skatteankenævnets opgørelse over klagerens fremmøde på G1 Hospital er baseret på klagerens egne oplysninger, finder retten ikke grundlag for at ændre de påklagede ansættelser af klagerens befordringsfradrag.

Herefter bestemmes

Indkomståret 1987

........."

Vedrørende sommerhuset fremgår følgende bestemmelse af udlejningsaftalen:

"§ 8 Ejers ferie
Ejer har ret til selv at benytte ferieboligen til egen ferie (dog max. 3 uger i højsæsonen). Ejers egen ferie aftales altid skriftligt. Ferien i højsæsonen for efterfølgende år aftales inden udgangen af august måned."

I en "ledsagenote" til F1 dateret den 3. juni 1987 har sagsøger anført:

"Vedr. hus nr. 47-382-7. Huset skal kun bruges til udlejning. Skal vinterudlejes."

I skrivelse af 15. september 1987 fra udlejningsbureauet "F1" til sagsøgeren hedder det:

"Vedr.: Deres feriehus nr. 47-382-7.

Vi bekræfter hermed, at vi har åbnet for udlejningen i følgende periode:
fra 19/12/87 til 02/01/88
Vi skal gøre vort bedste for udlejning heraf, og efterhånden som lejemål afsluttes, vil De modtage meddelelse herom på sædvanlig måde."

G1 Hospital, hospitalsdirektøren, har i erklæring af 15. oktober 1997 "Til rette vedkommende" udtalt følgende:

"På given foranledning og i fortsættelse af min erklæring af 23. maj 1997 skal jeg hermed bekræfte, at .... As fremmøde og arbejde i hospitalets sengeafdelinger i ...., ...., .... og .... udgjorde en væsentlig del af hans opgaver og arbejdstid som .... ved G1 Hospital i perioden 1987-92."

Der er afgivet forklaring af sagsøgeren.

Vedrørende sommerhuset har sagsøgeren forklaret blandt andet, at han i forbindelse med separation i maj 1987 overtog dette. Han ville sælge det, men blev rådet til i stedet at leje det ud. I den første udlejningsaftale er det anført, at udlejningsperioden er fra 4. april til 19. december 1987. Disse datoer er udlejningsbureauets standardudlejningsperiode. For at blive udlejet hele året, skal huset først godkendes af bureauet til vinterudlejning. Allerede da sagsøgeren den 3. juni 1987 returnerede det første udkast til udlejningsaftale, meddelte han i den håndskrevne ledsagenote udlejningsbureauet, at sommerhuset kun skulle bruges til udlejning og også skulle vinterudlejes. Han fraskrev sig dermed muligheden for at benytte sommerhuset omkring jul og nytår. I september 1987 blev huset godkendt til vinterudlejning. Udlejning var påbegyndt den 13. juni, og sommerhuset var i sommerperioden udlejet i 16 uger samt i vinterperioden udlejet i 1 uge. Den ene uge var i begyndelsen af 1988. Oplysningerne om kloakeringen modtog sagsøgeren i oktober 1987. Hverken han eller hans familie har overnattet i sommerhuset siden sommeren 1986. I perioden 23. -30. maj 1987 istandsatte han sommerhuset med henblik på udlejning, men han overnattede ikke i huset i forbindelse med istandsættelsen. Fra og med 1988 har skattemyndighederne accepteret, at sommerhuset er erhvervsmæssigt udlejet.

Vedrørende helårsboligen på .... har sagsøgeren forklaret blandt andet, at han, inden han indrettede sin privatpraksis, talte med Jens Kronbæk fra Bygningsinspektoratet i .... kommune. Han fik at vide, at han skulle søge tilladelse til etablering af praksis. Kælderen var fugtig, og der skulle laves omfangsdræn. Dette er aldrig blevet udført, idet KK besigtigede kælderen og fortalte, at allerede den lave loftshøjde var til hinder for at anvende kælderen til praksis. Herefter blev lægepraksis indrettet i stueetagen. Kælderen har siden kun været benyttet til opbevaring af indbo, der ikke tager skade af fugt. Garagen er en dobbeltgarage, hvor sagsøgerens bil parkeres.

Vedrørende sagsøgerens kørsel i forbindelse med ansættelsen ved hospitalsvæsenet har sagsøgeren forklaret blandt andet, at han siden en landsskatteretskendelse fra 1974 har haft fradrag med 2/3 af sine kørselsudgifter fra indkomståret 1970. Dette opnåede han i forbindelse med, at han som universitetsadjunkt skulle møde med kort varsel på forskellige københavnske hospitaler med henblik på genoplivning af skindøde personer. Denne fradragsordning fortsatte, da han i 1974 blev 1. reservelæge på G2 Hospital. I 1985-86 var han vikar for den medicinske .... på G1 Hospital. Da afdelingen blev nedlagt, blev han tilbudt og accepterede i slutningen af 1986 en nyoprettet stilling som .... på hospitalet med funktion som tværfaglig leder. På hospitalet i .... findes 5 afdelinger. Til hospitalet er yderligere knyttet 5 afdelinger, der er beliggende i kortere eller længere afstand fra hospitalet. Disse afdelinger er ....afdelinger. Sagsøgeren fører tilsyn med alle 10 afdelinger. Han forestår undervisning af personalet og kan efter behov tilkaldes af andre læger, herunder patienternes egne læger. Han har ikke mødepligt på G1 Hospital i ..... Han har ikke eget kontor hverken på Hospitalet eller på "satellit"-afdelingerne. Han deler kontor med andre læger og konsulenter, og har ikke personlige effekter på disse kontorer. Faglitteratur står til fælles afbenyttelse på det medicinske ambulatorium på G1. Han kan altid kontaktes via det medicinske ambulatorium i ..... I sådanne tilfælde lægges der eventuelt korte meddelelser til ham på ambulatoriet. På "satellit"-afdelingerne findes bøger, hvori der kan skrives meddelelser til sagsøgeren om patienter, som han skal tilse. Hans arbejdsopgaver og ansvarsområder er de samme ved arbejde på hospitalet i .... som på de øvrige afdelinger. På hver afdeling er fælles lægesekretær og sygeplejerske. På de respektive afdelinger dikterer sagsøgeren til den enkelte journal. Sagsøgeren har ført nøje kørselsregnskab, og han har vedstået de herom fremlagte oplysninger. Regnskabet over kørsel til "satellit"-afdelingerne vedrører arbejde i hele dage på disse afdelinger. Han er i vidt omfang kørt direkte fra sit hjem til "satellit"-afdelingerne. Det er også forekommet, at han fra arbejde er kørt direkte på tilsyn af sit udlejningssommerhus. Som det fremgår af kørselsoplysningerne, udfører sagsøgeren en væsentlig del af sit arbejde udenfor G1 Hospital.

Sagsøgeren har til støtte for sin hjemvisningspåstand gjort gældende, at de af sagsøger foretagne fradrag for udgifter til grundejerforening og vandafgift samt kloaktilslutningsafgift skal anerkendes som erhvervsomkostninger, da sommerhuset fra og med juni måned 1987 har været udelukkende erhvervsmæssigt benyttet af sagsøger som udlejningsejendom. Den erhvervsmæssige andel af sagsøgers ejendom skal opgøres til 15%. Sagsøgers kørsel mellem bopæl og de forskellige institutioner samlet under G1 Hospital skal fuldt ud medregnes ved opgørelsen af den erhvervsmæssige kørsel, idet denne kørsel retligt må kvalificeres som kørsel til et ud af flere samtidige arbejdssteder og/eller skiftende arbejdssteder. Der er ikke grundlag for at anse .... afdelingen for sagsøgers hovedarbejds sted. Skattemyndighederne kan iøvrigt ikke uvarslet ændre den tidligere af skattemyndighederne foretagne og af landsskatteretten godkendte skønsmæssige fordeling af den erhvervsmæssige kørsel (forventningsprincippet).

Sagsøgeren har nærmere anført, at sagsøgeren under strafansvar har erklæret, at sommerhuset ikke er anvendt privat i sidst af 1987. Sagsøgeren har, jf. ledsagenoten, klart og tydeligt fraskrevet sig retten til privat benyttelse, og dette er også anerkendt af skattemyndighederne for de efterfølgende år. Der er herefter en klar formodning for, at den erhvervsmæssige udlejning er foregået i en sammenhængende periode, begyndte i 1987. Vedrørende helårsvillaen på .... kælderen og garagen ikke medregnes ved fastsættelsen af den erhvervsmæssige andel. Kælderen er ubrugelig, og garagen kan ikke anvendes til beboelsesformål. Skattemyndighedernes skøn hviler derfor på et urigtigt grundlag. Når der sammenlignes med reglernes anvendelse for eksempel overfor landmænd, er skattemyndighedernes skøn tillige urimeligt. Herefter må de m2 sættes i relation til 288 m2, hvilket giver 17%. Sagsøger kræver kun 15% lagt til grund. Vedrørende sagsøgerens kørsel fradrag må det lægges til grund, at kørslen mellem hjem og G1 er omfattet af dagældende ligningslov § 9 B som er erhvervsmæssig kørsel. Der er ikke efter bevisførelsen grundlag for at fastslå, at hospitalet i .... kan anses som hovedarbejdssted. Sagsøgeren har dokumenteret og redegjort for, at hans arbejde på alle afdelingerne under hospitalet var ligeværdigt. Han havde ikke mødepligt på G1 Hospital.

Sagsøgte har til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende for så vidt angår sommerhusudlejning, at det påhviler sagsøger at dokumentere, at den fulde og ubegrænsede ret til at disponere over sommerhuset var overdraget til tredjemand indkomståret 1987. Sagsøger har ikke løftet sin bevisbyrde, sommerhusudlejningen er derfor med rette ikke anset som erhvervsmæssig i indkomståret 1987. For så vidt angår H1-praksis har sagsøger ikke godtgjort, at skattemyndighedernes skøn over fordelingen mellem den private andel og den erhvervsmæssigt anvendte andel af sagsøgers ejendom i indkomstårene 1988-1992 kan tilsidesættes som værende åbenbart urimeligt eller udøvet på et klart forkert grundlag. For så vidt angår erhvervsmæssig kørsel var sagsøgers hovedarbejdssted i indkomstårene 1988-1992 G1 Hospital i ..... Sagsøger har ikke godtgjort, at dette hovedarbejdssted skal anses som en af sagsøgers flere samtidige arbejdspladser. Sagsøgers kørsel mellem bopæl og G1 Hospital er derfor med rette henført til den dagældende bestemmelse i ligningslovens § 9 C om privat befordring mellem bopæl og arbejdsplads og ikke til den dagældende bestemmelse i ligningslovens § 9 B om erhvervsmæssig befordring.

Sagsøgte har nærmere anført vedrørende sommerhuset, at sagsøgeren efter kontraktsforholdet kunne disponere over sommerhuset i tiden efter den 19. december 1987. Sagsøgerens ledsagenote af 3. juni 1987 ændrer ikke herved. Det er uden betydning, om sagsøgeren rent faktisk benyttede sommerhuset i 1987. Vedrørende helårsboligen på .... har sagsøgte anført, at det er med rette, at en del af arealerne i kælderen og i garagen er medregnet ved skønnet over den erhvervsmæssige andel. Vedrørende sagsøgerens kørsel til G1 Hospital har sagsøgte anført, at hospitalet i .... må anses som værende sagsøgerens hovedarbejdssted. Hertil rettedes henvendelse, når sagsøgeren skulle kontaktes. Sagsøgeren kunne ikke bestride en stilling som .... på G1, hvis han kun i meget begrænset omfang gav møde på afdelingerne på G1 Hospital. Arbejdet på hospitalet i .... var således af væsentligt omfang. Da sagsøgerens forhold ændredes, var skattemyndighederne berettiget til at træffe ny afgørelse vedrørende sagsøgerens adgang til kørselsfradrag. Sagsøgeren har ikke haft en berettiget forventning om andet

Landsretten udtaler

Ifølge den kontrakt, som sagsøgeren den 9. juni 1987 indgik med F1 om udlejning af sommerhuset på .... i ...., havde sagsøgeren ret til at benytte sommerhuset, således at aftale herom skulle indgås skriftligt, og således at egen benyttelse af sommerhuset i højsæsonen var undergivet visse begrænsninger. Det findes ikke bevist, at sagsøgeren har fraskrevet sig denne ret - ej heller ved ledsagenoten af 3. juni 1987. Ved afgørelsen af, hvorvidt sommerhuset i 2. halvår 1987 i skattemæssig henseende udelukkende anvendtes til erhvervsmæssig udlejning, findes det uden betydning, at sagsøgeren ikke selv benyttede sommerhuset. Der er herefter ikke grundlag for at give sagsøgeren medhold i den nedlagte påstand for så vidt angår anbringendet om sommerhusets skattemæssige status.

For så vidt angår ejendommen på .... er udgifterne fordelt på bolig og på erhverv efter en beregning af forholdet mellem den del af ejendommen, der tjener til bolig for sagsøgeren og den del, der anvendes erhvervsmæssigt. Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at såvel kælderen som garagen er egnet til benyttelse i forbindelse med sagsøgerens beboelse af ejendommen og faktisk benyttes af sagsøgeren. Herefter findes der ikke grundlag for at tilsidesætte ligningsmyndighedernes beregning, hvorefter der til boligen er medregnet en mindre del af arealerne vedrørende kælder og garage. Det kan ikke medføre andet resultat, at .... Kommunes Bygningsinspektorat i anden anledning ved skrivelse af 5. oktober 1992 har udtalt, at kælderen ikke skulle medregnes i boligarealet. Som følge af det anførte er der heller ikke grundlag for at give sagsøgeren medhold i den nedlagte påstand for så vidt angår beregningen af den erhvervsmæssige andel af ejendommen på .....

Vedrørende sagsøgerens kørselsfradrag bemærkes, at der til det medicinske ambulatorium på G1 Hospital, ...., er knyttet 5 af de 10 afdelinger, hvortil sagsøgeren har arbejdsmæssige forpligtigelser. Efter sagsøgerens egne oplysninger har sagsøgeren igennem alle de år, der er omfattet af nærværende tvist, arbejdet et antal dage på det medicinske ambulatorium, der overstiger det antal dage, sagsøgeren har arbejdet på de øvrige 5 afdelinger tilsammen. Det er herefter med rette, at ligningsmyndighederne har anset G1 Hospital, ...., for at være sagsøgerens hovedarbejdsted. Herefter, og da sagsøgerens arbejde på hovedarbejdstedet ikke kun har haft et begrænset omfang, er der ikke grundlag for at tilsidesætte ligningsmyndighedernes afgørelse vedrørende beregningen af sagsøgerens kørselsfradrag.

Det forhold, at der for tidligere år er tilladt fradrag med 2/3 af kørselsudgifterne, jf. Landsskatterettens kendelse af 17. januar 1974, findes ikke at have givet sagsøgeren en berettiget forventning om, at ligningsmyndighederne kun efter forudgående varsel kunne ændre fradraget. Det er herved taget i betragtning, at sagsøgerens ændrede arbejdsmæssige forhold gav anledning til en ny bedømmelse, og at sagsøgeren ikke herved har mistet en adgang til at sikre sig bevis for de relevante kørselsomkostninger.

Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage fra dato skal sagsøgeren, A, i sagsomkostninger til sagsøgte betale 13.000 kr.

 

Kapitalindkomst

 

overskud af sommerhus ansat til - 2.968 kr.

Stadfæstes.

 

Indkomståret 1988

 

Personlig indkomst

 

Erhvervsmæssig andel af el og varme

skønsmæssigt ansat til 1.800 kr.

Stadfæstes.

Kapitalindkomst

 

Fradrag for ejendomsskatter

 

godkendt med 12% = 2.635 kr.

Stadfæstes.

Ligningsmæssige fradrag

 

Fradrag for kørsel i alt 18.800 kr.

Stadfæstes.

 

Indkomståret 1989

 

Personlig indkomst

 

Erhvervsmæssig andel af el og varme
ansat til 12% = 1.940 kr.

Stadfæstes.

Forhøjes med fradrag for ejendomsskatter

1.405 kr.

Kapitalindkomst

Nedsættes med fradrag for ejendomsskatter

1.405 kr.

Ligningsmæssige fradrag

 

Fradrag for kørsel, i alt 22.098 kr.

Stadfæstes.

 

Indkomståret 1990

 

Personlig indkomst

 

Erhvervsmæssig andel af el og varme
ansat til 12% = 1.597 kr.

Stadfæstes.

Forhøjes med fradrag for ejendomsskatter

530 kr.

Kapitalindkomst

 

Nedsættes med fradrag for ejendomsskatter

1.265 kr.

Ligningsmæssige fradrag

 

Fradrag for kørsel, i alt 18.897 kr.

Stadfæstes.

 

Indkomståret 1991

 

Personlig indkomst

 

Erhvervsmæssig andel af el og varme
ansat til 12% = 2.310 kr.

Stadfæstes.

Forhøjes med fradrag for ejendomsskatter

3.013 kr.

Kapitalindkomst

 

Nedsættes med fradrag for ejendomsskatter

1.124 kr.

 

Ligningsmæssige fradrag

 

Fradrag for kørsel, i alt 39.647 kr.

Stadfæstes.

 

Indkomståret 1992

 

Personlig indkomst

 

Erhvervsmæssig andel af el og varme
godkendt som selvangivet med 2.932 kr.

Stadfæstes.

Forhøjes med fradrag for ejendomsskatter

1.103 kr.

Kapitalindkomst

 

Nedsættes med fradrag for ejendomsskatter

1.103 kr.

Ligningsmæssige fradrag

 

Fradrag for kørsel, i alt 38.728 kr.

Stadfæstes.