Dato for udgivelse
16 Apr 2002 16:50
SKM-nummer
SKM2002.217.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-309-00344
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Kreditnota, cash-back, kampagne, rabat, bonus
Resumé

Told- og Skattestyrelsen finder ikke, at virksomheder i henhold til momslovens § 27, stk. 4 eller på andet grundlag kan regulere afgiftsgrundlaget i forbindelse med udbetaling af penge som led i cash-back kampagner. Styrelsen henser i denne forbindelse til, at der ikke er tale om en rabat, og at der er tale om 2 transaktioner, som ikke momsmæssigt påvirker hinanden.

Reference(r)

Momslovens § 27, stk. 4
Momsvejledningen 2001 G.1.4

Redaktionelle noter

Den 30. april 2002 er der foretaget ændring i 1. afsnit, 2. punktum (markeret med *).

Told- og Skattestyrelsen har vejledende udtalt sig om virksomheders muligheder for at regulere afgiftsgrundlaget i henhold til momslovens § 27, stk. 4 i forbindelse med udbetaling af penge som led i en cash-back kampagne. Den konkrete kampagne indebar, at en kunde, der for 10 år siden havde købt en vare*, 10 år efter købet kan *få udbetalt et beløb svarende til købsprisen for varen i henhold til et værdibevis. Udbetalingen er afhængig af nærmere fastsatte vilkår, som fremgår af det pågældende værdibevis.

Det er styrelsens vurdering, at udbetalingen i henhold til værdibeviset ikke er at anse som en rabat i henhold til momslovens § 27, stk. 4. Der henvises til EF-Domstolens sag C-48/97, Kuwait Petroleum Ltd, hvor virksomheder uddelte vouchere i forbindelse med salg af brændstof. Når en kunde havde samlet et tilstrækkeligt antal vouchere, havde kunden ret til mod indlevering af voucherne at vælge varer eller i visse tilfælde tjenesteydelser. I dommens præmis 17, fastslår domstolen, at "artikel 11, punkt A, stk. 3, litra b), i sjette direktiv skal fortolkes således, at udtrykkene "rabat" og "bonus" ikke kan omfatte et prisnedslag for de samlede omkostninger ved en levering af goder."

Endvidere er det styrelsens vurdering, at 6. momsdirektivs artikel 11, punkt C, stk. 1, ikke omfatter de tilfælde, hvor et prisnedslag omfatter de samlede omkostninger ved en levering af goder, idet udtrykket "prisnedslag" kan indeholdes i udtrykket "rabat".

Endelig er det styrelsens vurdering, at der heller ikke kan ske regulering af momsen på andet grundlag. Der er i denne forbindelse lagt vægt på, at der som led i cash-back kampagnen ud fra en momsmæssig vurdering foretages 2 adskilte transaktioner, som momsmæssigt ikke påvirker hinanden. Den ene transaktion vedrører salg af varer, som skete for 10 år siden. Den anden transaktion vedrører udleveringen af penge mod forevisning af garantibeviser 10 år efter salget.

Styrelsen henviser i denne forbindelse til Kuwaitdommens præmis 28, hvor domstolen fastslår, "at salget af brændstof og overdragelsen af goder mod vouchere udgør to adskilte transaktioner." I både Kuwait-dommen og i cash-back kampagnen er der således tale om 2 adskilte transaktioner i tid og i indhold.