Dato for udgivelse
29 jun 2006 11:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 maj 2006 13:04
SKM-nummer
SKM2006.440.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, B-2808-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Driftsomkostninger, repræsentation, reklame, kommerciel, gæstfrihed
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt det sagsøgende selskab var berettiget til fradrag for en række udgiftsposter.

Landsretten fandt det ikke dokumenteret, at der i de relevante indkomstår havde været afholdt driftsudgifter, udover dem som var medtaget i selskabets regnskaber.

Landsretten fastslog, at en præmieudgift på kr. 150,-, som følge af beløbets størrelse ikke kunne anses for en reklameudgift, jf. ligningslovens § 8, stk. 1.

De øvrige udgifter i sagen var alle afholdt over for personer, som havde opholdt sig på selskabets etablissementer og måtte følgelig anses for afholdt som udslag af kommerciel gæstfrihed. Herefter kunne udgifterne ikke fradrages som reklameudgifter efter ligningslovens § 8, stk. 1.

På denne baggrund blev Skatteministeriet frifundet.

Reference(r)

Ligningsloven § 8, stk. 1

Ligningsloven § 8, stk. 4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-2 E.B.3.6

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 E.B.3.7

Parter

H1 ApS
(Advokat Lars Buurgaard Sørensen

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af landsdommerne

Olav D. Larsen, Karen Foldager og Eva Skov (kst.)

Påstande

Under denne sag, der er anlagt den 17. december 2004, har sagsøgeren, H1 ApS, efter sin endelige påstand påstået sagsøgte, Skatteministeriet, dømt til at anerkende, at udgifter til afholdelse af julefrokoster i indkomstårene 2000 og 2001 er fradragsberettigede i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, og at udgifterne til konkurrencer og øvrige arrangementer i samme indkomstår er fradragsberettigede som reklameudgifter i henhold til ligningslovens § 8, stk. 1, i alt med 46.710 kr. for 2000 og 61.255 kr. for 2001.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling

Landsskatteretten afsagde den 17. september 2004 følgende kendelse:

"...

Klagen vedrører godkendelse af diverse udgifter ved restaurationsdrift.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2000

Regionen har anset afholdte udgifter på i alt 40.450 kr. for repræsentationsudgifter, hvorfor selskabets indkomst er forhøjet med 75 % heraf, i alt 30.337 kr.

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

Indkomståret 2001

Regionen har anset afholdte udgifter på i alt 87.310 kr. for repræsentationsudgifter, hvorfor indkomsten er forhøjet med 75 % heraf, i alt 65.482 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 63.383 kr.

Sagens oplysninger

Selskabet blev stiftet i 1999, og selskabets formål er angivet til at drive virksomhed med restaurationsdrift, lystfiskersejlads, bådudlejning samt hermed beslægtet virksomhed. Selskabets første regnskabsperiode var fra den 29. juli 1999 til 31. december 2000. Regnskabsåret har herefter fulgt kalenderåret.

Selskabet har i de påklagede indkomstår været ejer af værtshuset H2, beliggende i .... Selskabet har endvidere drevet interessentskabet H3 I/S sammen med en restauratør fra den 1. juli til 30. september 2000. Interessentskabet drev diskoteket H3, beliggende i .... Fra den 1. oktober 2000 har selskabet overtaget hele driften af diskoteket.

Selskabet har selvangivet fradrag for udgifter på henholdsvis 19.849 kr. og 58.110 kr. vedrørende aktiviteter på H2 i indkomstårene 2000 og 2001. Selskabet har selvangivet fradrag for udgifter på henholdsvis 30.301 kr. og 29.200 kr. vedrørende aktiviteter på H3 for samme periode. De stedlige skattemyndigheder har for indkomståret 2000 anerkendt fradrag for 9.700 kr. vedrørende H4.

Udgifterne har hovedsageligt vedrørt tøj, gavekort, rejser og mad (herunder til julefrokost), samt leje af henholdsvis beachvolleybane og boksering.

Selskabets omsætning har været på henholdsvis 2.137.504 kr. og 2.561.308 kr. for indkomstårene 2000 og 2001, samt et resultat før renter på henholdsvis 3.450 kr. og -10.536 kr.

ToldSkat afgørelse

Regionen har forhøjet selskabets indkomst med henholdsvis 30.337 kr. og 65.482 kr. for indkomstårene 2000 og 2001.

Efter ligningslovens § 8, stk. 1 kan der fradrages udgifter i den skattepligtige indkomst, som er afholdt til reklame mv., idet omfanget af udgifterne er afholdt for at opnå salg af varer og tjenesteydelser. Efter ligningslovens § 8, stk. 4, er der kun fradrag for 25 % af udgifterne til repræsentation.

Regionen har anført, at de afholdte udgifter, med undtagelse af udgifterne til H4, er repræsentationsudgifter. Der er henset til, at udgifterne ikke er afholdt overfor en større ubestemt kreds af personer, samt at gaverne ikke er påført firmanavn, ligesom gaverne har haft en værdi på over 100 kr. Regionen har videre henset til, at der for julefrokostens vedkommende alene er reklameret på H2, hvorfor det kun er de sædvanlige kunder, der har haft mulighed for at deltage i arrangementet.

Regionen har endvidere anført, at de foretagne betalinger for at deltage i arrangementerne er modregnet på kontoen for aktiviteter, hvorfor det kun er det beløb, der ligger udover egenbetalingen, der er givet begrænset fradrag for.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at der er fradrag for de afholdte udgifter som selvangivet. Repræsentanten har til støtter herfor bl.a. anført, at de afholdte aktiviteter skal betragtes som reklameudgifter, idet udgifterne er afholdt for gennem forskellige aktiviteter at få opmærksomhed omkring værtshuset og diskoteket.

Repræsentanten har forklaret, at det var H2, der arrangerede udflugterne for G1 og G2, men at deltagerne selv betalte for at deltage i udflugterne, enten fra den konto der var indbetalt til i G1 eller ved egenbetaling. Prisen var sat til kostprisen. Hvert år har der været arrangeret en julefrokost på H2, hvor tilmeldingen skulle ske på værtshuset, hvorfor man blot skulle have været på H2 1 gang for at kunne deltage. Selskabet ønskede, at så mange som muligt deltog i arrangementerne for derigennem at knytte dem til H2. Tilbuddet har derfor været åbent for en større og ubestemt kreds af personer.

De øvrige aktiviteter på både H2 og H3 var aktiviteter for at trække kunder til, samt skabe opmærksomhed om stederne, således at gæsterne fik en sjov oplevelse ud af at besøge enten værtshuset eller diskoteket. I både ... og ... var der i 2000 og 2001 stor konkurrence om kunderne, hvorfor de forskellige aktiviteter har været nødvendige. De indkøbte gaver har været anvendt som gevinster til de annoncerede konkurrencer. Det har ikke været muligt at notere, hvem der har vundet hvilken præmie. Endvidere fremgår det også af annoncerne, at aktiviteterne har været for alle, og derfor afholdt overfor en større og ubestemt kreds af personer.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det følger af ligningslovens § 8, at en virksomheds reklameudgifter ved indkomstopgørelsen er fuldt fradragsberettigede, jf. stk. 1, men at udgifter til repræsentation, selv om formålet hermed er at opnå salg af virksomhedens varer eller tjenesteydelser, dog kun kan fradrages med et beløb svarende til 25 pct., jf. stk. 4. Det fremgår af forarbejderne til stk. 4, at repræsentationen har karakter af kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser.

De af selskabet afholdte udgifter til leje af henholdsvis boksering samt beachvolleybane må anses for driftsudgifter, for hvilke der er fuldt fradrag. Der kan således anerkendes yderligere fradrag med 2.800 kr. for indkomståret 2001.

De af selskabet afholdte udgifter til udlodning af præmier på H2 og H3 er alle sket til personer, der har befundet sig på selskabets beværtninger, hvorfor udgifter må anses for afholdt som udsalg af kommerciel gæstfrihed. For så vidt angår udgifterne til arrangementerne på H2, herunder julefrokosten, er det ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at arrangementerne har været åben for en større og ubestemt kreds af mennesker. Den påklagede afgørelse stadfæstes for indkomståret 2000. For indkomståret 2001 nedsættes forhøjelsen til 63.383 kr.

..."

Efter Landsskatterettens afgørelse har H1 ApS krævet fradrag for yderligere reklame- og driftsudgifter i 2000 og 2001. De udgifter, der er afholdt af H2, er specificeret således:

Indkomståret 2000

 

1

G3 kro

 

625,00

   

Indkøb af tilberedte madportioner

645,00

2

Præmier

Udgifter til indkøb af præmier uddelt ved forskellige arrangementer


1.100,00

3

Julefrokost

Udgifter afholdt til indkøb af julefrokostmenuer,

3.680,00
2.500,00

4

G4 klit

 

4.429,00

   

Tur til G4 klit - præmie/gave

2.500,00

5

Gadefodbold

Udgift til gadefodbold - præmie

150,00

6

H4

 

420,00

   

Arrangement afholdt på H3

9.700,00

7   

Dartturnering

Udgift til indkøb af smørrebrød i forbindelse med afholdelse af dartturnering


360,00

I alt

 

26.109,00

 

Indkomståret 2001

 

1

Præmier

 

1.659,00

   

Udgifter til indkøb af præmier

221,25

   

uddelt ved forskellige arrangementer

2.298,00

     

13.000,00

     

1.000,00

     

900,00

     

2.224,00

     

1.800,00

     

499,95

     

235,00

     

1.649,90

     

1.000,00

     

300,00

2

Grill Fest

 

800,00

3

Beach Volley + boksering

 


500,00

     

1.106,00

     

3.000,00

4.

Udskænkning af drikkevarer
Udgifter til udskænkning af drikkevarer uden beregning


21.417,00

I alt

 

53.610,10

Der er fremlagt kopi af diverse kvitteringer, fakturaer, regninger mv. for H2s udgifter i 2000 og 2001, bortset fra beløbet på 2.500 kr. til indkøb af julefrokostmenuer (punkt 3 i 2000) og udgiften på 2.298 kr. til indkøb af præmier (punkt 1 i 2001). For udgiftspost 4 i 2001, udskænkning af drikkevarer, er der fremlagt en udateret, håndskreven regning fra H2 på 21.417 kr. for 4.780 øl, 660 vand, 2 fustager og 36 flasker spiritus.

For diskoteket H3 er de samlede udgifter, for hvilke der ønskes fradrag, opgjort til 30.301 kr. for 2000 og 8.895,68 kr. for 2001. Samtlige udgifter vedrører indkøb af diverse drikkevarer, der er udskænket på H3 uden beregning. For 2000 støttes kravet på en udateret opgørelse (bilag 44) over forbruget i perioden 1. september til 31. december 2000. For 2001 er der fremlagt flere afkrydsede skemaer og håndskrevne opgørelser over øl-, vand- og spiritusforbruget på enkeltdage, alle påført betegnelsen "Kundepleje". Endvidere er der fremlagt kasserapporter for enkeltdage med angivelse af beløb til "kundepleje".

Forklaringer

A har forklaret, at han stiftede H1 ApS i 1999 med henblik på at drive restaurationsvirksomhed. Han ejer alle anparter i selskabet og er daglig leder. H2 er et værtshus, der henvender sig til et modent publikum. Det er åbent hver dag fra kl. 11.00 til 23.00. Der er mulighed for at danse der, og der er tre lette retter på spisekortet. Disse retter købes færdige fra en kro og varmes op på værtshuset, der har et godkendt køkken. H2 tilhørte et dødsbo. Han forpagtede det i første omgang, og siden købte han det. Ejeren havde ikke passet værtshuset i de sidste par år, hvorfor der skulle lokkes kunder til. Han søgte at skabe en bevidsthed om, at H2 var et sted, hvor der altid foregik noget. Det skete ved at annoncere en del, afholde konkurrencer på værtshuset og dele kort ud til gratis øl i værtshuset. Disse kort blev delt ud i forbindelse med, at der blev sat plakater op. De forretninger, der fik plakater til ophængning, kunne dele kortene ud til deres kunder. Der blev også givet gavekort. Alle disse tiltag havde den ønskede effekt. Konkurrenterne i området kunne ikke klare sig. G5 kro måtte lukke sin krostue, og ejeren af det konkurrerende værtshus, G6 baren, tilbød ham, at han kunne købe det. Der blev på årsbasis delt rigtig mange kort ud til gratis drinks og øl. Det var alligevel givtigt. Når kunderne var lokket til, blev de der og købte mere. De kort på gratis drikkevarer, der blev indleveret på en aften, blev gemt, og forbruget blev gjort op efterfølgende. Bilag 44 er en sådan opgørelse vedrørende H3. Bartenderen gemte kortene i en flyttekasse. Han har lavet opgørelsen og kan bekræfte, at forbruget vedrørende gratis udskænkning har været som angivet. Den samme procedure blev anvendt på H2, og opgørelsen bilag 46 svarer til opgørelsen vedrørende H3. Opgørelsen for H2 (bilag 46), der er udarbejdet af en medarbejder, men godkendt af ham, er bare ikke så udspecificeret. Denne opgørelse vedrører 2000 eller 2001. De 4.780 vederlagsfrit udskænkede øl er således i det væsentlige opgjort på baggrund af en optælling af de kort på gratis øl, der var blevet indløst. Det skulle være interessant at komme på værtshuset, og aktiviteter i form af konkurrencer, spil, underholdning og udflugter samt en god service bidrog hertil. H2 arrangerede også julefrokost i et mindre omfang. Der blev annonceret med, at folk kunne komme ind fra gaden og købe 2 stk. med sild og en øl og snaps til en meget lav pris. Herudover kunne de sædvanlige lette retter købes. En lokal forening, G1, havde tilholdssted på værtshuset. Medlemmerne indbetalte hver uge et beløb til foreningen i en postkasse, der var hængt op på værtshuset. Der blev arrangeret en julefrokost for foreningen på H2, der stod for indkøbet af maden til frokosten fra enten G7 eller G3 kro. Det var kun foreningens medlemmer, der kunne deltage, og der var fastsat en bestemt kuvertpris, der blev afregnet af foreningen til H2 ved en bankoverførsel. H2 beregnede sig en mindre fortjeneste, der var indregnet i kuvertprisen. Turen til G4 Klit var for de kunder, der havde deltaget i og tabt lodtrækninger om omgange til hele værtshuset. Dartturneringen blev afholdt på værtshuset efter tilmelding. Der blev spillet om øl. Der blev fundet en vinder, der fik sit navn indgraveret i en pokal, der stod på værtshuset. Der blev givet smørrebrød til deltagerne. Han har påført regnskabsbilagene tekster, og revisoren har udarbejdet regnskabet herefter. Det var ikke kun lokale kunder, der kom på værtshuset. Der kom kunder fra ... og opland, men også fra byer som .... Der blev gradvist oparbejdet en fast kundekreds, men det var ikke primært den, der sikrede omsætningen. Der kunne være op til 120 kunder på en gang i værtshuset.

Da han overtog H3, havde den tidligere forpagter af diskoteket ødelagt dets ry, og det havde været lukket ca. en måned. Han ville henvende sig til det unge publikum. Der blev foretaget en renovering, før diskoteket blev genåbnet. Han måtte kæmpe en hård kamp for at få de unge til at komme og for at få dem til at blive der. Der var forskellige arrangementer, herunder "H4", der var et show med konkurrencer, der indeholdt gevinster i form af ferierejser. Det havde stor effekt, at der også blev arrangeret konkurrencer med uddeling af gavekort til lokale forretninger. Der blev ligeledes i forbindelse med, at der blev delt plakater ud til opsætning på steder, hvor der ofte kom mange unge mennesker, delt kort ud til gratis drinks og øl. Der var et par ansatte til at passe baren og garderoben.

Diskoteket havde åbent til kl. 5.00. Der var en ret stor bar samt en mobil bar. Det var revisoren, der forlangte kasserapporterne udarbejdet. Når der i disse er angivet "kundepleje", dækker det typisk over præmier i forbindelse med afholdte konkurrencer. Der kan også være udskænket vederlagsfri øl og drinks hen over disken, men de fleste gratis drikkevarer blev udskænket i forbindelse med konkurrencer mv. Diskoteket var i gang i hele 2001. Han kan ikke svare på, hvorfor der ikke er medtaget bilag for kundepleje i løbet af det første halve år af 2001.

SK har forklaret, at hun i 2000 og 2001 var ansat som garderobepige og senere som bartender i H3. Hun arbejdede hver weekend og hjalp med at sætte plakater op om arrangementer og konkurrencer på diskoteket. Der blev ofte holdt konkurrencer, hvilket var en væsentlig del af det, der foregik på diskoteket. Der blev sat plakater op i ... og flere andre byer. De blev sat op i forretninger og andre steder, hvor der kom unge mennesker. Der blev i den forbindelse uddelt en stak kort til gratis øl. Disse ølkort kom som oftest ind igen. Det var i hvert fald over halvdelen, der blev indløst. Præmierne i konkurrencerne kunne være T-shirts, kasketter, gavekort, øl og drinks. Ud over ved indløsning af ølkort og som led i konkurrencerne kunne hun ikke skænke gratis drinks. Efter lukketid tog hun kassebeholdningen med til ..., hvor A fik den. Hun husker ikke, om hun også havde ølkortene med. Når der blev indløst et ølkort, blev der sat et stempel på det, hvorefter det blev lagt i kassen. Hun har været med til at udfylde de bilag, der er benævnt "Forbrug Kundepleje". På disse bilag anførtes udskænkede drinks, der var vundet i konkurrencer.

NJ har forklaret, at hun i 2000 og 2001 var ansat på H3 som garderobepige i weekenderne. Hun har uddelt ølkort i forbindelse med uddeling af plakater i butikker, handelsskoler og andre steder, hvor der kom unge mennesker. Der blev bl.a. reklameret for konkurrencer. Det virkede rigtig godt, og der kom mange mennesker i diskoteket. Hun har ikke arbejdet i diskotekets bar eller i H2.

Procedure

H1 ApS har til støtte for sin påstand gjort gældende, at der er tale om to nystartede virksomheder, som i særlig grad har haft behov for at gøre opmærksom på sig selv. En række udgifter, som af skattemyndighederne er godkendt som repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret, er afholdt til reklame eller til driften af virksomheden, hvorfor der er fuld fradragsret.

Der er afholdt udgifter på 3.680 kr. og 2.500 kr. til indkøb af julefrokost, som er blevet solgt mod betaling på restaurant H2. Udgifterne er således afholdt til erhvervelse af indkomst og som et sædvanligt led i den almindelige drift, hvorfor der er fuld fradragsret.

Udgifterne til bortskænkning af drikkevarer er anerkendt af skatteforvaltningen som repræsentationsudgifter efter en grundig gennemgang af bilagene, hvorfor disse er fuldt dokumenteret. Godkendelsen, som er en begunstigende forvaltningsakt, og som ikke har været genstand for en administrativ prøvelse i Landsskatteretten, kan ikke anfægtes nu. Der er således alene tvist om, hvorvidt udgifterne kan betegnes som reklameudgifter. Udgifterne har ikke et sådant omfang, at der er skærpet bevisbyrde for H1 ApS. Bortskænkningen er sket på grundlag af ølkort, som er blevet uddelt til en ubestemt kreds af personer for at få flere kunder, hvilket er lykkedes. Udgifterne skal derfor anerkendes som reklameudgifter med fuld fradragsret.

Udgifterne til præmier og diverse andre aktiviteter er reklame- eller driftsudgifter. Der var ikke forskel på udgifterne til H4, som skattemyndighederne har anerkendt som driftsudgifter, og udgifter til de andre turneringer eller konkurrencer, som blev afholdt på H2 eller H3. Aktiviteterne har været annonceret i dagspressen og på plakater med den hensigt at gøre virksomheden kendt i lokalområdet. Der har været deltagelse af en bred, ubestemt kreds af personer. Udgifterne til konkurrencerne er således afholdt i forbindelse med den løbende indkomsterhvervelse. Præmierne er ikke givet som gaver til faste kunder for at fastholde dem som kunder. Der er ikke tale om kommerciel gæstfrihed, og præmiernes værdi er ikke relevant, da de ikke er gaver, men præmier udloddet i erhvervsmæssig sammenhæng.

Skatteministeriet har til støtte for sin påstand gjort gældende, at det påhviler H1 ApS at dokumentere, at selskabet er berettiget til fradrag i den skattepligtige indkomst efter statsskattelovens § 6, litra a, eller ligningslovens 8. Selskabet skal både godtgøre, at udgifterne er afholdt, og at de er fradragsberettigede. Hvis der foreligger forhold, som taler imod en fradragsret, er bevisbyrden skærpet. Bevisbyrden kan ikke løftes alene ved forklaringer fra indehaveren eller ansatte i virksomheden. Kun udgifter til arrangementer med servering over for en større, ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder, og hvor serveringen ikke har karakter af bespisning, kan karakteriseres som reklameudgifter. Udgifter til gaver uden firmalogo kan kun anerkendes som fradragsberettigede, hvis værdien er under 100 kr. Andre udgifter, der vedrører gaver til kunder og servering for kunder, er fradragsberettigede som repræsentation.

Skatteministeriet har vedrørende H2s udgifter i 2000 indledningsvis anført, at der ikke er dokumentation for, at H1 ApS er berettiget til yderligere fradrag på 6.260 kr. i forhold til de spørgsmål, der blev behandlet af Landsskatteretten. H1 A/S har ikke kunnet forklare, hvorfor der nu kræves yderligere fradrag, og der foreligger ingen dokumentation for de ekstra udgifter i form af grundbilag. Det er derfor sandsynligt, at disse udgifter allerede er fratrukket i regnskabet.

Skatteministeriet har om de enkelte udgiftsposter nærmere anført, at udgiften under punkt 1, varekøb, må antages at være indeholdt i posten "Varekøb, madvarer" i regnskabet, hvorfor der ikke kan foretages yderligere fradrag. H1 ApS har ikke løftet bevisbyrden for, at der ikke er foretaget fradrag for beløbet. Udgiften under punkt 2, præmier, omfatter udgifter til gaver i form af præmier til de tilstedeværende gæster på værtshuset til en værdi af over 100 kr. Driften af værtshuset omfatter alene salg af øl og mad, hvorfor der ikke er tale om en driftsudgift. Gaverne er uden logo og har en værdi over 100 kr., hvorfor udgifterne hertil ikke kan fradrages som reklameudgifter, men alene som repræsentationsudgifter. Udgiften under punkt 3, indkøb af mad til julefrokost, kan ikke anerkendes som en reklameudgift, da arrangementet omfatter bespisning. H1 ApS har ikke dokumenteret udgifterne, og at,der er sket betaling for maden, og de fremlagte bilag angår kun julefrokosten i 2001. Udgifterne under punkt 4, tur til G4 klit, omfatter transport og bespisning af 25-30 mennesker. Sådanne udgifter er på grund af deres størrelse og karakter repræsentationsudgifter. Udgiften under punkt 5, præmie til gadefodbold, er ikke fradragsberettiget på grund af præmiens værdi, og da den ikke tjente et reklameformål. Udgiften under punkt 6 er godkendt bortset fra beløbet på 420 kr., som er nyt i forhold til Landsskatterettens kendelse. H1 ApS har ikke godtgjort, at beløbet ikke er medtaget under andre punkter i regnskabet, fx "Varekøb, aktiviteter m.v.". Udgiften under punkt 7, smørrebrød ved dartturnering, vedrører bespisning. Der foreligger ingen nærmere oplysninger om, hvem der deltog i arrangementet. Beløbet kan derfor alene anerkendes som fradragsberettiget som repræsentation.

Vedrørende de enkelte udgifter for H2 i 2001 har Skatteministeriet nærmere anført, at der ikke er fradragsret for præmierne, da de ikke er massefremstillede reklamegaver til kunder, og da de har en værdi, som overstiger, hvad man efter praksis anerkender som en reklameudgift. Endvidere blev præmierne kun givet til de, der var til stede på værtshuset, det vil sige eksisterende kunder. Udgifterne til grillfest og de ikke anerkendte udgifter til Beach Volley vedrører mad til bespisning af gæster, hvorfor de ikke kan anerkendes som reklame, men alene som repræsentation.

For så vidt angår udskænkning af gratis drikkevarer i 2000 og 2001 har Skatteministeriet gjort gældende, at beviset for afholdelse af de faktiske udgifter skærpes, når der kræves fuld fradragsret. H1 ApS' har ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at der er afholdt så store udgifter alene på grundlag af gratis øl- og drinkskort. Der foreligger ikke dokumentation for, hvor mange ølkort der er udleveret eller modtaget. I forhold til virksomhedernes omsætning i 2001 er der tale om meget store beløb. Udskænkningen er endvidere ikke sket til en ubestemt kreds, da der kun er udskænket til kunder på værtshuset og diskoteket. De gratis øl mv. kan derfor kun anerkendes som repræsentationsudgifter.

Landsrettens begrundelse og resultat

Regnskaberne for H1 ApS er efter As forklaring udarbejdet af selskabets revisor på grundlag af virksomhedernes udgiftsbilag. Det er ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at der i 2000 og 2001 er afholdt driftsudgifter til julefrokoster eller andre arrangementer, som ikke er medtaget i selskabets årsregnskaber. Der er herefter ikke grundlag for at godkende fradrag for yderligere driftsudgifter.

Udgiften til præmie i forbindelse med gadefodbold kan som følge af beløbets størrelse, en gave på 150 kr., ikke anses for en reklameudgift, hvorfor beløbet ikke kan fradrages efter ligningslovens § 8, stk. 1. Udlodningen af øvrige præmier og gaver, udskænkning af gratis drikkevarer og vederlagsfri servering af mad i forbindelse med konkurrencer er ifølge forklaringerne udelukkende sket til personer, som har opholdt sig på H2 eller H3 som kunder. Da udgifterne således er afholdt som udslag af kommerciel gæstfrihed, kan disse ikke fradrages som reklameudgifter efter ligningslovens § 8, stk. 1, men alene som repræsentationsudgifter efter ligningslovens § 8, stk. 4.

Skatteministeriets frifindelsespåstand tages herefter til følge.

H1 ApS skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med i alt 15.900 kr. Heraf udgør 12.500 kr. et passende beløb til advokatbistand og 3.400 kr. godtgørelse for ekstrakt og materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, H1 ApS, skal betale sagens omkostninger til sagsøgte med 15.900 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.