Østre Landsrets dom
af 16. juni 1999
12. afdeling, B-0325-96

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/ advokat Kaspar,Lehmann Bastian, prøve)

mod

A
(Advokat Lars Henriksen).

Afsagt af landsdommerne

Kjærsgaard, B. O. Jespersen og Charlotte Arndt (kst. )

Under denne sag, der er anlagt den 6. februar 1996, har sagsøgeren, Skatteministeriet, endeligt nedlagt påstand om,

Principalt

I.

at sagsøgte, A, skal anerkende, at han ikke er berettiget til ved sin indkomstopgørelse for indkomståret 1992 at fratrække sin andel af afskrivninger på udgifter til plantning af træer, 52.900 kr., udgifter til anlæg af læhegn, 53.900 kr., udgifter til vedligeholdelse af beplantning og læhegn, 2.600 kr., samt sin andel af renteudgifter for perioden 1, december 1992 til 22. december 1992 2.204 kr., vedrørende pantebrev til F1 Planteskole A/S, oprindeligt stort kr, 3.779.000 med pant i ejendommen matr.nr. .. m.fl., ...., .... (bilag 6).

II.

Sagsøgte skal til sagsøgeren betale 76.525 kr. med tillæg af renter i henhold til reglerne i kildeskattelovens afsnit V.

Subsidiært

Ansættelsen af sagsøgtes indkomst for indkomståret 1992 hjemvises til fornyet behandling ved den stedlige ligningsmyndighed, således at sagsøgte til sagsøgeren skal betale den merskat, der følger af forhøjelser i sagsøgtes indkomst med tillæg af renter i henhold til reglerne i kildeskattelovens afsnit V.

Beløbet i den principale påstand II, der størrelsesmæssigt ikke er bestridt, svarer i følge Skatteministeriet til den merskat, der kan beregnes, hvis Skatteministeriet får medhold i den principale påstand I.

A har påstået frifindelse.

Den 7. november 1995 afsagde Landsskatteretten sålydende kendelse:

" ....

   
 

Klager:

A

 

Indkomstår:

1992

 

Kommune:

....

 

Skatteankenævn:

....

_______________________________________________________________

Klagen vedrører opgørelsen af indkomsten på følgende punkt:

Personlig indkomst

                     

Ikke godkendt afskrivning med 20% af udgift til beplantning, jf. ligningslovens § 8 K, stk. 2,

52.900 kr.

Ikke godkendt fradrag for udgift til plantning af læhegn, jf. ligningslovens § 8 K, stk. 3,

53.900 kr.

Sagen har været forhandlet med klagerens advokat, der tillige har haft lejlighed til at udtale sig ved et retsmøde.

Det er oplyst, at klageren ultimo 1992 erhvervede en anpart i K/S H1. Kommanditselskabets stiftende generalforsamling fandt sted 12. december 1992 med vedtagelse af kommanditselskabets vedtægter, ifølge hvilke selskabets formål er at erhverve fast ejendom, beplante denne med juletræer og pyntegrønt, og herefter at afhænde ejendommen efter 8 års ejertid.

Det er endvidere oplyst, at kommanditselskabet ved slutseddel af 15. december 1992 til overtagelse pr. 20. december 1992 erhvervede landbrugsejendommen matr.nr. .. m.fl. .... med et grundareal på 41,7 ha. Pr. 21. december 1992 udstedte F1 Planteskole A/S, ...., faktura til selskabet på 3.416.000 kr. excl. moms for beplantning og etablering af læhegn m.m. på ejendommen.

Pr. 22. december 1992 indgik ansvarlige repræsentanter for kommanditselskabet aftale/kontrakt med F1 Planteskole A/S om beplantning og vedligeholdelse af den selskabet tilhørende ejendom matr.nr. .. m.fl. ...., ..... Ifølge aftalens § 1 foretages i 1992 beplantning og etablering af læhegn på ejendommen. Beplantningen skal være afsluttet inden 1. maj 1993.

Endvidere har ansvarlige repræsentanter for kommanditselskabet 22. december 1992 underskrevet et pantebrev til F1 Planteskole A/S på 3.779.000 kr., der forrentes fra 1. december 1992 med en fast årlig ydelse på 10% af hovedstolen, der erlægges hver den 1. i måneden, første gang 1. januar 1993. Pantebrevet forfalder til fuld indfrielse pr. 1. december 2000 eller ved ejerskifte.

Endelig fremgår det af en pr. 9. januar 1993 udarbejdet revisorerklæring, at samtlige K/S H virksomheder, der er etableret i 1992, inden 31. december 1992 har indkøbt alle de i beplantningsaftalen specificerede planter, og at disse henligger for købers regning og risiko. I det omfang beplantning ikke er fuldført i 1992, er ovennævnte planter således individualiseret.

Skatteankenævnet har ikke godkendt det af klageren foretagne fradrag for afskrivning på udgiften til plantning af juletræer og pyntegrønt samt fradrag for udgiften til plantning af læhegn, jf. ligningslovens § 8 K, stk. 2 og 3, idet betingelserne herfor ikke er anset for opfyldt. Nævnet er af den opfattelse, at forudsætningen for de selvangivne fradrag er, at udplantning af træerne har fundet sted, og har henvist til, at Told- og Skatteregion .... med assistance fra andre told- og skatteregioner har foretaget observation af beplantningsgraden i de forskellige K/S H-projekter. Det er herved konstateret, at der pr. 31. december 1992 ikke er foretaget beplantning eller er etableret læhegn på den omhandlede ejendom.

Skatteankenævnet har endvidere henvist til Told- og Skattestyrelsens afgørelse 99/93-4249-00002, offentliggjort i Revision og Regnskab nr. 10, 1993. På forespørgsel fra Landsbrugets Rådgivningscenter udtalte Told- og Skattestyrelsen, at fradragstidspunktet for udgifter til plantning af læhegn, jf. ligningslovens § 8 K, stk. 3, er det indkomstår, hvori beplantningen er afsluttet, og der er udstedt endelig faktura. I samme indkomstår medregnes tilskud til beplantning ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Forudbetaling for efterbeplantning og renholdelse i 3 år kan under hensyn til, at der er tale om en samlet kontrakt for de pågældende udgifter, som ikke vil blive opgjort særskilt m.v., fradrages i samme indkomstår.

Klagerens advokat har overfor Landsskatteretten principalt nedlagt påstand om, at klageren er berettiget til at foretage afskrivning på udgifter til beplantning samt fradrag for udgifter til plantning af læhegn, jf. ligningslovens § 8 K, idet beplantnings- og vedligeholdelsesaftalen er indgået i 1992.

Subsidiært har advokaten påstået, at beplantnings- og vedligeholdelsesaftalen er en sammensat kontrakt, der skal bedømmes efter kontraktens dominerende element, der efter hans opfattelse er et købeelement. Mere subsidiært har advokaten påstået, at aftalen må opdeles i en købedel og en entreprisedel, og at værdien af entreprisedelen alene udgør ca. 200.000 kr.

Til støtte for den principale påstand har advokaten bl.a. anført, at sagen angår periodisering i henhold til ligningslovens § 8 K, og at bestemmelsen, der blev vedtaget i december 1991, er resultatet af politiske tiltag fra 1989, der tilsigter en fordobling af landets skovarealer i løbet af 100 år. Det blev herved attraktivt for privatpersoner at gå sammen om skovplantning i kommanditselskabsform.

Ifølge § 3 i vedtægterne for K/S H1 er selskabets formål at erhverve fast ejendom, beplante med juletræer og pyntegrønt, og at afhænde ejendommen efter 8 års ejertid. Ifølge vedtægternes § 7 investeres der i kalenderåret 1992 for 4.535.000 kr. i beplantet skovejendom, og beplantning af skovejendom. En del af købesummen er for beplantningen og købet er aftalt således, at beplanteren får sikkerhed i pantebrev i den købte ejendom for sit tilgodehavende og med modregningsret for genbeplantningsforpligtelse.

Ved selskabets stiftende generalforsamling i december 1992 blev bestyrelsen bl.a. bemyndiget til at købe ejendommen og til at indgå beplantnings- og vedligeholdelsesaftale. Denne er indgået 22. december 1992. Det bestemmes i aftalens § 1, at der inden 1. maj 1993 skal plantes ca. 200.000 nåletræer samt læhegn, i § 2 at minimum 95% af beplantningen skal være salgbar i år 7, og i § 3 at A/S F1 Planteskole kan fakturere selskabet for beplantningen ved indgåelsen af beplantnings- og vedligeholdelsesaftalen, at betalingen berigtiges i form af et gældsbrev/pantebrev, og at vederlaget for beplantning og genbeplantningsforpligtelser er fastsat til 3.390.000 kr.

For så vidt angår periodisering har advokaten anført, at ligningslovens 8 K, stk. 1-3, er fradragsregler, og at stk. 1 og 2 under visse betingelser - udgifter over 25.000 kr. pr. år pr. ejendom - bliver afskrivningsregler. Efter ordlyden i § 8 K er det afgørende kriterium for fradrags- eller afskrivningsretten, at udgiften er afholdt. Forarbejderne til bestemmelsen indeholder ikke fortolkningsbidrag, der giver holdepunkter for andet. I denne forbindelse har advokaten henvist til teori angående spørgsmål om periodisering, bl.a. "Skatteret I", 2. udgave, side 144 ff., hvori det anføres, at aftaletidspunktet er bestemmende, medmindre andet er aftalt, samt at individualisering kan have betydning. Advokaten har herved påpeget, at der i den foreliggende sag er indgået beplantnings- og vedligeholdelsesaftale i december 1992, og at der foreligger revisorerklæring, hvorefter alle i 1992 indkøbte planter henligger individualiserede på planteskolen. Advokaten har endvidere henvist til artikel af Ole Bjørn i Skattepolitisk Oversigt, 1983, nr. 8, side 315. Det konkluderes heri, at "afholdtes" i afskrivningslovens § 21, stk. 2, ikke skal forstås i overensstemmelse med afskrivningslovens § 22, stk. 1 - med andre ord er det ikke fuldførelsen, men aftalen og/eller individualiseringen, der er afgørende for fradragsretten.

Angående den subsidiære påstand har advokaten anført, at dersom Landsskatteretten måtte finde, at den indgåede beplantnings- og vedligeholdelsesaftale enten er eller må sidestilles med entreprise, må det lægges til grund, at der er tale om en kortvarig entreprise samt om en sammensat kontrakt, der må opdeles i en købe- og i en entreprisedel. Betalingstidspunktet i entrepriseforhold er normalt færdiggørelsestidspunktet, men dette er fraveget i den indgåede beplantnings- og vedligeholdelsesaftales § 3, hvori det er aftalt til tidspunktet for aftalens indgåelse. Advokaten har endvidere henvist til Bernhard Gomard, obligationsretten, 2. del, 1989, om kortvarige entrepriseforhold, samt til at sammensatte kontrakter ifølge almindelige obligationsretlige regler bedømmes efter det dominerende forhold i kontrakten, der i den foreliggende sag er plantekøb.

Advokaten har herved anført, at Dansk Skovforening, Pyntegrøntsektionen, på Told- og Skatteregion .... forespørgsel har oplyst i skrivelse af 10. februar 1993, at prisen for maskine - eller håndplantning er henholdsvis 1,10 kr. og 1,40 kr. pr. stk. Hvis der gives grogaranti for 95%, forhøjes planteprisen ca. 10%. Advokaten finder således, at kun ca. 200.000 kr. af det aftalte vederlag ikke kan henføres til køb af planter.

Advokaten har samtidig oplyst, at Told- og Skatteregion .... har anfægtet beplantningsværdierne i K/S H-projekterne, og at der for tiden verserer sag herom. Der er udmeldt syn og skøn, men resultatet heraf foreligger endnu ikke.

Endelig har advokaten anført, at såfremt Landsskatteretten måtte finde, at aftalen ikke alene kan bedømmes som en aftale om køb af planter, men også som en entreprisekontrakt, skal alene ca. 200.000 kr. af vederlaget ifølge beplantnings- og vedligeholdelsesaftalen anses for vederlag for entreprise.

Landsskatteretten bemærker, at adgangen til at foretage fradrag eller afskrivning i henhold til ligningslovens § 8 K, såvel efter bestemmelsernes ordlyd som forarbejder, alene er betinget af, at udgiften til beplantning og/eller etableringen af læhegn afholdes eller er afholdt i indkomståret, og der er ikke i bestemmelsen opstillet særlige betingelser med hensyn til anskaffelse eller levering på samme måde som i afskrivningsloven. Retten skal endvidere bemærke, at ifølge skatteretlig praksis kan udgifter, der er fradragsberettigede, normalt fradrages, når der er opstået en retlig forpligtelse til at afholde udgiften i henhold til bindende kontrakt.

Under henvisning til § 3 i den pr. 22. december 1992 indgåede beplantnings- og vedligeholdelsesaftale samt det pr. samme dato udstedte pantebrev finder Landsskatteretten, at der inden udgangen af indkomståret 1992 er opstået en retlig forpligtelse for kommanditselskabet til at afholde udgiften til plantning af træer og anlæg af læhegn. Retten finder således, at betingelserne for at foretage henholdsvis afskrivning, jf. ligningslovens § 8 K, stk. 2, samt for at foretage fradrag, jf. § 8 K, stk. 3, er opfyldt. Det bemærkes, at Landsskatteretten under hensyn til usikkerheden om værdiansættelsesspørgsmålene i sagen, herunder at der er udmeldt syn og skøn, ikke har truffet talmæssig afgørelse i sagen.

Herefter bestemmes

Personlig indkomst


Klageren anses for berettiget til i indkomståret 1992 at foretage afskrivning på udgift til beplantning, jf. ligningslovens § 8 K, stk. 2, og til at foretage fradrag for udgift til plantning af læhegn, jf. ligningslovens § 8 K, stk. 3. Den talmæssige opgørelse vil blive foretaget af den kommunale skattemyndighed ......"

Udover de periodiseringsspørgsmål vedrørende afskrivning og fradrag for udgifterne til henholdsvis plantning af træer og etablering af læhegn, der behandles i landsskatterettens kendelse, drejer denne tvist sig også om periodisering af et fradrag på 2.600 kr. til vedligeholdelse af beplantning og læhegn. Endelig drejer sagen sig om retten til at fradrage renteudgifter, 2.204 kr., for perioden 1. december til 22. december 1992 vedrørende pantebrevet til F1 Planteskole. Skatteministeriet har anerkendt fradragsret for renter efter den 22. december 1992.

Den i kendelsen nævnte faktura af 21. december 1992 fra F1 Planteskole A/S til K/S H1, i det følgende kaldet kommanditselskabet, på 3.416.000 kr. var udspecificeret således:

"......

Beplantning af areal iflg. beplantningsaftale

2.830.000,00

Etablering af læhegn iflg. aftale

560.000,00

Vedligeholdelse af areal 1992, jfr. aftale

26.000,00

......"

og betalingsbetingelserne var i henhold til fakturaen netto kontant.

Beplantnings- og vedligeholdelsesaftalens § § 3 og 4's fulde ordlyd var som følger:

"...........

§ 3

VEDERLAG FOR BEPLANTNING:
A/S F1 Planteskole kan fakturere K/S H1 for beplantningen ved indgåelse af nærværende aftale.

Betalingen for beplantningen berigtiges i form af et gældsbrev/-pantebrev, som henstår afdragsfrit indtil høst af træer og pyntegrønt påbegyndes, eller K/S H1's ejendom afhændes.

Tilgodehavendet forrentes med 10% p.a. med månedsvis rentetilskrivninger. Renten betales ved forfald.

Merværdiafgiften for beplantning er dog forfalden til betaling, så snart K/S H1 kan få det negative tilsvar refunderet fra Told- og Skattestyrelsen.

Såfremt F1 Planteskole A/S fremsætter krav herom, kan K/S H1 forpligtes til at meddele F1 Planteskole A/S transport i det negative tilsvar.

Vederlagets for beplantning og genbeplantningsforpligtelser er fastsat til kr. 3.390.000,00. Vederlaget kan reguleres efter en endelig opmåling og optælling af beplantningen.

Såfremt beplantningen viser sig at afvige fra det ovenfor beskrevne, sker der en regulering af vederlaget forholdsmæssigt efter en endelig opmåling og optælling.

§ 4

VEDERLAG FOR VEDLIGEHOLDELSE:
Som vederlag for den løbende vedligeholdelse modtager F1 Planteskole A/S følgende:

Vederlaget forfalder månedsvis bagud. Vederlaget tillægges den til enhver tid gældende merværdi."

Såfremt beplantningen viser sig at afvige fra det ovenfor beskrevne, sker der en regulering af vederlaget forholdsmæssigt efter en endelig opmåling og optælling.

Det er under sagen oplyst, at købet af ejendommen matr.nr. .. m.fl. .... ikke blev gennemført på trods af underskrevet slutseddel af den 15. december 1992 med overtagelsesdag den 20. december 1992. I stedet erhvervede kommanditselskabet en ejendom beliggende i .... med overtagelse den 27. oktober 1993. Der er mellem parterne enighed om, at beplantningen af denne ejendom først fandt sted i 1993.

I sagen er fremlagt 2 ordrebekræftelser nr. 551 og 552 af den 29. december 1992 vedrørende forskellige planter fra F2 planteskole til AP.

Af den ene ordrebekræftelse fremgår:

"...........
Ovenstående er til levering forår 1993. Køber stiller bankgaranti fra 15. januar 1993 til 1. juni 1993 til sælger lydende på denne ordrebekræftigelse plus moms. Sælger afholder omkostningerne ved bankgarantien. Planterne er udskilt fra den øvrige plantebeholdning og henlægger fra dags dato for købers regning og risiko.

Betaling 30 dage netto.
...........

år 1

kr.

26.000

år 5

kr.

188.000

år 2

kr.

163.000

år 6

kr.

345.000

år 3

kr.

171.000

år 7

kr.

362.000

år 4

kr.

179.000

år 8

kr.

380.000

køber

 

sælger

AP

 

GA

......"

og af den anden ordrebekræftelse fremgår følgende:

"...........
Ovenstående ordre er til efterår 1993/forår 1994, men kan helt eller delvis aftages i foråret 1993. Såfremt leverancer sker forår 1993 skal disse leverancer dækkes af med bankgaranti, når ønsker om leverance fremsættes. Sælger betaler omkostninger ved bankgaranti. Leverancer til efterår 1993/forår 1994 skal efter sælgers ønske afdækkes med bankgaranti, dog tidligst fra 1/8 1993."

Der er endvidere fremlagt 2 ordrebekræftelser nr. 1115 og 1116 ligeledes af den 29. december 1992 fra F3 Planteskole til AP vedrørende en række forskellige planter.

Af ordrebekræftelse nr. 1115 fremgår blandt andet:

"............
Planterne udskilles fra den øvrige plantebeholdning og henlægger fra d.d. for købers regning og risiko. Der stilles løbende bankgaranti for 1/4 af det totale plantebeløb.
...........

..........."

og af ordrebekræftelse nr. 1116 fremgår blandt andet:

"...........
Planterne udskilles fra den øvrige plantebeholdning og henligger fra d.d. for købers regning og risiko. Betaling efter nærmere aftale.
..........

Sum excl. moms.

1.244.000

Ovenstående til levering forår 1993.

 

Betaling iflg. aftale 8 dage netto.

 

Sum excl. moms

446.500

Til levering efterår 1993.

 
..........."

Sagsøgte, A, har endvidere fremlagt en række fotografier som dokumentation for, at planterne blev individualiseret på F3 Planteskole.

I følge en besigtigelsesrapport af 9. januar 1993, som revisor KP ifølge sin egen forklaring har udarbejdet efter besøg på F3 og F2 Planteskoler, var der indkøbt 20.000 planter mindre end forudsat i beplantningsaftalen af 22. december 1992.

I kommanditselskabets regnskab for perioden 20. december - 31. december 1992 var ledelsens årsberetning sålydende:

"Beplantningen blev blandt andet på grund af den indtrufne frost ikke gennemført på det planlagte niveau. De indkøbte planter henstod derfor klar til udplantning. Beplantningsudgiften er derfor skattemæssigt reduceret med den forholdsvise andel, der kan henføres til den fysiske plantning.

Beplantningen af arealet er indstillet og afventer generalforsamlingens beslutning om det videre forløb, jfr. nedenstående problemstilling.

Ejendomshandlens betingelse omkring betaling af købesummen er ikke opfyldt på nuværende tidspunkt på grund af de nedenfor angivne problemer med Told- og Skatteregionen. Sælger har hidtil accepteret udskydelsen. Handlens afslutning afventer generalforsamlingens beslutning.

Primo april 1993 har Told- og Skatteregion .... meddelt administrator C, at projektet ikke efter regionens opfattelse kan anses som værende en erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor momsregistrering vil blive nægtet ligesom skattemæssigt fradrag for driftsmæssige underskud ikke vil blive godkendt.

Denne afgørelse er på vegne af K/S H1) anket til Told- og Skattestyrelsen af advokat Tommy V. Kristiansen, Århus. Sagen forventes afklaret i Told- og Skattestyrelsen i efteråret 1993."

Resultatopgørelsen var udspecificeret således:

 "

1992

 

 

Kr.

 

Omsætning

0

 

Vedligehold, planter

 -26.000

 

BRUTTORESULTAT

-26.000

 

Honorar, administrator

-45.000

 

Honorar, revisor

-6.000

 

Honorar, advokat

  -7.500

 

RESULTAT FØR RENTER

-84.500

 

Renter mellemregning G1 Administration ApS

1.056

 

Renteperiodisering

-3.575

 

Renter mellemregning F1 Planteskole A/S

-4.134

 

Renteudgifter, pantebrev

-31.492

 


RESULTAT


-122.645

"

og passivsiden af balancen var vedrørende fremmedkapitalen udspecificeret således:

"...........

........."

Revisionspåtegningen fra R1 Revision A/S ved KP var sålydende:

" ............. Vi har under revisionen overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og tilhørsforhold samt vurderingernes forsvarlighed, ligesom vi har påset, at de forpligtelser der os bekendt påhviler selskabet er korrekt udtrykt i årsregnskabet. Dog har vi ikke kontrolleret værdiansættelsen af de afholdte udgifter til læhegn og beplantning samt tilgodehavender hos investorer.

...........

Silkeborg, den 12. maj 1993
..........."

På baggrund af oplysningerne i regnskabet udarbejdede revisor KP nogle skattemæssige specifikationer for regnskabsåret 1992 for kommanditselskabet til de enkelte investorer og afgav følgende revisorerklæring:

"............
Ifølge det oplyste blev ejendommen i 1992 ikke tilplantet med planter eller læhegn. Vi har derfor reduceret fradrag for afskrivning på beplantning med udgifter til plantning, skønsmæssigt 185.000 træer á kr. 1 (= kr. 185.000). Desuden er læhegnsudgiften reduceret for plantningsudgift, skønsmæssigt 3,5 km. á 3.000 træer/km. á kr. 2 (= kr. 21.000). Det er vor opfattelse, at der kan afskrives på udgift til beplantning, og at læhegnsudgiften delvis kan fratrækkes, da træerne er individualiseret af beplanter. Samtidig hermed var det planen, at plantning skulle have fundet sted i foråret 1993. Plantningen er udsat som følge af sagen mod Told- og Skatteregionen.
...........
Specifikationerne er udarbejdet ud fra den forudsætning, at Told- og Skattemyndighederne anerkender, at kommanditselskabet driver erhvervsmæssig virksomhed.
...........
Silkeborg, den 12. maj 1993
..........."

De skattemæssige specifikationer var anført således:

"...........

LANGFRISTET GÆLD

 

Pantebrev, F1 Planteskole A/S

3.779.000

Skyldig for køb af ejendom

1.580.000

 

5.359.000

KORTFRISTET GÆLD

 

Mellemregning F1 Planteskole A/S

520.876

Skyldig revisor

6.000

Skyldig omkastninger

9.375

Renteperiodisering

3.575

 

   539.826

GÆLD I ALT

5.898.826

Ved skrivelse af 23. november 1995 besvarede F2 planteskole ved GA en henvendelse af 21. november 1995 fra Told &2; Skatteregion .... vedr. de tidligere nævnte ordrebekræftelser nr. 551 og 552 således:

"............
Ang: Levering af planter.
............
Jeg kan oplyse, at begge de omtalte ordrer blev afbestilt i begyndelsen af 1993. Så ifølge sagens natur er der aldrig sket nogen fakturering og betaling. Og dermed har omtalte ordrer aldrig været medregnet i vores regnskab.
............"

Ved skrivelse af 6. december 1995 besvarede F3 Planteskole ved BJ en henvendelse fra Told &2; Skatteregion .... vedr. ordrebekræftelserne nr. 1115 og 1116 således:

"............
I fortsættelse af telefonsamtale d.d., kan oplyses, at

afhentning af planter startede forår 1993
fakturering skete efter afhentning
betaling skete efter forfald

hvorfor anvendelse af bankgaranti ikke blev aktuel.
..............."

Landsskatteretten har ifølge det på domsforhandlingstidspunktet oplyste endnu ikke truffet afgørelse vedrørende værdiansættelserne, og der foreligger fortsat ikke en erklæring fra det udmeldte syn og skøn.

Der er under sagen afgivet forklaring af sagsøgte, A, KP, C, HK og BJ.

Sagsøgte har bl.a. forklaret, at han hele tiden har været medlem af bestyrelsen i kommanditselskabet sammen med B og C, der tillige var formand. Det var C, der stod for indkøb af ejendomme, og købene blev gennemgået på generalforsamlingerne. Det var vist nok på grund af jordbundsforholdene på landbrugsejendommen matr.nr. .. m.fl. ...., at købet af denne ejendom blev opgivet. Da han underskrev beplantningsaftalen med F1 Planteskole, var den færdigkonciperet.

Han er uddannet mekaniker og kender intet til skovdrift.

KP har bl.a. forklaret, at han både var revisor for de 20 kommanditselskaber, heriblandt det i denne sag omhandlende, og for G1 Administration ApS og F1 Planteskole. Projektet gik ud på skovrejsning og høstning af juletræer. G1 Administration og F1 Planteskole var leverandør af planter, og disses underleverandører var F3 og F2 planteskoler. På et tidspunkt gik F2 Planteskole vistnok konkurs, men F3 Planteskole vedblev med at levere planter.

Den 8. januar 1993 var han på besigtigelse på hhv. F3 og F2 planteskoler, og den 9. januar 1993 udarbejdede han den fremlagte besigtigelsesrapport. De enkelte planter var ikke mærket, men ved enden eller midt i hver planterække var en mærkat, der angav, hvilket kommanditselskab planterne tilhørte. Nogle træer var taget op af jorden og lagt i containere, og også her var der mærkater med selskabernes navne. De i sagen fremlagte fotografier er bl.a. fra de 2 planteskoler, og på nogle ses AP i færd med at rette på mærkater med selskabsnavne.

Ifølge besigtigelsesrapporten er der indkøbt ca. 20.000 planter for lidt, hvorfor den af ham udfærdigede revisorerklæring af 9. januar 1999 ikke er helt korrekt.

C har bl.a. forklaret, at han i 1992 var direktør for Investeringsselskabet G2, der ejede G1 Administration ApS, hvor han ligeledes var direktør. G1 Administration var administrator for kommanditselskabet, hvor han var formand for bestyrelsen. Han ejede 50% af F1 Planteskole frem til efteråret 1992, hvor HK overtog alle aktier.

Vedrørende projektet har han forklaret, at HK, når et kommanditselskab var stiftet, fandt en egnet ejendom. Såfremt bestyrelsen kunne godkende ejendommen, tilplantedes denne. Planterne til alle 20 kommanditselskaber blev leveret af F1 Planteskole, der selv fik planter fra F3 og F2 planteskoler samt fra AP. På daværende tidspunkt var AP endnu ikke ansat på F1 planteskole.

Det normale var, at kommanditselskabet blev stiftet samme dag, som beplantningsaftalen blev indgået, og fakturaen fra F1 Planteskole blev udfærdiget. At fakturaen i nærværende sag er udstedt dagen før beplantningsaftalen, kan skyldes, at et bestyrelsesmedlem først har kunnet underskrive aftalen den pågældende dag. Det var skattevæsenet, der havde stillet krav om, at der skulle være en faktura. Beløbet på fakturaen blev indtægtsført hos F1 Planteskole på udstedelsesdagen.

Der har været en del problemer med skattemyndighederne i ..... Myndighederne ville i første omgang ikke acceptere momsregistreringen, fordi de mente, at der var tale om en hobbyvirksomhed. Den 4. januar 1994 fik kommanditselskabet endelig medhold i, at der er tale om erhvervsvirksomhed. Senere anfægtede skattemyndighederne beplantningsværdierne i kommanditselskaberne. Denne sag verserer fortsat, og der er herunder udmeldt syn og skøn.

Der var problemer med købet af ejendommen matr.nr. .. m.fl. ...., og det endte med, at man købte og tilplantede ejendommen i .... i stedet for. Beplantningen af denne ejendom fandt sted kort tid efter overtagelsen.

Den divergens, der er mellem det høje fakturabeløb på 2.830.000 kr. for beplantning af areal ifølge beplantningsaftalen og de lavere beløb på ordrebekræftelserne fra F3 Planteskole, skyldes, at fakturaprisen udover betaling for planterne, indeholder betaling for jordforbedring, genplantning m.v., finansieringsomkostninger og fortjeneste til F1 Planteskole.

Han deltog i individualiseringen af planterne hos F3 og F2 Planteskoler. Mærkningen foregik ved, at man mødtes med 2 repræsentanter fra planteskolerne og derefter gik ud og udpegede samt afmærkede de planter, der skulle bruges. Planterne blev afmærket med pinde påhæftet sedler, eller man lagde sten ovenpå nogle sedler. Han husker ikke, hvad der stod på sedlerne. Han stolede på folkene fra planteskolerne, når disse f.eks. sagde, at der stod 50.000 rødgran. Måske stod der 48.000 eller 52.000 - det ville ingen kunne sige med sikkerhed. Han kontrollerede ikke, om afmærkningen blev opretholdt.

Han er revisor af uddannelse og har ikke særlig kendskab til skovbrug.

HK har forklaret, at han var direktør for og siden slutningen af 1992 eneejer af F1 Planteskole. Det var hans opgave at finde egnede ejendomme til projekterne og opnå myndighedsgodkendelsen og at få ejendommene beplantet. SkovriderJF fra Hedeselskabet stod for beplantningsplanerne. AP, der som idémand var med til at starte projektet op, fungerede som den praktiske mand og var, indtil han blev ansat hos F1 Planteskole, leverandør af planter. Han selv og AP var med til at plante.

Købet af ejendommen i Sønderjylland blev ændret til en bedre og vistnok billigere ejendom i ..... Planterne fra F2 Planteskole blev afbestilt, fordi man kunne købe billigere planter hos F3 Planteskole.

Vidnet deltog sammen med C, AP og planteskoleejerne ved mærkningen af planterne på F3 og F2 Planteskoler. Mærkningen, der fandt sted i vintrene '92 og '93, strakte sig over en periode på 7-14 dage og foregik udenfor og i containere. På sedlerne var kommanditselskabernes navne og antal planter anført. Plantningen begyndte, så snart man kunne komme i jorden.

At det indkøbte antal planter ikke nøjagtigt svarede til beplantningsaftalen, kan skyldes, at man har ændret planer med hensyn til, hvilket jordstykke man ville beplante, beplantningsgraden eller måske, at projektet blev udskiftet med et andet.

BJ har forklaret, at han er indehaver af F3 Planteskole, der producerer skov- og læplanter.

Det var AP, der som indkøber af planterne fik leveret disse. Han havde ikke tidligere handlet med AP, men var godt klar over, at planterne, der udgjorde 1/4 eller 1/5 af planteskolens årsproduktion, skulle bruges til nogle K/S-projekter.

Allerede ved beplantningsaftalens indgåelse, fik han at vide, at planterne skulle være afmærkede inden nytår. Sammen med AP og HK individualiserede han planterne i december 1992. Afmærkningen foregik ved, at han foretog den fysiske afmærkning efter at have fået at vide, hvor mange planter, der skulle bruges til det enkelte projekt. HK skrev sedlerne, som vidnet så placerede. Der stod en masse på sedlerne, men han husker ikke teksten. Han havde fået ordre til ikke at røre partierne, førend disse skulle leveres, og dette respekterede han.

Procedure

Skatteministeriet har til støtte for sin principale påstand, for så vidt angår spørgsmålet om afskrivning af udgifter til plantning af træer og fradrag for udgifter til anlæg af læhegn anført, at ligningslovens § 8 K, stk. 2 og 3 skal fortolkes i overensstemmelse med de almindelige periodeafgrænsningsprincipper, som disse finder udtryk ved anvendelse af statsskattelovens §§ 4-6. Det fremgår hverken af forarbejder eller motiver til ligningslovens § 8 K, at lovgiver ved at benytte ordet "afholdt" i § 8 K, stk. 3, i stedet for ordet "anvendt", som bruges i Statsskatteloven, skulle have tilsigtet en ændring af det almindelige periodeafgrænsningsbegreb. Hensigten med reglen i § 8 K var alene at give flere fradrags- og afskrivningsmuligheder, ikke at ændre ved det almindelige princip, hvorefter retten til at fradrage/afskrive udgifter indtræder i det indkomstår, hvor de påhviler skatteyderen som en endelig retlig forpligtelse. En fravigelse af dette princip må kræve særlig lovhjemmel.

En sådan fravigelse fandtes netop i den dagældende merværdiafgiftslovs § 13, hvorefter fradragsretten opstod ved faktureringstidspunktet, hvilket stemmer overens med samtidighedssynspunktet - parterne henholdsvis betaler og oppebærer momsen samtidig.

Skatteministeriet har således gjort gældende, at betalingsforpligtelsen først indtrådte for sagsøgte, da arbejdet med plantning af træer og etablering af læhegn var færdiggjort i 1993, idet udgifterne først på dette tidspunkt kunne opgøres endeligt. Retten til at afskrive/fradrage udgifter modsvares af retten for den kontraherende part til at indtægtsføre fortjeneste, og det fremgår af domspraksis, f.eks. Højesterets dom gengivet i Ufr. 1981, side 968, at fortjeneste indtægtsføres i det år, hvori arbejdet er færdiggjort. Det væsentlige element i beplantnings- og vedligeholdelsesaftalen mellem F1 Planteskole og kommanditselskabet var erlæggelse af en arbejdsydelse - selve plantningen og vedligeholdelsen heraf. Også ordlyden i fakturaen af 21. december 1992 fra F1 Planteskole viser, at der var tale om arbejdsydelser. Da det er ubestridt, at planterne først blev plantet og læhegnet etableret i 1993, kan udgifterne hertil først fradrages i dette år. Tidspunktet for udstedelse af faktura og selve betalingen eller udstedelsen af et pantebrev er uden betydning, idet det alene er tidspunktet for betalingsforpligtelsens indtræden, der er afgørende.

Skatteministeriet har bestridt, at planterne var individualiserede i 1992, idet dette ikke er dokumenteret, men har i øvrigt anført, at individualisering er uden betydning, idet leveringstidpunktet i almindelig handel med løsøre er afgørende for betalingsforpligtelsens indtræden.

Vedrørende udgifterne på 2.600 kr. til vedligeholdelse af beplantning og læhegn har skatteministeriet anført, at udgifterne hertil i overensstemmelse med det ovenfor anførte først kan fratrækkes, når arbejdsydelsen er erlagt, hvilket i sagens natur ikke kan ske, førend der er noget at vedligeholde.

Vedrørende renteudgifterne på 2.204 kr. for perioden 1.- 22. december 1992, hvor de ansvarlige for kommanditselskabet underskrev pantebrevet til F1 Planteskole A/S, har skatteministeriet anført, at fradragsretten i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, ikke omfatter renter førend den 22. december 1992, idet der ikke førend dette tidspunkt forelå en retlig aktuel gældsforpligtelse for kommanditselskabet. Skatteministeriet har i denne forbindelse blandt andet henvist til Højesterets dom gengivet i Ufr. 1984, side 957, hvoraf fremgår, at en panthaver, der havde overtaget en fast ejendom på tvangsauktion, ikke var berettiget til i sin skattepligtige indkomst at fradrage prioritetsrenter, som vedrørte tiden før erhvervelsen. Sådanne ydelser blev, når de betaltes af erhververen ved anvendelsen af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e og ligningslovens § 14, stk. 1, anset for at være en del af anskaffelsessummen.

Skatteministeriet har nedlagt sin subsidiære påstand for det tilfælde, at skatteministeriet ikke får fuldt medhold i den principale påstand og har anført, at værdiansættelsesspørgsmålet hører under de stedlige ligningsmyndigheder.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand, for så vidt angår spørgsmålet om afskrivning af udgifter til plantning af træer og fradrag for udgifter til anlæg af læhegn, anført, at der ved ligningslovens § 8 K, stk. 2 og 3, er taget stilling til periodiseringsspørgsmålet. Det fremgår således intet sted i forarbejderne til reglen, at der skal være foretaget en egentlig beplantning for at kunne afskrive henholdsvis fradrage udgifterne; der står blot - som gentaget i bestemmelsens ordlyd - at udgifterne kan fradrages i det indkomstår, hvor udgifterne er afholdt. Det afgørende for periodiseringen er herefter, hvornår der er indtrådt en konkret retlig forpligtelse til at afholde en udgift, ikke hvornår beløbet er forfaldent, hvilket ligger helt på linje med principperne i statsskattelovens § 6. Ligningslovens § 8 K nævner heller ikke, at fradrag/afskrivning først kan foretages, når levering har fundet sted. Levering kan være relevant for afskrivning på andre områder af skattelovgivningen og er f.eks. anvendt som kriterium i afskrivningslovens afsnit I og II, men dette kriterium må kræve særlig lovhjemmel.

Der er tale om en kontrakt, der er sammensat af køb og entreprise. I følge de almindelige obligationsretlige regler skal en sammensat kontrakt bedømmes efter det dominerende element, der her er køb af planter. Sagsøgte har i denne forbindelse henvist til oplysningerne i landsskatterettens kendelse, hvorefter Dansk Skovforening Pyntegrøntsektionen i en skrivelse af 10. februar 1993 har oplyst, at prisen for maskine - eller håndplantning er henholdsvis 1,10 kr. og 1,40 kr. pr. stk., og at planteprisen, såfremt der gives grogaranti for 95%, forhøjes med 10%. Sagsøgte har på det grundlæggende anført, at højst 200.000 kr. af det aftalte vederlag kan vedrøre selve entreprisedelen.

Pligten til at afholde og retten til at afskive/fradrage udgifterne indtrådte derfor for kommanditselskabet/sagsøgte ved indgåelse af den bindende beplantnings- og vedligeholdelsesaftale den 22. december 1992, og denne pligt modsvaredes af F1 Planteskoles pligt til at beplante og vedligeholde.

I entrepriseforhold går den deklaratoriske hovedregel ud på, at færdiggørelsestidspunktet er lig med betalingstidspunktet. Såfremt landsretten måtte finde, at det dominerende element i aftalen er entreprise, har sagsøgte gjort gældende, at parterne ved aftalens § 3 har fraveget hovedregelen, således at faktureringstidspunktet er afgørende. Faktureringstidspunktet er også det afgørende element andre steder i skattelovgivningen. Sagsøgte har denne forbindelse henvist til en dom afsagt af Vestre Landsret den 2. februar 1998, hvor parterne var Told &2; Skatteregion .... og en række kommanditselskaber, heriblandt omhandlede kommanditselskab. Dommen fastslog, at faktureringstidspunktet i de foreliggende tilfælde, der alle vedrørte skovdrift, var det afgørende tidspunkt for opgørelsen af den afgiftspligtige omsætning, hvilket også stemmer med princippet om samtidighed i momsberegningen over for leverandør og modtager.

Også vedrørende udgifterne til vedligeholdelse af beplantning og læhegn har parterne ved aftalens § 4 fraveget den deklaratoriske hovedregel. Af bestemmelsen fremgår, at kommanditselskabet det første år - år 1992 - har forpligtet sig til at betale 26.000 kr., svarende til 2.600 kr. pr. anpart.

Sagsøgte har subsidiært gjort gældende, at individualiseringen af planterne i 1992 selvstændigt kan være afgørende for periodiseringen.

Vedrørende renteudgifterne for perioden 1. december - 22. december 1992 har sagsøgte anført, at kommanditselskabet ved pantebrevet til F1 Planteskole har påtaget sig en reel forpligtelse med tilbagevirkende kraft, hvorfor disse renter bør kunne fradrages.

Vedrørende skatteministeriets hjemvisningspåstand har sagsøgte anført, at der, uanset udfaldet af denne sag, ikke skal ske hjemvisning, idet landsskatteretten netop ikke har taget stilling til den talmæssige opgørelse i sagen.

Landsretten skal udtale

Som anført af parterne ses ligningslovens § 8 K at følge det almindelige skatteretlige periodeafgrænsningsprincip, hvorefter retten til at fradrage og afskrive udgifter indtræder i det år, hvor de kommer til at påhvile skatteyderen som en endelig retlig forpligtelse.

Det lægges efter det oplyste til grund, at ejendommen i .... blev overtaget og tilplantet i 1993.

Efter indholdet af beplantnings- og vedligeholdelsesaftalen og det øvrigt oplyste, herunder Cs forklaring, findes arbejdsydelserne i forbindelse med udplantning, genplantning og vedligeholdelse at have udgjort hovedelementet i aftalen.

Kommanditselskabets pligt til at betale for det af F1 Planteskole A/S udførte arbejde med plantning af træer og etablering af læhegn indtrådte først i 1993, da arbejdet var færdiggjort.

Det følger af det anførte, at udstedelsen af pantebrevet i december 1992 ikke i sig selv indebar, at sagsøgte herved påtog sig en endelig forpligtelse til betaling. Heller ikke indholdet af fakturaen af 21. december 1992 førte til, at betalingsforpligtelsen blev endelig i 1992.

Sagsøgte er således ikke berettiget til at fratrække sin andel af afskrivninger på udgifter til plantning af træer på 52.900 kr. og udgifter til etablering af læhegn på 53.900 kr. i indkomståret 1992.

Det følger endvidere af det ovenfor anførte, at sagsøgte heller ikke i indkomståret 1992 kunne fratrække sin andel af udgifterne på 2.600 kr. til vedligeholdelse af beplantning og læhegn, idet dette arbejde hverken kunne udføres eller blev udført i 1992.

Vedrørende renteudgifterne på 2.204 kr. for perioden 1. - 22. december 1992 på pantebrevet til F1 Planteskole finder landsretten at kommanditselskabet først ved underskrivelsen af pantebrevet den 22. december 1992 påtog sig en aktuel gældsforpligtelse, hvorfor renter påløbet før dette tidspunkt ikke i medfør statsskattelovens § 6, stk. 1 kan fradrages i sagsøgtes skattepligtige indkomst.

Skatteministeriet får herefter medhold i sin principale påstand, herunder at sagsøgte skal betale den ubestridte merskat på 76.525 kr. med tillæg af renter i henhold til reglerne i kildeskattelovens afsnit V.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Sagsøgte, A, skal anerkende, at han ikke er berettiget til ved sin indkomstopgørelse for indkomståret 1992 at fratrække sin andel af afskrivninger på udgifter til plantning af træer, 52.900 kr., udgifter til anlæg af læhegn, 53.900 kr., udgifter til vedligeholdelse af beplantning og læhegn, 2.600 kr., samt sin andel af renteudgifter for perioder 1. december 1992 til 22. december 1992 2.204 kr., vedrørende pantebrev til F1 Planteskole A/S, oprindeligt stort 3.779.000 kr. med pant i ejendommen matr. nr. .. m.fl., ...., .... (bilag 6).

Inden 14 dage betaler sagsøgte 76.525 kr. med tillæg af renter i henhold til reglerne i kildeskattelovens afsnit V samt 20.000 kr. i sagsomkostninger, alt til Skatteministeriet.

1. Opgørelse af skattepligtig resultat

 

Pr. anpart

 

Resultat ifølge regnskab

-122.645

-12.264

 

Plantning af læhegn

-539.000

-53.900

 

Afskrivning beplantning o/ 5 år

   -529.000

  -52.900

 

 ..........

-1.190.645

-119.064

 

4. Afskrivningsgrundlag Beplantning

     

Beplantningsudgift ifølge faktura

2.830.000

283.000

 

Reducering for ikke plantede planter
185.000 træer á kr. 1

  -185.000

 -18.500

 
       
 

2.645.000

264.500

 

Afskrivning 0/5 år

   529.000

  52.900

 
       

5. Plantning af læhegn

     

Beplantningsudgift ifølge faktura

560.000

56.000

 

Reducering for ikke plantede læhegn

3,5 km. á 3.000 træer/km. á kr. 2

    -21.000

  -2.100

 
 

539.000

59.900

"