Dato for udgivelse
30 May 2006 14:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 May 2006 13:32
SKM-nummer
SKM2006.331.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-052717
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Resumé
Andelsboligforeningen blev ikke anset for skattepligtig af provenuet opnået i forbindelse med salg af boliger til foreningens to andelshavere.
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 1, stk.1, nr. 6
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 E.J.2

Skatterådet har bekræftet, at foreningen ikke bliver skattepligtig af provenuet opnået i forbindelse med salg af boliger til foreningens to andelshavere.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Andelsboligforeningen X er stiftet i december 2004. Foreningen er privat stiftet og modtager ikke nogen form for offentligt tilskud.

Med virkning fra den 1. juli 2005 har foreningen fra Y købt et projekt indeholdende 14 nyopførte andelsboliger, samt fællesareal med P-pladser og carport med udhuse til 14 andelsboliger. Købesummen udgjorde 30.430.000 kr.

To af foreningens medstiftende andelshavere (herunder foreningens formand) ønsker at købe sin egen andelsbolig med forventet overtagelse november/december 2005.

I anmodningen oplyses det, at andelsboligforeningen ikke har modtaget nogen offentlig ejendomsvurdering efter overdragelsen af husene.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Foreningen er af den opfattelse, at der ikke er skattepligt for provenuet som foreningen modtager ved salg af boliger til foreningens to andelshavere.

Der er henvist til, at der er tale om overdragelse til fuldgyldige medlemmer af foreningen og at boligerne har været beboet af disse, hvilket indebærer, at der ikke er tale om erhvervsforhold.

SKATs indstilling og begrundelse

Andelsboligforeningen er skattepligtig i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Andelsboligforeningen beskattes herefter udelukkende af de indtægter, som kan henføres til den erhvervsmæssige virksomhed.

Under henvisning til Told- og Skattestyrelsens meddelelse af 8. september 2005 (SKM2005.372.TSS) og Ligningsrådets bindende forhåndsbesked af 16. marts 2004 (SKM2004.145.LR) er det SKATs vurdering, at der skal foretages en ejendomsavanceopgørelse i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven ved salg af hver enkelt bolig.

Andelsboligforeningen vil herefter være skattepligtig af en eventuel fortjeneste ved afståelse af de udlejede boliger til ikke-medlemmer. Samtidig vil andelsboligforeningen være skattefri i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 5 af en eventuel fortjeneste ved salg af boliger til medlemmer af andelsboligforeningen.

Taget i betragtning, at andelsboligforeningen agter at sælge boliger til foreningens to medlemmer indstiller SKAT, at det bekræftes, at andelsboligforeningen ikke er skattepligtig af provenuet opnået i forbindelse med salg af boliger til foreningens to andelshavere.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.