Dato for udgivelse
21 mar 2002 14:44
SKM-nummer
SKM2002.189.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4339-00361
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skattefri fusion, kapitalnedsættelse, udlodning, kontantvederlag
Resumé

Selskaberne Y A/S og Z A/S foretog med 1. maj 2001 som fusionsdato en skattefri fusion med Z A/S som det modtagende selskab. Y A/S ejede inden fusionen Z A/S 100 pct. Y A/S var ejet 100 pct. af X A/S. Primo 2002 blev Ligningsrådet anmodet om bindende forhåndsbesked om, hvorvidt en kapitalnedsættelse i Z A/S med efterfølgende maksimal udlodning til X A/S ville have skattemæssige konsekvenser i forhold til den gennemførte skattefri fusion. Ligningsrådet blev tillige spurgt om, hvorvidt en kapitalnedsættelse i Z A/S med efterfølgende udlodning til X A/S, som svarede til resultatet efter skat i første regnskabsår efter fusionen, ville have skattemæssige konsekvenser i forhold til den gennemførte skattefri fusion. Ligningsrådet besvarede det første spørgsmål bekræftende og det andet benægtende.

Reference(r)

Fusionsskatteloven § 2, stk. 1.
Ligningsvejledningen 2001 S.D.1.4

I en anmodning om bindende forhåndsbesked blev Ligningsrådet bedt om at besvare følgende spørgsmål:

1. Vil en kapitalnedsættelse i Z A/S med efterfølgende maksimal udlodning til X A/S have skattemæssige konsekvenser i forhold til en året forinden gennemført skattefri fusion med Z A/S som modtagende selskab?

2. Vil en kapitalnedsættelse i Z A/S med efterfølgende udlodning til X A/S, som svarer til resultatet efter skat i første regnskabsår efter fusionen, have skattemæssige konsekvenser i forhold til en året forinden gennemført skattefri fusion med Z A/S som modtagende selskab?

Svar

Ad 1) Ja. Se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad 2) Nej. Se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Frem til 1. maj 2001 var Z A/S ejet 100 pct. af Y A/S.

Y A/S var ejet 100 pct. af X A/S.

X A/S var ejet af A med 75 pct. og B med 25 pct.

Pr. 1. maj 2001 fusionerede Y A/S og Z A/S med Z A/S som det modtagende selskab. Hensigten hermed var at forenkle koncernstrukturen. Der var tale om en skattefri fusion i henhold til fusionsskatteloven, og der blev ikke udbetalt kontant vederlag i forbindelse med fusionen.

Fusionsplanen og fusionsredegørelsen er underskrevet af bestyrelserne i Y A/S og Z A/S den 21. august 2001. Vurderingsmændendes udtalelse og erklæring, jf. aktieselskabsloven § 134c er ligeledes underskrevet den 21. august 2001.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bekendtgjorde den 14. september 2001 fusionsplanen.

Fusionen blev i såvel det indskydende som det modtagende selskab vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 16. oktober 2001.

Med henblik på mulighed for afvikling af moderselskabet X A/S' gæld er det hensigten, at der besluttes en kapitalnedsættelse i størrelsesordenen 20 mio. kr., som forventes indarbejdet i årsregnskabet pr. 30. april 2002. I fortsættelse heraf påtænkes beslutning om udlodning på den ordinære generalforsamling i sommeren 2002 for regnskabsåret 2001/2002. Størrelsen af udbyttet er endnu ikke fastlagt og derfor indeholder anmodningen om bindende forhåndsbesked 2 spørgsmål, som kun adskiller sig for så vidt angår udbyttets størrelse.

Inden kapitalnedsættelsen vil der i henhold til de selskabsretlige regler blive udstedt proklama.

Ejerkredsen i X A/S er den samme før og efter fusionen og forventes ikke ændret efterfølgende.

Selskabets repræsentant har fremført, at der uden fusionen kunne være foretaget kapitalnedsættelse i Z A/S pr. 30. april 2002 med efterfølgende udlodning til X A/S, blot via Y A/S.

Den skatteansættende myndighed for Z A/S har oplyst, at skatteyders repræsentant ved brev af 9. november 2001 har ønsket en bekræftelse fra kommunen om, at de beskrevne dispositioner med kapitalnedsættelse og efterfølgende udlodning ikke berører skattefriheden ved fusionen eller i øvrigt har skattemæssige konsekvenser.

Rådgiver har i den anledning henvist til afgørelserne, der er refereret i TfS 2000, 327 og TfS 2000, 330. Rådgivers opfattelse er, at de nævnte afgørelser kan tages til indtægt for, at de beskrevne dispositioner ikke berører skattefriheden ved fusionen. Rådgiver har dog været opmærksom på, at der ikke er egentlig praksis på området.

Kommunen har ved brev af 26. november 2001 anbefalet rådgiver at søge om bindende forhåndsbesked for at få afklaret problemstillingen.

Told- og Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1)

Det er Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at en kapitalnedsættelse i Z A/S med efterfølgende maksimal udlodning til X A/S vil have skattemæssige konsekvenser i forhold til den året forinden gennemførte skattefri fusion med Z A/S som modtagende selskab.

Told- og Skattestyrelsen har herved lagt vægt på, at det ved kapitalnedsættelsen udloddede beløb må sidestilles med kontantvederlag, i det omfang den del af udlodningen, der overstiger resultatet efter skat i første regnskabsår efter fusionen, udgør mere end 10 pct. af de ved fusionen modtagne værdipapirers pålydende værdi, hvilket får den konsekvens, at fusionsskatteloven § 2, stk. 1 ikke er overholdt. Uanset at kapitalnedsættelsen ikke finder sted i umiddelbar forlængelse af fusionen, er det desuagtet Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at der foreligger kontantvederlæggelse. Der er herved henset til, at repræsentanten allerede ca. 3 uger efter vedtagelsen af fusionen kontaktede den skatteansættende myndighed med henblik på at få en tilkendegivelse vedrørende spørgsmålet. Der er tillige henset til, at beslutningen om kapitalnedsættelse foretages på generalforsamlingen i sommeren 2002, hvilket alene er ca. 8 måneder fra beslutningen om fusion på den ekstraordinære generalforsamling i oktober 2001. Disse forhold har stor lighed med afgørelserne, der er refereret i TfS 2001, 747 og TfS 2001, 748. Uanset at de nævnte afgørelser vedrører skattefri tilførsel af aktiver, jf. fusionsskatteloven § 15 c, er det Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at afgørelserne kan anvendes analogt på skattefri fusioner. Told- og Skattestyrelsen finder også, at afgørelsen, der er refereret i TfS 2000, 330, ikke har betydning for nærværende sag, idet udlodningen ikke skete til den kreds, der er omfattet af kontantvederlæggelsesreglerne. Det modsatte er derimod tilfældet i nærværende sag. Told- og Skattestyrelsen anser det for at være uden betydning for resultatet, at der uden fusionen kunne være foretaget skattefri udlodning fra Z A/S til X A/S via Y A/S, jf. selskabsskatteloven § 13, stk. 1, nr. 2. Bedømmelsen af kontantvederlæggelsen skal ske uafhængigt af reglerne i selskabsskatteloven § 13, stk. 1, nr. 2.

Told- og Skattestyrelsen indstiller således, at det første spørgsmål besvares bekræftende, i det omfang den del af udlodningen, der overstiger resultatet efter skat i første regnskabsår efter fusionen, udgør mere end 10 pct. af de ved fusionen modtagne værdipapirers pålydende værdi.

Ad spørgsmål 2)

Det er Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at en kapitalnedsættelse i Z A/S med efterfølgende udlodning til eneaktionæren, som svarer til resultatet efter skat i første regnskabsår efter fusionen, ikke vil have skattemæssige konsekvenser i forhold til den året forinden gennemførte skattefri fusion med Z A/S som modtagende selskab.

Told- og Skattestyrelsen har herved henset til afgørelserne, der er refereret i TfS 2001, 747 og TfS 2001, 748. Uanset at de nævnte afgørelser vedrører skattefri tilførsel af aktiver, jf. fusionsskatteloven § 15 c, er det Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at afgørelserne kan anvendes analogt på skattefri fusioner.

Told- og Skattestyrelsen indstiller således, at det andet spørgsmål besvares benægtende.

Ligningsrådet tiltrådte Told- og Skattestyrelsens indstilling.