Dato for udgivelse
19 mar 2002 15:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11. marts 2002
SKM-nummer
SKM2002.170.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1859-0117
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Fond, uddeling, fradrag
Resumé

En fond kunne ikke fradrage en uddeling til et erhvervsråd, idet betingelsen om, at uddelingen skal være skattepligtig for modtageren, ikke var opfyldt.

Reference(r)

Fondsbeskatningsloven § 4, stk. 3

Fonden A klager over, at told- og skatteregionen ikke har godkendt fradrag for uddeling, da modtager, en erhvervsfond, ikke er anset for skattepligtig.

Det fremgår af sagen, at fonden har til formål at yde støtte til ethvert initiativ eller indsats fra foreninger, institutioner, sammenslutninger og enkeltpersoner, der sigter mod at bevare og skabe nye arbejdspladser i X Kommune. Fonden kan endvidere yde støtte til uddannelse og almenvelgørende formål.

Fondens indkomst består i afkast fra værdipapirer.

I kalenderåret 2000 har fonden uddelt 151.600 kr. til almennyttige eller almenvelgørende formål. Endvidere har fonden uddelt 249.500 kr. til andre vedtægtsmæssige formål. Af sidstnævnte beløb er 200.000 kr. ydet til X Kommunes Erhvervsråd (Erhvervsrådet).

Told- og Skatteregionen har nægtet fonden fradrag for uddelingen til Erhvervsrådet, idet rådet ikke er skattepligtigt af uddelingen, hvilket er en betingelse for fradrag efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2.

Ved sin afgørelse har regionen bl.a. henset til, at Erhvervsrådet er omfattet af bestemmelsen i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, og derfor objektivt set alene er skattepligtigt af indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed. Erhvervsrådets ikke erhvervsmæssige indtægter, f.eks. i form af kontingenter og tilskud fra kommunen, er derimod ikke skattepligtige, og Erhvervsrådet er derfor aldrig blevet skatteansat. En gave fra en fond er heller ikke en skattepligtig erhvervsmæssig indkomst for fonden, hvorfor Erhvervsrådet heller ikke er skattepligtig heraf.

Ifølge "Fonde og foreninger II - Fondsbeskatning" af Lennart Lynge Andersen og Jørgen Nørgaard er der "ikke fradragsret ved uddelinger til f.eks. arbejdsmarkedssammenslutninger, fordi disse ikke er skattepligtige af gaver. Det samme gælder uddelinger til ikke-faglige foreninger, der varetager politiske, erhvervsmæssige eller økonomiske formål."

Endvidere kan der henvises til TfS 1995.14 (LSR). I denne sag blev der lagt vægt på at det var modtagerfondens subjektive skattepligt, der var forudsætningen for fradrag efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2.  Det er regionens opfattelse, at gaver til foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, ikke er omfattet af den subjektive skattepligt, hvorfor fonden ikke kan få fradrag for uddelingen til Erhvervsrådet.

Fondens repræsentant har nedlagt påstand om, at fonden anerkendes fradrag for uddelingen til Erhvervsrådet, 200.000 kr.

Til støtte for påstanden har repræsentanten bl.a. anført, at fonden er skattepligtig efter fondsbeskatningslovens § 1, nr. 1, og at Erhvervsrådet er skattepligtigt efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

Repræsentanten har videre anført, at fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2 indeholder de nærmere regler for fondes fradragsret. Udover et krav om skattepligt opremser bestemmelsen således de subjektive skattepligtsbestemmelser, der skal være til stede hos modtager, for at fonden har fradragsret for en given uddeling. Således henviser bestemmelsen bl.a. til selskabsskattelovens § 1 og til fondsbeskatningslovens § 1. I sidstnævnte bestemmelse er der positiv undtagelse for skattesubjekter, der er skattepligtige efter fondsbeskatningslovens § 1, nr. 3. Det er der imidlertid ikke for skattesubjekter omfattet af selskabsskattelovens § 1. Skattesubjekter omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, er således omfattet af fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2, uanset de alene er skattepligtige af erhvervsmæssig virksomhed.

Det forhold at der grundet specielle regler for opgørelse af den skattepligtige indkomst rent faktisk ikke sker beskatning af en uddeling hos skattesubjekter omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, kan ikke medføre, at den uddelende fond ikke har fradragsret for uddelingen. I modsat fald er der ingen logik i affattelsen af fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2. Det fremgår da også af Ligningsvejledningen, at det ikke er en betingelse for fradragsret, at modtager rent faktisk beskattes af uddelingen. "Skattefrihed for uddelingen kan f.eks. skyldes modtagers indkomstforhold eller andre særlige fradragsregler m.v."

Endelig har repræsentanten henvist til TfS 1995.14, hvor det bl.a. anføres "Landsskatteretten fandt at måtte lægge afgørende vægt på, at der i fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2, ikke blot var opstillet en forudsætning om skattepligt hos modtager, men direkte blev henvist til bestemmelserne i kildeskatteloven, selskabsskatteloven og i selve fondsbeskatningsloven om modtagerens fulde, evt. begrænsede, subjektive skattepligt." Det er således alene modtagers subjektive skattepligt, der er afgørende for fondens fradragsret. Det af told- og skatteregionen anførte om modtagers objektive skattepligt er den foreliggende sag ganske uvedkommende.

Landsskatteretten skal udtale:

Fradrag for en uddeling efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2, forudsætter bl.a., at modtager af uddelingerne er "skattepligtig heraf i henhold til kildeskattelovens §§ 1 eller 2, eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2 eller 3, selskabsskattelovens §§ 1 eller 2 eller i henhold til § 1, nr. 1, 2 eller 4 i denne lov. (& )."

Erhvervsrådet er skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, hvorefter skattepligten alene omfatter erhvervsmæssig indkomst. Ikke erhvervsmæssig indkomst er derimod ikke omfattet af skattepligten efter denne bestemmelse.

Det beløb, Erhvervsrådet har modtaget fra fonden, må anses for en ikke erhvervsmæssig indkomst, og på den baggrund finder Landsskatteretten ikke, at Erhvervsrådet - i relation til den modtagne uddeling - kan anses for omfattet af den i fondsbeskatningslovens § 4, stk. 2, nævnte skattepligt.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.