Dato for udgivelse
09 Apr 2002 10:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
8. februar 2002
SKM-nummer
SKM2002.207.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
II 187/2001
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Velgørende arrangement, boldklub, beboerforening, overskudsdeling, forsamlingshus, momsfritagelse
Resumé

Bjerregrav Boldklub havde i forbindelse med årlige halballer i perioden 1992-1996 ansøgt om og opnået momsfritagelse i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 18. Det viste sig, at overskuddet fra arrangementerne blev delt mellem boldklubben og den lokale beboerforening, der havde præsteret forskellige ydelser i forbindelse med arrangementerne. Told- og skattemyndighederne opkrævede på denne baggrund moms af 5 arrangementer. Landsretten fandt, at da beboerforeningen/for-samlingshuset ikke havde eller kunne få momsfritagelse, indebar den valgte fremgangsmåde med deling af overskuddet, at betingelsen for anvendelse af momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, ikke var opfyldt, da overskuddet ikke fuldt ud var anvendt til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Skatteministeriet blev derfor frifundet.
Højesteret stadfæstede Landsrettens dom på grundlag af de i dommen anførte grunde.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 18
Momsvejledning 2001 D.11.18

Parter

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger som mandatar for Bjerregrav Boldklub
(advokat Poul Gudberg)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen)

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets KA afdeling den 26. april 2001.(Offentliggjort den 31. oktober 2001 SKM2001.475.VLR)

Afsagt af højesteretsdommerne

Marie-Louise Andreasen, Poul Sørensen, Peter Blok, Jørgen Nørgaard og Niels Grubbe.

Appellanten, Danske Gymnastik- og idrætsforeninger som mandatar for Bjerregrav Boldklub, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Til brug for Højesteret er der tilvejebragt yderligere oplysninger.

Højesterets bemærkninger

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i  k e n d e s  f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger som mandatar for Bjerregrav Boldklub, betale 20.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.