Dato for udgivelse
19 Mar 2002 13:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26. februar 2002
SKM-nummer
SKM2002.165.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1819-0926
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Avance, investeringsbevis, kursgevinst, salg, udgift
Resumé

Et selskabs avance ved salg i 1996 og 1997 af investeringsbeviser i en certifikatudstedende udloddende investeringsforening var efter et transparenssynspunkt opgjort på grundlag af investeringsforeningens aktiver. Landsskatteretten fandt, at avance og tab ved afståelse af investeringsbeviserne skulle beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. Landsskatteretten fandt videre, at selskabets afståelse af investeringsbeviser til den udstedende investeringsforening, som skete i 1996, efter omstændighederne måtte anses for en udlodning omfattet af ligningslovens  § 16 A og selskabsskattelovens dagældende § 13, stk. 7 – 10. Da investeringsforeningen alene investerede i obligationer, skulle hele beløbet medregnes ved indkomstopgørelsen i 1996. Den resterende beholdning af investeringsbeviser blev efterfølgende solgt til en bank, og fortjeneste og tab ved salget skulle beskattes efter aktieavancebeskatningslovens § 2 d og opgøres efter gennemsnitsmetoden i samme lovs § 6, jf. § 2 d, stk. 4, hvilket medførte at selskabet havde lidt et fradragsberettiget tab ved salget.

Reference(r)

Ligningsloven § 16 A
Selskabsskatteloven § 13
Aktieavancebeskatningsloven § 2 d
Aktieavancebeskatningsloven § 6

A A/S's klage vedrører den stedlige skattemyndigheds opgørelse af indkomsterne for 1996 og 1997 på følgende punkter:

Indkomståret 1996:

Udbytte ved salg af investeringsbeviser til udstedende forening ikke anset for udbytte - 10.750.575 kr.

Salg af investeringsbeviser anset for salg af obligationer, tab opgjort til - 218.671 kr.

Selvangivet tab ved salg af investeringsbeviser til tredjemand ikke anset for tab ved salg af aktier - 2.526.310 kr.

Salg af investeringsbeviser til tredjemand anset for salg af obligationer, tab opgjort til - 343 kr.

Indkomståret 1997:

Selvangivet tab ved salg af investeringsbeviser ikke anset for tab ved salg af aktier - 2.906.860 kr.

Salg af investeringsbeviser anset for salg af obligationer, tab opgjort til - 1.755 kr.

Det er oplyst, at det klagende selskab er moderselskab for en række selskaber i B-koncernen, og at koncernens primære aktiviteter er investering i og udvikling af fast ejendom i Danmark og udlandet. Derudover investeres i danske børsnoterede selskaber og investeringsforeninger.

Det er videre oplyst, at selskabet den 19.4.1996 købte 161.690 stk. investeringsbeviser af F for en samlet købesum af 17.000.541,35 kr. Den 14.5.1996 blev 157.000 stk. af disse investeringsbeviser indløst af F til kurs 103,75 eller 16.288.750 kr. Den 20.12.1996 solgte selskabet 1.080 stk. investeringsbeviser til en bank for 113.210,71 kr., således at selskabet ultimo 1996 ejede 3.610 stk. investeringsbeviser. Den 15.1.1997 solgte selskabet de resterende investeringsbeviser til banken for 377.809,87 kr.

Den kommunale skattemyndighed har henvist til, at investeringsforeninger, der udelukkende investerer i danske obligationer, i relation til investorerne anses for transparente, således at investorerne alene beskattes af avancen på obligationer. Avanceopgørelsen er derfor foretaget efter reglerne i kursgevinstloven, da investeringsforeningen alene har investeret i danske obligationer, og da selskaber er skattepligtige af fortjeneste og tab ved salg af danske obligationer. Det er videre bl.a. anført, at udloddende investeringsforeninger er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, hvorfor de ikke er omfattet af begrebet lignende værdipapirer i ligningslovens § 16 B. Det kan således ikke komme på tale at foretage beskatning efter denne bestemmelse. Der er herved bl.a. henvist til Ligningsvejledningen 1996 S.F.1.2.3 og til Ligningsvejledningen for aktionærer og selskaber 1999, s. 318, hvoraf fremgår, at også selskaber skal beskattes efter transparensprincippet.

Selskabets advokat har nedlagt principal påstand om, at de foretagne ændringer af skatteansættelserne på dette punkt ændres, idet skattemyndighederne anerkender, at salg af investeringsbeviser tilbage til udstedende investeringsforening beskattes som udbytte, jf. ligningslovens § 16 B, og at salg af investeringsbeviser til tredjemand anses for aktiesalg, jf. aktieavancebeskatningslovens § 2 d. Såfremt skattemyndighederne måtte være af den opfattelse, at selskabets tilbagesalg til udstedende investeringsforening ikke kan antages at være omfattet af ligningslovens § 16 B, har han subsidiært gjort gældende, at tilbagesalget er omfattet af bestemmelsen i ligningslovens § 16 A.

Han har herefter beregnet avance og tab ved det klagende selskabs salg af investeringsbeviserne således:

1996:

Indkomst:

Stk.:

Anskaffelsessum:


Anskaffelsessum for 161.690 stk.

 


161.690


17.000.541


Salg af 157.000 stk. til udstedende investeringsforening16.288.750-157.000

 


Nedslag, 34 % af udbytteindkomst


- 5.538.175

 

 


Anvendt anskaffelsessum for 157.000 stk. afstået i 1996


-
0


-


-
0


Skattepligtig del af udlodningen


10.750.575


4.690


17.000.541


Salg til tredjemand


113.211


1.080

 


Anskaffelsessum for 1.080 stk.1.080/4.690*17.000.541- 3.914.837

 

 - 3.914.837


Tab


- 3.801.626

 

 


Reduktion af tab som følge af nedslag i udbytteindkomsten
1.080/4.690*5.538.175
1.275.315

 

 

 

 

 

 

Fradragsberettiget tab

- 2.526.311

- 1.080

- 3.914.839


Skattemæssig anskaffelsessum for beholdning pr. 31.12.1996

 


3.610


13.085.704

 

1997:

 

 

 

Beholdning pr. 1.1.1997

 

3.610

13.085.704

Salg til tredjemand

377.810

- 3.610

 


Anskaffelsessum for 3.610 stk.


- 13.805.704

 


- 13.805.704


Tab


- 12.707.894

 

 

Reduktion af tab som følge af nedslag i udbytteindkomsten

3.610/4.690*5.538.175

 

4.262.860

 

 


Fradragsberettiget tab


- 8.445.064


- 3.610


- 13.085.704

Advokaten har til støtte for den principale påstand bl.a. anført, at det kan lægges til grund, at selskaberne har foretaget investering i en såkaldt udloddende investeringsforening, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, ifølge samme lovs § 1, stk. 1, nr. 5. Sådanne investeringsforeninger er omfattet af bestemmelserne i ligningslovens § 16 C og aktieavancebeskatningslovens § 2 d. Han har gjort gældende, at tilbagesalget til den udstedende investeringsforening følgelig er omfattet af den almindelige regel i ligningslovens § 16 B. I henhold til selskabsskattelovens § 13, herunder §§ 3 - 7, skal 66 % af dette udbytte indtægtsføres i selskabets skattepligtige indkomst. For så vidt angår selskabernes salg til uafhængig tredjemand har han gjort gældende, at det realiserede tab er fradragsberettiget, jf. aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 2, og at opgørelse af tab og gevinst skal ske i henhold til samme lovs § 6, jf. § 2 d. F er en udloddende investeringsforening, der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud. En sådan investeringsforening er omfattet af skattepligtsbestemmelsen i selskabsskattelovens  § 1, stk. 1, nr. 6, jf. samme lovs § 1, stk. 1, nr. 5, ifølge ligningslovens § 16 C. Advokaten har gjort gældende, at tilbagesalg til den udstedende investeringsforening er omfattet af ligningslovens § 16 B. De omsættelige beviser er omfattet af aktiebegrebet i ligningslovens § 16 B, idet aktier skal defineres i overensstemmelse med aktieavancebeskatningslovens regler, herunder lovens § 1, som indeholder en præcis definition af, hvilke værdipapirer der er omfattet af loven. Det fremgår bl.a. af cirkulære nr. 137 af 19.7.1994, pkt. 2.1, at omsættelige investeringsbeviser er omfattet af begrebet aktier, hvad enten indskudsbeviserne er udstedt af akkumulerende eller udloddende investeringsforeninger. Advokaten har videre gjort gældende, at selskabet i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige indkomst er forpligtet til at medregne udbyttet efter reglerne i selskabsskattelovens § 13, stk. 3 - 7. Af disse bestemmelser fremgår det, at afståelsessummerne ved tilbagesalg til udstedende investeringsforening, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 10, skal medregnes med 66 % ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Advokaten har videre gjort gældende, at salget til uafhængig tredjemand skal behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 2 d, jf. § 6. I henhold til samme lovs § 2 d skal fortjeneste ved afståelse af omsættelige beviser for indskud i udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, og fortjeneste og tab skal opgøres efter gennemsnitsmetoden, jf. aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 4, jf. § 6. Selskaber m.v., der er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, som selskabet, kan fradrage tab for investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger, omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 d, under forudsætning af, at det godtgøres, at den investeringsforening, investeringsbeviset vedrører, udelukkende investerer i fordringer, omfattet af kursgevinstloven, således som det er tilfældet med investeringer i G, der udelukkende investerer i danske obligationer med kort løbetid. De omhandlede investeringsbeviser er således omfattet af bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens § 2 d.

Advokaten har til støtte for den subsidiære påstand bl.a. anført, at ifølge ligningslovens § 16 A henregnes til udbytte alt, hvad der af et selskab udloddes til selskabsejerne. Udlodninger fra selskabet betragtes som udbytte, uanset hvilken betegnelse eller i hvilken form udlodningen finder sted. Bestemmelsen i ligningslovens  § 16 A er således en opsamlingsbestemmelse, der efter omstændighederne vil kunne finde anvendelse, såfremt forholdet ikke er omfattet af samme lovs § 16 B. Såfremt tilbagesalget til udstedende investeringsforening anses for et provenu, opstået i forbindelse med en udlodning, vil denne udlodning efter omstændighederne kunne være omfattet af ligningslovens § 16 A.

Landsskatteretten skal udtale:

G er efter det oplyste en certifikatudstedende udloddende investeringsforening omfattet af ligningslovens § 16 C, og gevinst eller tab ved afståelse af investeringsbeviser samt udlodning af udbytte fra foreningen er derfor omfattet af reglerne i aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven.

Efter det foreliggende skete der den 14.5.1996 en indløsning af 157.000 stk. af selskabets investeringsbeviser i F, og retten finder under henvisning til bl.a. § 31 i lov om investeringsforeninger, at det må lægges til grund, at dette skete som led i en delvis kapitalnedsættelse i investeringsforeningen, ikke som et salg til udstedende investeringsforening.

Det opnåede provenu, 16.288.750 kr., må derfor anses for en udlodning af udbytte i forbindelse med kapitalnedsættelse, og beskatning af beløbet skal ske efter reglerne i ligningslovens § 16 A og selskabsskattelovens dagældende § 13, stk. 7 - 10. Ifølge selskabsskattelovens dagældende § 13, stk. 10 skal alene 66 % af udbyttet medregnes i det omfang, det hidrører fra afkast af aktier, og da F efter det oplyste udelukkende investerede i obligationer, skal udlodningen således medregnes med hele beløbet eller 16.288.750 kr. ved indkomstopgørelsen for 1996.

Selskabets salg af investeringsbeviser er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 d, og fortjeneste og tab skal herefter opgøres efter reglerne i samme lovs § 6, jf. § 2 d, stk. 4, således at fortjeneste eller tab opgøres efter gennemsnitsmetoden, dog således at selskabets tab kun fradrages med det beløb, hvormed tabet overstiger den del af udbyttet, som ikke blev medregnet ved indkomstopgørelsen efter reglerne i dagældende selskabsskattelovs § 13, stk. 7 - 10, jf. aktieavancebeskatningslovens § 6, stk. 6. Da der ikke skete nogen reduktion af udbyttebeløbet efter selskabsskattelovens § 13, stk. 10, kan det fradragsberettigede tab for 1996 herefter opgøres til 3.801.626 kr. og for 1997 til 12.707.894 kr.

Den påklagede ansættelse for indkomståret 1996 vil derfor være at forhøje med udbytte på 16.288.750 kr., tab ved salg af obligationer på henholdsvis 218.671 kr. og 343 kr. og at nedsætte med tab på investeringsbeviser på 3.801.626 kr., medens indkomstansættelsen for 1997 vil være at nedsætte med tab på investeringsbeviser på i alt 12.707.894 kr. og at forhøje med ansat tab ved salg af obligationer på 1.755 kr.