Dato for udgivelse
15 Mar 2002 11:56
SKM-nummer
SKM2002.157.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4234-00155
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Afskrivning, bygning, beliggende i udlandet
Resumé

Ligningsrådet fandt ud fra en formålsfortolkning af afskrivningslovens § 14, stk. 2, nr. 4, at det forhold, at et plejehjem er beliggende i Sverige, ikke kunne være til hinder for afskrivning.

Reference(r)

Afskrivningsloven § 14, stk. 2, nr. 4
Ligningsvejledningen 2001 E.C.4.1.1

Ligningsrådet blev spurgt om personer, der er fuldt skattepligtige i Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1 kan foretage skattemæssige afskrivninger på plejehjemsbygninger beliggende i Sverige efter afskrivningslovens § 14, stk. 2, nr. 4 in fine.

Det forhold at det pågældende plejehjem er beliggende i Sverige, fandt Ligningsrådet ud fra en formålsfortolkning af afskrivningslovens § 14, stk. 2, nr. 4, ikke kunne være til hinder for afskrivning. Plejehjemmet anvendes udelukkende til udlejning til plejekrævende ældre eller handicappede i henhold til svensk sociallovgivning. Ligningsrådet fandt videre, at den svenske lovgivning svarer til de danske regler i lov om social service. Et plejehjem beliggende i Sverige, hvor udlejning alene sker til ældre og handicappede i henhold til svensk sociallovgivning, anses derfor udsat for et slid tilsvarende det, der begrunder afskrivning på danske plejehjem, jf. afskrivningslovens § 14, stk. 2, nr. 4.

På baggrund heraf fandt Ligningsrådet, at forespørgeren kunne afskrive på de pågældende bygninger beliggende i Sverige, der anvendes til plejehjem, jf. afskrivningslovens § 14, stk. 2, nr. 4.

Sagsfremstilling

Bygningen er beliggende i Limhamn. Bygningen er udlejet til Malmö Kommune som "Gruppboende for äldre". Ejendommen er delvis momspligtig, idet den del af lejen, som vedrører personalefaciliteter, er momsbelagt.

Malmö Kommune videreudlejer lejlighederne i bygningen til plejekrævende ældre. Slutbrugerne af bygningen får anvist lejlighederne med henvisning til "Socialtjänstlagen", der ifølge repræsentanten svarer til de danske regler i lov om social service.

Lejlighederne er indrettet i henhold til "Vårdboende för äldre - funktionsprogrammet", der fastlægger kravene til bygningens indretning i relation til ældre, handicappede samt plejepersonale. Bygningerne indrettes med lejligheder, fælles køkken og opholdsrum med spisepladser til beboerne samt plejepersonale, vaskerum, personalerum med tilhørende omklædningsfaciliteter, gang- og trappearealer samt elevatorer. De enkelte lejligheder varierer i størrelse fra ca. 29 m2 til 42 m2.

Byggeriet skal desuden opfylde en række tekniske krav. Heraf fremgår blandt andet at lejlighederne skal indeholde:

  • Entré med skab
  • Toilet
  • Opholdsrum med soveplads, tekøkken med køleskab og 2 kogeplader m.m., mulighed for bord med 2 spisepladser samt plads til begrænset mængde af privat indbo i form af møbler.
  • Handicapvenlig indretning, således at lejlighederne kan anvendes af kørestolsbrugere.

Af lejekontrakten med slutbrugeren fremgår, at lejeren af lejligheden ikke har særskilt elmåler, men betaler et fast månedligt beløb via huslejen.

Der er ikke tale om særskilte ejerlejligheder, hvorfor bygningen ikke er omfattet af afskrivningslovens § 14, stk. 2, nr. 5.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Indledningsvis skal det bemærkes, at det som udgangspunkt ikke giver anledning til problemer i relation til afskrivningsloven, at plejehjemmet er beliggende i Sverige, idet forespørgeren er fuldt skattepligtige i Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1.

Hovedreglen efter afskrivningslovens § 14, stk. 2, nr. 4 er, at der ikke kan foretages afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger, der anvendes til beboelse.

Der gælder en række undtagelser hertil, således kan der blandt andet afskrives på døgninstitutioner og bygninger, der er omfattet af lov om social service, og som udsættes for et tilsvarende slid (som svarer til sliddet på en døgninstitution). Der kan dog ikke afskrives på plejehjem, der er opdelt i særskilte ejerlejligheder, jf. § 14, stk. 2, nr. 5.

At plejehjem "udsættes for et tilsvarende slid" fremgår af skatteministerens svar på et spørgsmål om private pensionsselskabers afskrivningsret på erhvervede plejehjem refereret i TfS 1998, 706. Af svaret fremgår, at der med bygninger, der er omfattet af lov om social service, og som udsættes for et tilsvarende slid, blandt andet tænkes på plejehjem. Skatteministeren bekræfter at private pensionsselskaber, i det omfang de er skattepligtige, har ret til afskrivning på plejehjem, der er udlejet til kommunerne.

At det pågældende plejehjem er beliggende i Sverige synes ud fra en formålfortolkning af afskrivningslovens § 14, stk. 2, nr. 4, ikke at kunne være til hinder for afskrivning.

Bygningen i den foreliggende sag anvendes udelukkende til udlejning til plejekrævende ældre eller handicappede i henhold til svensk sociallovgivning.

Told- og Skattestyrelsen er enig med repræsentanten i, at den svenske lovgivning svarer til de danske regler i lov om social service. Et plejehjem beliggende i Sverige, hvor udlejning alene sker til ældre og handicappede i henhold til svensk sociallovgivning, anses udsat for et slid tilsvarende det, der begrunder afskrivning på danske plejehjem, jf. AL § 14, stk. 2, nr. 4.

På baggrund af de foreliggende oplysninger om bygningernes indretning, finder Styrelsen ikke at der er tale om særskilte ejerlejligheder, jf. afskrivningslovens § 14, stk. 2, nr. 5. Der henvises til at bygningerne, udover lejlighederne, indrettes med fælles køkken og opholdsrum med spisepladser til beboerne samt plejepersonale, vaskerum, personalerum med tilhørende omklædningsfaciliteter etc. Selve lejlighederne er af begrænset størrelse, og indretningen med toilet og tekøkken fører ikke til at de skal anses som særskilte ejerligheder efter § 14, stk. 2, nr. 5.

Med støtte i det anførte indstiller Styrelsen, at forespørgeren kan afskrive på de pågældende bygninger, der anvendes til plejehjem, jf. afskrivningslovens § 14, stk. 2, nr. 4.

Ligningsrådet tiltræder styrelsens indstilling.