Dato for udgivelse
20 Mar 2002 08:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
8. januar 2002
SKM-nummer
SKM2002.176.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, S-2922-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skattesvig, passivitet, socialt bedrageri, bistandshjælp
Resumé

T var tiltalt for med forsæt til skatteunddragelse at have overtrådt skattelovgivningen ved for indkomståret 1998, for hvilket år han ikke rettidig havde indgivet selvangivelse, ikke rettidig at have givet skattemyndighederne underretning om, at indkomstansættelsen var for lav, idet han undlod at oplyse om en lønindtægt på 64.240 kr. fra byggearbejde på en café, hvorved det offentlige blev unddraget skatter til i alt 13.947 kr. T var tillige tiltalt for bedrageri efter straffelovens § 279 ved i tiden 15. januar - 30. april 1998 svigagtigt at have undladt at oplyse den kommunale socialforvaltning om, at han havde lønindtægter som nævnt under skatteforholdet, hvorved han bestemte socialforvaltningen til at udbetale sig 23.761 kr. i bistandshjælp. I byretten blev det efter bevisførelsen lagt til grund, at T alene havde fået udbetalt 75 kr. i timen for 160 timer i perioden 15. januar - 15 februar 1998, hvorfor det blev lagt til grund, at T uberettiget havde fået udbetalt bistandshjælp for 1 måned. T blev herefter fundet skyldig i bedrageri og overtrædelse af skattekontrolloven, men når der hensås til de beløb, der var tale om, fandtes den forskyldte straf at kunne bortfalde. Ved landsrettens behandling af den indankede dom fandtes det også efter bevisførelsen bevist, at T i den anføte periode havde undladt at oplyse de kommunale myndigheder om beløbet på ca. 30.000 kr., som det efter T´s forklaring måtte lægges til grund, at han havde modtaget i lønindtægt fra caféen og herved bestemte socialforvaltningen til at udbetale sig 6.998 kr. i uberettiget bistandshjælp, og i dette omfang fundet skyldig i bedrageri vedrørende bistandshjælpen - og i overensstemmelse med anklagemyndighedens korrigerede påstand fundet skyldig i overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, ved med forsæt til skatteunddragelse at have undladt at oplyse om indtægt på 30.000 kr. i indkomståret 1998. Landsretten fandt det upåkrævet, at frihedsstraffen for bedrageri skulle fuldbyrdes, hvorfor fastsættelsen af sådan straf blev udsat, men at T for overtrædelsen af skattekontrolloven blev dømt til at betale en bøde på 8.000 kr. Byrettens dom blev således ændret, at fastsættelsen af den forskyldte straf blev udsat og ville bortfalde efter en prøvetid på 1 år fra denne dom på betingelse af, at T i prøvetiden ikke begik strafbart forhold, men bøden på 8.000 kr. blev stadfæstet.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1
Straffeloven § 279,
Straffeloven § 88, stk. 2

Vestre Landsrets dom af 8. januar 2002, 10. afdeling, a.s. S-2922-01

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(v/adv. Palle Viuff)

Afsagt af landsdommerne

Eva Staal, Claus Bruun (kst.) og Mogens Heinsen (kst.) med domsmænd

---------

Fredericia Byrets dom af 9. oktober 2001, SS 549/01

Under denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, har politimesteren i Fredericia ved anklageskrift af 24. august 2001 tiltalt

T

til straf for overtrædelse af

1.

straffelovens § 279 - bedrageri -
ved i tiden fra den 15. januar 1998 til den 30. april 1998 svigagtigt at have undladt at oplyse socialforvaltningen i N.N.-by kommune om, at han havde lønindtægter fra A.A.-Caféen i N.N.-by, hvorved han bestemte socialforvaltningen til at udbetale sig 23.761,00 kr. i bistandshjælp.

2.

skattekontrollovens § 16, stk. 3, jfr. stk. 1 -
ved med fortsæt til skatteunddragelse for indkomståret 1998 at have undladt inden 4 uger fra modtagelsen af meddelelse om skatteansættelsen at give N.N.-by kommune underretning om, at indkomstansættelsen var for lav, idet han undlod at oplyse om indtægt fra A.A.-Caféen 64.240,00 kr., hvorved det offentlige blev unddraget skatter til i alt 13.947 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte T og vidneforklaring af V.1.

Disse forklaringer er gengivet således i retsbogen for henholdsvis den 25. april 2001 og 9. oktober 2001:

"Sigtede forklarede, at han var i behandling for sit stofmisbrug på B-skov i perioden fra 3. september 1997 til 15. januar 1998. I december måned 1997 havde han været i N.N.-by , og han havde fået en lejlighed oven på A.A.-Caféen. Han forlod B-skov den 15. januar 1998, og det er rigtigt, at han har arbejdet som murer på A.A.-Caféen. Han arbejdede fra den 15. januar til den 15. februar 1998. 1 forbindelse med at han skulle udføre arbejdet, afgav han et tilbud, der senere er ændret til en regning, og forevist bilag 13 vedrørende forhold 1 erklærer han, at det er rigtigt, at han har udfærdiget og underskrevet denne regning. Det er ikke ham, der har udfærdiget bilag 12 vedrørende forhold 1. Han erindrer ikke, om han har underskrevet denne regning, men han kan ikke udelukke, at han har underskrevet denne regning. Han fik imidlertid ikke 220 kr. i timen, men kun 75 kr. i timen. Han mener således, at han har haft indtægter fra sit arbejde på ca. 30.000 kr. Han arbejdede det meste af tiden i A.A.-caféen fra den 15 . januar til den 15 . februar 1998 . Han fik udbetalt penge løbende, og han fik fra 500 - 2.000 kr. pr. dag for sit arbejde. Han havde en bror, der var død, og han havde tilbagefald. Han skulle finansiere sit eget og sin forlovedes forbrug af stoffer. Det er rigtigt, at han ikke gav socialforvaltningen meddelelse om, at han havde arbejdet. Han gav heller ikke skattevæsnet besked om, at han havde haft indtægterne. Han husker ikke, om han har underskrevet oplysningssedler.

Sigtede forklarede, at han nu er ude af sit stofmisbrug, hvilket han har været i ca. 25 måneder. Han bor hos sin bror. Der er udarbejdet en handlingsplan, og det er meningen, at han skal have et kørekort, således at han kan genoptage sit arbejde som murer. Såfremt han får problemer med ryggen, vil han eventuelt køre som chauffør.

Han oppebærer bistandshjælp nu."

"Tiltalte forklarede, at han ikke kan sige, hvor mange timer han arbejdede, mens han udførte murerarbejder hos A.A.-Caféen. Han fik udbetalt løn løbende. Han fik udbetalt 500 - 1.500 kr. pr. dag, og det er på dette grundlag, at han er nået frem til, at han har fået udbetalt ca. 30.000 kr. Det er rigtigt, at han var i behandling på B-skov, og han var stoffri, da han kom tilbage til N.N.-by. Hans bror døde imidlertid, og han fik et tilbagefald. Han fik lommepenge, mens han var på B-skov, og disse lommepenge fortsatte frem til 1. februar 1998. Han fik 1.200 kr. pr. måned. Han kom i behandling i slutningen af november 1998. Han har ikke nærmere hæftet sig ved, hvad der stod i den opgørelse, som han fik fra skattevæsenet. Han mener ikke, at han har fået udbetalt ca. 23.000 kr. for meget i bistandshjælp. Han husker ikke nærmere, om han har underskrevet nogle blanketter i forbindelse med, at han har fået bistandshjælp, men dette er muligt. Det er rigtigt, at hans underskrift fremgår af bilag 7. Da han underskrev denne erklæring, den 6. april 1998, havde han ikke arbejde.

Tiltalte forklarede videre, at han hele tiden har betragtet sig som lønmodtager. De 75 kr., som han fik udbetalt, er det der svarer til en normal løn pr. time efter skattetræk. Han gik ud fra, at det var A.A.- Caféen, der betalte hans skat. Han har alene underskrevet i forbindelse med at han har afgivet et tilbud. Det er rigtigt, at hans underskrift også fremgår af bilag 12, men det er ikke ham, der har udfærdiget denne regning. Han har alene skrevet det der fremgår af bilag 13.

Tiltalte afgav forklaring vedrørende sine personlige forhold og forklarede, at han er i for-revalidering. Det er meningen, at han skal tage et kørekort, og han skal herefter blandt andet arbejde som chauffør. Han er ikke misbruger i dag. Han har været stoffri i ca. 30 måneder. Han bor sammen med sin bror. Han har en kæreste.

Tiltalte forklarede endeligt, at han på intet tidspunkt har været momsregistreret.

Herefter fremstod som vidne V.1, der behørigt formanet forklarede, at han åbnede A.A.-Caféen den 1. maj 1998. Inden A.A.-Caféen blev åbnet havde der været forskellige ombygningsarbejder, der havde stået på over en periode på ca. 11 måneder. Det er rigtigt, at tiltalte udførte forskellige murerarbejder i forbindelse med ombygningsarbejderne. Vidnet betragtede tiltalte som selvstændig. Det er rigtigt, at det er vidnet der har udfærdiget den som bilag 12 fremlagte regning, men dette skete på grundlag af en faktura, som han havde modtaget fra tiltalte. Vidnet husker ikke med sikkerhed, hvornår tiltalte underskrev denne, men når det er anført, at det var den 15. februar 1998, har det været på denne dato. Vidnet fastholder, at tiltalte i alt har fået udbetalt 64.240 kr. Som nævnt var der sket en del á conto betalinger, og vidnet havde hævet penge i sin bank. Vidnet fastholder, at tiltaltes timeløn har været på 220 kr. Arbejdet er udført over en længere periode end 1 måned. Vidnet var klar over, at tiltalte havde været misbruger, men samarbejdet mellem dem gik fint. Vidnet har senere betalt skat af beløbet, idet han godt kan se, at regningen ikke var helt rigtig.

De materialer der skulle bruges havde vidnet.

Tiltalte forklarede endeligt, at han afdrager på det i forhold 1 nævnte beløb. Han betaler 500 kr. pr. måned."

Som bilag 4 er der fremlagt en beregning hidrørende fra Social og Sundhed vedrørende det i forhold 1 nævnte beløb på 23.761,00 kr.

Som bilag 6 er der fremlagt en telefaxmeddelelse fra privatklinikken B-skov, hvoraf det fremgår, at tiltalte forlod behandlingen på B-skov den 15. januar 1998.

Som bilag 7-9 er der fremlagt skrivelser fra Social- og Sundhedsforvaltningen til tiltalte, forsynet med tiltaltes underskrift, hvori han på tro og love erklærer, at oplysningerne er rigtige.

Erklæringerne er dateret 6. april 1998, 23. marts 1999 og 15. juni 1999.

Som bilag 10 er der fremlagt bilag vedrørende skatteforhold for indkomståret 1998.

Som bilag 12 er der fremlagt en maskinskrevet regning for udført murerarbejde, hvoraf det fremgår, at T den 15. februar 1998 har skrevet under på, at der er tale om et totalbeløb på 64.240 kr.

Som bilag 13 er der fremlagt en håndskrevet regning, hvoraf det fremgår, at tiltalte har skrevet under på, at der er tale om det samme beløb.

Som bilag 14 er der fremlagt en udbetalingshistorik vedrørende de beløb, der er udbetalt til tiltalte som bistandshjælp.

Der er endeligt fremlagt som bilag 3 vedrørende forhold 2 en skrivelse af 4. juli 2000 fra Told- og Skatteregionen, hvori det er anført, at der for skatteunddragelsen, efter Told- og Skatteregionens opfattelse, bør nedlægges påstand om en bøde på 13.000 kr.

Domsmandsretten skal udtale 

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at tiltalte har fået udbetalt 75 kr. i timen for 160 timer i perioden fra 15. januar til 15. februar 1998. Det lægges til grund, at tiltalte herefter uberettiget har fået udbetalt bistandshjælp for 1 måned. Tiltalte findes herefter skyldig i bedrageri og overtrædelse af skattekontrolloven, og tiltalte anses efter straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 279, og skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1. Når henses til de beløb, der er tale om, findes den forskyldte straf at kunne bortfalde.

Statskassen betaler sagens omkostninger.

Thi kendes for ret

Den T forskyldte straf bortfalder.

Statskassen betaler sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 8. januar 2002, 10. afdeling, a.s. S-2922-01

Kriminalretten i Fredericia har den 9. oktober 2001 afsagt dom i 1. instans (SS 549/2001).

Anklagemyndigheden har påstået dom i overensstemmelse med tiltalen i 1. instans og skærpelse.

Tiltalte T har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Tiltalte og vidnet V.1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at tilbudet blev udarbejdet nogle dage efter hjemkomsten fra B-skov . Det er ham, der har lavet tilbudet (bilag13). Han har ikke lavet to bilag vedrørende arbejdet for V.1. Han udførte selv en del af de arbejdsopgaver, der er beskrevet i bilaget. Han har arbejdet ca. 8-10 timer om dagen og i hvert fald ikke mere end 12 timer pr. dag. Han har ikke arbejdet 292 timer for V.1. Det præcise antal kan han ikke oplyse. Timelønnen var 75 kr. Han har højst tjent 30.000 kr. i alt. Han kan ikke forklare, hvorfor han har skrevet under på at have arbejdet 292 timer á 220 kr. Han havde ikke tænkt over indtægten fra V.1, da han underskrev erklæringen af 6. april 1998 (bilag 7). Han vil ikke afvise at have forklaret som anført i afhøringsrapport af 24. januar 2001. Gælden til N.N.-by Kommune er næsten tilbagebetalt. Han har ikke noget narkotikamisbrug i dag og bor hos sin bror og svigerinde.

V.1 har supplerende forklaret, at mange forskellige håndværkere var involveret i ombygningen af A.A.-Caféen. Tiltalte skulle lave murerarbejdet. Arbejdet varede mere end en måned. Bilag 12 er nok udarbejdet på grundlag af bilag 13, som tiltalte har lavet. Det fulde beløb på 64.240 kr. er udbetalt til tiltalte, selv om der var flere, der gik "til hånde". De andre blev honoreret særskilt.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen findes det bevist, at tiltalte i den anførte periode fra den 15. januar 1998 til den 15. februar 1998 har undladt at oplyse N.N.-by Kommune om beløbet på ca. 30.000 kr., som det efter tiltaltes forklaring må lægges til grund, at han har modtaget i lønindtægt fra A.A.-Caféen. Tiltalte har herved bestemt socialforvaltningen til at udbetale sig 6.998 kr. i uberettiget bistandshjælp. I dette omfang findes tiltalte skyldig i forhold 1.

I overensstemmelse med anklagemyndighedens korrigerede påstand findes tiltalte endvidere skyldig i overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, ved med forsæt til skatteunddragelse at have undladt at oplyse om indtægt på 30.000 kr. i indkomståret 1998.

Det findes ikke påkrævet, at frihedsstraffen efter straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 279 fuldbyrdes. Fastsættelsen af sådan straf udsættes derfor i medfør af straffelovens § 56, stk. 1. Betingelserne for den betingede dom er fastsat nedenfor.

I medfør af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, jf. princippet i straffelovens § 88, stk. 2, dømmes tiltalte til at betale en bøde på 8.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

T h i  k e n d e s   f o r  r e t

Byrettens dom ændres, således at fastsættelsen af den forskyldte straf udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra denne dom på betingelse af, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold.

Tiltalte straffes med en bøde på 8.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.