Dato for udgivelse
20 Mar 2002 11:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
8. januar 2002
SKM-nummer
SKM2002.180.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
2. afdeling, S-1292-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Toldsvig, køb og salg af smuglercigaretter, forsøg, betinget frihedsstraf
Resumé

T var i en sag behandlet efter RPL § 925 tiltalt for overtrædelse af toldlovgivningen med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter dels ved i perioden fra primo januar 1998 til ultimo august1999 af NN at have købt og modtaget 120.000 stk. indsmuglede cigaretter, som han videresolgte til ukendte personer, hvorved statskassen blev unddraget et told- og afgiftsbeløb på 155.484 kr., dels ved den 31. august 1999 på sin bopæl af NN at have forsøgt at købe og modtage 300.000 stk. cigaretter med henblik på videresalg, hvorved statskassen blev søgt unddraget et told- og afgiftsbeløb på 388.710 kr., hvilket mislykkedes, idet den samlede forsendelse på 2.060.000 stk. cigaretter efter indsmuglingen blev taget i forvaring af politiet. T var ved byretten straffet med fængsel i 5 måneder og heraf 3 måneder betinget. Landsrettens behandling af den indankede dom angik straffastsættelsen, og retten tiltrådte af de i byretsdommen anførte grunde, at straffen var fastsat som sket, men fandt navnlig under hensyn til en lægeerklæring af 11. september 2001 om T´s helbredsmæssige forhold og til T´s øvrige personlige forhold, at det var forsvarligt at gøre hele straffen betinget. Med den nævnte ændring stadfæstede landsretten dommen og stadfæstede i øvrigt byrettens bestemmelse om T´s tilpligtelse af at betale et told- og afgiftsbeløb på tilsammen 544.194 kr.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 3, jf. stk. 2
Straffeloven § 21

Vestre Landsrets dom af 8. januar 2002, 2. afdeling, a.s. S-1292-01

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(v/adv. Niels Fjeldberg)

Afsagt af landsdommerne

Bjerg Hansen, Stig Glent-Madsen og Ulla Tange Christensen (kst.) med domsmænd

----------

Hjørring Byrets dom af 18. april 2001, SS908/00

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 925.

Retsmødebegæring er modtaget den 13. november 2000 fra politimesteren i Hjørring.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

toldlovens § 73, stk. 3, jfr. stk. 2 - ved i perioden fra primo januar 1998 til ultimo august 1999 på sin bopæl med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter af N.N. at have købt og modtaget 120.000 stk. indsmuglede cigaretter, som han videresolgte til ukendte personer, hvorved statskassen blev unddraget et told- og afgiftsbeløb på 155.484 kr.,

2.

toldlovens § 73, stk. 3, jfr. stk. 2, jfr. straffelovens § 21 - ved den 31. august 1999 på sin bopæl med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter af, N.N. at have forsøgt at købe og modtage 300.000 stk. indsmuglede cigaretter med henblik på videresalg, hvorved statskassen blev søgt unddraget et told- og afgiftsbeløb på 388.710 kr., hvilket mislykkedes, idet den samlede forsendelse på 2.060.000 cigaretter efter indsmuglingen blev taget i bevaring af politiet.

Anklagemyndigheden har principalt nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf, subsidiært kombinationsstraf. Der er endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte tilpligtes at betale et told- og afgiftsbeløb på 155.484 kr. i forhold 1 og 388.710 kr. i forhold 2, jfr. toldlovens § 73, stk. 4.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Forsvareren har med henvisning til tiltaltes helbredstilstand nedlagt påstand om en rent betinget straf. Der er tillige nedlagt påstand om frifindelse for kravet om betaling af told- og afgift i forhold 2.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 5 måneder, jfr. toldlovens 73, stk. 3, jfr. stk. 2, jfr. tildels straffelovens § 21. Der er herved henset til, at tiltalte ikke selv havde deltaget aktivt i indsmuglingen eller transporten af cigaretterne.

Det fremgår af en foretaget § 808-undersøgelse, at tiltalte i januar 2000 blev opereret for en godartet svulst på hjernen. Svulsten kunne ikke fjernes i sin helhed, og tiltalte har efterfølgende fået forskellig medicin herfor, bl.a. mod depression og angstanfald. Han skal fortsat gå til scanning hvert halve år. Under særligt hensyn hertil findes 3 måneder af straffen at kunne gøres betinget som nedenfor bestemt, jfr. straffelovens § 58, stk. 1.

I overensstemmelse med lovteksten og fast retspraksis tages den i medfør af toldlovens § 73, stk. 4 nedlagte påstand til følge.

Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret

Tiltalte T straffes med fængsel i 5 måneder.

Fuldbyrdelsen af 3 måneder af straffen udsættes og bortfalder, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 1 år fra endelig dom.

Tiltalte tilpligtes inden 14 dage at betale et told- og afgiftsbeløb på 544.194 kr.

Det offentlige skal betale 1.000 kr. med tillæg af moms af salæret til den beskikkede forsvarer, medens tiltalte skal betale sagens øvrige omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 8. januar 2002, 2. afdeling, a.s. S-1292-01

Kriminalretten i Hjørring har den 18. april 2001 afsagt dom i 1. instans (SS 908/2000).

Tiltalte har påstået formildelse, navnlig således at hele straffen gøres betinget.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, navnlig således at hele den udmålte straf gøres ubetinget, subsidiært stadfæstelse.

Tiltalte har ikke personligt været til stede under ankesagens behandling.

Administrerende overlæge, speciallæge i psykiatri E.1 har den 11. september 2001 afgivet en erklæring til Kriminalforsorgen i Frederikshavn.

Af erklæringen fremgår:

"Vedlagt tilbagesendes de fremsendte sagsakter vedrørende T

Det fremgår heraf, og herunder især af udkast til supplerende § 808 undersøgelse samt bilagte journalkopier fra praktiserende speciallæge i psykiatri og neurokirurgisk afdeling, at T 28.1.2000 på neurokirurgisk afdeling, .... er opereret for en godartet hjernesvulst (et såkaldt meningeom). Svulsten har ikke kunnet fjernes totalt, men der synes modsætningsvis ikke at være større sandsynlighed for recidiv (gendannelse af svulsten). Han er i fortsatte årlige kontroller ved den neurokirurgiske afdeling.

I forbindelse med ovennævnte lidelse har han haft enkeltstående krampeanfald, for hvilke han er i behandling med anti-epileptisk medicin. Det fremgår af journalen fra neurokirurgisk afdeling, at man derfra har anset ham i stand til fortsat at køre motorkøretøj.

Af udtalelse fra praktiserende speciallæge i psykiatri fremgår det, at T i fortsættelse af ovennævnte, i mulig kombination med, at hans daværende samlever forlod ham, har udviklet en depressiv enkeltepisode af moderat grad (depression) samt en såkaldt neurasteni (en ikke-sindssygelig psykisk svagelighedstilstand), for hvilke lidelser han siden december 2000 har været behandlet ved den praktiserende speciallæge.

Af statusbedømmelse herfra af 8.8.2001 i forbindelse med pensionsvurdering fremgår, at hans depressive symptomer er lettet, og prognosen (fremtidsudsigterne) herfor anses god. Han har derimod fortsat symptomer på sin neurasteni, således at han efter 1-2 timers fysisk eller psykisk aktivitet bliver udtalt træt, får nedsat koncentrationsevne samt distraherende tanker, hvorefter han må hvile sig i mindst to timer, før han igen kan fungere.

Med baggrund i sidstnævnte har man opgivet arbejdsprøvning/revalideringstiltag, og han er af kommunens lægekonsulent skønnet at have sin erhvervsevne reduceret med mere end 2/3 og i konsekvens heraf indstillet til mellemste førtidspension.

De ovenfor omtalte lidelser synes i det væsentligste tilkommet i tiden efter de pådømte handlinger. Det kan dog ikke udelukkes, at den godartede hjernesvulst i et eller andet omfang har været til stede på tidspunktet for disse, men tilstanden synes ikke på daværende tidspunkt at have været symptomgivende.

Det forekommer således ikke sandsynliggjort, at han på tidspunktet for de påsigtede handlinger skulle have været omfattet af den personkreds, der må henføres til straffelovens § 69, stk. 1, endsige § 16, stk. 1.

I sin nuværende tilstand må han, grundet sin neurasteni, med stor sandsynlighed anses omfattet af § 69, stk. 1, men ikke af § 16, stk. 1.

Idømmelse af en foranstaltning efter straffelovens § 68, 2. punktum, synes at kunne komme på tale, jf. straffelovens § 73, men kan næppe umiddelbart anses formålstjenlig med henblik på forebyggelse af fornyet ligeartet kriminalitet. Hans aktuelle psykiske tilstand kan, på det foreliggende, ej heller umiddelbart antages at medføre, at afsoning, herunder afsoning i åben anstalt med mulighed for psykiatrisk tilsyn, må antages at medføre risiko for alvorlig helbredsforringelse. Det kan dog ikke udelukkes, at afsoning vil medføre en større subjektiv grad af belastning, end det sædvanligvis ville være tilfældet.

..."

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at straffen er fastsat som sket.

Navnlig under hensyn til oplysningerne i lægeerklæringen af 11. september 2001 om tiltaltes helbredsmæssige forhold og til tiltaltes øvrige personlige forhold er det forsvarligt at gøre hele straffen betinget med vilkår som fastsat nedenfor.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom ændres, således at hele straffen gøres betinget, idet fuldbyrdelse af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra denne dom på betingelse af, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold, og at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.