Dato for udgivelse
20 mar 2002 10:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20. december 2001
SKM-nummer
SKM2002.179.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-1397-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Momssvig, urigtig momsangivelse, negativt momstilsvar
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen ved med forsæt til momsunddragelse at have afgivet urigtig angivelse for perioden 1. januar - 31. marts 1997, idet han urigtigt angav et negativt momstilsvar på 41.877 kr., uagtet der i den omhandlede periode retteligt var et positivt momstilsvar på 175 kr., hvorved det offentlige blev unddraget moms med 42.052 kr. T blev ved byretten straffet med en bøde på 50.000 kr. Ved landsrettens behandling af den indankede dom påstod anklagemyndigheden formildelse, idet tiltalen blev ændret, således at T havde unddraget moms med 33.172 kr. Også efter bevisførelsen for landsretten fandtes T ud fra de i byrettens dom anførte synspunkter skyldig efter den for landsretten ændrede tiltale. Landsretten ændrede byrettens dom således at T blev straffet med en bøde på 35.000 kr.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1

Østre Landsrets dom af 20. december 2001, 12. afdeling, a.s. S-1397-00

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(v/adv. Ulrik Rasmussen e.o.)

Afsagt af landsdommerne

Kjærsgaard, Ina Steincke og Bo Østergaard (kst.)

----------

Ballerup Byrets dom af 1. marts 2000, S5-613-99

Politimesteren i Gladsaxe har ved anklageskrift af 1. november 1999 rejst tiltale mod

T

for overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,
ved med forsæt til momsunddragelse at have afgivet urigtig angivelse for perioden 1. januar 1997 til den 31. marts 1997, idet han urigtigt angav et negativt momstilsvar på 41.877 kr., uagtet der i den omhandlede periode retteligt var et positivt momstilsvar på 175 kr., hvorved det offentlige blev unddraget moms med 42.052,- kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte, V.1 og V.2.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens bemærkninger

Efter de afgivne forklaringer lægges det til grund, at tiltalte, der var bekendt med reglerne, i sit momsregnskab har foretaget diverse fradrag uden at kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at disse rent faktisk var afholdt. Tiltalte findes derfor skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes efter momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 til en bøde på 50.000 kr. Forvandlingsstraffen er hæfte i 20 dage.

Thi kendes for ret

Tiltalte, T, straffes med en bøde på 50.000 kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 20. december 2001, 12. afdeling, a.s. S-1397-00

Ballerup Rets dom af 1. marts 2000 (S 5-613-99) er anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået formildelse, idet tiltalen ændres, således at tiltalte har unddraget moms med 33.172 kr.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnet V.1. Herom henvises til retsbogen.

Den i byretten af vidnet V.2's afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte ud fra de i dommen anførte synspunkter skyldig efter den for landsretten ændrede tiltale.

Bødestraffen nedsættes i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand til 35.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Dommens bestemmelse om sagsomkostninger stadfæstes.

T h i  k e n d e s   f o r  r e t

Ballerup Rets dom i sagen mod T ændres, således at han straffes med en bøde på 35.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Statskassen betaler sagens omkostninger for landsretten.