Dato for udgivelse
08 mar 2002 13:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12. december 2001
SKM-nummer
SKM2002.143.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
20. afdeling, S-1788-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Ikke indgivet selvangivelse, skattesvig, passivitet
Resumé

T var tiltalt for med forsæt til skatteunddragelse at have overtrådt skattelovgivningen ved for indkomståret 1996, for hvilket år han ikke rettidigt havde indgivet selvangivelse, ikke rettidigt at have meddelt skattemyndighederne, at indkomsten ved årsopgørelsen af 27. maj 1997 var ansat for lavt med 152.252 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 59.070 kr. i skat. Ved landsrettens behandling af den indankede dom, fandtes T også efter bevisførelsen for landsretten af de i dommen anførte grunde skyldig efter anklageskriftet. Landsretten stadfæstede den indankede dom, hvorefter T blev straffet med en bøde på 60.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1

Østre Landsrets dom af 12. december 2001, 20. afdeling, a.s. S-1788-01

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(v/adv. Flemming Hessner e.o.)

Afsagt af landsdommerne

Otto Werner, Karen-Anke Tørring og Frederik Harhoff (kst.)

----------

Frederiksværk Byrets dom af 24. april 2001, SS 25242

Anklageskriftet er modtaget den 18. december 2000.

T er tiltalt for overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1
ved, med forsæt til at unddrage det offentlige skatter for indkomståret 1996, for hvilket år han ikke rettidigt havde indgivet selvangivelse, ikke rettidigt at have meddelt skattemyndighederne at indkomsten ved af 27. maj 1997 var ansat for lavt med 152.252 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 59.070,20 kr. i skat.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaringer af V.1, Told- og Skatteregionen og V.2 skatteafdelingen, N.N. Rådhus.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen. 

Rettens bemærkninger

V.2 har forklaret, at årsopgørelsen blev fremsendt til tiltaltes adresse i det centrale personregister, og såfremt adressen ikke var korrekt, ville årsopgørelsen være tilbagesendt til kommunen. Dette er ikke sket. Herefter og sammenholdt med vidnet V.1's forklaring og det til tiltalte fremsendte referat fra mødet i august 1999, findes det at kunne lægges til grund, at tiltalte har modtaget årsopgørelse for 1996 med en for lav indtægt, og at han ikke reagerede herpå.

Tiltalte har forklaret, at han var klar over, at han i 1996 tjente penge, og han derfor vidste, at han burde betale skat.

Tiltalte findes herefter at have overtrådt skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

Straffen fastsættes til en bøde på kr. 60.000,- jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 20 dage.

Thi kendes for ret

Tiltalte T skal betale en bøde på 60.000,- kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 12. december 2001, 20. afdeling, a.s. S-1788-01

Frederikssund Rets dom af 24. april 2001 (SS 25242) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne V.1 og V.2. De har i det væsentlige forklaret som for byretten. Forklaringerne fremgår af retsbogen.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de i dommen anførte grunde skyldig efter anklageskriftet.

Straffen findes passende i det forvandlingsstraffen ændres til fængsel jf. lov nr. 433/2000 om afskaffelse af hæftestraf.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Frederikssund Rets dom i sagen mod T stadfæstes, idet forvandlingsstraffen dog fastsættes til fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.