Dato for udgivelse
13 mar 2002 17:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
5. februar 2002
SKM-nummer
SKM2002.152.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
II 63/2000
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Gældsnedskrivning, erstatning, fordring, næring, formalitet, ugyldighed, ligningsfrist
Resumé

En skatteyder var skattepligtig af et beløb, som en sparekasse krediterede hans lånekonto for, og som trådte i stedet for en fordring på nogle omsætningsgældsbreve ubestridt erhvervet som vederlag i skatteyderens næring, som sparekassen havde i håndpant. Uden betydning, at kontoen var nødlidende. Ikke ugyldighed af formelle grunde.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Skattestyrelsesloven § 3
Ligningsvejledningen 2001 E.A.1.3.3
Procesvejledningen 2002 A.3, G.2.1

Henvisning
Ligningsvejledningen A.D.2.14

Parter

A
(advokat Preben Gundersen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat David Auken)

I tidligere instans er afsagt dom af østre Landsrets 20. afdeling den 27. januar 2000.

Afsagt af højesteretsdommerne

Marie-Louise Andreasen, Poul Sørensen, Peter Blok, Jørgen Nørgaard og Poul Søgaard.

Appellanten, A, har gentaget sine påstande og har subsidiært påstået ansættelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 1992 hjemvist til fornyet behandling ved ligningsmyndighederne.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse og har subsidiært gentaget sin hjemvisningspåstand.

Til brug for Højesteret er der tilvejebragt yderligere oplysninger.

Højesterets bemærkninger

Af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at ansættelsen af As skattepligtige indkomst for indkomståret 1992 ikke er ugyldig af formelle grunde.

Efter at Amtssparekassen i 1992 havde indgået forlig med gældsbrevsdebitorerne, krediterede sparekassen As konto dels forligsbeløbet på 1.468.000 kr., dels det beløb på 719.688 kr., som udgjorde differencen mellem As samlede tilgodehavende ifølge gældsbrevene og forligsbeløbet. Krediteringen af de 719.688 kr. kan ikke anses for en gældseftergivelse, men må betragtes enten som erstatning for et tab på fordringerne mod gældsbrevsdebitorerne, if. det af landsretten anførte, eller som betaling foretaget for gældsbrevsdebitorerne. I begge tilfælde er beløbet - ligesom forligsbeløbet 1.468.000 kr. ubestridt er det - skattepligtigt for A. Det er herved uden betydning, at beløbet blev krediteret en konto, der var nødlidende.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, A, betale 35.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.