Retten i Gråstens kendelse
af 16. november 1998
FS 638/97

 

Parter:
Told- og Skatteregion Sønderborg
mod
H1

 

De af Told- og Skatteregion Sønderborg foretagne udlæg af 18. september 1997 hos H1 (tidligere H2 ApS) ophæves.

Fogedrettens begrundelse for afgørelsen:

Fogedretten finder ikke, at toldlovens § 71 stk. 6 og artikel 244 i EF-toldkodeks, forordning nr. 2913/92 afskærer fogedretten fra at prøve et toldfogedudlæg efter reglen i retsplejelovens § 501.

I denne sag finder fogedretten ikke, at Told- og Skatteregion Sønderborg - der var bekendt med H1 (tidligere H2 ApS) indsigelser og karakteren af disse - burde have søgt kravet inddrevet ved et toldfogedudlæg.

Under hensyn til omfanget og beskaffenheden af den bevisførelse, som må anses for nødvendig til sagens afgørelse, findes sagen ikke at være egnet til behandling ved fogedretten, jvf. retsplejelovens § 501 stk. 4.

Som følge heraf ophæver fogedretten de af Told- og Skatteregion Sønderborg foretagne udlæg.

Sagen blev udsat på at H1 (tidligere H2 ApS) fremsender opgørelse over tidsforbrug til brug for fogedrettens omkostningsfastsættelse.

Fogedretten hævet.