Dato for udgivelse
26 feb 2002 13:50
SKM-nummer
SKM2002.110.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-4019-00082
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skattepligt, sign on fee, sportsudøvere, kildeskatteloven
Resumé

Der orienteres om praksis med hensyn til den skattemæssige behandling af "sign on fees".

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1
Kildeskatteloven § 2
Ligningsvejledningen 2001 D.A

Et "sign on fee" anvendes indenfor sportsverdenen som en overgangssum, der betales til en spiller ved kontraktsunderskrivelsen i udlandet, inden der indtræder skattepligt til Danmark.

Regionerne tager stilling til, om den enkelte klub er pligtig til at indeholde A-skat af et "sign on fee" inden udbetalingen til spilleren.

Hvorvidt "sign on fees" er skattepligtige i Danmark, afhænger af en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Men "sign on fees" er som udgangspunkt ikke skattepligtige i Danmark, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • at beløbet, benævnt "sign on fee", straks forfalder til udbetaling til den skattepligtige, når kontrakten er underskrevet, og
  • at kontrakten er underskrevet, inden den skattepligtige bliver fuldt skattepligtig til Danmark, hvilket typisk vil sige mens vedkommende endnu har bopæl i udlandet.

Når disse betingelser er opfyldt, er der ikke grundlag for at statuere skattepligt af beløbet, og dermed heller ikke hjemmel til at stille krav om indeholdelse af A-skat af beløbet.

Hvis spilleren ikke er fuldt skattepligtig, når han underskriver kontrakten, vil "sign on fee" som udgangspunkt ikke blive skattepligtigt, når der efterfølgende indtræder fuld skattepligt. Beløbet vil kun blive skattepligtigt, hvis der er bestemmelser i kontrakten, som udskyder spillerens ret til beløbet til et tidspunkt efter, at spilleren er blevet fuldt skattepligtig til Danmark. Det kan f.eks. være bestemmelser om, at spilleren først kan kræve beløbet udbetalt, når spilleren har taget bopæl med sin familie i Danmark og stillet sig til disposition for klubben.

Der er heller ikke grundlag for at statuere skattepligt efter kildeskattelovens § 2 om begrænset skattepligt, idet kravet på ydelsen alene opstår på grundlag af kontraktens underskrivelse, hvilket finder sted i udlandet. Der er således ikke tale om "løn for virksomhed her i landet".Ydelsen er således ikke en integreret del af vederlaget for det arbejde, der skal udføres her i landet. Desuden er indkomst af den pågældende karakter ikke gjort til A-indkomst.

Det kan ikke udelukkes, at der i særlige tilfælde kan indtræde skattepligt i Danmark for "sign on fees", selv om de ovennævnte betingelser er opfyldt. Man kan f.eks. forestille sig, at et "sign on fee" udgør et uforholdsmæssigt højt beløb i forhold til den løn, spilleren skal have, når han begynder i klubben i Danmark, og i forhold til spillerens værdi for klubben på kort sigt. Ydelsen eller en del af denne vil i så fald muligvis blive betragtet som en integreret del af vederlaget for det arbejde, der skal udføres her i landet, ud fra en omgåelsesbetragtning.