Dato for udgivelse
19 Feb 2002 11:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25. oktober 2001
SKM-nummer
SKM2002.93.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-3953-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Restauratør, indsmuglet spiritus, frifindelse, bevisets stilling
Resumé

T.2 var ved byretten mod sin benægtelse dømt for overtrædelse af toldlovgivningen og straffet med en bøde på 17.000 kr. i en sag, hvor hendes medtiltalte kæreste T.1 havde erkendt sig skyldig og blev dømt. T.2 drev som forpagter og bevillingshaver en restaurant og var tiltalt for i tiden frem til den 9. december 1999 fra T.1 at have modtaget indsmuglet spiritus, herunder 69 flasker vodka, som blev opbevaret på trappen samt i T.2.´s privatbolig, samt 13 flasker diverse spiritus, der blandet med bolcher forefandtes i restaurantens lokaler med henblik på, at T.2 skulle sælge spiritussen i restauranten, alt med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter, hvorved statskassen blev unddraget told og afgifter på tilsammen 8.522 kr. Efter domsforhandlingen ved landsretten fandt landsretten, at det ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed var bevist, at tiltalte T.2 havde forsæt til, at spiritussen - som det må antages, at dømte T.1 havde bragt til lejligheden i tiltaltes fravær - skulle sælges i restauranten, og at tiltalte allerede som følge heraf skulle frifindes. T.2 blev således frifundet.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 3, jf. stk. 2

Østre Landsrets dom af 25. oktober 2001, 12. afdeling, a.s. S-3953-00

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T.2
(v/adv. Erik Bo Rasmussen e.o.)

Afsagt af landsdommerne

Kjærsgaard, Niels Boesen og Ole Dybdahl)

----------

Odense Byrets dom af 26. oktober 2000, 8.02436/00

Politimesteren i Odense har ved et anklageskrift af 5. september 2000 rejst tiltale mod T.1 og T.2 for

overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2,

ved at T.1 frem til den 9. december 1999 kl. 23.40 til T.2, der som forpagter og bevillingshaver driver restaurant N.N. på adressen A-vejen 20, X-by, leverede indsmuglet spiritus, herunder 69 flasker á 1 ltr. vodka 40%, som blev opbevaret på trappen samt i T.2´s privatbolig A-vejen 20, 1. sal, samt 13 flasker diverse spiritus 35%, der blandet med bolcher forefandtes i restaurationsvirksomhedens lokaler, alt med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter, hvorved statskassen blev unddraget told og afgifter på tilsammen 8.552 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at de tiltalte i medfør af toldlovens § 73, stk. 4 dømmes til in solidum af betale 8.552 kr. i afgift til statskassen.

Tiltalte T.1 har erkendt sig skyldig og tiltalte T.2 har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af de tiltalte samt vidneforklaring af politiassistent V.1. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Tiltalte T.1 er af betydning for sagen tidligere straffet

ved     

denne rets dom af 30. januar 1998 efter straffelovens § 289, jf.
toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 og stk. 3 med fængsel i 2 år. Prøveløsladt den 20. august 1999 mod 2 års prøvetid.
Reststraf 245 dage.

Tiltalte T.2 er ikke tidligere straffet.

Rettens bemærkninger:

Vedrørende tiltalte T.1

Ved tiltaltes erkendelse og de i øvrigt foreliggende oplysninger finder retten det bevist, at denne tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Vedrørende tiltalte T.2

finder retten det bevist, at hun som forpagter af restaurationen og boende i den private bolig, hvor spiritussen blev fundet, har haft kendskab til den omhandlede spiritus.

Under hensyn til at en del af spiritussen, der var opblandet med bolcher, blev fundet i restaurationens køleskab, finder retten det endvidere bevist, at tiltalte T.2 sammen med tiltalte T.1, der var tiltaltes kæreste, havde forsæt til at unddrage statskassen for told og afgifter svarende til det i anklageskriftet anførte beløb. Tiltalte findes herefter skyldig i en overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 3 i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, for hver af de tiltalte til en bøde på 17.000 kr. med forvandlingsstraf af hæfte i 10 dage.

Det har for så vidt angår tiltalte T.1 sit forblivende ved prøveløsladelsen af 20. august 1999 og de i denne indeholdte vilkår.

Påstanden om betaling af told og afgifter tages i medfør af de påberåbte bestemmelser til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret

Tiltalte T.1 straffes med en bøde på 17.000 kr. Forvandlingsstraffen er hæfte i 10 dage.

Det har sit forblivende ved prøveløsladelsen af 20. august 1999 og de i denne indeholdte vilkår.

Tiltalte T.2 straffes med en bøde på 17.000 kr. Forvandlingsstraffen er hæfte i 10 dage.

De tiltalte skal endvidere betale 8.552 kr. i told og afgifter.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder hver 2.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Erik Bo Rasmussen.

----------

Østre Landsrets dom af 25. oktober 2001, 12. afdeling, a.s. S-3953-00

Odense Rets 8. afdelings dom af 26. oktober 2000 (8.02436/00) er anket af T.2 med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten præciseret tiltalen således, at der efter ordet lokaler indsættes "med henblik på, at tiltalte T.2 skulle sælge spiritussen i restauranten," og har iøvrigt påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnet politiassistent V.1. De har i det væsentlige forklaret som for byretten.

Der er endvidere afgivet forklaring af vidnerne V.2 og politiassistent V.3. Forklaringerne fremgår af retsbogen.

Vidnet V.2 har forklaret, at hun nu er ejer af Restaurant N.N. Før var hun ansat som servitrice fra den 8. december 1999. Inden da havde hun hjulpet frivilligt til i bodegaen uden at være ansat. Vidnet husker, at politiet (3 mand) foretog ransagning den 9. december 1999. Der var ca. 3 gæster i bodegaen. De stod ved baren. Det var omkring midnat. Hun spurgte politiet, hvad hun kunne hjælpe med. Politiet talte ikke med gæsterne i bodegaen. Politiet kontrollerede spiritussen inde i baren samt ude i køkkenet. Vidnet blev i baren. Vidnet blev på et tidspunkt kaldt ud i køkkenet, hvor de spurgte hende, om hun kendte til noget vodka i køleskabet, men det gjorde hun ikke. Hun havde ingen relation til indholdet af køleskabet - kun "Hot Shots", der stod på en bestemt hylde. Der var en flaske "Hot Shot", og indholdet af denne er sort. Den spiritus som politiet henledte sin opmærksomhed på var klar. Der stod også nogle flasker på bordet, som enten T.1 eller P.P. havde sagt til hende, at hun ikke skulle interessere sig for. Hun har ikke den 9. december 1999 set nogle hælde spiritus på flasker. Hun har ikke været på trappen til tiltaltes lejlighed, da de kun havde spiritus i kælderen. Vidnet har aldrig serveret spiritus svarende til det politiet fandt. Vidnet foreviste en skitse over baren med tilhørende lokaler.

Vidnet politiassistent V.3 har forklaret, at de fandt 4-5 flasker spiritus på et aluminiumsbord i køkkenet og 3-4 i et køleskab. Der var andre ting i køleskabet. På en trappe op til lejligheden fandt de 3 kasser østeuropæisk vodka. I selve lejligheden fandt de i soveværelset yderligere 3 kasser. Tiltalte T.2 kiggede vredt på T.1, da politiet kom op i lejligheden. Da tiltalte T.2 blev opmærksom på, at der var fundet spiritus, var hun ikke meget for at udtale sig.

Som sagen foreligger for landsretten, findes det ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed bevist, at tiltalte T.2 havde forsæt til, at spiritussen - som det må antages, at T.1 havde bragt til lejligheden i tiltaltes fravær - skulle sælges i restauranten. Allerede som følge heraf frifindes tiltalte.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

T.2 frifindes.

Statskassen betaler sagens omkostninger for begge retter.