Dato for udgivelse
20 Feb 2002 16:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17. oktober 2001
SKM-nummer
SKM2002.97.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-1372-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Indførsel af personbil, undladt angivelse, momsunddragelse, unddragelse af registreringsafgift, skattepligt i Danmark, skattesvig, undladt indgivelse af selvangivelse, urigtig selvangivelse
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af toldlovgivningen ved den 21. oktober 1992 at have indført en af tiltalte i Tyskland leaset personbil af mærket Opel Omega, registreret på tyske nummerplader og groft uagtsomt undladt angivelse af indførslen for de statslige told- og skattemyndigheder, hvorved statskassen blev unddraget 24.400 kr. i moms. T var tillige tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsloven ved med forsæt til unddragelse af registreringsafgift i perioden 21. oktober 1992 - 21. september 1995 at have anvendt det i toldforholdet nævnte afgiftspligtige køretøj til kørsel her i landet, uanset at afgiftsberigtigelse ikke havde fundet sted, hvorved statskassen blev unddraget 183.900 kr. i registreringsafgift. T var endvidere tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen dels ved med forsæt til at undgå skatteansættelse at have undladt at indgive selvangivelser for indkomstårene 1992 og 1993 med overskud af virksomhed, alt hvorved det offentlige blev unddraget skatter med 93.775 kr., dels ved i sin selvangivelse med forsæt til skatteunddragelse at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt, hvorved det offentlige blev unddraget i alt 54.181 kr. i skatter. Endelig var T tiltalt for overtrædelse af arbejdsmarkedsfondsloven med forsæt til at unddrage bidrag at have undladt at indberette det fulde bidragsgrundlag for indkomståret 1994, hvorved statskassen blev unddraget 6.250 kr. i bidrag. Også efter bevisførelsen for landsretten fandtes det godtgjort, at T i den gerningsperiode, der fremgår af anklageskriftet, fra 1992 og til udgangen af 1994 havde bopæl i Danmark, samt at han fra den 1. juli 1992 alene var skattepligtig her i landet.Landsretten fandt det i lighed med byretten godtgjort at T havde begået samtlige de i anklagen beskrevne overtrædelser og det tiltrådtes, at T var skyldig i disse forhold og ændrede efter hæftestraffens bortfald byrettens bestemmelse om en frihedsstraf på 40 dages betinget hæfte, således at T i stedet for blev straffet med 40 dages betinget fængsel, stadfæstede en tillægsbøde på 225.000 kr. og T´s pligt til at betale det offentlige 24.400 kr. i moms og 183.900 kr. i registreringsafgift.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 1, nr. 1, jf. § 2
Registreringsafgiftsloven § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3
Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Skattekontrolloven § 15
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2
Straffeloven § 50, stk. 2

Østre Landsrets dom af 17. oktober 2001, 8. afdeling, a.s. S-1372-00

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(v/adv. Jørgen Thomsen)

Afsagt af landsdommerne

C. Levy, Ulla Langholz og Helle Hastrup (kst.) med domsmænd

-----------

Maribo Byrets dom af 14. marts 2000, SS 248/1999

I denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, tiltales T ifølge anklageskrift af 22. oktober 1999 til straf for

1.

overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, jf. den tidligere gældende toldlovs § 117, stk. 1, nr. 1, jf. § 76, stk. 1, ved den 21. oktober 1992 at have indført den af tiltalte i Tyskland leasede personbil stel nr. ....., Opel Omega, registreret på tyske nummerplader reg. nr. ...., til Danmark og groft uagtsomt undladt angivelse af indførslen for de statslige told- og skattemyndigheder, hvorved statskassen blev unddraget 24.400 kr. i moms

2.

overtrædelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 4, jf. § 1, ved med forsæt til unddragelse af registreringsafgift i perioden fra den 21. oktober 1992 til den 21. september 1995 at have anvendt det i forhold 1 afgiftspligtige køretøj til kørsel på offentlig vej her i landet, uanset at afgiftsberigtigelse ikke har fundet sted, hvorved statskassen blev unddraget 183.900 kr. i registreringsafgift

3.

overtrædelse af skattekontrollovens § 15, ved med forsæt til at undgå skatteansættelse at have undladt at indgive selvangivelser for indkomstårene 1992 og 1993 med overskud af virksomhed på henholdsvis 65.000 kr. og 180.000 kr., hvorved det offentlige blev unddraget skatter som følger:

Staten

38.964,00 kr.

Amt

18.183,00 kr.

Kommune

36.628,00 kr.

I alt

93.775,00 kr.

4.

overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk., ved i sin selvangivelse for indkomståret 1994 til A-by Kommune med forsæt til skatteunddragelse at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt med 125.000 kr., hvorved det offentlige blev unddraget skatter som følger:

Staten

19.034,00 kr.

Amt

11.755,00 kr.

Kommune

23.392,00 kr.

I alt

54.181,00 kr.

5.

overtrædelse af lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jf. stk. 1 a, ved med forsæt til at unddrage bidrag at have undladt at indberette det fulde bidragsgrundlag for indkomståret 1994, hvorved statskassen blev unddraget 6.250 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og om, at tiltalte i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, pålægges en tillægsbøde ikke under 225.000 kr.

Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af toldlovens 117, stk. 4, påstået tiltalte dømt til betaling af moms 24.400 kr. og i medfør af registreringsafgiftslovens § 19, stk. 2, dømt til betaling af registreringsafgifter med 183.900 kr.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Tiltalte har nægtet sig skyldig og har gjort gældende, at han på de i anklageskriftet relevante tidspunkter var bosiddende i Tyskland.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af antikvitetshandler V.1, V.2, konsulent i Told & Skat V.3, fuldmægtig i Told & Skat V.4 og revisor i Tyskland V.5 samt tiltaltes søn, V.6. Herom henvises til retsbogen.

Domsmandsrettens bemærkninger

Efter bevisførelsen findes det godtgjort, at tiltalte i 1992 genoptog sin bopæl i Danmark og bevarede denne, indtil han selv tilmeldte sig de danske myndigheder i 1994/1995.

Der er herved lagt vægt på karakteren af tiltaltes forklaring om sine egne forhold. Forklaringen er præget af at være ukorrekt, skiftende og mindre sandsynlig. Tiltalte har således - skønt der var anledning hertil - ikke oplyst nærmere om sine veninder, sin søster, sine ophold i Lübeck eller størrelsen af den understøttelse, der fandt sted. Endvidere er der lagt vægt på, at vidnerne V.2 og V.6 har en stærk personlig tilknytning til tiltalte, og at vidnet V.5 ikke mere konkret har kunnet forklare om tiltaltes ophold og færden i Lübeck i 1992/94. Uanset de udtalte modsætningsforhold mellem tiltalte og vidnet V.1 findes dette vidne dog at have forklaret om en tilknytning fra tiltaltes side til adressen B-byvej 8, der sammen med det dokumenterede lejeforhold statuerer skatteretlig bopæl.

Under hensyn til tiltaltes mangeårige bopæl i Danmark, hvor han har drevet erhverv, findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte vidste, at han skulle betale registreringsafgift af det tysk indregistrerede køretøj, og at han burde vide, at han skulle betale indførselsmoms.

Tiltalte findes derfor skyldig i forhold 1 og 2 i henhold til anklageskriftet.

I forhold 3, 4 og 5 lægges det til grund, at tiltalte har haft en indkomst, der er ansat af skattemyndighederne, og at han for at undgå at betale skat/arbejdsmarkedsbidrag heraf undlod at indgive selvangivelser/selvangivelser for hele indkomsten.

Tiltalte findes derfor skyldig i forhold 3, 4 og 5.

Straffen fastsættes efter toldlovens § 73, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, jf. den tidligere gældende toldlovs § 117, stk. 1, nr. 1, jf. § 76, stk. 1, lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 4, jf. § 1, skattekontrollovens § 15 og § 13, stk. 1, og lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jf. stk. 1 a til hæfte i 40 dage.

Henset til den lange tid, der er gået med sagsbehandling, udsættes fuldbyrdelsen af straffen i medfør af straffelovens § 56, stk. 2 og bortfalder efter en prøvetid på 2 år som nedenfor bestemt.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 225.000 kr.

Forvandlingsstraffen herfor fastsættes til hæfte i 40 dage.

I medfør af toldlovens § 117, stk. 4 og registreringsafgiftslovens § 19, stk. 2, tilpligtes tiltalte at betale moms og registreringsafgift som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret

Tiltalte T straffes med hæfte i 40 dage.

Som tillægsbøde betaler tiltalte 225.000 kr.

Forvandlingsstraffen herfor er hæfte i 40 dage.

Fuldbyrdelsen af frihedsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra dato på betingelse af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Tiltalte betaler sagens omkostninger, herunder 28.000 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat Jørgen Simonsen.

Inden 14 dage fra dato betaler tiltalte til det offentlige 24.400 kr. i moms og 183.900 kr. i registreringsafgift.

----------

Østre Landsrets dom af 17. oktober 2001, 8. afdeling, a.s. S-1372-00

Maribo Rets dom af 14. marts 2000(SS 248/99) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnet V.4.

De i byretten af vidnerne V.3, V.1, V.6, V.2 og V.5 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes det godtgjort, at tiltalte i den gerningsperiode, der fremgår af anklageskriftet, fra 1992 til udgangen af 1994 havde bopæl i Danmark. Det findes videre godtgjort, at han fra den 1. juli 1992 alene var skattepligtig her i landet.

Ad forhold 1

Det findes godtgjort, at tiltalte som beskrevet indførte personbilen til Danmark, og at forholdet på tilregnes ham som groft uagtsomt. Det tiltrædes derfor, at tiltalte er skyldig i dette forhold.

Ad forhold 2

Det findes godtgjort, at tiltalte med forsæt til unddragelsen af registreringsafgift anvendte bilen som beskrevet, og det tiltrædes herefter, at tiltalte er skyldig i dette forhold.

Ad forhold 3

Det findes godtgjort, at tiltalte med forsæt til at undgå skatteansættelse undlod at indgive selvangivelse for indkomståret 1992 og 1993 som beskrevet, hvorved det offentlige blev unddraget de nævnte skattebeløb. Det tiltrædes derfor, at tiltalte er skyldig i dette forhold.

Ad forhold 4 og 5

Det findes godtgjort, at tiltalte med forsæt til skatteunddragelse - henholdsvis forsæt til at unddrage bidrag - for indkomståret 1994, angav sin skattepligtige indkomst for lavt som beskrevet og undlod at indberette det fulde bidragsgrundlag som nævnt. Herefter tiltrædes det, at tiltalte også er skyldig i disse forhold.

Straffen fastsættes efter de i dommen anførte bestemmelser, jf. nu tillige lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, jf. § 1, samt lov nr. 433 af 31. maj 2000, til fængsel i 40 dage.

Særlig efter den tid der er forløbet siden forholdene er begået, tiltrædes det, at frihedsstraffen undtagelsesvis kan gøres betinget med vilkår som fastsat af byretten, dog at prøvetiden skal regnes fra afsigelsen af landsrettens dom.

Den idømte tillægsbøde tiltrædes, dog at forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 40 dage. Endelig tiltrædes dommens bestemmelser om sagsomkostninger samt betaling af moms og registreringsafgift.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Maribo Rets dom i sagen mod T ændres, således at T straffes med fængsel i 40 dage.

Fuldbyrdelsen af frihedsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra landsrettens dom på betingelse af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden. Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 225.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 40 dage.

Dommens bestemmelser om sagsomkostninger samt pligt til at betale moms og registreringsafgift stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.