Dato for udgivelse
19 Feb 2002 11:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16. oktober 2001
SKM-nummer
SKM2002.94.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, S-2197-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skattesvig, momssvig, strafudmåling, dissens, betinget frihedsstraf
Resumé

T blev i en tilståelsessag dømt for overtrædelse af skattelovgivningen og arbejdsmarkedsfondsloven med forsæt til at unddrage det offentlige skat og statskassen bidrag ved at have selvangivet overskuddet af virksomhed og bidragsgrundlaget for lavt med i alt 181.055 kr. for indkomstårene 1997 og 1998, hvorved det offentlige blev unddraget 97.091 kr. i skat og statskassen 16.022 kr. i bidrag. T blev tillige dømt for med forsæt til momsunddragelse for perioden 1. oktober 1997 - 31. december 1998 at have overtrådt momslovgivningen ved at have angivet salgsmomsen for lavt med tilsammen 44.579 kr., hvorved statskassen blev unddraget det nævnte beløb. T blev ved byretten straffet med en betinget fængselsstraf i 20 dage og en tillægsbøde på 150.000 kr. Efter landsrettens behandling af den indankede dom udtalte 3 voterende dommere, at der efter forholdenes begrænsede omfang og de omstændigheder, som de var begået under, var grundlag for at gøre straffen betinget efter straffelovens § 56, stk. 2, hvorfor disse voterende stemte for at stadfæste dommen. 3 voterende dommere udtalte, at de stemte for at gøre straffen betinget med vilkår om afvikling af samfundstjeneste i 30 timer, under hensyn til, at T havde været momsregistreret, at unddragelserne var begået over en relativt kort periode og vedrørte relativt begrænsede beløb, samt at den overvejende del af unddragelserne var betalt. Landsretten stadfæstede byrettens dom efter udfaldet af voteringen

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1
Straffeloven § 50, stk. 2, § 56, stk. 2

Vestre Landsrets dom af 16. oktober 2001, 1. afdeling, a.s. nr. S-2197-01

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(v/adv. Christian Bachmann)

Afsagt af landsdommerne

C. Haubek, Dorte Jensen og Lindqvist (kst.) med domsmænd)

----------

Århus Byrets dom af 24. august 2001, 11. afdeling, SS 11.00333/01

Under denne sag, der er fremmet til dom efter retsplejelovens § 922, er T tiltalt til straf for overtrædelse af

1.
skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved med forsæt til skatteunddragelse i de til .... Kommune fra indkomstårene 1997 og 1998 indgivne selvangivelser at have selvangivet overskud af virksomhed for lavt med henholdsvis 27.219,00 kr. og 153.836,00 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 97.091,00 kr.

2.
arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a,

ved med forsæt til unddragelse af bidrag at have angivet bidragsgrundlaget for 1997 og 1998 for lavt med henholdsvis 27.219,00 kr. og 153.836,00 kr., hvorved han undrog sig betaling af 16.022, 00 kr.

3.
momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved med forsæt til momsunddragelse for oktober kvartal 1997 og januar, april, juli og oktober kvartal 1998 at have angivet salgsmomsen for lavt med henholdsvis 6.804,00 kr., 4.225,00 kr., 5.530,00 kr., 8.591,00 kr. og 19.429,00 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 44.579,00 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en ubetinget frihedsstraf og en tillægsbøde på 150.000 kr.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Tiltalte har forklaret som gengivet i retsbogen.

Rettens begrundelse og resultat

Ved tiltaltes uforbeholdne tilståelse, hvis rigtighed er bestyrket ved de i øvrigt foreliggende oplysninger, er tiltalens rigtighed godtgjort.

Straffen fastsættes efter skattekontrollovens § 13, stk. 1, arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1 litra a, og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, til fængsel i 20 dage.

Da det under hensyn til tiltaltes personlige forhold findes upåkrævet, at straffen fuldbyrdes, gøres dommen efter straffelovens § 56, stk. 2, betinget på vilkår som bestemt nedenfor.

Efter straffelovens § 58, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 150.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fastsat nedenfor.

Thi kendes for ret

Tiltalte T straffes med fængsel i 20 dage.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter forløbet af en prøvetid på 2 år på betingelse af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Tiltalte straffes endvidere med en tillægsbøde på 150.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 16. oktober 2001, 1. afdeling, a.s. nr. S-2197-01

Retten i Århus, 11. afdeling, har den 24. august 2001 afsagt dom i 1. instans (SS 11.00333/01).

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at straffen gøres ubetinget.

Tiltalte har principalt påstået stadfæstelse, subsidiært at straffen gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Kriminalforsorgen, Afdelingen i Århus Syd, har den 20. september 2001 udarbejdet en personundersøgelse.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han har tilbagebetalt ca. 250.000 kr. af den efterskat på ca. 300.000 kr., som sagen har udløst. Han har en afdragsordning for det resterende beløb.

Landsrettens begrundelse og resultat

3 voterende udtaler: Efter forholdenes begrænsede omfang og de omstændigheder, som de er begået under, er der grundlag for at gøre straffen betinget efter straffelovens § 56, stk. 2. Disse voterende stemmer derfor for at stadfæste dommen.

3 voterende udtaler: Under hensyn til, at tiltalte har været momsregistreret, at unddragelserne er begået over en relativt kort periode og vedrører relativt begrænsede beløb, samt at den overvejende del af unddragelserne er efterbetalt, stemmer disse voterende for at gøre straffen betinget med vilkår om afvikling af samfundstjeneste i 30 timer.

Efter udfaldet af voteringen stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Prøvetiden regnes fra denne landsretsdom.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.