Dato for udgivelse
14 feb 2002 13:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. januar 2002
SKM-nummer
SKM2002.87.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1941-0222
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Ejendom, gave, overdragelse, gæld, værdi
Resumé

Der var ikke ved indførelsen af boafgiftsloven tilsigtet en ændring af hidtidig praksis, hvorefter værdiansættelsen af en gave skulle ske efter værdien for modtager.

Reference(r)

Boafgiftsloven  § 27, stk. 1

Klagen vedrører afgiftsberegningen i anledning af gavegivers(A's) overdragelse af en ejendom til gavemodtager (B). Gavegiver og gavemodtagerer far og søn.

Det fremgår af sagens oplysninger, at gavegiver ved skødeaf 22. september 2000 pr. 1. oktober 2000 har overdraget en ejendom til sinsøn, for en sum af 1.105.000 kr.

Købesummen berigtiges i henhold til det af parterneudfærdigede skøde som følger:

"...

Køber overtager og forrenter fra skæringsdagen den i ejendommen tinglyste prioritetsgæld:

 

A. Pantebrev, stort opr. kr. 87.000,00 til rente 7% p.a., uaflyst til rest pr. 1.10.2000 kr. 1.474,36 til kurs 101,509 pr. 1.7.2000. Lånet overtages med

1.496,00 kr.

Lånet er inkonvertibelt.

 

B. Pantebrev stort opr. kr. 150.100,00, kontantlån med særlige indfrielsesvilkår, uaflyst til rest pr. 30.6.2000, kr. 111.757,13. Obligationsrestgælden udgør kr. 141.729,71 der overtages til kurs 109,75 pr. 1.7.2000 med

155.548,00 kr.

Lånet er konvertibelt.

 

C. Pantebrev stort opr. kr. 75.834,00, kontantlån med særlige indfrielsesvilkår, uaflyst til rest pr. 30.6.2000, kr. 67.485,47. Obligationsrestgælden udgør kr. 94.606,93 der overtages til kurs 116,00 pr. 1.7.2000 med

109.744,00 kr.

Lånet er inkonvertibelt.

 

D. Pantebrev stort opr. kr. 70.000,00 kontantlån med særlige indfrielsesvilkår, uaflyst til rest pr. 1.10.2000, kr. 18853,71. Obligationsrestgælden udgør kr. 22.636,98 der overtages til kurs 125.00 pr. 1.7.2000 med

28.296,00 kr.

Lånet er inkonvertibelt.

 

E. Pantebrev stort opr. kr. 140.000,00 kontantlån med særlige indfrielsesvilkår, uaflyst til rest pr. 1.10.2000, kr. 114.891,95. Obligationsrestgælden udgør kr. 131.629,60, der overtages til kurs 133,00 pr. 1.7.2000 med

175.067,00 kr.

F. Sælger yder køber (søn) en gave på

85.000,00 kr.

Køber betaler eventuel gaveafgift.

 

G. Senest den 29.9.2000 deponerer køber på en skødekonto i sælgers navn i bank et beløb stort

450.000,00 kr.

C er bemyndiget til - når alle forhold i aftalen er opfyldt - af det deponerede beløb at udrede eventuelle restancer og prioriteter, der ikke skal overtages af køber samt andre beløb, som skal afholdes af sælger for at sikre køber anmærkningstrit skøde. Når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende restanmærkninger, udbetales restbeløbet reguleret med refusionssaldoen.

 

Renten tilfalder sælger.

 

H. Køber udsteder anfordringsgældsbrev til sælger, rente- og afdragsfrit for et beløb stort

99.849,00 kr.

Købesum i alt

1.105.000,00 kr.

..."

Overdragelsen er anmeldt til told- og skatteregionen vedgaveanmeldelse af 25. oktober 2000, underskrevet af gavemodtager, gavegiver oggavegivers ægtefælle, der tillige er mor til gavemodtager. Gavebeløbet er ianmeldelsen opgjort til 85.000 kr., svarende til differencen mellem den afparterne fastsatte værdi af ejendommen - 1.105.000 kr. - og de af parterneaftalte modydelser. De overtagne prioritetslån er ved opgørelsen af værdienaf ydelser såvel som modydelser ansat efter kursværdien.

Gaveafgiften er under henvisning hertil beregnet til 0 efterfradrag af 2 x afgiftsfrit bundbeløb, i alt 90.400 kr.

Told- og skatteregionen har ved den påklagedegaveafgiftsberegning accepteret den af parterne ansatte kontantomregnedekøbesum for ejendommen, jf. reglerne i værdiansættelsescirkulærets pkt. 6.Regionen har imidlertid pålagt gavemodtager at betale en af regionen beregnetgaveafgift på 13.337 kr.. Afgiften er opgjort således:

Stuehusværdi incl. grundværdi

300.000,00 kr.

 

Driftsbygningernes værdi

505.000,00 kr.

 

Grundværdi i alt

300.000,00 kr.

 

I alt

1.105.000,00 kr.

 

Overtagne gældsforpligtelser

314.462,00 kr.

 

Anfordringsgældsbrev

99.849,00 kr.

 

Kontant

450.000,00 kr.

-864.311,00 kr.

Gavebeløb

 

240.689,00 kr.

- afgiftsfrit bundbeløb A

 

45.200,00 kr.

- afgiftsfrit bundbeløb A's hustru

 

45.200,00 kr.

Gaveafgiftspligtigt beløb

 

150.249,00 kr.

Gaveafgift 15% heraf

 

22.537,00 kr.

- stempelafgift

 

9.200,00 kr.

Gaveafgift at betale

 

13.337,00 kr.

Det er som begrundelse for ændringen anført, at den afkøber overtagne gæld skal beregnes efter den faktiske kontante restgæld, somkøber skal afdrage, og ikke på basis af kursværdien for restgælden, der kunvil være aktuel i forbindelse med ekstraordinær indfrielse af restgælden.

Det er til støtte herfor anført, at kontantlån altidantages at have kurs 100 på stiftelsestidspunktet. Det er herved bemærket, atamortiseringen fastlægges på grundlag af det optagne kontantlån, selvom detberor på salg af kreditforeningsobligationer, der kan udgøre et numeriskhøjere beløb, og at der ved amortisering af et kontantlån beregnes renter ogafdrag på grundlag af den kontante gæld og ikke af obligationsrestgælden,indtil lånet er ordinært indfriet.

Regionen har henvist til de i boafgiftslovens § 27 og § 30givne regler, samt til cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 omværdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og vedgaveafgiftsberegning.

Gavegivers og gavemodtagers repræsentant har over forLandsskatteretten nedlagt påstand om, at den af regionen beregnede gaveafgiftmå nedsættes i overensstemmelse med gaveanmeldelsen.

Han har til støtte herfor anført, at de overtagne lån måansættes til kursværdi.

Told- og skatteregionen har efter forelæggelsen af klagentil Landsskatteretten indstillet den påklagede gaveafgiftsberegning nedsat til6.775 kr., jf. følgende opgørelse:

Købesum

1.105.000 kr.

- overtagne, kontantomregnede gældsposter

-358.253 kr.

- anfordringsgældsbrev

-99.849 kr.

- kontant betaling

-450.000 kr.

Gave

196.898 kr.

  

Gavebeløb

196.898 kr.

- afgiftsfrit bundbeløb, A

-45.200 kr.

- afgiftsfrit bundbeløb, A's hustru

-45.200 kr.

Afgiftspligtig gave

106.498 kr.

15% af 106.498

15.975 kr.

- stempelafgift

-9.200 kr.

Gaveafgift

6.775 kr.

Der er som begrundelse for indstillingen anført, at detfortsat er regionens opfattelse, at de inkonvertible lån, således som de harværet etableret og sammensat, skal medtages til den pålydende restgæld imedfør af pkt. 6 i cirkulære nr. 224 af 19. november 1998, jf. oplysningerneom, at alle disse er stiftet/oprettet af sælger inden den 19. maj 1993, men atregionen i forbindelse med behandlingen af klagen til Landsskatteretten erblevet opmærksom på, at det under pkt. B angivne kontantlån er konvertibelt,hvorfor dette lån i henhold til cirkulæret med rette er kontantomregnet tilkurs 109,75.

Det er for så vidt angår begrundelsen for at fastholde, atder ikke er grundlag for kontantomregning af de inkonvertible kontantlånanført, at den aftalte købesum i henhold til skødet bl.a. berigtigesved overtagelse af de indestående prioritetslån, opgjort til kursværdien,, ialt 470.151,00 kr., at en gaves værdi i henhold til boafgiftslovens §27, stk. 1, ansættes til handelsværdien på tidspunktet for modtagelsen, atdet i henhold til værdiansættelsescirkulæret er den kontantomregnedeværdiansættelse, der - ved vurderingen af, om den aftalte værdiansættelseligger inden for +/- 15% af den senest forud for gaveoverdragelsen for parternebekendtgjorte almindelige vurdering - skal sammenholdes med nævnte vurdering,og at det er regionens opfattelse, at man ved værdiansættelsen aflånene skal foretage kontantomregning i overensstemmelse med reglerne icirkulære nr. 224 af 19. november 1988 om kontantværdiansættelse afoverdragelsessummer efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven,idet overdragelse af fast ejendom som gave sidestilles med salg, jf.ejendomsavancebeskatningslovens § 2, stk. 2.

Gavegivers og gavemodtagers repræsentant har efterforelæggelsen af regionens indstilling til Landsskatteretten fastholdt, atsamtlige de overtagne prioritetslån ved gaveafgiftsberegningen skal medregnestil kursværdi.

Han har herved bemærket, at det i pkt. 6 - 2. og 3. sætning- i TSS-cirk. 1998-32 er anført, at særreglen alene gælder opgørelsen afsælgers afståelsessum i relation til ejendomsavancebeskatningslovens § 4,stk. 4.

Han har anført, at kursen på de inkonverterbarekontantlåns underliggende obligationer ved afståelsen af den faste ejendom varover 100, og at indfrielsesbeløbet ved købers overtagelse var det beløb,hvortil lånene på overtagelsestidspunktet kunne indfries i henhold til deindfrielsesvilkår, som gælder for lånene. Han har herved henvist tilcirkulærets pkt. 6A - opgørelseskursen ved stiftelse, overtagelse ellerafståelse af kontantlån.

Han har under henvisning hertil fastholdt, at deinkonverterbare lån ved opgørelsen af den gaveafgiftspligtige værdi skalmedregnes til kursværdien af de underliggende obligationer, jf.. cirkulæretspkt. 4.1.b, 2. sætning.

Landsskatteretten skal udtale:

Det følger af boafgiftslovens § 27, stk. 1, at en gavesværdi fastsættes til dens handelsværdi på tidspunktet for modtagelsen.

De nærmere retningslinier for fastsættelsen afhandelsværdien er givet i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 omværdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og vedgaveafgiftsberegning.

Det følger af værdiansættelsescirkulærets pkt. 6, jf.pkt. 5, at værdien af gaven ansættes til kontantværdien, hvorved hver enkeltgældspost, der indgår i parternes værdiansættelse, skal omregnes tilkursværdi efter de for beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendomgivne regler.

De nærmere regler for kontantværdiansættelse afoverdragelsessummer efter de i ejendomsavancebeskatningsloven givne regler erfra og med indkomståret 1999 fastsat ved cirkulære nr. 224 af 19. november1998, der i Told- og Skattestyrelsens egen fortløbende nummerrække har nr.1998-32.

Det fremgår heraf, at kontantværdien af obligationsbaseredekontantlån, der overtages i forbindelse med overdragelse af fast ejendom,ansættes til børskursen på de underliggende obligationer, jf. cirkulæretspkt. 4, stk. 2, jf. pkt. 4, stk. 1, litra b, og at realkreditlån, der ikke eromfattet af pkt.. 4, stk. 1, kontantomregnes til den kurs, hvortil lånet pådet aktuelle tidspunkt kan indfries i henhold til de indfrielsesvilkår, somgælder for dette, jf. pkt. 4, stk. 3. Der er i cirkulærets pkt. 6 givetsærregler for kontantværdiansættelse af visse inkonverterbare lån, men dissesærregler finder i henhold til pkt. 6, stk. 1, 3. og 4. pkt. alene anvendelseved opgørelsen af sælgers afståelsessum i de afejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 4, omfattede situationer, og gælderikke ved opgørelsen af købers anskaffelsessum.

Landsskatteretten finder, at det må antages, at der vedindførelsen af boafgiftsloven ikke har været tilsigtet en ændring af hidtidigpraksis i gavesager, hvorefter en gave værdiansættes til gavens værdi formodtager. Retten finder under hensyntagen hertil, at værdiansættelsen af deved overtagelsen af ejendommen overtagne prioritetslån må foretages efter de icirkulærets pkt. 4 givne retningslinier.

Lånene er herefter med rette i gaveanmeldelsen medregnet til kursværdi, ogden påklagede gaveafgiftsberegning nedsættes derfor i overensstemmelse med dennedlagte påstand, idet der efter de foreliggende oplysninger - herunder særlighenset til den over for Landsskatteretten påklagede afgørelse - ikke sesholdepunkter for at bestride de i gaveanmeldelsen opførte kursværdier afprioritetslånene.