Dato for udgivelse
19 Feb 2002 11:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10. oktober 2001
SKM-nummer
SKM2002.95.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, S-1087-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Momssvig, urigtige momsangivelser, krympning af omsætningsbeløb
Resumé

T var ved byretten dømt for overtrædelse af momslovgivningen med forsæt til unddragelse af afgift ved som direktør og eneanpartshaver i et anpartsselskab, der drev en frugt og grøntvirksomhed, at have afgivet urigtige momsangivelser for selskabet for samtlige kvartaler i 1995 og 1996 samt første kvartal i 1997, hvorved selskabet unddrog statskassen et beløb, som af Told og Skat i henhold til momslovens § 77, stk. 2 skønsmæssigt var opgjort til 1.090.696 kr. T blev tillige dømt for overtrædelse af bogføringsloven ved i det foran nævnte forhold i nævnte tidsrum at have undladt at føre forretningsbøger for selskabet på en ordentlig og omhyggelig måde. Efter domsforhandlingen ved landsretten tiltrådte retten, at det efter T´s forklaring i byretten, som han i landsretten erklærede at kunne vedstå, sammenholdt med vidneforklaringer, at T i den af anklageskriftet omhandlede periode havde udeholdt en del af virksomhedens omsætning fra momsregnskabet. Landsretten lagde endvidere efter bevisførelsen til grund, at T havde haft det fornødne forsæt til overtrædelsen. Landsretten fandt det imidlertid usikkert, om omsætningen ved salg på flygtningecentre i slutningen af den periode, som tiltalen vedrørte, havde haft det omfang, som var anslået af Told og Skat, hvorfor landsretten under hensyn hertil fandt, at det unddragne beløb skønsmæssigt burde nedsættes til 800.000 kr.
Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter T også efter reduktion af det unddragne momsbeløb blev straffet med fængsel i 5 måneder, dog med den ændring, at tillægsbøden blev fastsat til 800.000 kr. Der fandtes efter forholdets karakter, herunder omfanget af det unddragne beløb, at der ikke var grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1
Bogføringsloven § 1 a, stk. 1
Straffeloven § 50, stk. 2

Østre Landsrets dom af 10. oktober 2001, 4. afdeling, S-1087-01

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(v/adv. Finn Hansen e.o.)

Afsagt af landsdommerne

Nicolaisen og Jørgen Steen Sørensen (kst.) jf. retsplejelovens § 214. stk. 3, 2. pkt., med domsmænd)

----------

Svendborg Byrets dom af 5. marts 2001, s.s 1.00079/2001

I denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, tiltales T ifølge anklageskrift af 17. januar 2001 til straf for

1.

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. momslovens (nu bekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000 af merværdiafgiftsloven) § 81, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, ved som direktør og eneanpartshaver i T's Frugt & Grønt ApS med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige momsangivelser for anpartsselskabet for samtlige kvartaler i 1995 og 1996 samt første kvartal i 1997, hvorved anpartsselskabet unddrog statskassen et beløb, der af Told- og Skatteregionen i henhold til momslovens § 77, stk. 2, skønsmæssigt er opgjort til 1.090.696 kr.

2.

overtrædelse af bogføringslovens (bekendtgørelse af nr. 60 af 19. februar 1986 af bogføringsloven med senere ændringer) § 1 a, nr. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, ved i det i forhold 1 nævnte tidsrum at have undladt at føre forretningsbøger for T's Frugt & Grønt ApS på en ordentlig og omhyggelig måde.

Anklagemyndigheden har i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, tillige nedlagt påstand om en tillægsbøde.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Af sagen fremgår, at T's Frugt & Grønt ApS blev stiftet den 30. december 1989 af tiltalte med tiltalte selv som eneanpartshaver og som direktør. Anpartsselskabet blev den 30. april 1997 taget under konkursbehandling ved skifteretten i Svendborg, men behandlingen blev den 11. marts 1999 sluttet i medfør af konkurslovens § 143, stk. 1.

Den af Told- og Skatteregionen i medfør af momslovens § 77, stk. 2, foretagne skønsmæssige ansættelse, hvorefter anpartsselskabet for den af anklageskriftet omfattede periode har udeholdt moms (krympet omsætningen) for 1.090.696 kr. fremkommer således:..."

1.1.95 - 31.3.95:

 

Angivet udgående moms

kr.

391.238

 

Skønnet krympet omsætning
4 ture til Tyskland pr. måned á 40.000 kr. x 3 mdr. = kr. 480.000
moms heraf

 

kr.

 

96.000

 

Udgående moms i alt

kr.

487.238

 
  

1.4.95-30.6.95:

 

Angivet udgående moms

kr.

418.177

 

Skønnet krympet omsætning
4 ture til Tyskland pr. måned á 40.000 kr. x 3 mdr. = kr. 480.000
moms heraf

 

kr.

 

96.000

 

Udgående moms i alt

kr.

514.177

 
  

1.7.95-30.9.95:

 

Angivet udgående moms

kr.

117.459

 

Skønnet krympet omsætning juli måned 95
4 ture á 40.000 kr = kr. 160.000
moms heraf

 

kr.

 

32.000

 

Skønnet krympet omsætning aug. måned 95
4 ture á 40.000 = kr. 160.000
moms heraf

 

kr.

 

32.000

 

Udeholdt salg for sep. md.
iflg. fundne opgørelse hos T, kr. 471.872
moms heraf udgør

 

kr.

 

94.374

 

Udgående moms

kr.

275.833

 
  

1.10.95-31.12.95:

 

Angivet udgående moms

kr.

8.428

 

Skønnet krympet omsætning, kr. 1.000.000
moms heraf udgør

kr.

200.000

 

Udgående moms

kr.

208.428

 
  

1.1.96-31.3.96:

 

Angivet udgående moms

kr.

91.620

 

Skønnet krympet omsætning
4 ture til Tyskland pr. måned á 40.000 kr. x 3 mdr. = kr. 480.000
moms heraf

 

kr.

 

96.000

 

Udgående moms i alt

kr.

187.620

 
  

1.4.96-30.6.96:

 

Angivet udgående moms

kr.

64.798

 

Skønnet krympet omsætning april måned
4 ture á 40.000 kr. = kr. 160.000
moms heraf

kr.

32.000

 

Skønnet krympet omsætning maj måned
4 ture á 40.000 kr. = kr. 160.000
moms heraf

kr.

32.000

 

Udeholdt salg juni måned
iflg. lister fundet hos T, kr. 431.264
moms heraf

kr.

86.252

 

Udgående moms i alt

kr.

215.050

 
  

1.7.96-30.9.96:

 

Angivet udgående moms

kr.

19.300

 

Skønnet krympet omsætning juli måned
4 ture á 40.000 kr. = kr. 160.000
moms heraf

kr.

32.000

 

Skønnet krympet omsætning aug. måned
4 ture á 40.000 kr. = kr. 160.000
moms heraf

kr.

32.000

 

Udeholdt salg i sep. iflg. fundne lister hos T 14 dage, kr. 110.352
moms heraf

kr.

22.070

 

Skønnet krympet salg i sep. mdr.
2 ture á 40.000 kr. = kr. 80.000
moms heraf

kr.

16.000

 

Udgående moms i alt

kr.

121.370

 
  

1.10.96-31.12.96:

 

Angivet udgående moms

kr.

67.264

 

Skønnet krympet omsætning
4 ture til Tyskland pr. måned á 40.000 kr. x 3 mdr. = kr. 480.000
moms heraf

kr.

96.000

 

Udgående moms i alt

kr.

163.264

 
  

1.1.97-31.3.97:

 

Angivet udgående moms

kr.

94.361

 

Skønnet krympet omsætning
4 ture til Tyskland pr. måned á 40.000 kr. x 3 mdr. = kr. 480.000
moms heraf

kr.

96.000

 

Udgående moms i alt.

kr

190.361

 
     

Udeholdt moms i alt kr.

kr.

1.090.696

"

  

For 1995 udgjorde angivet udgående moms således

kr.

935.302

 

svarende til en årsomsætning på

kr.

4.676.510

 
  

For 1996 udgjorde angivet udgående moms således

kr.

242.982

 

svarende til en årsomsætning på

kr.

1.214.910

 
  

For januar kvartal 1997 udgjorde udgående moms således

kr.

94.761

 

svarende til en kvartalsomsætning på

kr.

471.805

 
 

I de foregående regnskabsår havde anpartsselskabet følgende omsætninger:

 

1.7.92 - 30.6.93

kr.

7.201.000

 

1.7.93 - 30.6.94

kr.

7.294.842

 

1.7.94 - 30.6.95

kr.

6.044.642

 

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.1, anpartsselskabets revisor V.2 og fuldmægtig V.3, Told- og Skatteregionen.

Herom henvises til retsbogen.

Af en af kriminalforsorgen i medfør af retsplejelovens § 808 udarbejdet undersøgelse fremgår, at tiltalte skønnes egnet til samfundstjeneste med vilkår om tilsyn af kriminalforsorgen i tilsynsperioden.

Retten skal udtale:

Ad forhold 1:

Det lægges til grund, at tiltalte var eneanpartshaver, direktør og daglig leder af T's Frugt & Grønt ApS indtil anpartsselskabets konkurs i april 1997. Det lægges ligeledes til grund, at tiltalte også forestod førelsen af kassekladde, mens revisor tog sig af det øvrige arbejde med bogføring og regnskab, herunder indgivelse af momsangivelsen på grundlag af kassekladder. Det lægges videre til grund, at anpartsselskabet fra hovedsagelig at handle med forretninger i 1995 begyndte at handle på flygtningecentre og samtidig begyndte at indkøbe varer, især tørvarer i Tyskland, som var målrettet til salg på flygtningecentre.

Ved tiltaltes forklaring finder retten det godtgjort, at tiltalte i den af anklageskriftet omfattede periode eller samme periode som indkøb foretoges i Tyskland, undlod at bogføre en del af anpartsselskabets omsætning, idet han, da anpartsselskabet ikke længere havde kredit i banken, udeholdt så meget, som var nødvendig til indkøb af varer. På baggrund af det aktivitetsniveau i anpartsselskabet, som fremgår af vidnet V.1's forklaring, som retten ikke på det punkt finder anledning til at betvivle, finder retten godtgjort, at udeholdelsen har haft et omfang som i den af toldvæsenet foretagne skønsmæssige ansættelse.

Retten finder ikke, at det forhold, at tiltalte i perioder måtte have været syg, kan tillægges betydning.

Tiltalte findes således skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet vedrørende forhold 1.

Ad forhold 2:

Ved den af vidnet V.3 afgivne forklaring findes tiltalens rigtighed godtgjort.

Straffen fastsættes efter momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, og efter bogføringslovens (bekendtgørelse nr. 60 af 19. februar 1986) § 3, stk. 1, jf. § 1 A, nr. 1, jf. § 2, stk. 1, til fængsel i 5 måneder.

Når henses til forholdets karakter, især omfanget og varigheden af udeholdelserne, findes straffen ikke at kunne gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, skal tiltalte tillige betale en tillægsbøde på 1 million kr. Forvandlingsstraffen fastsættes til hæfte i 60 dage.

Thi  kendes for ret

Tiltalte T straffes med fængsel i 5 måneder.

Tiltalte betaler tillige en tillægsbøde på 1 million kr. med forvandlingsstraf af hæfte i 60 dage.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 10. oktober 2001, 4. afdeling, S-1087-01

Svendborg Rets dom af 5. marts 2001 (SS 1.00079/01) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne V.1, V.3, V.4 og V.5

Den i byretten af vidnet V.2 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Efter tiltaltes forklaring i byretten, som han i landsretten har erklæret at kunne vedstå, sammenholdt med de forklaringer, der er afgivet af V.1 og V.5, tiltrædes det, at tiltalte i den periode, som anklageskriftet vedrører, har udeholdt en del af virksomhedens omsætning fra momsregnskabet.

Landsrettens bemærkninger

Landsretten bemærker herved, at tiltalte i landsretten ikke har kunnet redegøre nærmere for væsentlige og centrale spørgsmål vedrørende forholdene i virksomheden i den omhandlede periode, og at det efter blandt andet vidnet V.1's forklaring ikke kan lægges til grund, at tiltalte, som hævdet af ham selv, i en længere periode var fraværende fra virksomheden på grund af sygdom. Efter bevisførelsen må det endvidere lægges til grund, at tiltalte har haft det fornødne forsæt til overtrædelsen.

Det findes usikkert, om omsætningen ved salg på flygtningecentre i slutningen af den periode, som tiltalen vedrører, har haft det omfang, som er anslået af Told og Skat. Under hensyn hertil finder landsretten, at det unddragne beløb skønsmæssigt bør nedsættes til 800.000 kr.

Straffen fastsættes efter reduktionen af det unddragne momsbeløb til fængsel i 5 måneder. Tillægsbøden fastsættes til 800.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 50 dage. Efter forholdets karakter, herunder omfanget af det unddragne beløb, er der ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

T h i  k e n d e s   f o r   re t

Svendborg Rets dom i sagen mod T stadfæstes, dog med den ændring, at tillægsbøden fastsættes til 800.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 50 dage.

Statskassen betaler sagens omkostninger for landsretten.