Dato for udgivelse
21 Feb 2002 14:25
SKM-nummer
SKM2002.102.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
559/99
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Udeholdte indtægter, skønsmæssig ansættelse, selvstændigt erhvervsdrivende, cateringvirksomhed, serveringspersonale, lønmodtager, sort arbejde
Resumé

Skatteministeriet fik ved Vestre Landsrets dom af 8. december 1999 (TfS 2000,63) medhold i, at en kok, som drev en virksomhed i personligt regi med afholdelse af festarrangementer fra egne lokaler i et forsamlingshus, havde udeholdt indtægter. Dommen blev anket til Højesteret af skatteyderen. Ved Højesteret kom der imidlertid nye oplysningerne frem i sagen, og sagen blev på den baggrund afsluttet forligsmæssigt med en hjemvisning af sagen til skattemyndighedernes fornyede prøvelse. 

Reference(r)

Skattekontrolloven § 2, stk. 2 (dagældende)
Skattekontrolloven § 3
Statsskatteloven § 4
Statsskatteloven § 6, litra a
Ligningsvejledningen 2001 E.B.1.5.1, E.B.5.1.2 og E.B.3.1

Redaktionelle noter

Der henvises til Departementets kommentar af 4. februar 2002, SKM2002.103.DEP

Parter

1)A
v/Adv. K.W. Schmith

mod

1)Skatteministeriet
v/Kadv. v/adv. Anders Vangsø Mortensen

Der fremlagdes fra indstævnte ved kammeradvokaten v/advokat Anders Vangsø Mortensen processkrift D af 20. august 2001 og skrivelse af 13. september 2001.

Endvidere fremlagdes fra appellanten ved advokat K. W. Schmidt skrivelse af 18. september 2001.

Det fremgår heraf, at parterne har forligt sagen således: "Ansættelserne af appellantens skattepligtige indkomster i indkomstårene 1993-1995 (begge incl.) hjemvises til fornyet behandling ved skattemyndighederne, idet der ved den fornyede skønsudøvelse også skal indgå på den ene side - at indstævnte erkender, at appellantens supplerende forklaring og BGs og CTs forklaringer ifølge bilag S sandsynliggør, at der i de omstridte forhøjelser i et vist omfang skal fragå udgifter til serveringspersonale, og

- at appellantens oplysninger i processkrift I af 9. oktober 2000, side 2-3, vedrørende fakturaer for i alt kr. 259.385,- sandsynliggør, at der i et vist omfang skal udgå fakturaer af de skønsmæssige forhøjelser, og på den anden side

- at appellantens forklaring i landsretten om, at der også skulle bruges serveringspersonale ved "tag selv bordsarrangementer", jf. landsrettens dom, side 7, første afsnit, sandsynliggør, at der også har været udeholdt indtægter i forbindelse med disse arrangementer.

Det overlades til Højesteret at træffe afgørelse om sagens omkostninger for Højesteret."

Ankeudvalgets formand (Poul Sørensen) bestemte, at sagens omkostninger for Højesteret ophæves.

Sagen sluttet.