Dato for udgivelse
13 Feb 2002 10:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21. december 2001
SKM-nummer
SKM2002.84.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1664-0096
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Tilskud, film, vederlag
Resumé

Tilskud til produktion af film skulle ikke indgå ved opgørelsen af afgiftstilsvaret for producenten efter momslovens § 27, stk. 1, idet produktionsselskabet ikke kunne anses at levere varer og ydelser til tilskudsgiver. Denne fik alene ret til nogle kopier af filmen, og denne ret var ikke afhængig af tilskuddets størrelse.

Reference(r)

Momsloven §27, stk. 1, jf. § 4, stk. 1
Momsvejledningen 2001 G.1.1.1.1

A A/S's klage vedrører told- og skatteregionens afgørelse om, at der skal afregnes moms af beløb som selskabet modtager i støtte til en film, hvor tilskudsgiver mod at betale støtte opnår rettigheder til den færdige film.

Det fremgår af sagen, at den klagende selskab producerer film. Finansieringen af kort- og dokumentarfilm foretages oftest på fire måder. Således er det dels egenfinansiering, dels støtte fra Det Danske Filminstitut, dels salg af visningsret til en tv-station, og dels bidrag/tilskud fra sponsorer/gavegivere eller personer/organisationer, som kan tænkes at være interesserede i, at filmen bliver produceret. Selskabet har modtaget bidrag/tilskud til produktion af film fra forskellige almennyttige foreninger. Der er ikke afregnet moms af de modtagne bidrag/tilskud.

Der er fremlagt aftaler om produktionsstøtte mellem selskabet og forskellige almennyttige foreninger.

Det fremgår af aftale om produktionsstøtte af 23. april 1998 mellem B og selskabet, at der er indgået aftale om produktionsstøtte til filmen med arbejdstitlen: "De tusinde tyfoner"

Det fremgår videre af aftalen:

"...

1. Produktionsstøtte

B støtter produktionen der bærer arbejdstitlen "De tusinde tyfoner" med aftalt 250.000 kr.

...

3. Rettighedserhvervelse

B erhverver ved betaling af produktionsstøtten, jf. punkt 1, rettigheder til at anvende den færdige film i overensstemmelse med følgende:

Medier: Intern brug samt i forbindelse med generelle oplysnings- og informationsaktiviteter.

Område: Hele verden

Periode: Altid

Danmarks radio erhverver rettighederne til at anvende den færdige film til visning i landssækkende tv i Danmark, samt DR's øvrige medier i Danmark.

Producenten beholder alle øvrige rettigheder. Såsom tv-visning i den øvrige verden.

For så vidt angår rettigheder til den i filmen anvendte musik påhviler det Producenten at indhente tilladelser og afregne lydfæstningsafgifter i forbindelse med køb af rettigheder til såvel eksisterende som nye musikværker, og det påhviler B at afholde afgifter og vederlag i forbindelse med filmens/programmets visning, og afregne disse i forhold til de relevante opkrævningsafgifter.

Producenten afholder alle øvrige udgifter i forbindelse med B's rettighedserhvervelse.

Producenten har retten til eksemplarfremstilling. B forpligter sig således til at lade al kopiering foregå gennem Producenten. Producenten har ansvaret for at kopierne leveres i god teknisk kvalitet. Kopier leveres til markedsprisen ifølge aftale. 

B forpligter sig til at lade al versionering foregå gennem Producenten. Versioneringen leveres til markedspris ifølge nærmere aftale. Såfremt Producenten på anmodningstidspunktet har foretaget en tilsvarende versionering kan B mod betaling af overspilningsomkostningerne, vederlagsfrit benytte den versionerede film. 

3. Credit

Det skal af credit fremgå at filmen er produceret med støtte fra B. På anmodning kan både organisationens navn og logo optræde i credit.

4. Producentens leveringer

Produktionen leveres i perioden 01.10.97 til 01.09.1998

Producentens forpligtelser ifølge denne aftale anses for opfyldt levering af følgende:

1)3 VHS kopierdato: 01.09.1998
2)komplet music cue sheet vedrørende den anvendte musikdato: 01.09.1998
3)liste over rettighedshaveredato: 01.09.1998

..."  

Det fremgår endvidere, at den modtagne støtte i perioden 1. januar 1997 til 30. juni 2000 af told- og skatteregionen er opgjort til 2.141.000 kr. 

Der er endvidere fremlagt kopi af aftale af 15. april 1999 mellem Danmarks Radio og selskabet, hvoraf fremgår:

"...

§1

Produktionen

Produktionsselskabet påtager sig produktionen af en TV-dokumentarserie, der har arbejdstitlen "Billeder Udefra" 

TV-serien omfatter i alt 8 programmer hver med en varighed på 28.30 minutter, og produceres på grundlag af det af Produktionsselskabet udarbejdede og af DR godkendte programforslag dateret den 27.4 1998.

§2

Økonomi

TV-seriens totalbudget udgør kr. 2.721.600,- (ex. moms) jf. det af Produktionsselskabet udarbejde budget af 17.4.1998.

Evt. overskridelser af produktionsbudgettet er DR uvedkommende. 

DR bidrager til produktionen med i alt 1.000.000,- (ex. moms), der forfalder til betaling således:

...

§3

Produktionens omfang

Produktionsselskabet afholder alle udgifter i forbindelse med TV-seriens forberedelse, optagelse og færdiggørelse. 

TV-programmerne produceres efter DR's tekniske specifikationer. DR forbeholder sig ret til gennemsyn af det optagne materiale og til i rimeligt omfang at følge med i redigeringsforløbet.

§4

Rettighedserhvervelse

Produktionsselskabet træffer de nødvendige aftaler med alle ophavsmænd, herunder retten til mekanisk optagelse og TV-udsendelse.

Produktionsselskabet træffer endvidere aftaler om brugen af grammofonplader, CD'er, lydbånd, filmklip, still-billed-materiale o.l. 

Produktionsselskabet træffer de nødvendige aftaler med instruktører og alle medvirkende.

Produktionsselskabet afholder alle de udgifter, der er forbundet med ovennævnte rettighedserhvervelser.

Produktionsselskabet leverer med programmerne en komplet liste over anvendt musik, som DR afregner på sædvanlig måde gennem Koda og Gramex i forbindelse med TV-udsendelse i DR TV. 

Produktionsselskabet leverer endvidere kopi af fornøden autorisation fra n.c.b.

§ 5

Rettigheder

DR erhverver med denne aftale eksklusive TV-rettigheder til frit og tidsubegrænset at udsende de færdige programmer i landssækkende dansk fjernsyn (DR TV) indenfor en periode på 10 år fra levering af programmerne.

DR har endvidere ret til

i overensstemmelse med den herom mellem DR og Copy-Dan afsluttede overenskomst at stille kopier til rådighed til visning på danske skibe.

at lade programmerne udsende i Grønland og på Færøerne.

efter eget valg at anvende korte afsnit af programmerne til forhåndsannoncering, filmorientering, årskavalkader, samt stills til programblade, årbøger, udstillinger, presse etc.

Produktionsselskabet har alle øvrige rettigheder til programmerne.

...

§ 8

Credit

TV-seriens credit (for- eller eftertekster) skal udformes i henhold til de for DR TV gældende creditregler, og skal godkendes af TV VR inden levering af TV-seriens 1. program

..." 

Af fremlagte kopi af faktura af 31 juli 2000 fremgår, at selskabet har pålagt moms af det af DR opkrævede beløb. 

Der er endvidere fremlagt regnskab for projektet "U-Landsdokumentar", hvoraf bl.a. fremgår, at nettoproduktionsomkostningerne ved realiseringen af projektet er 2.638.505 kr., og at der er ydet støtte til filmen med i alt 1.525.000 kr.

Det er oplyst, at de omhandlede dokumentarfilm kan lånes uden betaling af vederlag på offentlige biblioteker. 

Ved den påklagede afgørelse har told- og skatteregionen anset selskabet for pligtig at medregne de modtagne tilskud i afgiftsgrundlaget efter momslovens § 27, stk.1. Regionen har som begrundelse herfor anført, at i det tilfælde, hvor tilskudsgiveren mod et vederlag erhverver ret til at anvende den færdige film, har selskabet foretaget en levering mod vederlag. 

Regionen har nærmere anført, at det følger af de omhandlede aftaler om produktionsstøtte, at tilskudsgiveren ved betaling af produktionsstøtten erhverver rettigheder til at anvende den færdige film, således at tilskudsgiveren kan anvende filmen til ikke kommerciel intern brug og generelle oplysnings- og informationsaktiviteter. Rettighederne er gældende i hele verden og er ikke tidsbegrænsede. 

Regionen har videre anført, at selskabet ikke har modtaget en gave, idet der er en modydelse for det ydede tilskud. Regionen har i denne forbindelse anført, at såfremt tilskudsgiver selv havde kontaktet et filmselskab for at få produceret en film til brug for oplysnings- og informationsaktiviteter, ville købet have været belagt med moms. 

Regionen har herudover anført, at der ikke er tale om ydelse af støtte til et formål, hvilket er momsfritaget efter Momsnævnets afgørelse, offentliggjort i TfS 1996.432. Regionen har nærmere anført, at der er tale om støtte til en specifik film/et specifikt produkt og ikke selskabets formål. 

Vedrørende den fremlagte produktionsaftale med Danmarks Radio har regionen anført, at denne efter sit indhold ligner de øvrige aftaler om produktionsstøtte, hvorfor der i begge tilfælde er tale om levering mod vederlag, og at de omhandlede kontrakter skal behandles ens i momsmæssig henseende. 

Selskabets repræsentant har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om, at selskabet ikke er pligtig at medregne de modtagne tilskud i afgiftsgrundlaget efter momslovens § 27, stk. 1, idet der ikke er tale om levering mod vederlag. 

Advokaten har til støtte for påstanden bl.a. gjort gældende, at produktionsstøttebeløbene udgør gaver fra de almennyttige foreninger respektive statslige institutioner, uagtet at gaverne medvirker til opfyldelse af de formål, som foreningerne og de statslige institutioner skal varetage. Det forhold, at gavegiver har en subjektiv hensigt med at give gaven, indebærer ikke, at der ikke er tale om en gave i formueretlig forstand. Enhver gavegiver vil have en sådan subjektiv hensigt med sit gaveløfte.

Advokaten har nærmere anført, at der ikke er nogen sammenhæng mellem de produktionsbeløb, som de almennyttige foreninger samt statslige institutioner yder og den af Told og Skat påståede modydelse. Advokaten har i denne forbindelse henvist til den indgåede aftale mellem selskabet og DR, og til at den yderligere finansiering bl.a. er sket ved forskellige foreningers støtte. Advokaten har endvidere anført, at der ikke er nogen sammenhæng mellem produktionsstøttebeløbene og den mulighed de støttende organisationer har for at fremvise filmen internt og i forbindelse med generel oplysnings- og informationsaktivitet, hvilket meget tydeligt understreges af, at f.eks. C, der har ydet produktionsstøtte med 75.000 kr., opnår samme rettigheder i forbindelse med intern forevisning og generel informationsaktivitet som D, der har ydet støtte med 450.000 kr.

Advokaten har videre anført, at det vil være udtryk for usaglig forskelsbehandling af de omhandlede almennyttige foreninger og statslige institutioner i forhold til Det Danske Filminstitut, såfremt disse organisationers støttebeløb blev anset for momspligtige vederlag. Det Danske Filminstitut yder på grundlag af filmloven støttebeløb, uden at disse statslige tilskud anses for momspligtige vederlag for den ikke kommercielle visningsret, som Det Danske Filminstitut opnår som følge af, at producenten accepterer at modtage økonomisk støtte fra instituttet. 

Advokaten har endvidere anført, at momslovens § 27, stk.1, skal fortolkes i overensstemmelse med den tilsvarende bestemmelse i 6. momsdirektiv, artikel 11, punkt A, stk.1, litra a, hvorefter beskatningsgrundlaget ved levering af goder og tjenesteydelser, bortset fra de under litra b, c og d omhandlede, er, den samlede modværdi, som leverandøren eller tjenesteyderen modtager eller vil modtage af køberen, aftageren eller tredjemand for de pågældende transaktioner, herunder tilskud, der er direkte forbundet med transaktionernes pris. Advokaten har i denne forbindelse henvist til at "direkte forbundet med" skal fortolkes snævert i henhold til Europa-kommissionens fortolkning af bestemmelsen. Således har advokaten anført, at tilskud, der ydes i tilskudsmodtagerens interesse og som ikke direkte påvirker prisen for en modtagers momspligtige leverancer af varer og ydelser, ikke skal medregnes i afgiftsgrundlaget. 

Advokaten har videre anført, at det følger af den righoldige praksis vedrørende momstilskud, at vurderingen af tilskudsgivers hensigt har en væsentlig betydning for den momsmæssige behandling, og endvidere, at der skal være en snæver sammenhæng mellem et ydet tilskud og prisen på en konkret leverance, for at momspligt overhovedet indtræder. 

Advokaten har herudover henvist til forespørgsel til skatteministeren, spørgsmål nr. 9 fra Folketingets Skatte- og afgiftsudvalg (almindelig del), bilag 21, 1988, hvoraf følger, at der normalt ikke skal betales moms af produktionstilskud fra fonde og offentlige kasser til kulturarrangementer. Normalt skal der ej heller betales moms af udgivelsestilskud fra en videnskabelig fond til et forlag for at sikre udgivelsen af et bestemt værk. 

Landsskatteretten udtaler: 

Det følger af momslovens § 4, stk. 1, at der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Af momslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., følger, at ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, heri ikke indbefattet afgiften efter denne lov. 

Den tilsvarende bestemmelse i 6. momsdirektiv findes i artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a, hvoraf følger, at beskatningsgrundlaget ved levering af goder og tjenesteydelser, bortset fra de under litra b, c og d omhandlede, er, den samlede modværdi, som leverandøren eller tjenesteyderen modtager eller vil modtage af køberen, aftageren eller tredjemand for de pågældende transaktioner, herunder tilskud, der er direkte forbundet med transaktionernes pris. 

Ud fra de foreliggende oplysninger, herunder de fremlagte standardkontrakter, finder Landsskatteretten, at de omhandlede tilskud ikke skal indgå ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget efter momslovens § 27, stk. 1, jf. § 4, stk. 1, idet selskabet ikke leverer varer og ydelser mod vederlag til de omhandlede tilskudsgivere. Retten har herved henset til, at tilskudsgiverne ikke erhverver nogen materielle rettigheder over filmene, at tilskudsgiverne ikke har nogen indflydelse på produktionen, at filmene i øvrigt er offentligt tilgængelige uden betaling af vederlag, og at det forhold, at det i filmene angives, hvem der har ydet støtte til filmene, ikke for de her omhandlede tilskudsgivere under disse omstændigheder kan karakteriseres som en reklameydelse. 

Landsskatteretten bemærker, at den omstændighed, at tilskudsgiver erhverver et antal kopier af filmen, ikke medfører, at tilskuddet kan anses som vederlag for en leverance, idet der ikke er nogen sammenhæng mellem den økonomiske værdi af disse film, og de ydede økonomiske tilskud. 

Herefter gives der klageren medhold i den nedlagte påstand.