Dato for udgivelse
19 Feb 2002 09:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. januar 2002
SKM-nummer
SKM2002.91.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, B-2919-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Dobbeltbeskatning, Tyskland, folkepension, beskatningsret
Resumé

Sagsøgeren, der siden 1989 havde haft bopæl i Tyskland, modtog folkepension fra Danmark og spørgsmålet var, om den i 1997 og indtil domsforhandlingstidspunktet udbetalte folkepension skulle beskattes i Danmark eller i Tyskland.

Landsretten udtalte, at folkepension er en social pension, der er omfattet af den begrænsede skattepligt til Danmark, og at artikel 18, stk. 4, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 22. november 1995 mellem Danmark og Tyskland efter sin ordlyd og efter bemærkningerne til lovforslaget vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomsten vedrører private pensioner og ikke sociale pensioner. Landsretten udtalte videre, at sociale pensioner, som udbetales af Danmark til en person, som er bosat i Tyskland, ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 18, stk. 2, skal beskattes i Danmark, og at sagsøgeren derfor skulle beskattes i Danmark af den udbetalte folkepension.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 2, stk. 1, litra b
Kildeskatteloven § 43, stk. 2, litra c
Kildeskattebekendtgørelsen § 20 (bek. nr. 768 af 19. september 1995)
Dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Tyskland art. 18, stk. 2
Ligningsvejledningen 2001 D.A.2.2, D.E.Tyskland

Parter

A

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af landsdommerne

(dommerne Helle Bertung, Würtzen og Helle Pagaard (kst.)

Den 6. september 2000 afsagde Landsskatteretten følgende kendelse:

"...

Klagen skyldes, at klageren er anset for begrænset skattepligtig til Danmark af folkepension udbetalt fra Danmark, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra b, og at Danmark i henhold til artikel 18, stk. 2, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 22. november 1995 mellem Danmark og Tyskland er anset for at have beskatningsretten til folkepensionen fra den 1. januar 1997.

Sagen har været drøftet telefonisk med klageren.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er født i 1918, og at han den 7. april 1989 flyttede fra Danmark til Tyskland, hvor han siden har været bosiddende. I indkomståret 1997 har klageren modtaget folkepension fra Danmark med 91.032 kr.

Skatteankenævnet har som begrundelse for den påklagede afgørelse bl.a. anført, at klageren ud fra de foreliggende oplysninger er anset for begrænset skattepligtig til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra b, af den fra Danmark udbetalte sociale pension. Danmark har i henhold til artikel 18, stk. 2, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 22. november 1995 mellem Danmark og Tyskland beskatningsretten til folkepensionen. Undtagelsesreglen i artikel 18, stk. 4, gælder kun for private pensioner. Der er ikke udøvet lovstridig forskelsbehandling, idet klageren ikke kan støtte ret på en fejlagtig afgørelse truffet af en underordnet skattemyndighed i en enkelt sag, jf. herved Østre Landsrets dom af 7. september 1994, offentliggjort i TfS 1994.640.

Klageren har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at han ikke anses for begrænset skattepligtig til Danmark af folkepensionen på 91.032 kr. i indkomståret 1997.

Til støtte for påstanden har klageren bl.a. gjort gældende, at han flyttede til og var hjemmehørende i Tyskland før den 1. januar 1997, og at han derfor er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i artikel 18, stk. 4, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 22. november 1995 mellem Danmark og Tyskland. Det fremgår af artikel 18, stk. 4, at pensioner og andre lignende betalinger (underforstået sociale pensioner) skal beskattes i den stat, hvorfra udbetalingerne sker, medmindre den pågældende fysiske person var blevet hjemmehørende i den anden stat, før overenskomsten trådte i kraft. Bemærkningerne til lovforslag L 260 er ikke overensstemmende med den endelige lovtekst, da det ikke heraf fremgår, at der kan skelnes mellem private pensionister og folkepensionister. Da skatteforvaltningen har anført, at lokale skattemyndigheder er bundet til at give skatteyderne en ens behandling, er det selvmodsigende, når såvel skatteforvaltningen som skatteankenævnet fremfører, at undtagelsesreglen i artikel 18, stk. 4, kun gælder for private pensioner. De stedlige skattemyndigheder har derfor udøvet lovstridig forskelsbehandling mellem forskellige pensionistgrupper.

Klageren har endvidere bl.a. gjort gældende, at det forhold, at en anden dansk kommune har anset Tyskland for at have beskatningsretten til dansk folkepension for en person, der var bosiddende i Tyskland før 1. januar 1997, er retsførende og skaber præcedens for denne sag, da de kompetente skattemyndigheder ikke har påtalt den pågældende skatteforvaltnings handlemåde eller forelagt sagen for domstolene. Der kan ikke henvises til, at der foreligger en fejlagtig afgørelse, når de kompetente skattemyndigheder ikke har påtalt sagen. Der er herved henvist til artikel i Flensborg Avis den 19. august 1997.

Landsskatterettens bemærkninger

Det læqqes ved sagens afgørelse til grund, at klagerens fulde skattepligt til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, ophørte i forbindelse med fraflytningen til Tyskland i 1989.

Det fremgår af kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra b, at begrænset skattepligt påhviler personer, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, og som oppebærer indkomst her fra landet, der i medfør af 43, stk. 2, litra a-g og i, skal henregnes til A-indkomst.

Af kildeskattelovens § 43, stk. 2, litra c, fremgår, at folkepension, invalidepension og andre skattepligtige sociale ydelser henregnes til A-indkomst.

Det fremgår af artikel 18, stk. 2, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 22. november 1995 mellem Danmark og Tyskland, at betalinger, som en fysisk person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer i henhold til sociallovgivningen i den anden kontraherende stat, kun kan beskattes i denne anden stat.

Folkepension udbetales i henhold til lov om social pension og består af grundbeløb og pensionstillæg. Efter gældende administrativ praksis anses folkepension som en social pension.

I overensstemmelse hermed er folkepensionen omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 18, stk. 2.

Retten finder herefter, at Danmark som kildeland har beskatningsretten til den omhandlede folkepension i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 18, stk. 2, og at klageren i henhold til kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra b, jf. § 43, stk. 2, litra c, er begrænset skattepligtig til Danmark af folkepensionen.

Det bemærkes herved, at artikel 18, stk. 4, alene henviser til artikel 18, stk. 1, og artikel 21 og ikke til artikel 18, stk. 2. Det fremgår således af ordlyden af artikel 18, stk. 4, og af bemærkningerne til lovforslag L 260 vedrørende artikel 18, at undtagelelsesbestemmelsen i artikel 18, stk. 4,. kun gælder for private pensioner omfattet af artikel 18, stk. 1, og andre pensioner omfattet af artikel 21 og ikke for pensioner omfattet af artikel 18, stk. 2.

Skatteankenævnet har derfor ikke ved den påklagede afgørelse udøvet lovstridig forskelsbehandling mellem personer, der modtager private pensioner, og personer, der modtager folkepension.

Klageren kan endvidere ikke efter lighedsprincippet støtte ret på, at en underordnet skattemyndighed i en anden enkelt sag har truffet en afgørelse, som efter de foreliggende oplysninger må anses for at være i strid med gældende skatteregler og dermed fejlagtig.

Den påklagede afgørelse for indkomståret 1997 stadfæstes derfor.

..."

Under denne sag, der er anlagt den 20. december 2000, har sagsøgeren, A, nedlagt endelig påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgeren fra og med . januar 1997 til og med det tidspunkt, hvor sagen domsforhandles, er omfattet af undtagelsesreglen i artikel 18, stk. 4, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 22. november 1995 mellem Danmark og Tyskland, og at Danmark derfor ikke har beskatningsretten til folkepension udbetalt fra Danmark.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at artikel 18, stk. 4, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 22. november 1995 mellem Danmark og Tyskland efter sin ordlyd både omfatter private og sociale pensioner. Da han flyttede til Tyskland før den 1. januar 1997, er han omfattet af undtagelsesbestemmelsen i artikel 18, stk. 4, og skal derfor ikke beskattes i Danmark af sin folkepension. Havde artikel 18, stk. 4 kun omfattet private pensioner skulle det have været tydeligt anført i artiklen. Bemærkningerne til lovforslaget kan ikke påberåbes til støtte for, at sociale pensioner ikke er omfattet af artikel 18 stk. 4.

Sagsøgte har til støtte for sin frifindelsespåstand gjort gældende, at det følger af lov om social pension § 1, at folkepension er en social pension, og af kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra b, jf. stk. 2, at sagsøgeren er begrænset skattepligtig til Danmark heraf. Sagsøgte har nærmere anført, at det følger af artikel § 18, stk. 2, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 22. november 1995 mellem Danmark og Tyskland, at Danmark har beskatningsretten til folkepension, der udbetales fra Danmark. Artikel 18, stk. 4 ændrer ikke herved, idet artikel 18, stk. 4 alene henviser til artikel 18, stk. 1, og artikel 21 og således efter sin ordlyd alene angår de pensioner, der er omfattet af artikel 18, stk. 1. Det vil sige, at artikel 18, stk. 4, omfatter pensioner og lignende betalinger, der udbetales for tidligere personligt arbejde i tjenesteforhold. Sociale pensioner herunder folkepension er således ikke omfattet af artikel 18, stk. 4. Som følge heraf har Danmark beskatningsretten af den folkepension, som udbetales fra Danmark til sagsøgeren. Det fremgår endvidere af forarbejderne til lov nr. 492 af 12. juni 1996 om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tyskland, at kun private pensioner er omfattet af artikel 18, stk. 4.

Landsrettens begrundelse og resultat

Sagsøgeren har haft bopæl i Tyskland siden 1989, og han er derfor begrænset skattepligtig til Danmark af A-indkomst, som han oppebærer fra Danmark, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra b, jf. stk. 2. Efter kildeskattelovens § 43, stk. 2, litra c, jf. bekendtgørelse nr. 768 af 19. september 1995 om opkrævning af indkomst- og formueskat § 20, nr. 3, se nu bekendtgørelse nr. 1154 af 14. december 2000 § 20, nr. 3, er folkepension A-indkomst, og ifølge lov om socialpension § 1 er folkepension en social pension. Efter ordlyden af artikel 18, stk. 4, og bemærkningerne til lovforslaget vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomsten af 22. november 1995 mellem Danmark og Tyskland vedrører artiklen private pensioner, men ikke sociale pensioner. Ifølge overenskomstens artikel 18, stk. 2, skal sociale pensioner, som udbetales af Danmark til en person, som er bosat i Tyskland, beskattes i Danmark. Sagsøgeren skal derfor beskattes i Danmark af den folkepension, han har fået udbetalt herfra.

Landsretten tager herefter sagsøgtes frifindelsespåstand til følge

T h i  k e n d e s   f o r  r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, A, skal betale sagens omkostninger til sagsøgte med 8.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.