Dato for udgivelse
04 feb 2002 13:19
SKM-nummer
SKM2002.58.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-4314-02666
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Udenlandsk fusion, danske aktionærer, succession
Resumé

I forbindelse med fusionen af de brasilianske selskaber Companhia Riograndense de Telecomunicaçóes og Brasil Telecom S/A, hvorved Companhia Riograndense de Telecomunicaçóes overdrog sin formue som helhed til Brasil Telecom S/A, ansøgte en dansk aktionær i Companhia Riograndense de Telecomunicaçóes om tilladelse til at anvende fusionsskattelovens § 15, stk. 6 vedrørende skattemæssig succession i aktiernes anskaffelsessum. Told- og Skattestyrelsen fandt, at fusionen af de brasilianske selskaber havde så mange lighedspunkter med en dansk fusion, at ansøgningen om skattemæssig succession på aktionærsiden kunne imødekommes. Der var herefter succession for alle danske aktionærer, der var fuldt skattepligtige til Danmark. Afgørelsen er bindende for alle danske aktionærer i det indskydende brasilianske selskab.

Reference(r)

Fusionsskatteloven § 15, stk. 6
Ligningsvejledningen 2001 S.D.1.12.6

Redaktionelle noter

Efter offentliggørelsen er afgørelsens dato ændret til 17. januar 2002.   

De brasilianske selskaber Companhia Riograndense de Telecomunicaçóes og Brasil Telecom S/A fusionerede, hvorved Companhia Riograndense de Telecomunicaçóes overdrog sin formue som helhed til Brasil Telecom S/A.

I forbindelse med fusionen ansøgte en dansk aktionær i Companhia Riograndense de Telecomunicaçóes om tilladelse til skattemæssig succession i aktiernes anskaffelsessum.

Med ansøgningen var fremsendt informationsmateriale, hvoraf det fremgik, at bestyrelserne for de brasilianske selskaber Brasil Telecom Participaçóes S/A, Brasil Telecom S/A, TBS Participaçóes S/A og Companhia Riograndense de Telecomunicaçóes i overensstemmelse med brasiliansk selskabsret havde godkendt en omstruktureringsplan, der efterfølgende blev forelagt generalforsamlingen i de respektive selskaber med henblik på endelig vedtagelse.

Ifølge den koncernstruktur der var gældende før fusionen af Companhia Riograndense de Telecomunicaçóes og Brasil Telecom S/A havde det brasilianske selskab Brasil Telecom Participaçóes S/A en kontrollerende aktiebesiddelse i Brasil Telecom S/A. Dette selskab havde en kontrollerende aktiebesiddelse i TBS Participaçóes S/A, der til gengæld havde en kontrollerende aktiebesiddelse i Companhia Riograndense de Telecomunicaçóes.

Omstruktureringsproceduren har været opdelt i flere skridt.

Første skridt bestod i, at Brasil Telecom Participaçóes S/A og Brasil Telecom S/A den 30. november 2000 erhvervede selskabet 5265 Participaçóes Ltda. Efterfølgende tegnede Brasil Telecom Participaçóes S/A og Brasil Telecom S/A aktier i 5265 Participaçóes Ltda. med aktier som selskaberne havde i TBS Participaçóes S/A. Aktietegningen og apportindskuddet blev udført på basis af en af revisionsfirmaet Deloitte Touche Tohmatsu udarbejdet værdiansættelsesrapport.

Andet skridt bestod i at fusionere 5265 Participaçóes Ltda. og TBS Participaçóes S/A med TBS Participaçóes S/A som det modtagende selskab.

Tredje skridt bestod i at fusionere TBS Participaçóes S/A og Companhia Riograndense de Telecomunicaçóes med Companhia Riograndense de Telecomunicaçóes som det modtagende selskab.

Fjerde skridt bestod i at fusionere Companhia Riograndense de Telecomunicaçóes og Brasil Telecom S/A med Brasil Telecom S/A som det modtagende selskab. Ved fusionen succederede Brasil Telecom S/A i alle Companhia Riograndense de Telecomunicaçóes´s rettigheder og forpligtelser. Ombytningen af aktier i Companhia Riograndense de Telecomunicaçóes med aktier i Brasil Telecom S/A var baseret på egenkapitalen (net equity value) i hvert selskab den 1. december 2000. Brasil Telecom S/A udstedte aktier til de tidligere aktionærer i Companhia Riograndense de Telecomunicaçóes, hvorefter aktierne i dette selskab blev annulleret. De udstedte aktier har samme rettigheder, som de på tidspunktet for fusionen værende aktier i Brasil Telecom S/A. Antallet af udstedte aktier skete på basis af en af revisionsfirmaet Deloitte Touche Tohmatsu udarbejdet værdiansættelsesrapport af de to selskabers aktiver og passiver. Denne værdiansættelsesrapport blev understøttet af en værdivurdering udarbejdet af Advanced Appraisal Consultoria e Planejamento S/C Ltda og en aktuarmæssig vurdering udarbejdet af Gama Consultores Associados Ltda.

En aktie i Companhia Riograndense de Telecomunicaçóes blev ombyttet med 48,56495196 aktier i Brasil Telecom S/A.

Omstruktureringen af koncernen var blandt andet begrundet med en forenkling af koncernstrukturen. Endvidere var det de respektive bestyrelsers opfattelse, at omstruktureringen ville forøge produktiviteten, forbedre effektiviteten af de telekommunikationsydelser der udbydes, reducere den finansielle belastning m.v.

Den skatteansættende myndighed udtalte, at der burde meddeles tilladelse til det ansøgte således, at fusionsskatteloven §§ 9 og 11 kan finde anvendelse i forbindelse med den den 9. januar 2001 effektuerede fusion. Der var herved henset til, at det af det medsendte materiale fremgik, at den procedure, som blev fulgt ved den omhandlede fusion, i vidt omfang svarede til den procedure, der skal følges ved en fusion mellem danske selskaber.

På dette grundlag fandt den skatteansættende myndighed, at den gennemførte fusion havde væsentlige lighedspunkter med en tilsvarende dansk fusion.

Told- og Skattestyrelsen udtalte, at efter fusionsskatteloven § 15, stk. 6 kan der efter ansøgning meddeles tilladelse til, at bestemmelserne i §§ 9 og 11 finder tilsvarende anvendelse ved fusion af selskaber eller foreninger, der alle er hjemmehørende i udlandet, hvis selskaberne ikke beskattes efter reglerne i § 15, stk. 3.

Fusionsskattelovens § 15, stk. 6 åbner mulighed for, at selskabsdeltagerne i udenlandske selskaber kan opnå samme skattemæssige behandling, som tilfældet er ved en dansk skattefri fusion. En forudsætning herfor er, at den foretagne transaktion kan karakteriseres som en fusion i fusionsskattelovens forstand. Bestemmelsen åbner ikke mulighed for en mere fri fortolkning af fusionsbegrebet. Der skal således foreligge en begrundet overbevisning om, at der er tale om en til de danske transaktioner lignende situation for at tilladelse gives. Fusionsdefinintionen i fusionsskattelovens § 1, stk. 3, skal således opfyldes, hvilket bl.a. forudsætter, at det indskydende selskab overdrager sin formue som helhed til det modtagende selskab eller sammensmeltes med dette, og at der herfor ydes vederlag i aktier.

Ud fra en konkret vurdering af det indsendte materiale fandt Told- og Skattestyrelsen, at den fulgte fusionsprocedure i vidt omfang svarer til den procedure, der skal følges ved en fusion mellem danske selskaber. Den gennemførte fusion af Companhia Riograndense de Telecomunicaçóes og Brasil Telecom S/A har således væsentlige lighedspunkter med en tilsvarende dansk fusion, hvorfor tilladelse efter fusionsskatteloven § 15, stk. 6 kunne meddeles.

Afgørelsen gælder og er bindende for alle aktionærer i Companhia Riograndense de Telecomunicaçóes, der ved fusionen var fuldt skattepligtige til Danmark.