Dato for udgivelse
31 Jan 2002 13:45
SKM-nummer
SKM2002.56.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-311-00037
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Lønsumsafgift, almene boligorganisationer, suspension af forældelsesfrist
Resumé

Meddelelse af suspension af forældelse i forbindelse med, at Told- og Skattestyrelsen overvejer spørgsmålet om almene boligorganisationers pligt til at betale lønsumsafgift for de administrationsydelser hovedafdelingen afsætter til de enkelte afdelinger.

Reference(r)

Lønsumsafgiftslovens § 1
Lønsumsafgiftsvejledningen B.1.1.5 og B.1.4.2.1

Told- og Skattestyrelsen overvejer på baggrund af henvendelser fra en række almene boligorganisationer spørgsmålet om disse boligorganisationers pligt til at betale lønsumsafgift for de administrationsydelser, hovedafdelingen afsætter til de enkelte afdelinger, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1.

Boligorganisationer har ved brev af 21. december til Told- og Skattestyrelsen samt en stor del af told- og skatteregioner fremsat krav på hel eller delvis tilbagebetaling af lønsumsafgift i almene boligorganisationer. Boligorganisationerne har endvidere i brevet anmodet den enkelte told- og skatteregion om at tilkendegive, at ToldSkat forpligter sig til ikke at gøre gældende, at tilbagebetaling af lønsumsafgift for perioden efter den 1. juli 1996 er forældet. Boligorganisationerne henviser i denne forbindelse til, at deres rådgiver den 26. november 2001 har henvendt sig til styrelsen om en generel suspension af forældelsesfristen.

Told- og Skattestyrelsen skal herved meddele, at styrelsen har besluttet at suspendere forældelsesfristen i henhold til 1908-loven, for de eventuelle krav som de almene boligorganisationer måtte have på tilbagebetaling af fejlagtig opkrævet lønsumsafgift af administrationsydelser, som en boligorganisations hovedorganisation afsætter til de enkelte afdelinger.

Forældelsesfristen suspenderes fra offentliggørelsen af nærværende meddelelse på ToldSkats hjemmeside på Internettet og indtil videre.

Styrelsen vil når overvejelserne om det rejse spørgsmål er afsluttet offentliggøre resultatet af overvejelserne. I forbindelse med offentliggørelsen vil det endelige tidspunkt for ophør af suspensionsfristen blive fastsat.

Modtagne tilbagebetalingskrav vil ikke blive realitetsbehandlet inden Told- og Skattestyrelsens overvejelser er tilendebragt.

For så vidt angår de krav på tilbagebetaling af lønsumsafgift som er fremsat overfor den enkelte told- og skatteregion, skal styrelsen meddele at 1908-lovens 5-årige forældelsesfrist under alle omstændigheder vil være berostillet fra tidspunktet for kravets fremsættelse og indtil det tidspunkt, hvor told- og skatteregionen giver underretning om, at kravet ikke vil blive realitetsbehandlet før Told- og Skattestyrelsens overvejelser er tilendebragt. Hvis en sådan underretning ikke er givet inden udsendelsen af denne meddelelse vil forældelse af kravet således være suspenderet fra kravets fremsættelse og indtil suspensionen ophører.