Som arving kan du vælge at få en del af din arv, før I slutter boet. Dette kaldes at acontoudlodde arven. Alle arvinger skal være enige om udlodningen.

Besked til Skattestyrelsen
Foretager I en acontoudlodning, skal boet (det vil sige arvingerne) senest 4 uger fra den dag, hvor udlodningen skal gælde fra, give Skattestyrelsen skriftlig besked om følgende:

  • Udlodningsdagen (se ordlisten)
  • Hvad udlodningen omfatter
  • Hvem der har fået udlodningen
  • Værdien af det udloddede på udlodningsdagen.

Fristen på 4 uger til at give Skattestyrelsen besked, udløber dog tidligst 4 måneder efter datoen for boets udlevering fra skifteretten.

Hvis boet ikke overholder fristen for at give Skattestyrelsen besked, er boet stadig skattepligtigt af indtægter/udgifter fra arven og i boopgørelsen skal det udloddede medtages til værdien på skæringsdagen i stedet for på udlodningsdagen.

Indbo og penge 
Skattestyrelsen skal normalt ikke have besked, hvis udlodningen vedrører:

  • Indbo, smykker eller lignende
  • Kontante beløb eller bankindeståender.

Tidspunktet, for acontoudlodningen af disse aktiver, skal boet dog nævne i boopgørelsen.

Skattemæssige aktiver
Er der acontoudloddet "skattemæssige aktiver", som fx erhvervsaktiver og kommanditanparter, og er udlodningen sket ved, at arvingen har overtaget afdødes skattemæssige stilling - såkaldt succession (se ordlisten), skal boet indgive flere oplysninger. Kontakt derfor Skattestyrelsen.

Med virkning fra det tidspunkt, hvor aktivet er udloddet til dig, bliver du beskattet af de indtægter/udgifter, som arven eventuelt giver.