Dato for udgivelse
30 jan 2002 12:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21. december 2001
SKM-nummer
SKM2002.50.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-1-1867-0678
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Goodwill, afskrivning, periode
Resumé

Ved beregningen af goodwill efter TS-cirkulære 2000-10 for et selskab, hvis virksomhed bestod af markedsføring og salg af teglprodukter m.v., fastsattes levetiden for goodwill til 7 år.

Reference(r)

Ligningsloven § 16 F, stk. 3
Afskrivningsloven § 40, stk. 6

A/S A klager over, at de stedlige skattemyndigheder for indkomståret 2000 har ansat avance ved salg af goodwill til 5.864.525 kr.

Det fremgår af sagens oplysninger, at det klagende selskab tidligere har heddet A/S B, og at Konkurrencerådet i januar 1999 har meddelt, at aftalekomplekset omkring aktionærerne i A/S B giver anledning til samordnet prisdannelse. I løbet af 1999 og 2000 har selskabet forhandlet med Konkurrencestyrelsen og på den baggrund har selskabet foretaget de nødvendige strukturtilpasninger, hvorefter A/S B er blevet likvideret og selskabsformen er blevet ændret til et a.m.b.a.

Det klagende selskabs revisor har oplyst, at Konkurrencestyrelsen i sommeren 2000 har erklæret den pr. 1. januar 2000 etablerede struktur for ulovlig og har pålagt selskabet at bringe forholdet til ophør. Den 1. november 2000 er selskabets aktivitet overdraget til C A.m.b.a., og selskabets navn er ændret til A/S A.

Om A/S B er det oplyst, at selskabet har eksisteret i 106 år, at der er et tilhørende datterselskab i Tyskland, at der er et associeret selskab i Sverige, at samarbejdet har haft en markedsandel på ca. 27 % i Danmark, og at 35 % af omsætningen kommer fra eksport.

Om A/S B's aktivitet er det oplyst, at selskabet, det tilhørende datterselskab i Tyskland og det associerede selskab i Sverige, primært har til formål at medvirke ved afsætning og markedsføring af teglprodukter og produkter, der naturligt er i sammenhæng hermed, samt på anden måde at varetage opgaver der er afledt heraf.

Det er oplyst, at den nye salgsorganisation, C A.m.b.a., fortsætter A/S B's aktiviteter uændret med 35 ansatte og salgsselskaber i Tyskland og Sverige.

Det klagende selskab har ved overdragelsen af selskabets aktiviteter den 1. november 2000 til det nystiftede C A.m.b.a. medregnet en skattepligtig avance på goodwill med 2.339.200 kr. opgjort efter TS cirkulære 2000-10. Ved beregningen har det klagende selskab anvendt en forventet levetid på den afståede goodwill på 5 år.

Den stedlige skattemyndighed har ved den påklagede afgørelse forhøjet det klagende selskabs skattepligtige indkomst med 3.525.325 kr. i 2000. Myndigheden har begrundet forhøjelsen med, at det klagende selskab er skattepligtig af avance ved salg af goodwill. Til støtte herfor har myndigheden anført, at fortjeneste ved salg af goodwill er skattepligtig indkomst. Myndigheden har henvist til afskrivningslovens § 40, stk. 6.

Myndigheden har fundet, at en beregning af goodwill efter TS cirkulære 2000-10 kan opgøres til 5.864.525 kr. Myndigheden har ved beregningen anvendt en kapitalafkastsats på 6 % jf. virksomhedsskattelovens § 9 plus 8 % = 14 % og en levetid på goodwill på 25 år.

Myndigheden har ved fastlæggelse af levetiden på goodwill henset til, at selskabet har en årelang erfaring og kendskab til markedet, at selskabets driftsresultat levner plads til forrentning af goodwill, at organisationsændringen ikke vil få økonomiske konsekvenser for selskabet, og at selskabets markedsandele er 27 % i Danmark samt 35 % eksport. Myndigheden har desuden henset til netop denne virksomhedstype, virksomhedens særegenheder og virksomhedens lange levetid.

Myndigheden har bemærket, at etablering af en tilsvarende virksomhedskonstruktion med den tilhørende ekspertise, indsigt og erfaring vil tage lang tid, hvorfor en ikke-interesseforbunden erhverver af virksomheden, vil kunne forvente sig et afkast af den til virksomheden tilknyttede goodwill i en meget lang periode. Goodwill-levetiden vil blandt andet skulle måles i forhold til, hvad en nystartet virksomhed vil skulle bruge af tid til at skabe en tilsvarende omsætning, kundekreds, og dertil hørende markedsindsigt.

Myndigheden har endelig bemærket, at ændringen af virksomhedens organisationsform i form af Konkurrencestyrelsens afgørelse ikke synes at påvirke hverken ledelse eller selskabets direktør, at det i ledelsens beretning for regnskab 1999 oplyses, at kendelsen fra Konkurrencestyrelsen ikke umiddelbart vil få økonomiske konsekvenser for selskabet, og at selskabets direktør i en avisartikel har udtalt, at nye markedsundersøgelser har afsløret, at navnet "C " er et godt navn, der er anerkendt i vide kredse.

Det klagende selskabs revisor har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om, at det klagende selskabs skattepligtige indkomst nedsættes til det selvangivne.

Til støtte for påstanden har revisoren gjort gældende, at en beregning af goodwill efter TS cirkulære 2000-10 viser en værdi på 2.339.200 kr., idet der ved beregningen efter cirkulæret skal anvendes en levetid af goodwill på 5 år.

Revisoren har hertil anført, at afsætningen hidtil ikke har bygget på et indarbejdet og anerkendt varemærke, at markedsførin­gen er sket under forskellige navne og betegnelser, især under navnet A/S B, at en markedsundersøgelse i 2000 viste, at det bedst kendte navn var C, at man på dette grundlag i forbindelse med selskabsændringerne besluttede at benytte C fremover i markedsføringen, ligesom navnet nu er varemærkeregistreret, at markedsføringen alene under navnet C er påbegyndt i efteråret 2000, at der herefter ikke er belæg for at antage, at varemærker i dette tilfælde har en forlængende effekt på goodwillens levetid.

Revisoren har yderligere anført, at selskabet har ikke patentrettigheder eller særlig knowhow, som kan fastholde kunderne i større omfang end normalt, at der ikke eksisterer længerevarende aftaler, kontrakter m.v. med kunderne (byg­gemarkeder og tømmerhandlere), som også sælger konkurrerende produkter, at det egentlige valg træffes af slutkunden (bygherren), som ikke har relationer til selskabet, at selskabet forestod salg og markedsføring af teglprodukter, som må siges at være standardi­serede og masseproducerede produkter, hvortil der kun i meget begrænset omfang er knyttet goodwill, jævnfør også cirkulærets punkt 3.7., at selskabet på overdragelsestidspunktet stod i en tvangssituation, idet der var givet et pålæg fra Konkurrencerådet om at bringe aktiviteten til ophør, at dette forhold var kendt i hele branchen, og det derfor må antages, at en uafhængig 3. part ville være meget tilbageholdende med at betale goodwill, og at en uafhængig 3. part frem for at købe aktiviteten ud af selskabet formentlig ville kontakte leverandørerne for at få disse til at skifte salgskanal, idet en køber, som er i markedet, selv er i stand til varetage de funktioner, selskabet udfører.

Revisoren har bemærket, at forudsætningen for beretningen i årsregnskabet for 1999 ikke var de pr. 1. november 2000 gældende forhold, og at avisartiklen fra oktober 2000 var et led i en større "afværgekampagne". Selskabet havde siden Konkurrencestyrelsens afgørelse mistet markedsandele og søgte ved forskellige tiltag at ændre branchens holdning og genoprette tilliden til virksomheden.

Revisoren har yderligere bemærket, at selskabet i det seneste år har haft en indtjening på kr. 2.252.199 før ekstraordinære poster og renter, og at egenkapitalen udgør mere end kr. 23 mio. kr. Endelig har revisoren bemærket, at såfremt en investor (køber) ønsker et afkast på 10 %, fremkom­mer et negativt beløb til forrentning og afskrivning af goodwill.

Herudover har revisoren anført, at der i cirkulæret er medtaget et tabelværk, som viser kapitalisationsfaktorer ved forskellige leveti­der, og at levetiden går fra 5 til 17år, hvilket må antages at være det interval, som Ligningsrådet finder relevant. Heroverfor står købers afskrivningsperiode på 7 år, som fastsat i lovgivnin­gen.

Revisoren har endelig anført, at goodwillens levetid blandt andet skal ses i sammenhæng med det relativt korte varsel samtlige de tilsluttede teglværker kunne udtræde med.

Landsskatteretten skal udtale:

På baggrund af sagens oplysninger lægger retten til grund, at det klagende selskab er et salgsselskab, idet virksomheden har bestået i markedsføring og salg af de tilsluttede teglværkers produkter.

Henset til at de pågældende produkter nærmest har karakter af standardvarer finder retten, at levetiden på goodwill passende kan ansættes til 7 år.