Dato for udgivelse
14 feb 2002 15:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
4. januar 2002
SKM-nummer
SKM2002.89.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
414/1999
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Underholdsbidrag, bodelingsgæld, afdrag
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt betalinger på kr. 2.500,- om måneden fra en tidligere ægtefælle i det hele kunne anses for underholdsbidrag, eller om en del af de modtagne beløb var afdrag på bodelingsgæld. Efter en bevismæssig vurdering blev alene kr. 500,- af de månedlige betalinger anset for underholdsbidrag, medens kr. 2.000,- var afdrag på bodelingsgæld

Reference(r)

Ligningsloven § 10, stk. 1
Ligningsvejledningen 2001 A.B.6.1, A.F.4.1

Parter

A
(advokat Inge-Marie Lyngs)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Hermann, Marie-Louise Andreasen, Peter Blok, Per Walsøe og Asbjørn Jensen.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 3. afdeling den 26. august 1999

Appellanten, A, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Til brug for Højesteret er der tilvejebragt yderligere oplysninger.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Højesterets bemærkninger

Af de grunde, der er anført i landsrettens dissens, finder Højesteret ikke tilstrækkeligt grundlag for at forkaste As og Bs samstemmende forklaringer om, at B ikke foretog betalinger i overensstemmelse med aftalen af 1. januar 1994 om forhøjelse af underholdsbidraget til A, men efter den 1. januar 1994 som hidtil betalte 2.500 kr. om måneden, til A fordelt med 500 kr. som underholdsbidrag og 2.000 kr. som afdrag på bodelingsgælden.

Højesteret tager derfor As påstand til følge.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at appellanten, As, personlige indkomst for 1994 alene skal forhøjes med 6.000 kr., og at indkomsten for 1995 skal ansættes i overensstemmelse med det selvangivne.

I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Skatteministeriet inden 14 dage betale 30.000 kr. til A.