Længstlevende ægtefælle har særlige rettigheder i forbindelse med skiftet.

Ægtefællen har altid ret til:

  • At få udleveret ting til personligt brug, når tingenes værdi ikke står i misforhold til formuen
  • At udtage genstande, der er erhvervet til mindreårige børns brug.

Længstlevende ægtefælle kan altid udtage værdier for 850.000 kr. i 2023 (820.000 kr. i 2022), når ægtefællen også påtager sig ansvaret for afdødes gældsforpligtelser. I dette beløb indgår værdien af længstlevendes boslod, arvelod efter førstafdøde og længstlevendes fuldstændige særeje. I beløbet indgår også forsørgertabserstatning, livsforsikringer, pensionsydelser og lignende ydelser, der kommer til udbetaling til længstlevende i anledning af dødsfaldet.

Den længstlevendes skattemæssige stilling er som ved uskiftet bo.

Gæld
Længstlevende ægtefælle skal betale afdødes gæld.

Der skal indrykkes en meddelelse i Statstidende til afdødes kreditorer - et såkaldt proklama (se ordlisten). Proklamaet indeholder meddelelse om dødsfaldet og opfordrer eventuelle kreditorer til at melde sig.

Ved dødsfald sket den 15. november 2022 eller senere skal kreditorer melde sig via Skifteportalen på www.minskiftesag.dk inden en frist på 8 uger. Hvis en kreditor ikke har meldt sig inden fristens udløb, kan denne ikke senere kræve pengene af boet. Det er uden betydning, om en kreditor kender til proklamaet.

Et krav til dødsboet skal anmeldes på Skifteportalen inden udløbet af fristen på de 8 uger for at kunne anses for rettidigt anmeldt. Et krav, som sendes til boets kontaktpersons adresse, anses ikke for anmeldt rettidigt.

Skifteretten indrykker proklama i Statstidende i forbindelse med udlæg af boet til ægtefællen.

De før 15. november 2022 gældende regler vedrørende anmeldelse af krav kan ses i tidligere versioner af denne vejledning.

Skattekrav
Skattekrav, der endnu ikke er opgjort, når proklamaet udløber, er ikke omfattet af proklamaet og skal derfor betales alligevel. Det samme gælder indregnet restskat mv., der er overført til opkrævning i dødsåret.