Vestre Landsrets kendelse
af 17. juni 1999,
B-3107-98

 

Parter:
Told- og Skatteregion Sønderborg
mod
H1

Afsagt af landsdommerne:
Ulrik Jensen, Olav D. Larsen og Anne Rode (kst.)

Der fremlagdes:

Kæreskrift af 8. december 1998 fra Kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen.

Fremsendelsesskrivelse af 10. december 1998 fra Fogedretten i Gråsten.

Svarskrift af 18. december 1998 fra advokat Bent Nielsen, København.

Skrivelser af 21. december 1998 og 7. januar 1999 fra Kammeradvokaten ved advokat Tom Holsøe.

Fogedbogsudskrift.

Fogedrettens bilag var til stede.

Dommerne Olav D. Larsen og Anne Rode udtaler:

Rådets forordning nr. 2913 af 12. oktober 1992 (EF-toldkodeks) artikel 7 og artikel 244, stk. 1, omhandler toldmyndighedernes adgang til at fuldbyrde afgørelser, og de pågældende afgiftsbeløb er tillagt udpantningsret.

Bestemmelsen i retsplejelovens § 501 angår tilfælde, hvor der for fogedretten fremsættes indsigelser mod grundlaget for fuldbyrdelsen. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse, når fogedretten træffer afgørelse om indsigelser mod udlæg, som fremsættes over for pante- eller toldfogeder, jf. lov nr. 278 af 26. maj 1976.

I mangel af særlig bestemmelse herom er der ikke grundlag for at antage, at bestemmelsen i EF-toldkodeks artikel 7 eller bestemmelsen i artikel 244 medfører, at fogedretten er afskåret fra i det foreliggende tilfælde at anvende retsplejelovens § 501.

Herefter, og da en bevisførelse om indkæredes indsigelser efter dens omfang og beskaffenhed bør ske under almindelig rettergang, jf. retsplejelovens § 501, stk. 4, tiltræder vi, at toldfogedens udlæg af 18. september 1997 er ophævet, jf. retsplejelovens § 501, stk. 1. Vi stemmer derfor for at stadfæste fogedrettens kendelse og omkostningsafgørelse.

Dommer Ulrik Jensen udtaler:

Det fremgår af den dagældende toldlovs § 71, at sager om spørgsmål efter loven først kan indbringes for domstolene, når der foreligger en endelig administrativ afgørelse, eller der er forløbet 6 måneder efter en sags indbringelse for den endelige administrative instans, eller denne har afvist sagen. Sager skal anlægges ved landsretten i 1. instans.

Når denne bestemmelse sammenholdes med EF-toldkodeks artikel 7, hvorefter de trufne afgørelser kan fuldbyrdes omgående, og artikel 244, stk. 1, hvorefter klage ikke har opsættende virkning, findes indkærede ikke ved at fremsætte indsigelser for fogedretten at kunne hindre fuldbyrdelse af kravet.

Jeg stemmer derfor for at tage kærendes påstand til følge.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Landsretten stadfæster herefter den påkærede kendelse og den påkærede omkostningsafgørelse.

T h i   b e s t e m m e s:

Den påkærede kendelse og den påkærede omkostningsafgørelse stadfæstes.

Kæremålets omkostninger ophæves.

Sagen sluttet.