Efter RPL § 515, stk. 1, kan udlæg ikke foretages i genstande, som har en særlig personlig betydning for skyldneren eller medlemmer af hans husstand, medmindre genstandene har en sådan værdi, at det ikke findes rimeligt at holde dem uden for fuldbyrdelsen af fordringshaverens krav. Det drejer sig primært om personlige genstande med affektionsværdi for skyldneren eller dennes husstand, fx familieportrætter, særlige smykker (forlovelses-/vielsesringe), sportspræmier, hæderstegn/-gaver og kæledyr.

Det er skyldnerens opgave at dokumentere, at genstandene har en sådan personlig betydning eller affektionsværdi, at de er undtaget fra udlæg, men reglen skal iagttages på samme måde som bestemmelsen om trangsbeneficiet.

De genstande, som en skyldner hævder er af personlig værdi, kan dog have en så høj værdi, at det findes uacceptabelt, at de kan friholdes for udlæg. Hvis det er tilfældet, må det bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om genstanden er omfattet af § 515, stk. 1.

►Se f.eks. UfR 2007,1761/2V, hvor en frimærkesamling med affektionsværdi og vurderet til 5.200 kr. blev anset for omfattet af RPL 515, stk. 1, og derfor blev undtaget fra udlæg. ◄