Dato for udgivelse
17 Jan 2002 09:29
SKM-nummer
SKM2002.21.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/01-4748-00010
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
PBL § 15 A, efterlevende ægtefælle, uskiftet bo, salg af landbrugsjord, indskud af avance fra salget på fradragsberettiget pensionsordning
Resumé

En enke efter en landmand spurgte, om hun ville kunne få fradrag for indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15A, såfremt indskuddet bestod i avance på ca. 775.000 kr. fra salg af landbrugsjord, som hendes ægtefælle solgte inden sin død. Ligningsrådet svarede bekræftende på spørgsmålet, under den forudsætning, at hun valgte at sidde i uskiftet bo.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 15 A
Ligningsvejledningen 2001 A.C.1.1.6

Spørgsmål

1. Kan A anvende reglerne i pensionsbeskatningslovens § 15 A om ophørspension ved sin nu afdøde ægtefælle B´s salg den 18. januar 2001 af en del af sin landbrugsejendom?

2. Skal en eventuel indbetaling på pensionsordning, jf. pensionsbeskatningslovens § 15 A, foretages senest 1. juli 2001 eller er den seneste frist for indbetalingen, jf. § 15 A, den 1. juli 2002?

Svar

Ad 1: Ja, hvis hun vælger at hensidde i uskiftet bo.

Ad 2:Indbetalingsfristen for det bagudforskudte indkomstår 2001 var 1. juli 2001, jfr. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, 4. pkt.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Pensionsbeskatningslovens § 15A er en ny regel, som første gang får virkning for indkomståret 2001. Reglen bestemmer, at personer, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en andel af denne opnår en skattepligtig fortjeneste, kan indskyde fortjenesten på en pensionsordning og derved få fradragsret for det indskudte beløb.

Bestemmelsen har til formål at indføre en særlig adgang for personer over 55 år, der har drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år, til at oprette pensionsordninger i forbindelse med virksomhedsophør. Disse personer står ved erhvervsvirksomhedens ophør typisk dels med en skattepligtig fortjeneste hidrørende fra virksomheden, dels med en meget begrænset eller helt manglende pensionsopsparing.

Bestemmelsen går ud på at tillade en nærmere afgrænset persongruppe at anvende et beløb svarende til den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af virksomhed, dog maks. 2 mio. kr. (2001-niveau) til at oprette pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensionsordninger efter særlige beskatningsregler, der tilgodeser de pågældendes særlige situation.

Ved salg af en virksomhed, der har været drevet i personligt regi, opgøres beløbet på grundlag af de skattepligtige gevinster, der opnås ved salg af virksomhedens aktiver, såsom driftsmidler, goodwill og andre immaterielle aktiver, fast ejendom og værdipapirer, med fradrag af tab.

B erhvervede den pågældende landbrugsejendom i 1960. Ejendommen var i alt på ca. 21 ha. På et tidspunkt var der 35-40 køer på ejendommen, men køer og mælkekvote blev solgt i løbet af 1997 og 1998.

Det var planen at drive jorden og have ca. 10 ammekøer i en periode på 5 år og herefter sælge ejendommen. Som følge af kræftsygdom blev det imidlertid besluttet at sælge ejendommen tidligere.

B drev virksomheden videre, indtil han den 18. januar 2001 solgte ca. 19 ha. af ejendommen. Bygningerne er beliggende på de resterende ca. 2 ha.

Det solgte areal blev udstykket til en selvstændig ejendom (landbrugsejendom uden bygninger).

Det areal på 2 ha., som er tilbage efter frasalget af de 19 ha., er beliggende som en del af H by. Jorden er stærkt kuperet, og den er ikke dyrkbar. Arealet henligger i varigt græs og krat. Det vil ikke være muligt at fortsætte landbrugsproduktionen på ejendommen uden jord, idet der skal være dyrkbar jord til afsætning af gødning fra dyrene.

B fik konstateret kræft i efteråret 2000, og døde den 10. maj 2001.

Det er endnu ikke endeligt afklaret, hvordan man vil behandle boet, men det forventes, at længstlevende A overtager boet til hensidden i uskiftet bo. De 19 ha. blev solgt for 1.880.000 kr. Salget af de 19 ha. medfører en ejendomsavance, som foreløbig er beregnet til ca. 775.000 kr.

A ønsker at anvende reglerne om ophørspension, jf. pensionsbeskatningslovens § 15 A og at indskyde et beløb på en livrente og/eller en ratepension. Indskuddet vil maksimalt svare til fortjenesten ved salget af de 19 ha. jord.

A anvender bagudforskudt indkomstår, således at indkomståret 2001 svarer til perioden 1. juni 2000 til 31. maj 2001.

A var 62 år på tidspunktet for salget af de 19 ha. jord den 18. januar 2001.

Beholdningen af værdipapirer har højest været 200.000-300.000 kr. i de senere år.

Den skatteansættende myndigheds udtalelse

Kommunen har i telefax af 20. september 2001 oplyst, at de anførte faktiske forhold er i overensstemmelse med det, der fremgår af foreliggende regnskaber. Det skal dog bemærkes, at der i regnskaberne for 1998-2000 er anført en forpagtningsudgift. Ifølge telefonsamtale med landbrugskonsulent C af 20. september 2001 havde B da forpagtet et areal på 9,8 ha. Forpagtningskontrakten var imidlertid bragt til ophør ved afståelsen af jorden. Landbrugskonsulent C har endvidere oplyst, at resten af besætningen er solgt i februar 2001.

Det er herefter kommunens opfattelse, at der ikke er erhvervsmæssig aktivitet på ejendommen efter salg af en del af jorden.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Efter det oplyste blev spørgerens ejendom drevet som selvstændig erhvervsvirksomhed ved delsalget den 18. januar 2001. Det areal, der blev solgt, udgjorde landsbrugsvirksomhedens væsentligste jordareal. Delsalget af ejendommen må således kunne betegnes som en afståelse af en andel af en erhvervsmæssig virksomhed.

Den person, som vil anvende ophørspension, jf. § 15 A, stk. 1, sidste pkt., skal være fyldt 55 år. Da A var 62 år på tidspunktet for salget af de 18 ha. jord den 18. januar 2001, opfylder hun denne betingelse.

Den, der foretager indskuddet, skal have drevet virksomhed i de seneste 10 år forud for salget af virksomheden, jf. § 15 A, stk. 2, 1. pkt. Af § 15 A, stk. 2, 2. pkt., fremgår, at en efterlevende ægtefælle efter en person, der drev selvstændig erhvervsvirksomhed eller var hovedaktionær, jfr. 1. pkt., og som efter dødsfaldet er indtrådt i boets eller afdødes skattemæssige stilling med hensyn til virksomheden eller aktiebesiddelse efter dødsboskattelovens § 36, jfr. § 43 eller § 59, anses for at have drevet selvstændig erhvervsmæssig virksomhed eller have været hovedaktionær i samme periode, som den nu afdøde har drevet sådan virksomhed eller har været hovedaktionær forud for dødsfaldet. Da afdøde havde drevet virksomhed siden 1960, vil A - såfremt hun vælger at sidde i uskiftet bo og medregner den periode, hvori afdøde drev virksomheden - også opfylde denne betingelse.

Såfremt A overtager boet efter B til hensidden i uskiftet bo, følger det af dødsboskattelovens § 59, stk. 1, 1. pkt., at hun derved indtræder i afdødes skattemæssige stilling med hensyn til aktiver og passiver, der har tilhørt afdøde B. Aktiverne anses herefter for erhvervet af den efterlevende ægtefælle på de tidspunkter, til de beløb og under de omstændigheder, som de i sin tid blev erhvervet af afdøde på. Den skattemæssige succession efter dødsboskattelovens § 59, stk. 1, sker med virkning fra dødsdagen.

Den, der kan indskyde et beløb på en ophørspension, er den af ægtefællerne, som skal medregne en fortjeneste ved salget af en virksomhed eller en del af en virksomhed, jf. pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 1, 1. pkt. Selv om det ikke er A, der solgte virksomheden, så bliver hun ved at hensidde i uskiftet bo den, som skal beskattes af indkomsten ved salget, jf. dødsboskattelovens § 62, stk. 1, hvorefter den efterlevende ægtefælle beskattes af såvel sin egen indkomst som den indkomst, afdøde havde erhvervet inden dødsfaldet (indkomsten i afdødes mellemperiode). Ved selve skatteberegningen foretages en selvstændig opgørelse af afdødes indkomst, jf. dødsboskattelovens § 62, stk. 2. Denne selvstændige opgørelse har dog alene betydning for selve skatteberegningen. Uanset denne selvstændige opgørelse er det dog længstlevende, som skal beskattes af den samlede indkomst.

Af dødsboskattelovens § 62, stk. 2, fremgår, at afdødes indkomst i mellemperioden opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. dog § 59, stk. 4. Af § 59, stk. 4, fremgår, at hvis afdøde ved udgangen af indkomståret forud for dødsåret drev en erhvervsvirksomhed, indtræder den efterlevende ægtefælle med virkning fra begyndelsen af dødsåret i afdødes skattemæssige stilling med hensyn til virksomheden. Successionstidspunktet er således - for så vidt angår erhvervsvirksomheder - begyndelsen af dødsåret. Dette indebærer, at A fra begyndelsen af B´s dødsår 2001 er indtrådt (succederet) i B´s skattemæssige stilling med hensyn til virksomheden. Dødsåret er i dødsboskattelovens § 96, stk. 2, 1. pkt., defineret således: "Ved dødsåret forstås i denne lov det indkomstår, med de af afdøde valgte begyndelses- og afslutningstidspunkter, hvori dødsfaldet er sket".

Det fremgår af forespørgslen, at afdøde B anvendte et bagudforskudt indkomstår. Indkomståret 2001 dækker således perioden 1. juni 2000 til 31. maj 2001. B døde den 10. maj 2001, det vil sige inden udløb af det forskudte indkomstår. Dødsåret er herefter perioden 1. juni 2000 til 31. maj 2001. Mellemperioden er perioden fra begyndelsen af indkomståret 2001, det vil sige fra 1. juni 2000, frem til og med dødsdagen den 10. maj 2001.

Derfor må A være berettiget til at kunne indskyde på ophørspension på baggrund af den ejendomsavance, som hendes nu afdøde mand konstaterede ved salget den 18. januar 2001 af en del af sin landbrugsvirksomhed.

Da beholdningen af værdipapirer højest har været 200.000-300.000 i de senere år, er det styrelsens opfattelse, at A ikke er omfattet af bestemmelsen i § 15 A, stk. 3 og 4, om passiv virksomhed.

Det indstilles derfor, at avancen fra dette delsalg opfylder betingelserne for at kunne anvendes som fradragsberettiget indskud på en pensionsordning i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15A. Det fremgår af bemærkningerne til pensionsbeskatningslovens § 15A, at ved salg af en virksomhed, der har været drevet i personligt regi, opgøres beløbet på grundlag af de skattepligtige gevinster, der opnås ved salget af virksomhedens aktiver som bl.a. fast ejendom, med fradrag af tab.

Det forudsættes, at der udfyldes en erklæring i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 8, jf. § 14 i bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger (blanket nr. 02.032 eller 02.033).

A anvender bagudforskudt indkomstår, således at indkomståret 2001 svarer til perioden 1. juni 2000 til 31. maj 2001.

Af pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, 4. pkt., fremgår, at indbetalinger til de i § 15 A nævnte ordninger kan fradrages ved indkomstopgørelsen for det eller de indkomstår, hvori virksomheden som nævnt i § 15 A, stk. 2, er afstået, hvis indbetalingerne foretages senest den 1. juli i det umiddelbart efterfølgende indkomstår.

Indbetalingsfristen for det forskudte indkomstår 2001 var således 1. juli 2001.

Ligningsrådet tiltrådte Told- og Skattestyrelsens indstilling.