Et forenklet privat skifte er, som navnet antyder, et privat skifte, der er lidt nemmere.

For at skifteretten kan udlevere et bo til forenklet privat skifte, skal alle de følgende betingelser være opfyldt:

 1. Alle arvinger er enige om det.
 2. Skifteretten må antage, at boets aktiver kan betale boets gæld.
 3. Ingen arvinger eller legatarer er repræsenteret ved en værge eller skifteværge (se ordlisten).
 4. Afdøde har ikke udelukket privat skifte i sit testamente.
 5. Ingen afgørende hensyn taler imod privat skifte - fx arvingernes egne private eller økonomiske forhold
 6. Boet skal ikke betale boafgift, da boets værdier ikke overstiger bundfradraget - se afsnittet Boafgift.
 7. Boet skal ikke betale dødsboskat - det vil sige, at boets værdier ikke overstiger de fastsatte grænser, se afsnittet Skal boet betale dødsboskat?
 8. Afdøde var ikke selvstændig erhvervsdrivende ved dødsfaldet.
 9. Der er ikke skattemæssigt afskrivningsberettigede aktiver.

Du kan finde blanketten Anmodning om forenklet privat skiftewww.domstol.dk - Blanketter - Dødsfald - Forenklet privat skifte.

Arvingers pligter
Ligesom i et privat skifte, skal arvingerne sørge for at afslutte boet og tage sig af de praktiske og økonomiske sider af dette. Men et forenklet privat skifte er nemmere og hurtigere, fordi:

 • Der skal ikke betales dødsboskat.
 • Der skal ikke indgives oplysningsskema for boet.
 • Der skal ikke betales boafgift.
 • Der skal ikke indgives en boopgørelse.

Skæringsdag
Arvingerne skal være opmærksomme på, at dødsdagen altid er skæringsdag (opgørelsesdag) i et forenklet privat skifte.

Åbningsstatus
Arvingerne skal lave en opgørelse over boets formue og gæld på dødsdagen - formue omfatter både indbo og andre ejendele. Opgørelsen kaldes en åbningsstatus. Åbningsstatus skal indsendes til skifteretten samtidig med anmodningen om forenklet privat skifte.

Blanketten Åbningsstatus kan du finde på www.domstol.dk - Blanketter - Dødsfald - Forenklet privat skifte.

Når retsafgiften er betalt, er sagen afsluttet i skifteretten.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen kan ændre værdiansættelserne i åbningsstatus, kræve at afdødes skatteansættelser for tidligere år ændres og at der laves en skatteansættelse (skatteberegning) for dødsåret. Hvis boet ikke har hørt fra Skattestyrelsen inden 3 måneder fra Skattestyrelsens modtagelse af åbningsstatus, har Skattestyrelsen også afsluttet sagen.

Gæld
Der skal indrykkes en meddelelse i Statstidende til afdødes kreditorer - et såkaldt proklama (se ordlisten). Proklamaet indeholder meddelelse om dødsfaldet og opfordrer eventuelle kreditorer til at melde sig.

Ved dødsfald sket den 15. november 2022 eller senere skal kreditorer melde sig via Skifteportalen på www.minskiftesag.dk inden en frist på 8 uger. Hvis en kreditor ikke har meldt sig inden fristens udløb, kan denne ikke senere kræve pengene af boet. Det er uden betydning, om en kreditor kender til proklamaet.

Et krav til dødsboet skal anmeldes på Skifteportalen inden udløbet af fristen på de 8 uger for at kunne anses for rettidigt anmeldt. Et krav, som sendes til boets kontaktpersons adresse, anses ikke for anmeldt rettidigt.

Skifteretten indrykker proklama i Statstidende i forbindelse med udlevering af boet til forenklet privat skifte.

De før 15. november 2022 gældende regler vedrørende anmeldelse af krav kan ses i tidligere versioner af denne vejledning.

Skattekrav
Skattekrav, der endnu ikke er opgjort, når proklamaet udløber, er ikke omfattet af proklamaet og skal derfor betales alligevel. Det samme gælder indregnet restskat mv., der er overført til opkrævning i dødsåret. Indregnede restskatter mv. opkræves kun sammen med en restskat for mellemperioden, hvis der foretages afsluttende skatteansættelse for mellemperioden. Læs mere om afsluttende skatteansættelse i afsnittet Afdødes skat i dødsåret.

Afdødes skat indtil dødsdagen
Selvom boet ikke skal betale dødsboskat, kan der være et mellemværende med Skattestyrelsen om afdødes skat fra 1. januar i dødsåret og indtil selve dødsdagen og for årene før. Der kan være en restskat eller en overskydende skat. Læs mere i afsnittet Afdødes skat i dødsåret.

Fordeling af arv - hæftelse for gæld
Arvingerne bør ikke fordele arven, før de ved, at der er overskud i boet. Proklamafristen på 8 uger bør derfor altid være udløbet. Almindeligt indbo kan dog deles inden. Boets kontaktperson kan spørge Skattestyrelsen, om der er et uafklaret skattekrav.

Hvis arvingerne har fordelt arven uden først at betale afdødes og boets gæld, hæfter de som udgangspunkt hver især for hele gælden.

Viser det sig, at afdødes og boets gæld overstiger formuen, hæfter arvingerne ikke for gælden. Det er dog en betingelse, at arvingerne straks beder skifteretten om i stedet at behandle boet som et bobestyrerbo og afleverer samtlige afdødes ejendele til bobestyreren (dog ikke almindeligt indbo). Se ordlisten for en definition på bobestyrer.

Særligt for ægtefællen
En ægtefælle kan overtage hele boet som forenklet privat skifte. Læs mere i afsnittet Forenklet privat skifte for ægtefællen.

Når du arver værdipapirer - aktier - investeringsforeningsbeviser og fordringer
Du skal selv give Skattestyrelsen besked om anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt. Læse mere i afsnittet Privat skifte.