Dato for udgivelse
16 Jan 2002 13:23
SKM-nummer
SKM2002.20.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-0515-00558
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Aktier, fast driftssted, begrænset skattepligt
Resumé

Den hidtidige praksis, hvorefter alene næringsaktier ansås for at kunne have den - for beskatning efter aktieavancebeskatningsloven - fornødne tilknytning til en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, ændres.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 2, stk. 1, litra d
Selskabsskatteloven § 2, stk. 1, litra a
Ligningsvejledningen 2001 S.G.2.2.1 , S.G.19.1.2

Ved fastlæggelsen af aktieavancebeskatningslovens anvendelsesområde har det hidtil, i overensstemmelse med TfS 1988, 276 DEP, været antaget, at loven i medfør af KSL § 2, stk. 1, litra d og SEL § 2, stk. 1, litra a alene fandt anvendelse på næringsaktier knyttet til en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet. Praksis på dette område ændres, således at også ikke-næringsaktier med den fornødne tilknytning til en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet vil statuere begrænset skattepligt med den virkning, at aktierne omfattes af aktieavancebeskatningsloven.

Da praksisændringen i nogle tilfælde vil være bebyrdende, får ændringen i disse tilfælde først virkning for statuering af begrænset skattepligt den 1. maj 2002 eller senere.