Dato for udgivelse
11 jan 2002 12:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
8. oktober 2001
SKM-nummer
SKM2002.18.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, S-2507-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Afgiftssvig, toldsvig, cigaretter, spiritus, fyrværkeri, erhvervelse, opbevaring, konfiskation
Resumé

T blev dømt for overtrædelse af toldlovgivningen ved på et ukendt tidspunkt forud for den 13. december 1999 - med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter - på et ukendt sted at have erhvervet 3 kartoner indsmuglede cigaretter med litauisk banderole, hvorved statskassen blev unddraget et told- og afgiftsbeløb på 777 kr. T blev tillige dømt for overtrædelse af spiritusafgiftsloven samt emballageafgiftslovgivningen ved forud for den 13. december 1999 - med forsæt til at undgå betaling af afgifter - at have erhvervet varer, hvoraf der ikke var betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, idet T havde erhvervet 2.675 flasker vodka mrk. "Slava" uden banderoler, hvoraf der i T's garage blev fundet 2.135 flasker, alt hvorved det offentlige blev unddraget afgifter med i alt 395.705 kr. T blev endelig dømt for overtrædelse af fyrværkeriloven. T blev ved byretten straffet med fængsel i 4 måneder og en tillægsbøde på 200.000 kr. Der skete konfiskation af fyrværkeriprodukter og T blev dømt til at efterbetale told og afgifter med i alt 396.482 kr. Landsrettens behandling af den indankede dom angik strafudmålingen. Landsretten fandt, at straffen, der var fastsat efter de i byretsdommen anførte bestemmelser med ændringer, der fulgte af lov nr. 1029 af 22. november 2000, fandtes passende, dog at tillægsbøden blev nedsat til 190.000 kr. 3 voterende dommere fandt under hensyn til T's personlige forhold samt til, at T havde været isolationsfængslet under sagen, at fængselsstraffen kunne gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste, medens 3 voterende dommere under hensyn til forholdets karakter fandt, at ubetinget fængselsstraf var påkrævet. Dommen blev, jf. retsplejelovens § 216, afsagt efter det for tiltalte gunstigste resultat. Landsretten stadfæstede med nævnte ændring byrettens dom, således at T blev straffet med 4 måneders betinget fængsel, herunder med vilkår om samfundstjeneste, en tillægsbøde på 190.000 kr. med en forvandlingsstraf på fængsel i 40 dage, i øvrigt blev dommen stadfæstet.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 3, jf. stk. 2
Spiritusafgiftsloven § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2 og nr. 6
Emballageafgiftsloven § 18, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2 og nr. 6
Straffeloven § 50, stk. 2 
Straffeloven § 75, stk. 2
Fyrværkeriloven § 7, stk 1, jf. § 2, stk. 1

Østre Landsrets dom af den 8. oktober 2001, 15. afdeling, a.s. nr. S-2507-01

Afsagt af landsdommerne:
Kroman, Bloch Andersen og Lene Jensen (kst.) med domsmænd)

Parter:
Anklagemyndigheden
mod
T
(Advokat Skjalm von Bülow e.o.)

----------

Ballerup Byrets dom af den 27. juni 2001 1. afdeling, S 1-608/01

Tiltalen

T er tiltalt for overtrædelse af toldloven, loven om afgift af spiritus m.m., loven om afgift af visse detailsalgspakninger m.v. og fyrværkeriloven som angivet i det vedhæftede anklageskrift af 1. maj 2001 fra Politimesteren i Gladsaxe.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om,

at tiltalte idømmes en ubetinget fængselsstraf af ikke under 8 måneders varighed samt en tillægsbøde på ikke under 550.000 kr.
,at der konfiskeres 929 kanonslag af forskellig størrelse og beskaffenhed, 95 store raketter, et 193 skuds batteri à 25 kg., 5 100 skuds batterier à 16 kg og 2 90 skuds batterier,
at han dømmes til at betale unddragne afgiftsbeløb på i alt 1.115.409 kr.

Tiltalte har erkendt forhold 1a, men nægtet sig skyldig i forhold 1b.

Bevisførelse
Der er afgivet forklaring af tiltalte samt af vidnerne politiassstent V.1, kriminalassistent V.2 og tiltaltes hustru, V.3.

Der er endvidere forevist fotografier og plasticstrimler samt dokumenteret uddrag af ToldSkats afgiftsberegning.

Personlige forhold
Tiltalte, der er ustraffet, har været varetægtsfængslet under isolation fra den 13. til 29. december 1999.

Domsmandsrettens bemærkninger

Vedr. forhold 1a og 2

Ved tiltaltes erkendelse findes det godtgjort, at han er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Vedr. forhold 1b

Under hensyn til, at der fandtes 2.135 flasker vodka i hans garage og efter det foreliggende har befundet sig yderligere en palle med 540 flasker dér, findes det bl.a. på baggrund af politiassistent V.1's forklaring om tiltaltes udtalelser under ransagningen den 13. december 1999 tilstrækkelig godtgjort, at tiltalte, som ikke har ønsket at opgive navnet på en person, der angiveligt skal have lånt garagen og placeret flaskerne i den uden hans viden eller tilladelse, for så vidt har gjort sig skyldig i overtrædelse af spiritus- og emballageafgiftslovene.

Derimod finder retten det overvejende betænkeligt tillige at anse ham for skyldig i relation til yderligere 9 paller med 4.860 flasker.

Vedr. strafudmåling m.v.

Tiltalte straffes herefter i medfør af toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, loven om afgift af spiritus m.m. § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 6, jf. § 1, loven om afgift af visse detailsalgspakninger m.v. § 18, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 6, jf. § 7a, og loven om fyrværkeri § 7, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, med fængsel i 4 måneder samt i henhold til straffelovens § 50, stk. 2, en tillægsbøde på 200.000 kr.

Vedr. efterbetaling

Efterbetalingskravene tages ved retsformandens bestemmelse til følge i relation til 3 kartoner cigaretter med 777 kr. og 2.675 flasker spirius med 395.705 kr., jf, herved toldlovens § 73, stk. 4, samt spritusafgiftslovens § 34, stk. 2, og emballageafgiftslovens § 20, stk. 1.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med fængsel i 4 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 200.000 kr. Forvandligsstrafen er hæfte i 40 dage.

929 kanonslag, 95 sorte raketter, et 193 skuds batteri og 5 100 skuds batterier og 2 90 skuds batterier konfiskeres.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 5.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Sven Falk Rønne.

Tiltalte skal efterbetale told og afgifter med i alt 396.482 kr.

Bilag: Anklageskrift af 1. maj 2001 fra Politimesteren i Gladsaxe

T tiltales ved retten i Ballerup med påstand om straf for

1a.

overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2 ved på et ukendt tidspunkt forud for den 13. december 1999, ca. kl. 12.45 - med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter - på et ukendt sted at have erhvervet 3 kartoner indsmuglede cigaretter med litauisk bandarole, hvorved det offentlige blev unddraget told og afgifte på 777 kr.

1b.

overtrædelse af lov om afgift af spiritus m.m. § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 6, jf. § 1 samt lov om afgift af visse detailsalgspakninger m.v., § 18, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 6, jf. § 7a, ved forud for den 13. december 1999, ca. kl. 12.45 - med forsæt til at undgå betaling af told- og afgifter - at have erhvervet varer, hvoraf der ikke var betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, idet tiltalte havde erhvervet 7.535 flasker vodka mrk. "Slava" uden bandaroler, hvoraf der i tiltaltes garage beliggende X-by Bygade, X-by blev fundet 2.135 flasker, alt hvorved det offentlige blev unddraget afgifter med i alt 1.114.632 kr.

2.

overtrædelse af § 2, stk. 1 i lov om fyrværkeri ved den 13. december 1999 ca. kl. 12.45 i garage til villaen beliggende, X-by Bygade, X-by, at have opbevaret 929 kanonslag af forskellig størrelse og beskaffenhed, 95 stk. store raketter, 1 stk. 193 skuds batteri á 25 kg, 5 stk. 100 skuds batterier á 16 kg, 2 stk. 90 skuds batterier uden at have tilladelse hertil, alt med henblik på videresalg.

Der nedlægges påstand om frihedsstraf samt en tillægsbøde på ikke under 550.000 kr.

Der nedlægges endvidere påstand om, at tiltalte skal betale de unddragne afgiftsbeløb, i alt 1.115.409 kr. jf. Toldlovens § 73, stk. 4, spiritusafgiftslovens § 34, stk. 2 samt emballageafgiftslovens § 20, stk. 1.

Der nedlægges endelig i medfør af straffelovens § 75, stk. 2 påstand om konfiskation af 929 kanonslag af forskellig størrelse og beskaffenhed, 95 stk. store raketter, 1 stk. 193 skuds batteri á 25 kg, 5 stk. 100 skuds batterier á 16 kg, samt 2 stk. 90 skuds batterier.

------------

Østre Landsrets dom af den 8. oktober 2001, 15. afdeling, a.s. S-2507-01

Ballerup Rets 1. afdelings dom af 27. juni 2001 (S 1-608/01) er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, dog at tillægsbøden nedsættes til 190.000 kr.

Der er til brug for ankesagen udarbejdet personundersøgelse i medfør af retsplejelovens § 808.

Straffen, der er fastsat efter de i byretsdommen anførte bestemmelser med de ændringer, der følger af lov nr. 1029 af 22. november 2000, findes passende, dog at tillægsbøden nedsættes til 190.000 kr.

3 voterende dommere finder under hensyn til tiltaltes personlige forhold samt til, at tiltalte har været isolationsfængslet under sagen, at fængselsstraffen i medfør af straffelovens § 62 og § 63 kan gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste som nedenfor bestemt.

3 voterende dommere finder under hensyn til forholdets karakter at ubetinget fængselsstraf er påkrævet.

Der afsiges dom efter det for tiltalte gunstigste resultat, jf. retsplejelovens § 216.

Landsretten stadfæster derfor dommen med denne ændring.

De juridiske dommere tiltræder byretsdommens bestemmelse om efterbetaling.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t :

Ballerup Rets 1. afdelings dom i sagen mod T ændres, således at tiltalte straffes med fængsel i 4 måneder samt en tillægsbøde på 190.000 kr. Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra dato på betingelse af,
at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden,
at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen, og
at tiltalte udfører ulønnet arbejde (samfundstjeneste) i 120 timer indenfor en længstetid på 1 år.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 40 dage.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen betaler sagens omkostninger for landsretten.