Dato for udgivelse
10 Jan 2002 17:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
8. oktober 2001
SKM-nummer
SKM2002.16.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-1726-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Skattesvig, momssvig, erhversvirksomhed
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen med forsæt til skatteunddragelse og af arbejdsmarkedsfondsloven med forsæt til bidragsunddragelse ved i sin selvangivelse for indkomståret 1998 at have angivet overskud af sin virksomhed for lavt med 360.118 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 180.704 kr. i skat og staten unddraget 32.410 kr. i bidrag. T var endelig tiltalt for overtrædelse af momsloven med forsæt til momsunddragelse ved i perioden 1. januar 1998 - 31. december 1998 at have angivet sin virksomheds momstilsvar for lavt med i alt 152.598 kr., hvorved staten blev unddraget dette beløb. Anklagemyndigheden havde påstået skærpelse af straffen i den afsagte dom, hvorefter T var straffet med betinget fængsel i 40 dage og en tillægsbøde på 350.000 kr., navnlig således at straffen blev gjort ubetinget, medens T havde påstået stadfæstelse. Landsretten fandt frihedsstraffen passende udmålt og tiltrådte af de af byretten anførte grunde, at straffen blev gjort betinget, men fandt, at der i den betingede dom burde fastsættes vilkår om samfundstjeneste. Endvidere fandtes tillægsbøden passende bestemt, dog at forvandlingsstraffen nu var fængsel. Landsretten stadfæstede den indankede dom med den tilføjelse, at T som et vilkår for deri betingede dom skulle udføre ulønnet samfundstjeneste og forvandlingsstraffen for tillægsbøden fængsel i 60 dage.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Arbejdsmarkedsfondloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1

Vestre Landsrets dom af 8. oktober 2001, 8. afdeling, a.s. nr. S-1726-01

Afsagt af landsdommerne:
Lis Sejr, Eskild Jensen og Dorthe Petersen (kst.) med domsmænd)

Parter:
Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Bjarne Weihrauch, Silkeborg)

----------

Århus Byrets dom af den 29. juni 2001, 7. afdeling, 1. instans, SS 7.01450/2001

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift af 30. marts 2001 er modtaget den 2. april 2001.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.
skattekontrollovens § 13, stk. 1,
ved i juni 1999 i forbindelse med indsendelse af sin selvangivelse for indkomståret 1998 med forsæt til skatteunddragelse at have angivet overskud af sin virksomhed for lavt med kr. 360.118, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 180.704 i skat.

2.
momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998 med forsæt til momsunddragelse at have angivet sin virksomheds momstilsvar for lavt med i alt kr. 152.598, hvorved det offentlige blev unddraget dette beløb.

3.
arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1,
ved i juni 1999 for indkomståret 1998 med forsæt til bidragsunddragelse at have selvangivet bidragsgrundlaget for lavt med kr. 360.118, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 32.410 i bidrag til arbejdsmarkedsfonde.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om tillægsbøde, jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forsætlige unddragelser.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af revisor V.1 og afdelingsleder i Told & Skat, V.2.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger:

 

Ved de afgivne vidneforklaringer sammenholdt med tiltaltes egen forklaring og det fremkomne iøvrigt er det bevist, at de foretagne unddragelser kan tilregnes tiltalte som forsætlige.

Straffen fastsættes efter de i anklageskriftet nævnte bestemmelser til fængsel i 40 dage.

Da det findes upåkrævet, at straffen fuldbyrdes, gøres dommen efter straffelovens § 56, stk. 2, betinget på vilkår som bestemt nedenfor.

Retten har ved straffens fastsættelse henset til de dybe personlige og økonomiske problemer tiltalte havde efter sin skilsmisse og særligt i 1998. Samtidig er tiltalte nu i et fast arbejde som buschauffør.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 350.000 kr., jf. straffelovens § 58, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 60 dage.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 40 dage.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter forløbet af en prøvetid på 1 år på betingelse af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Tiltalte skal betale en bøde på 350.000 kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, dog at 2.000 kr. + moms, og for kørsel 717,60 kr. til forsvareren betales af statskassen.

----------

Vestre Landsrets dom af 8. oktober 2001, 8. afdeling, a.s. nr. S-1726-01

Retten i Århus, 7. afdeling, har den 29. juni 2001 afsagt dom i 1. instans (SS 7.01450/2001).

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, navnlig således at straffen gøres ubetinget. Endvidere påstås forvandlingsstraffen fastsat i form af fængsel.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Til brug for ankesagen har Kriminalforsorgen, Afdelingen i Århus Nord, foretaget en personundersøgelse og afgivet en erklæring herom af 2. august 2001.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at omsætningen i hans virksomhed i 1997 var mellem 600.000 og 700.000 kr., og hans overskud var 110.000 kr. Virksomhedens overskud i 1998 var ca. 64.000 kr. I forbindelse med skilsmissen påtog han sig hæftelsen for den fælles bankgæld og for skattegælden. I 1998 gik han ned psykisk, fordi han ikke kunne overholde sine forpligtelser over for banken og over for sin fraskilte hustru. Han boede da på et lejet værelse på 20 m2. Han var på randen af selvmord. Virksomheden lukkede 19. september 1999. Han er fortsat gift og har fortsat arbejde som bybuschauffør. Hvis han får en ubetinget straf, vil han omgående blive afskediget.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Frihedsstraffen er passende udmålt.

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det, at straffen er gjort betinget, men der findes i den betingede dom at burde fastsættes vilkår om samfundstjeneste som nærmere anført nedenfor.

Tillægsbøden er passende bestemt, dog at forvandlingsstraffen nu er fængsel.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

Efter omstændighederne skal sagens omkostninger for landsretten betales af statskassen.

T h i  k e n d e s   f o r   r e t:

Byrettens dom stadfæstes med den tilføjelse, at tiltalte som et vilkår for den betingede dom skal udføre ulønnet samfundstjeneste i 60 timer efter kriminalforsorgens bestemmelse inde for en længstetid på 6 måneder, og at prøvetiden er 6 måneder fra denne landsretsdom.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 60 dage.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.