Dato for udgivelse
10 jan 2002 17:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
4. oktober 2001
SKM-nummer
SKM2002.17.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-0934-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Smugleri, pilgrimsrejsende, guldsmykker
Resumé

T.1 var tiltalt for smugleri efter toldloven ved den 12. april 2000 med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter i forbindelse med indrejse i Danmark i Billund Lufthavn at have undladt for toldmyndighederne at angive 16 stk. guldarmbånd og et sæt guldørenringe, samlet vægt 286,5 gram, værdi 18.608 kr., hvorved T.1 unddrog sig betaling af et told og afgiftsbeløb på 5.117 kr. T.2 var ligeledes tiltalt for smugleri efter toldloven ved den 12. april 2000 med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter i forbindelse med indrejse i Danmark i Billund Lufthavn at have undladt for toldmyndighederne at angive 3 stk. guldarmbånd og 2 guldhalskæder, samlet vægt 120,5 gram, værdi 7.826 kr., hvorved T.2 unddrog sig betaling af et told og afgiftsbeløb på 2.151 kr. Ved sagens behandling ved landsretten har de tiltalte forklaret, at de vidste, at de medbragte smykker skulle angives til fortoldning, og landsretten fandt det ubetænkeligt at lægge til grund, at de tiltalte var klar over, at de efter at have modtaget bagagen gik ind i området for toldkontrol. Efter de afgivne vidneforklaringer blev endvidere lagt til grund, at de blev standset ved udgangen fra det "grønne toldområde", og at de forinden undersøgelsen af bagagen blev udspurgt om og benægtede at have guldsmykker. Landsretten fandt det herefter bevist, at de tiltalte havde forsæt til at unddrage sig betaling af told af de omhandlede smykker, hvorfor det tiltrådtes, at de tiltalte var fundet skyldig som sket. Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter T.1 blev straffet med en bøde på 10.000 kr. og pålagt at betale et told og afgiftsbeløb på 5.117 kr, medens T.2 blev straffet med en bøde på 4.000 kr. og pålagt at betale et told- og afgiftsbeløb på 2.151 kr.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1

Vestre Landsrets dom af 4. oktober 2001, 8. afdeling, a.s. S-0934-01

Afsagt af landsdommerne:
Eskild Jensen, Lis Sejr og Dorthe Petersen (kst)

Parter:
Anklagemyndigheden
mod
T.1
(v/adv. Peter Gabrielsen)
T.2
(v/adv. Peter Gabrielsen)

----------

Århus Byrets dom af 16. marts 2001, 6. afdeling, SS 6.04567/2000

Tiltalte T.1 straffes med en bøde på 10.000 kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 10 dage.

Tiltalte T.1 skal endvidere betale et told- og afgiftsbeløb på 5.117 kr.

Tiltalte T.2 straffes med en bøde på 4.000 kr.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 8 dage.

Tiltalte T.2 skal endvidere betale et told- og afgiftsbeløb på 2.151 kr.

Sagens omkostninger skal betales af de tiltalte.

Rettens bemærkninger:

Efter de vidneforklaringer, der er afgivet af V.1 og V.2, lægger retten til grund, at de tiltalte passerede toldskranken i den hensigt at undgå at betale told for de guldsmykker, som de medbragte fra udlandet. Det findes herefter bevist, at de tiltalte er skyldige i smugleri som beskrevet i anklageskriftet.

Straffen vedrørende T.1, fastsættes efter toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, til en bøde på 10.000 kr. med hæfte i 10 dage som forvandlingsstraf.

Straffen vedrørende T.2, fastsættes efter toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, til en bøde på 4.000 kr. med hæfte i 8 dage som forvandlingsstraf.

De tiltalte skal endvidere betale de undragne told- og afgiftsbeløb.

Tiltalen:

Ved anklageskrift af 20. november 2000 blev T.1 og T.2 tiltalt for overtrædelse af

tiltalte T.1

smugleri efter toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, ved den 12. april 2000 i Billund Lufthavn i forbindelse med indrejse til Danmark med forsæt til at indgå betaling af told og afgifter at have undladt for de statslige told- og skattemyndigheder at angive 16 stk. guldarmbånd og 1 sæt guldørenringe, samlet vægt 286,5 gram, værdi 18.608 kr., hvorved tiltalte unddrog sig betaling af told- og afgiftsbeløb på 5.117 kr.,

tiltalte T.2:

smugleri efter toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, ved den 12. april 2000 i Billund Lufthavn i forbindelse med indrejse til Danmark med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have undladt for de statslige told- og skattemyndigheder at angive 3 stk. guldarmbånd og 2 halskæder, samlet vægt 120,5 gram, værdi 7.826 kr., hvorved tiltalte unddrog sig betaling. af told- og afgiftsbeløb på 2.151 kr.

Parternes påstande:

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf og betaling af de unddragne told- og afgiftsbeløb.

De tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

Bevisførelsen m.m.:

De tiltalte og vidnerne V.1 og V.2 har afgivet forklaring under sagen. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Dommen indeholder ikke en gengivelse af sagens dokumenter.

----------

Vestre Landsrets dom af 4. oktober 2001, 8. afdeling, a.s. S-0934-01

Retten i Århus, 6. afdeling, har den 16. marts 2001 afsagt dom i 1. instans (SS 6.04567/00).

De tiltalte T.1 og T.2 har påstået frifindelse for så vidt angår strafansvar, idet de tiltalte erkender at være forpligtet til at betale de idømte told- og afgiftsbeløb. Subsidiært har de påstået formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse, dog således at forvandlingsstraffene fastsættes som fængselsstraf.

De tiltalte og vidnerne V.1 og V.2 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte, T.1, har supplerende forklaret, at medtiltalte T.2 er hans kusine, og at de havde fulgtes ad på pilgrimsrejsen. Han var i tvivl om, hvorvidt han skulle betale told i lufthavnen eller senere i Århus. Han havde medbragt kontanter til betaling af tolden. Han kan læse en smule dansk, men hverken engelsk eller tysk. De personer, der antastede dem i lufthavnen, spurgte ikke om noget, inden de begyndte at åbne taskerne. Han forstod ikke de spørgsmål, der blev stillet efterfølgende. Han kan ikke huske, om de havde passeret de to toldbetjente, da de blev kaldt over til skranken.

Tiltalte, T.2, har supplerende forklaret, at hun bar guldsmykkerne på kroppen som smykker. En halskæde og et armbånd tilhørte bekendte. Hun var klar over, at hun skulle betale told i lufthavnen, men var ikke klar over, hvor tolden skulle betales. Hun havde medbragt penge til betaling af told. Hun og medtiltalte blev straks efter at have modtaget bagagen kaldt over til et bord, hvor der stod 3 personer. Det var ikke deres hensigt at passere skranken med toldbetjentene. Hun fortalte selv, at hun medbragte guldsmykker.

V.1 har som vidne supplerende forklaret, at han ved udspørgen af, om tiltalte T.1 havde genstande, der skulle angives, opremsede en række forskellige genstande, såsom dele af udryddelsestruede dyr, guldvarer og ædelsten. Efterhånden som han fandt smykker, spurgte han løbende, om der var flere varer, hvilket blev benægtet. De tiltalte blev ikke i forbindelse med undersøgelsen præsenteret for et præcist afgiftsbeløb, men alene et skønsmæssigt beløb. De tiltalte erklærede, at dette kunne de ikke betale.

V.2 har som vidne supplerende forklaret, at hun ikke selv stillede de første spørgsmål til de tiltalte, men da hun fandt fakturaer på guldsmykker, spurgte hun tiltalte T.2 om de medbragte guldsmykker, hvilket tiltalte benægtede. En kvindelig kollega foretog visitation af tiltalte T.2.

Landsrettens begrundelse og resultat:

De tiltalte har forklaret, at de vidste, at de medbragte guldsmykker skulle angives til fortoldning. Det findes ubetænkeligt at lægge til grund, at de tiltalte var klar over, at de efter at have modtaget bagagen gik ind i området for toldkontrol. Efter de afgivne vidneforklaringer lægges det til endvidere til grund, at de blev standset ved udgangen fra det "grønne toldområde", og at de forinden undersøgelsen af bagagen blev udspurgt om og benægtede at have guldsmykker. Det findes herefter bevist, at de tiltalte havde forsæt til at unddrage sig betaling af told af de omhandlede smykker, hvorfor det tiltrædes, at de tiltalte er fundet skyldige som sket.

Det tiltrædes endvidere, at bødestraffene er fastsat som sket, dog at forvandlingsstraffene nu er fængsel i det fastsatte antal dage.

Med denne bemærkning stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t:

Byrettens dom stadfæstes, dog at forvandlingsstraffene er fængsel i det fastsatte antal dage.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.