Dato for udgivelse
10 jan 2002 17:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
1. oktober 2001
SKM-nummer
SKM2002.13.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-0931-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Afgiftssvig, spiritus, indførsel, erhvervelse, opbevaring, videresalg, konfiskation
Resumé

T var tiltalt for med forsæt til at undgå betaling af afgifter at have overtrådt spiritusafgiftsloven og emballageafgiftsloven ved i løbet af 1998 og frem til den 26. marts 1999 at have erhvervet og til dels videresolgt ikke under 2.500 flasker uberigtiget spiritus, hvorved statskassen blev unddraget 315.822 kr. i afgifter. Landsretten fandt også efter bevisførelsen for landsretten, at T af de i byretsdommen anførte grunde var skyldig i det ved dommen fastslåede omfang. T var ved dommen blevet dømt til at betale 315.822 kr., og der kunne derfor ikke antages at være nogen forskel mellem tiltalen og domfældelsen for så vidt angår omfanget af lovovertrædelserne. Landsretten fandt straffen og bøden passende, og der var efter forholdets karakter og omfang ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget. Det tiltrådtes, at der skete konfiskation, og at T skal betale told og afgifter som fastslået ved byrettens dom. Landsretten stadfæstede i det hele byrettens dom, hvorefter T blev straffet med fængsel i 3 måneder og en tillægsbøde på 150.000 kr. Der blev hos T konfiskeret et beløb på 11.800 kr. og T blev dømt til at betale den unddragne afgift på 315.822 kr.

Reference(r)

Spiritusafgiftsloven § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2 og nr. 6
Emballageafgiftsloven § 18, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2  og nr. 6
Straffeloven § 50, stk. 2, 
Straffeloven § 75, stk. 1

Østre Landsrets dom af 1. oktober 2001, 5. afdeling, a.s. S-0931-01

Afsagt af landsdommerne:
Højgaard Pedersen, Arne Brandt og Gerd Sinding (kst.) med domsmænd

Parter:
Anklagemyndigheden
mod
T
(v/adv. Anders Skovholm e.o.)

 

Ballerup byrets dom af 23. februar 2001, S 3-25.241/00

Tiltalen

Politimesteren i Gladsaxe har ved et anklageskrift, der er berigtiget under domsforhandlingen, rejst tiltale mod T for overtrædelse af

spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 6, og loven om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir og plast m.v. § 18, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 6, 1, ved i løbet af 1998 og frem til den 26. marts 1999 med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have erhvervet og til dels videresolgt ikke under 2.500 flasker uberigtiget spiritus, hvorved statskassen blev unddraget 315.822 kr. i told og afgifter.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte straffes med op mod 6 måneders ubetinget fængsel og tillægsstraf i form af en bøde på 150.000 kr. samt i medfør af straffelovens § 75, stk. 1, om konfiskation af 11.800 kr., som politiet har taget i bevaring hos ham.

Man har endvidere krævet tiltalte dømt til at betale 315.822 kr. i told og afgifter.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Bevisførelse


Tiltalte samt vidnerne V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6 og V.7 har forklaret som gengivet i retsbogen.

Der er endvidere dokumenteret uddrag af sagens bilag, herunder om tiltaltes økonomiske forhold.

Personlige forhold


Tiltalte, der ikke er straffet af betydning for sagen, har været frihedsberøvet fra den 4. maj til den 9. juni 1999.

Domsmandsrettens bemærkninger

Under hensyn til, at der blev fundet godt 2.000 flasker ubanderoleret spiritus i tiltaltes lejemål på adressen i A-bjerget i X-by, set i sammenhæng med,

at

vidnet V.2 har forklaret, at han har købt 300 l spiritus af tiltalte,

at

vidnet V.4, som under en ransagning blev fundet i besiddelse af ubanderoleret spiritus, har bekræftet, at han som forklaret til politiet har fået leveret 6 flasker af tiltalte, men dog således, at han nu præciserede, at spiritussen blev købt til ham på tilbud i en forretning,

at

vidnet V.3, der har erkendt at have modtaget 108 l spiritus af en person, hvis navn, han ikke kan huske, undlod at tage klar afstand fra de detaljerede forklaringer til politirapport, han blev foreholdt, og

at

vidnet V.1, heller ikke tog klar afstand fra sine forklaringer til politirapport, da han fik dem foreholdt, men alene udtalte, at han ikke mente at have leveret spiritus til tiltalte og ikke mindedes at have forklaret til politiet som anført, samt

at

tiltalte fandtes i besiddelse af et ikke ubetydeligt kontantbeløb, og de foreliggende oplysninger om hans økonomiske forhold,

anses det for godtgjort med tilstrækkelig sikkerhed, at tiltalte har indført eller modtaget og tildels videresolgt noget mere end 2000 flasker spiritus uden angivelse til toldvæsenet.

Herved findes han at have gjort sig skyldig i overtrædelse af de bestemmelser, der er nævnt i tiltalen, og straffen herfor fastsættes til 3 måneders fængsel og en bøde på 150.000 kr.

Konfiskationspåstanden og efter retsformandens bestemmelse kravet om betaling af told og afgifter tages til følge som neden for bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med fængsel i 3 måneder.

Tiltalte skal endvidere betale en bøde på 150.000 kr. Forvandlingsstraffen er hæfte i 40 dage.

Hos tiltalte konfiskeres 11.800 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 14.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Anders Skovholm, mens statskassen endeligt afholder udgiften til den tidligere forsvarer, advokat Jens Abildtrups salær.

Tiltalte skal betale 315.822 kr. i told og afgifter.

-----------

Østre Landsrets dom af 1. oktober 2001, 5. afdeling, a.s. S-0931-01

Ballerup Rets dom af 23. februar 2001 (S 3-25241/00) er anket af T med påstand principalt om frifindelse, subsidiært formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse.

Der er til brug for ankesagen foretaget personundersøgelse i henhold til retsplejelovens § 808.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne V.1, V.2, V.3 og V.4.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han ved anholdelsen havde rådighed over et andet lejemål på Dalvej, hvor han kunne reparere biler. Lejemålet på A-bjerget skulle derfor på et tidspunkt opsiges. V.3 betalte halvdelen af lejen her. De 2 flasker vodka uden banderole, som blev fundet i hans campingvogn under ransagningen, har han købt på gaden i København.

De i byretten af vidnerne V.5, V.6 og V.7's afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de i dommen anførte grunde skyldig i det ved dommen fastslåede omfang. Tiltalte er ved dommen blevet dømt til at betale 315.822 kr. Der kan derfor ikke antages at være nogen forskel mellem tiltalen og domfældelsen for så vidt angår omfanget af lovovertrædelserne.

Straffen og bøden findes passende. Efter forholdets karakter og omfang er der ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget. Der er ej heller grundlag for at forhøje straffen. Det tiltrædes, at der er sket konfiskation.

De juridiske dommere tiltræder, at tiltalte skal betale told og afgifter som fastslået ved byrettens dom.

Landsretten stadfæster derfor i det hele dommen, dog med den anførte ændring i forvandlingsstraffen.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Ballerup Rets dom i sagen mod T stadfæstes.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 40 dage.

Tiltalte betaler sagens omkostninger for landsretten.