Dato for udgivelse
10 Jan 2002 17:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24. september 2001
SKM-nummer
SKM2002.14.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-3929-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Restaurationsvirksomhed, diskotek, momssvig, A-skat, AM-bidrag, fængselsstraf, tillægsbøde
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen med forsæt til afgiftsunddragelse i 3 forhold i forbindelse med restaurationsvirksomhed ved dels i perioden 1. januar 1991 - 30. november 1992 som ansvarlig indehaver at have afgivet urigtige oplysninger om virksomhedens momstilsvar, hvorved statskassen blev unddraget 904.325 kr. i moms, dels ved i perioden 1. december 1992 - 30. juni 1994 som reel indehaver og daglig leder at have afgivet urigtige oplysninger om virksomhedens momstilsvar, hvorved statskassen blev unddraget 627.051 kr. i moms, og endelig ved i perioden 1. juli 1994 - 30. juni 1995 som reel indehaver og daglig leder at have afgivet urigtige oplysninger om virksomhedens momstilsvar, hvorved statskassen blev unddraget 337.872 kr. i moms. T var tillige tiltalt for overtrædelse af kildeskattelovgivningen ved i perioden 1. januar 1991 til den 30. juni 1995 dels som ansvarlig indehaver dels som reel indehaver af ovennævnte virksomhed med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have udbetalt A-indkomst uden at foretage indeholdelse af A-skat, hvorved statskassen blev unddraget 2.434.130 kr. i skat, og endelig overtrædelse af arbejdsmarkedsfondsloven med forsæt til at unddrage statskassen bidrag som reel indehaver og daglig leder af virksomheden i perioden 1. januar 1994 - 30. juni 1995 at have udbetalt A-indkomst uden at foretage indeholdelse af bidrag, hvorved statskassen blev unddraget 81.102 kr. i bidrag. Landsretten fandt det også efter bevisførelsen for landsretten ubetænkeligt at lægge til grund, at det var T, der i hele den samlede periode fra 1. januar 1991 - 30. juni 1995 som indehaver og reel daglig leder havde ansvar for, at der blev afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om virksomhedens momstilsvar. Landsretten fandt herefter og af de i byretsdommen anførte grunde T skyldig i den rejste tiltale og stadfæstede byrettens dom, hvorefter T blev straffet med fængsel i 1 år og en tillægsbøde på 1.800.000 kr. T blev endelig dømt til at betale et beløb på tilsammen 2.636.686 kr. til Told & Skat.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1
Kildeskatteloven § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1
Straffeloven § 50, stk. 2

Østre Landsrets dom af 24. september 2001, 12. afdeling, a.s. S-3929-00

Afsagt af landsdommerne:
Ina Steincke, Jens Stausbøll (kst.) og Jesper Müller (kst.) med domsmænd)

Parter:
Anklagemyndigheden
mod
T
(v/advokat Frank A. Wenzel e. o.)

----------

Københavns Byrets dom af 11. oktober 2000, 20. afdeling, 3304/2000

Politidirektøren i København har ved et anklageskrift af 2. februar 2000 rejst tiltale mod T for

1. (1 a)

momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 2. juni 1999 § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 596 af 16. august 1991 § 35, stk. 3, jf. stk. 1, pkt. a,
ved i perioden fra den 1. januar 1991 til den 30. november 1992 som ansvarlig indehaver af Diskotek N.N. med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om virksomhedens momstilsvar, hvorved statskassen blev unddraget kr. 904.325 i moms.

2 . (1 b)

momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 2. juni 1999 § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 773 af 16. september 1992 § 35, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,
ved i perioden fra den 1. december 1992 til den 30. juni 1994 som reel indehaver og daglig leder af Diskotek N.N. med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have afgivet urigtige oplysninger om virksomhedens momstilsvar, hvorved statskassen blev unddraget kr. 627.051 i moms.

3. (1 c)

momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 2. juni 1999 § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. lov nr. 375 af 18. maj 1994 § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,
ved i perioden fra den 1. juli 1994 til den 30. juni 1995 som reel indehaver og daglig leder af Diskotek N.N., med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have afgivet urigtige oplysninger om virksomhedens momstilsvar, hvorved statskassen blev unddraget kr. 337.872 i moms.

4. (1 d)

kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,
ved i perioden fra den 1. januar 1991 til den 30. juni 1995 dels som ansvarlig indehaver dels som reel indehaver og daglig leder af Diskotek N.N., med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at have udbetalt A-indkomst uden at foretage indeholdelse af A-skat, hvorved statskassen blev unddraget kr. 2.434.130 i skat.

5. (1 e)

lov om en arbejdsmarkedsfond § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b,
ved i perioden fra den 1. januar 1994 til den 30. juni 1995 som reel indehaver og daglig leder af Diskotek N.N., med forsæt til at unddrage staten bidrag, at have udbetalt A-indkomst uden at foretage indeholdelse af bidrag, hvorved statskassen blev unddraget kr. 81.102 i bidrag.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, nedlagt påstand om en tillægsbøde på ikke under kr. 1.800.000.

Tiltalte har nægtet sig skyldig og principalt påstået sagen afvist, subsidiært frifindelse.

Der er afgivet forklaring af tiltalte samt af vidnerne V.1, V.2, V.3 og V.4. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for denne sag.

Domsmandsrettens bemærkninger:

Uagtet at der mellem tiltalte og V.3 er indgået forpagtningsaftale og at V.3 endvidere har indgået bestyrerkontrakt med F.A., finder retten det efter bevisførelsen, herunder om de pågældendes faktiske funktioner i virksomheden, godtgjort, at tiltalte også i V.3's forpagtningsperiode var den reelle indehaver og daglige leder af virksomheden. Det findes herefter godtgjort, at der er tale om en fortsat forbrydelse, hvorfor forholdene ikke ses at være forældet.

Ved tiltaltes erkendelse og de i øvrigt foreliggende oplysninger finder retten det bevist, at tiltalte tillige har været den reelle indehaver og daglige leder af virksomheden i forpagtningsperiode.

Efter vidnet V.1's forklaring om baggrunden for den skønsmæssige ansættelse, herunder at køb og salg er registreret efter leverandørlister og fercolister med fradrag for personale- og indehaverforbrug, aftapning af dovent øl i slangerne og tyveri, hvorefter der yderligere er fratrukket 10 % i svind, og når henses til, at tiltalte ikke nærmere har kunnet dokumentere sine indsigelser om gratis ølleverancer, tyveri og ølkuskenes "sorte salg", findes det ubetænkeligt at lægge Told & Skats beregninger til grund.

Både tiltalte og vidnerne V.2 og V.3 har forklaret om entréindtægter på henholdsvis 10 kr. og 40 kr., men har afgivet divergerende forklaringer for så vidt angår entreindtægternes fordeling på de to beløb, ligesom der er afgivet divergerende forklaringer vedrørende besøgstallene. Efter vidnet V.3's forklaring om besøgstallene sammenholdt med de ved ransagningen forefundne oplysninger herom, findes det også vedrørende entreindtægterne ubetænkeligt at lægge Told & Skats beregninger til grund.

For så vidt angår det på stedet ansatte personale, har retten efter vidnet V.3's forklaring sammenholdt med personalets størrelse under kontrolbesøget og de under ransagningen forefundne personaleskemaer og håndskrevne sedler om aflønning ligeledes fundet det ubetænkeligt at lægge Told & Skats beregninger herover til grund.

Retten har vedrørende vidnet V.3's forklaringer lagt vægt på, at virksomheden efter de afgivne forklaringer gik dårligt allerede i vidnet V.2's forpagtningsperiode og endnu dårligere i hendes.

Det findes herefter bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig som anført i anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 2. juni 1999 § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 596 af 16. august 1991 § 35, stk. 3, jf. stk. 1, pkt. a, lovbekendtgørelse nr. 773 af 16. september 1992 § 35, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, lov nr. 375 af 18. maj 1994 § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, samt kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, og lov om arbejdsmarkedsfond § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, til fængsel i 1 år.

Under hensyn til de unddragne beløbs størrelse samt unddragelsesperioden længde findes der ikke grundlag for at gøre straffen hverken helt eller delvis betinget.

Tiltalte idømmes i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, en tillægsbøde på 1.800.000 kr., subsidiært hæfte i 5 måneder.

To erstatningspåstande tages efter retsformandens bestemmelse til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med fængsel i 1 år.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.800.000 kr. Forvandlingsstraffen er hæfte i 5 måneder

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 40.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Frank Wenzel.

Tiltalte skal endvidere inden 14 dage betale 918.565 kr. og 1.718.121 kr. med renter til Told- og Skatteregion København 4 (Syd), Snorresgade 13-15, 2300 København S.

-----------

Østre Landsrets dom af 24. september 2001,12. afdeling, a.s. S-3929-00

Københavns Byrets 20. afdelings dom af 11. oktober 2000 (3304/00) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse af straffen.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte og vidner V.1, V.2 og V.3. Forklaringerne fremgår af retsbogen.

Den i byretten af vidnet V.4 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at det var tiltalte, der i hele den samlede periode fra 1. januar 1991 til 30. juni 1995 som indehaver og reel daglig leder havde ansvar for, at der blev afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om virksomhedens momstilsvar.

Herefter og af de i dommen anførte grunde findes tiltalte skyldig i den rejste tiltale.

Straffen, der findes passende, fastsættes efter momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 2. juni 1999 § 81, stk. 3, jf. stk. 1. nr. 1, jf. bekendtgørelse nr. 596 af 16. august 1991 § 35, stk. 3, jf. stk. 1. pkt. a, lovbekendtgørelse nr. 773 af 16. september 1992 § 35, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, lov nr. 375 af 18. maj 1994 § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, samt kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, og lov om en arbejdsmarkedsfond § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b.

Landsretten finder ikke grundlag for at gøre straffen betinget, herunder betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 5 måneder.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Københavns Byrets 20. afdelings dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte betaler sagens omkostninger for landsretten.