Dokumentets dato
21 dec 2001
Dato for offentliggørelse
21 dec 2001 13:17
Cirkulærets nummer
2001-51
Ansvarlig fagkontor
Ret; Personbeskatning I
Sagsnummer
99/00-4061-00573
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010021409-regl

1. Kildeskattelovens §§ 5 A-D, de såkaldte grænsegængerregler, omfatter bl.a. personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, og som har indkomst hidrørende fra personligt arbejde, der kan beskattes her i landet. Der gælder visse betingelser, men når disse er opfyldt, kan en grænsegænger efter disse regler vælge at få sin skat beregnet på samme måde som en fuldt skattepligtig person.

2. Efter ligningslovens § 33 A kan en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, under visse betingelser få nedsat den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. Der skal være tale om ophold uden for riget i mindst 6 måneder uden andre afbrydelser af opholdet end nødvendigt arbejde her i riget i direkte forbindelse med udlandsopholdet, ferie eller lignende af en sammenlagt varighed på højst 42 dage. Bestemmelsen vedrører alene lønindkomst erhvervet ved personligt arbejde i tjenesteforhold. Såfremt Danmark i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst har beskatningsretten til indkomsten, gives halv lempelse efter stk. 3.

3. Told- og Skattestyrelsen er efter fornyet overvejelse af spørgsmålet om, hvorvidt beskatning efter kildeskattelovens §§ 5 A-D kan medføre mulighed for lempelse efter ligningslovens § 33 A i nogle verserende sager nået frem til, at kildeskattelovens §§ 5 A-D skal fortolkes i overensstemmelse med princippet om, at begrænset skattepligtige ikke må pålægges en større skattebyrde end fuldt skattepligtige, der befinder sig i en lignende situation. Det blev samtidig vurderet af Skatteministeriets departement, at en tilsvarende afgørelse i overensstemmelse med den hidtidige praksis ville blive underkendt af domstolene, og at man i en sådan situation derfor ville tage bekræftende til genmæle. På den baggrund traf Told- og skattestyrelsen ved SKM2001.194.TSS afgørelse om, at en begrænset skattepligtig person, der var omfattet af reglerne i kildeskattelovens §§ 5 A-D kunne opnå lempelse efter ligningslovens § 33 A.

4. Dermed kan grænsegængere efter kildeskattelovens §§ 5 A-D opnå lempelse efter ligningslovens § 33 A, i det omfang betingelserne herfor er opfyldt.

5. I henhold til skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år fra udløbet af det pågældende indkomstår.

Er den skattepligtiges indkomstår ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det år, som indkomståret træder i stedet for, jf. skattestyrelseslovens § 34, stk. 5.

6. Hvis fristen i skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, er overskredet, kan der i henhold til skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, endvidere efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med det første indkomstår, vedrørende hvilket Told-og Skattestyrelsen har truffet ændret afgørelse eller fra og med det indkomstår, som er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 5 år forud for ændring af praksis, når denne fremtræder som underkendelse af egen hidtidig praksis. Det vil i det pågældende tilfælde sige for skatteansættelser for indkomståret 1995 eller senere indkomstår, hvor genoptagelse ikke kan ske efter punkt 5.

Ekstraordinær genoptagelse kan dog kun ske, hvis den indebærer en indkomstændring på mindst 5.000 kr. for det enkelte indkomstår, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 2.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af fristbestemmelsen i skattestyrelseslovens § 35, stk. 3, det vil sige inden rimelig tid efter, at forholdet, der begrunder genoptagelse, er kommet til kundskab. Om forståelsen heraf henvises til cirkulære nr. 116 af 1. juli 1999, punkt 4.3.

7. Anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne efter punkt 5-6 skal indgives til den skatteansættende myndighed, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 4.

8. Cirkulæret vil blive indarbejdet i ligningsvejledningen for 2001, hvorfor det bortfalder den 31. december 2002.

Ole Kjær 
 

/Ebbe Willumsen