Dato for udgivelse
10 Jan 2002 17:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17. september 2001
SKM-nummer
SKM2002.11.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-0809-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Uregistreret virksomhed, momssvig, skattesvig
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen med forsæt til skatteunddragelse ved dels i sin selvangivelse for indkomståret 1994 at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt med i alt 99.459 kr., idet T ikke selvangav overskud ved selvstændig virksomhed og herved unddrog det offentlige skatter for 53.288 kr., dels for indkomståret 1995 at have undladt inden 4 uger efter fra skattemyndighederne at have modtaget meddelelse om ansættelsen for 1995 at underrette dem om, at hans indkomstansættelse var for lav med 122.388 kr., hvorved han unddrog det offentlige skat på 68.910 kr. T var tillige tiltalt for med forsæt til unddragelse af bidrag i sin selvangivelse for indkomståret 1994 at have angivet bidragsgrundlaget for lavt, idet han ikke selvangav overskud ved selvstændig virksomhed, hvorved det offentlige blev unddraget bidrag for 4.972 kr. T var endelig tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen med forsæt til afgiftsunddragelse ved i tidsrummet 1. januar 1994 - 30. november 1996 at have drevet registreringspligtig virksomhed uden anmeldelse for told- og skattemyndighederne og ved i denne forbindelse at have udskrevet fakturaer/modtaget afregningsbilag med deklareret moms, hvorved T unddrog sig betaling af moms på i alt 129.012 kr. Landsretten tiltrådte af de af byretten anførte grunde og efter bevisførelsen for landsretten, at T var fundet skyldig som sket og stadfæstede byrettens dom, dog således, at T i stedet for en betinget hæftestraf på 30 dage blev straffet med betinget fængsel i 30 dage, dommens bestemmelse om en tillægsbøde på 240.000 kr. forblev uændret.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 1
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2
Straffeloven § 50, stk. 2

Vestre Landsrets dom af 17. september 2001, 12. afdeling, a.s. nr. S-0809-01

Afsagt af landsdommerne:
Marie S. Mikkelsen, Vogter og Lindqvist (kst.) med domsmænd)

Parter:
Anklagemyndigheden
mod
T
(v/advokat Ole Krogsgård)

-----------

Sønderborg Byrets dom af 6. marts 2001, SS 582/2001

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 31. oktober 2000.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

skattekontrollovens § 13, stk. 1,
ved i sin selvangivelse for indkomståret 1994 til .... kommune med forsæt til skatteunddragelse at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt med i alt 99.459 kr., idet tiltalte ikke selvangav overskud ved selvstændig virksomhed, hvorved det offentlige blev unddraget skatter for 53.288 kr.,

2.

skattekontrollovens § 16, stk. 3, jfr. stk. 1,
ved med forsæt til at unddrage skat for indkomståret 1995 at have undladt inden 4 uger efter, at han fra skattemyndighederne modtog meddelelse om ansættelsen for 1995 ved årsopgørelsen udskrevet den 19. marts 1996, at underrette skattemyndighederne om, at hans indkomstansættelse var for lav med 122.388 kr., hvorved han unddrog det offentlige skat på 68.910 kr.,

3.

arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 1,
ved i sin selvangivelse for indkomståret 1994 til .... kommune med forsæt til bidragsunddragelse at have angivet bidragsgrundlaget for lavt med i alt 99.459 kr., idet tiltalte ikke selvangav overskud ved selvstændig virksomhed, hvorved det offentlige blev unddraget bidrag for 4.972 kr..

4.

momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 2, jfr. § 47, stk. 1 og 5 og § 52, stk. 3 (tidligere lovs § 35, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 2, jfr. § 5, stk. 1 og 5 og 17 stk. 10),
ved i tidsrummet fra den 1. januar 1994 til den 30. november 1996 med forsæt til afgiftsunddragelse at have drevet registreringspligtig virksomhed uden anmeldelse for told- og skattemyndighederne og ved i denne forbindelse at have udskrevet fakturaer/modtaget afregningsbilag med deklareret moms, hvorved han unddrog sig betaling af moms med et beløb på i alt 129.012 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf samt i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, om at tiltalte idømmes, en tillægsbøde på 240.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af J.G. (tidligere Told & Skat)

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Der har bl.a. været fremlagt kontrolrapport.

Rettens bemærkninger:

Tiltalte havde tidligere været momsregistreret, og det må lægges til grund, at han herved kendte til afgifts- og skatteforholdene, herunder kravene om regnskab, bilag og angivelser. Da Told & Skat afslog en anmodning om registrering påny på grund af afgiftsrestancer, valgte tiltalte efter sin forklaring at anvende det SE-nummer, hans veninde havde brugt, da hun drev virksomhed, men han "kunne også have benyttet et andet nummer". Tiltalte udskrev fakturaer med moms til sine kunder, for at disse kunne få fradrag for købene, men da kontrollen bad om bilag klippede han købernes navn ud, for at disse ikke skulle blive indddraget i sagen.

Efter vidnets forklaring accepterede tiltalte i løbet af sagsbehandlingen toldvæsenets beregninger, og tiltalte har underskrevet efterangivelsen.

Under disse omstændigheder må retten anse tiltaltes manglede angivelse af moms og oplysning til skattevæsenet om indkomster for omfattet af de i anklageskriftet nævnte bestemmelser, og retten må endvidere lægge de foretagne beregninger vedrørende afgifts- og skattetilsvaret til grund.

Herefter er tiltalte skyldig.

Straffen fastsættes til hæfte i 30 dage, jfr. skattekontrollovens § 13, stk. 1, og § 16, stk. 3, jfr. stk. 1, arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 1, og momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 2, jfr. § 47, stk. 1 og 5, og § 52, stk. 3.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jfr. straffelovens § 56, stk. 2.

Retten har lagt vægt på længden af sagsbehandlingstiden.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 240.000 kr., jfr. § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er hæfte i 50 dage.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med hæfte i 30 dage

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter forløbet af en prøvetid på 1 år på vilkår,
at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Tiltalte betaler en tillægsbøde på 240.000 kr.
Forvandlingsstraffen er hæfte i 50 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 17. september 2001, 12. afdeling, a.s. S-0809-01

Retten i Sønderborg har den 6. marts 2001 afsagt dom i sagen i 1. instans (SS 582/2001).

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, navnlig således at den idømte straf gøres ubetinget.

.... Kommune, skatteforvaltningen, har ved skrivelser af 4. august 1997 til tiltalte ændret skatteansættelserne for 1994 og 1995 og vejledt tiltalte om klagemulighederne. Tiltalte har efter det oplyste ikke påklaget skatteansættelserne. Tiltalte har den 2. juni 1997 godkendt efterangivelsen vedrørende moms.

Tiltalte og vidnet J.G har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han ikke tænkte nærmere over brugen af samleverens SE-nummer. Han havde på daværende tidspunkt et almindeligt fuldtidsarbejde. Han mener, at han har haft en så omfattende kørsel i forbindelse med sin hobbyvirksomhed i de pågældende år, at han er berettiget til et væsentligt større kørselsfradrag. Omkostningerne i forbindelse med kørslen var så store, at han i virkeligheden ikke har tjent noget på virksomheden. Han har ikke længere bilag i forbindelse hermed, men han har nu talt med sin tyske samarbejdspartner, som har lovet at hjælpe ham med at rekonstruere bilagene, herunder med oplysninger om de diskoteker, hvortil der er leveret. Han har også bedt andre udenlandske virksomheder om at bistå med de fornødne bilag. Han rejste rundt i udlandet for at hente de enkelte varer, lige som han selv har kørt til de enkelte diskoteker for at installere varerne. Det var hans hobby at forestå installationen. Det var hans tanke med tiden at oparbejde en egentlig virksomhed. Han havde dengang som nu en større gæld, og det var hans tanke at skaffe sig nogle indtægter, som kunne nedbringe gælden. Det må være en misforståelse, når det i kontrolrapporten er anført, at han har oplyst gennemsnitsavancen til 30 %.

J.G. har supplerende forklaret, at han i forbindelse med kontrollen kunne følge nogle varer og varepartier fra købsfakturaerne til salgsfakturaerne. En del af kontroloplysningerne stammede fra EU-kontrolsamarbejdet, mens andre oplysninger stammede fra tiltalte selv. Avancerne var i de tilfælde, hvor vidnet kunne følge de enkelte varer og varepartier meget forskellige. Der var eksempler på en avance på omkring 40 % og nogle eksempler på avancer på over 100 %. Avancerne på mere end 100 % kunne skyldes, at der var medtaget installationsarbejde på salgsfakturaen. Tiltalte har under kontrollen selv talt om en gennemsnitsavance på 30 %. Den satte vidnet ned til 25 % for, "at der skulle være lidt luft". Hvis vidnet selv skulle have udregnet en gennemsnitsavance på de varepartier, han kunne følge med de foreliggende bilag, ville avancen så vidt han erindrer være blevet meget højre end 40 %. Han har ikke undersøgt, om der hos Told og Skat var en statistik over gennemsnitsavancen inden for tiltaltes branche.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Det tiltrædes med samme begrundelse, som byretten har anført, at straffen er fastsat som sket.

I medfør af § 31, stk. 1, i lov nr. 433 af 31. maj 2000 fastsættes frihedsstraffen til fængsel i 30 dage. Forvandlingsstraffen for den idømte tillægsbøde fastsættes i medfør af samme lovs § 33, stk. 1, jf. § 31, stk. 1, til fængsel i 50 dage.

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at straffen er gjort betinget på vilkår som fastsat i dommen. Prøvetiden regnes fra denne landsretsdom.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t:

Byrettens dom ændres, således at straffen fastsættes til betinget fængsel i 30 dage.

Prøvetiden regnes fra denne landsretsdom.

Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 50 dage.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.