åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.D.6.2.2.2 Koncerninternt salg af virksomhed eller datterselskabsaktier - stk. 2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Ifølge LL § 33 E, stk. 2, 1. pkt., gennemføres som udgangspunkt ligeledes fuld genbeskatning, hvis et udenlandsk sambeskattet selskab

  • afhænder aktier eller anparter i selskaber, hvor det direkte eller indirekte ejer mindst 25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen, eller
  • helt eller delvist afhænder virksomheden

til et koncernforbundet selskab.

Baggrunden for bestemmelsen er, at det herved sikres, at genbeskatningen ikke omgås ved, at et sambeskattet datterselskabet udskiller de sunde dele af selskabets aktiviteter til et andet selskab i koncernen, der ikke indgår i sambeskatningen.

Eksempel:
Et udenlandsk sambeskattet datterselskab udfører dels produktionsvirksomhed, dels service- og reparationsvirksomhed. Det er alene produktionsvirksomheden, der er overskudsgivende. Hvis datterselskabet frasælger produktionsvirksomheden til et koncernforbundet selskab, vil forholdet klart være omfattet af LL § 33 E, stk. 2 med fuld genbeskatning til følge.

Ved vurderingen af om afhændelse af aktiver i relation til LL § 33 E, stk. 2, anses for at være en hel eller delvis afhændelse af virksomhed, tages udgangspunkt i den almindelige skatteretlige forståelse af begrebet "virksomhed".

Det beror på en konkret vurdering om det, der afhændes, må anses for at være en hel eller delvis afhændelse af virksomhed.

Afståelse af enkeltstående aktiver (eller passiver) udgør som udgangspunkt ikke en hel eller delvis afståelse af en virksomhed. Dette gælder særligt i forhold til omsætningsaktiver - herunder aktier, der må kvalificeres som omsætningsaktiver.

I tilfælde af, at datterselskabet fungerer som holdingselskab, er datterselskabets aktivitet aktiebesiddelse.

Aktiebesiddelse er ikke en virksomhed i skatteretlig forstand, og der er derfor i LL § 33 E, stk. 2, indsat en særlig hjemmel til, at hel eller delvis afståelse af datterselskabsaktier også udløser fuld genbeskatning. Bestemmelsen har virkning for afhændelser, der finder sted den 29. marts 2000 eller senere.

Likvidationsprovenu, der alene består i en kontant udlodning, udgør ikke en hel eller delvis afhændelse af datterselskabets virksomhed. Det forhold, at et udenlandsk datterselskab, der ikke er omfattet af sambeskatningen, fusioneres med et udenlandsk sambeskattet datterselskab, og det sambeskattede selskab er det modtagende, udløser ikke genbeskatning efter LL § 33 E, stk. 2.

SKM2001.285.LR. Ligningsrådet fandt, at en afhændelse af en produktionsejendom måtte betragtes som afhændelse af en del af en virksomhed. Der blev bl.a. henset til, at en sådan fortolkning var i overensstemmelse med praksis i henhold til fusionsskatteloven samt lov om skattefri virksomhedsomdannelse, hvorefter en erhvervsmæssig anvendt ejendom anses for at udgøre en selvstændig virksomhed.

SKM2002.36.LSR. Der var ikke grundlag for at antage, at der i forbindelse med likvidation af et svensk datterselskab var tale om hel eller delvis afhændelse af virksomhed til et koncernforbundet selskab. Sambeskatningen måtte anses at ophøre som følge af likvidationen. Genbeskatning af underskud fra datterselskab skulle herefter begrænses til 0, jf. LL § 33 E, stk. 3.

SKM2002.260.LR. Et udenlandsk sambeskattet selskab fungerede primært som holdingselskab for andre udenlandske datterselskaber, men havde også en ejendomsadministrationsaktivitet, som selskabet ønskede at overdrage til et nystiftet datterselskab. Ligningsrådet fandt, at overdragelsen ville udløse genbeskatning af underskud efter LL § 33 E, stk. 2.

SKM2002.319.LR. Ligningsrådet fandt, at en likvidation af et tysk datterselskab ikke kunne føre til begrænset genbeskatning hos datterselskabets danske moderselskab. Det var Ligningsrådets opfattelse, at det, der skulle overføres fra det tyske datterselskab til det danske moderselskab, var varetagelsen af salget af koncernens produkter i Tyskland. Selv om moderselskabets videreførelse af datterselskabets tidligere aktiviteter skete i en vis ændret form, var det i realiteten den samme aktivitet, der nu skulle varetages af moderselskabet, nemlig salget på det tyske marked. Den fulde genbeskatning kunne ikke undgås ved at ændre de formelle rammer for den overtagne virksomhed. Der skulle således ske genbeskatning efter LL § 33 E, stk. 2.

SKM2003.49.LSR. Et dansk moderselskab ønskede at likvidere sine udenlandske datterselskaber, der alene drev salgsvirksomhed med koncernens produkter. Moderselskabet ville efter likvidationerne videreføre salgsaktiviteterne primært ved at tilknytte datterselskabernes ansatte som selvstændige handelsagenter. Landsskatteretten fandt, at forholdet måtte sidestilles med afhændelse eller overførsel af datterselskabernes virksomhed til moderselskabet, hvilket ville udløse fuld genbeskatning af underskud efter ligningslovens § 33 E, stk. 2 og 3.

SKM2003.100.LR. Ligningsrådet blev spurgt, om der skulle ske genbeskatning efter ligningslovens § 33 E, stk. 2, 1. pkt., af genbeskatningssaldoen i et udenlandsk datterselskab, der var omfattet af dansk sambeskatning, og som afstod aktierne i et udenlandsk datterdatterselskab, der ikke var omfattet af dansk sambeskatning, til et andet selskab i koncernen, der var omfattet af dansk sambeskatning. I en parallel sag blev stillet et tilsvarende spørgsmål om en situation, hvor det udenlandske datterselskab omfattet af dansk sambeskatning ikke selv ejede aktier i det overdragne selskab, men hvor aktierne var 100 pct. ejet af et mellemliggende selskab, der ikke var omfattet af dansk sambeskatning. Ligningsrådet svarede ja til begge spørgsmål. Det var endvidere uden betydning, om det overdragne selskab efterfølgende blev inddraget i dansk sambeskatning. Afgørelsen er delvist ændret ved SKM2004.268.LR.

SKM2004.268.LR. Ligningsrådet fandt efter en fornyet gennemgang og vurdering, at besvarelsen af spørgsmålet i SKM2003.100.LR vedrørende indirekte afhændelse af aktier skulle ændres fra ja til nej, hvorefter der ikke skulle ske genbeskatning af underskud i et udenlandsk datterselskab, der var omfattet af dansk sambeskatning, og som ejede aktier i et mellemliggende selskab, der ikke var omfattet af dansk sambeskatning, i en situation hvor dette mellemliggende selskab ejede 100 pct. af aktierne i de selskaber, hvis aktier blev afhændet. Der er tale om en ændring af besvarelsen af det spørgsmål, der i SKM2003.100.LR findes under afsnittet Svar, og er formuleret som følger: "Også spørgsmålet vedrørende indirekte afhændelse af aktier blev besvaret med ja.". Den øvrige del af SKM2003.100.LR og dermed besvarelsen af de øvrige spørgsmål er ikke ændret.

SKM2004.40.LR. Ligningsrådet blev spurgt om, hvorvidt overdragelse af henholdsvis faktureringen, lagerfunktionen, økonomi- og IT-funktionen samt produktionsaktiviteten fra nogle sambeskattede datterselskaber til moderselskabet ville udløse genbeskatning af underskud efter ligningslovens § 33 E, stk. 2. Ligningsrådet fandt efter en samlet konkret vurdering, at overdragelse af faktureringen, lagerfunktionen samt økonomi- og IT-funktionen under de givne omstændigheder ikke ville udløse genbeskatning af underskud. Derimod fandt Ligningsrådet, at overdragelsen af produktionsaktiviteten ville udløse genbeskatning af underskud efter ligningslovens § 33 E, stk. 2, uanset at der ikke blev overdraget aktiver m.v. til moderselskabet.

Koncernforbundne selskaber m.v.Det er kun afhændelser til koncernforbundne selskaber m.v., der udløser genbeskatning. Ved vurderingen af om et selskab anses for at være koncernforbundet anvendes KGL § 4, stk. 2. Efter denne bestemmelse anses selskaber og foreninger m.v. som værende koncernforbundne, hvis samme aktionærkreds direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab eller direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i hvert selskab.

Gennemførelse af genbeskatningenI lighed med genbeskatning efter LL § 33 E, stk. 1, gennemføres genbeskatningen efter stk. 2, ved at et beløb svarende til hele genbeskatningssaldoen for det pågældende udenlandske datterselskab medregnes ved det danske moderselskabs skattepligtige indkomst.
Genbeskatningen udløses på afhændelsestidspunktet. Hvis afhændelsen sker i løbet af et indkomstår, foretages genbeskatningen på baggrund af genbeskatningssaldoen for det pågældende datterselskab ved begyndelsen af indkomståret. Hele datterselskabets resultat det pågældende indkomstår henføres således til den ny genbeskatningssaldo.

UndtagelseIfølge LL § 33 E, stk. 2, 2. pkt. skal der ikke ske genbeskatning, hvis

  1. samtlige selskabets aktiver overdrages til et andet datterselskab, der er omfattet af den danske sambeskatning, og
  2. underskuddet for det overdragende selskab efter udenlandske regler overføres til det erhvervende selskab.

Hvis disse betingelser er opfyldt vil genbeskatningssaldoen i det overdragende selskab blive overført til det erhvervende selskab.

Dette medfører, at det erhvervende selskab skal succedere i det overdragende selskabs underskud fra tidligere år.

Undtagelsen finder anvendelse, såfremt underskuddet for det overdragende selskab efter udenlandske regler overføres til det erhvervende selskab, uanset dette underskud efter de udenlandske regler opgøres til et beløb forskelligt fra, hvad det ville være efter danske regler. Er der eksempelvis efter danske regler et fremførselsberettiget underskud i datterselskabet mens datterselskabet, ifølge de udenlandske regler, ikke har et tilsvarende underskud til fremførsel vil undtagelsen finde anvendelse. Undtagelsen er således betinget af, at det erhvervende selskab "principielt succederer" i det overdragende selskabs underskud, jf. afsnit S.D.6.2.4 vedr. LL § 33 E, stk. 8.