Dokumentets dato
29 Nov 2001
Dato for offentliggørelse
30 Nov 2001 15:33
Cirkulærets nummer
2001-39
Ansvarlig fagkontor
Planlægningsafdelingen; Skattekontrolkontoret
Sagsnummer
99/98-430-00076
Resumé

Ændring af enkelte stedlige kompetencer. Fra 1. december 2001 varetages selskabsligningen i Ullerslev kommune af TSR Odense og i Årslev kommune af TSR Svendborg. Fra 1. januar 2002 varetages selskabsligningen i Vinderup kommune af Holstebro kommune.

Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20010020709-regl

I henhold til § 27, stk. 1, i skatteministeriets bekendtgørelse nr. 948 af 30. oktober 2001 om sagsudlægning har direktøren for Told- og Skattestyrelsen indgået aftaler med en række kommuner om udførelsen af ligning af juridiske personer, bortset fra dødsboer, med dertil hørende administrative opgaver.

Med cirkulære nr. 227 af 11. december 1998 (TSS-cirkulære 1998-34), hvortil i øvrigt henvises, fulgte som bilag 1 en fortegnelse over de skatteansættende kommunale og regionale myndigheder.

Pr. 1. december 2001 og 1. januar 2002 sker der enkelte ændringer i de stedlige kompetencer for de skatteansættende myndigheder.

Fra 1. december 2001 varetages ligningsopgaven i Ullerslev kommune, som hidtil har været varetaget af Told- og Skatteregion Svendborg, af Told- og Skatteregion Odense.

Fra 1. december 2001 varetages ligningsopgaven i Årslev kommune, som hidtil har været varetaget af Told- og Skatteregion Odense, af Told- og Skatteregion Svendborg.

Fra 1. januar 2002 varetages ligningsopgaven i Vinderup kommune, som hidtil har været varetaget af Struer kommune, af Holstebro kommune.

Den nye skatteansættende myndighed foretager herefter skatteansættelser og ændring af skatteansættelser for de selskaber mv., som har hjemsted i de pågældende tre kommuner. I det omfang den tidligere skatteansættende myndighed har haft myndighed til at foretage skatteansættelser og ændring af skatteansættelser for tidligere indkomstår, varetages også denne opgave fremover af den myndighed, som herefter varetager opgaven.

Bilag 1 til dette cirkulære indeholder en fortegnelse pr. 1 januar 2002 over de skatteansættende myndigheder for juridiske personer, bortset fra dødsboer, der ikke skal lignes af Told- og Skattestyrelsen.

I bilagets venstre søjle er landets kommuner opstillet i alfabetisk rækkefølge. Den skatteansættende myndighed for juridiske personer, bortset fra dødsboer, med hjemsted i de respektive kommuner fremgår af den højre søjle.

Ole Kjær 
 

/Tage Christensen

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 12 A, 1. pkt.
Skattestyrelsesloven § 38, stk. 3

Bilag
1