Sukkerroekvoter er ikke omfattet af AL § 40 B, jf. dennes stk. 7.

Køb og salg af leverings-
rettigheder for sukkerroer
Med virkning fra og med den 4.oktober 2006 er AL § 40 C ændret, således at der på den saldo, der skal føres efter AL § 40 C, stk.1 for betalingsrettigheder og mælkekvoter, også skal indgå anskaffelsessummen for leveringsrettigheder for sukkerroer, som skatteyderen ejer eller erhverver den 4 .oktober 2006 eller senere. Hvis anskaffelsessummen ikke er opgjort særskilt for leveringsrettigheder, som skatteyderen ejer den 4. oktober 2006, benyttes i stedet enten en anskaffelsessum, der fastsættes skønsmæssigt på grundlag af den samlede anskaffelsessum for leveringsrettigheden og jorden eller ejendommen, eller en værdi på 2.500 kr. pr. ton polsukker. På den nævnte saldo skal også indgå afståelsessummen for leveringsrettigheder for sukkerroer, som skatteyderen afstår den 4.oktober 2006 eller senere, AL § 40 C, stk.3 som affattet ved lov nr. 1577 af 20.december 2006 (lov om ændring af afskrivningsloven m.v.). Anskaffelsessummen for en vederlagsfrit tildelt leveringsrettighed for sukkerroer indgår på saldoen med værdien nul. Leveringsrettigheder, der er udløbet, for sukkerroer omfattet af AL § 40 C, stk.1-3 som affattet ved lov nr. 1577 af 20 december 2006, indgår ligeledes på saldoen med en afståelsessum på nul, AL § 40 C, stk.4, ligeledes som affattet ved lov nr. 1577 af 20.december 2006.

Om hidtidig praksis forud for lovændringen se:

SKM2001.379.LSR: Vederlag modtaget for opgivelse af retten til dyrkning af sukkerroer ansås som en ikke skattepligtig kompensation for tab af indtægtskilde.

SKM2003.230.LSR: Ikke hjemmel i EBL § 5, stk. 4, nr. 6 til at reducere anskaffelsessummen med vederlag for salg af dyrkningsretten til sukkerroer ved opgørelsen af fortjenesten i forbindelse med salg af en landbrugsejendom.

SKM2005.370.ØLR: Udgifter til køb af sukkerroekvote kan ikke fradrages efter SL § 6, stk. 1, litra a, som driftsomkostning. Udgifterne kan heller ikke afskrives efter AL § 40 eller LL § 16 F. (Tidligere SKM2003.438.LSR).

Om kvoter og betalingsrettigheder se i øvrigt afsnit E.C.5.4