Dato for udgivelse
22 Nov 2001 12:53
SKM-nummer
SKM2001.561.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/00-4339-00268
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Emneord
Køberet, filial, ledende medarbejder
Resumé

Ligningsrådet bekræftede i en bindende forhåndsbesked, at ledende medarbejdere, der var tilknyttet den danske filial af et tysk selskab måtte anses for ansat i det tyske selskab med den virkning, at køberetter modtaget fra det tyske selskabs moderselskab var omfattet af ligningslovens § 28.

Reference(r)

Ligningsloven § 28
Ligningsvejledningen 2000 A.B.1.12

Ligningsrådet blev i en bindende forhåndsbesked spurgt, om ledende medarbejdere i en filial kunne modtage køberetter omfattet af LL § 28.

Sagsfremstilling

Et tysk selskab ønskede at tildele ledende medarbejdere i hele koncernen køberetter til aktier i selskabet til senere udnyttelse.

Et af selskabets datterselskaber havde en filial, der udøvede skattepligtig erhvervsmæssig virksomhed i Danmark. Også ledende medarbejdere, der arbejdede i den danske filial ville blive tilbudt aktiekøberetter i moderselskabet. Aktiekøberetterne ville blive ydet og udstedt direkte af moderselskabet. Den gruppe medarbejdere, der skulle tildeles køberetter, omfattede såvel medarbejdere, der var fuldt skattepligtige til Danmark, som medarbejdere, der var begrænset skattepligtige til Danmark.

Ligningsrådets afgørelse

Ligningsrådet tog udgangspunkt i, at Ligningslovens § 28 omhandler køberetter, som personer modtager som vederlag af det selskab, hvori de er ansat eller af et selskab, der er koncernforbundet hermed.

Det vurderes herefter, hvorvidt de medarbejdere, der var ansat i den danske filial, kunne betragtes som ansat af det tyske datterselskab, således at beskatningen af værdien af de modtagne køberetter skulle udskydes med hjemmel i ligningslovens § 28.

En filial er efter selskabsretlige regler ikke en selvstændig juridisk enhed. Som udgangspunkt behandles en filial heller ikke skatteretligt som en selvstændig enhed. Hvor selve selskabet ikke er skattepligtigt til Danmark, men hvor filialen er beliggende i Danmark, og udøver virksomhed her i landet, beskatter man dog de indtægter, der relaterer sig til denne virksomhed separat. Ikke desto mindre udgør filialen og selskabet efter Ligningsrådets opfattelse ikke to selvstændige enheder i forhold til ligningslovens § 28.

Det tyske datterselskab måtte derfor betragtes som arbejdsgiver for de ledende medarbejdere i filialen. Da medarbejderne modtog køberetter i kraft af deres ansættelsesforhold, måtte køberetterne betragtes som vederlag.

Ligningsrådet fandt i forlængelse heraf, at en tildeling af køberetter fra det tyske moderselskab til de ledende medarbejdere i den danske filial var omfattet af ligningslovens § 28. Medarbejderne kunne således tildeles køberetter uden beskatning på tildelingstidspunktet, idet beskatningen ville blive udskudt til det tidspunkt, hvor køberetterne blev udnyttet eller afstået.

Det var af rådgiver fremhævet, at der blandt de ledende medarbejdere både ville være personer, der var fuldt skattepligtige til Danmark og personer, der alene var begrænset skattepligtige til Danmark. Dette ændrede efter styrelsens opfattelse ikke på, at ligningslovens § 28 fandt anvendelse på den beskrevne situation, idet det herved var forudsat, at de relevante medarbejdere var begrænset skattepligtige af de modtagne køberetter.

Ligningsrådet svarede derfor bekræftende på det stillede spørgsmål.